• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 16 items
 1. tájrendezési és területfejlesztési szakmérnök

  A képzés négy szemeszterben nyújt átfogó képet a tájtervezés, tájrendezés legfontosabb tudományos eredményeiről, újonnan feltárt alkalmazási területeiről, időszerű kérdésköreiről.A szak célja olyan szakemberek képzése, akik átfogó tájékozottsággal rendelkeznek a tájrendezési kutatások legújabb eredményeiről, a szakma aktualitásairól és alkalmazási területeiről, továbbá járatosak a tervezési irányzatokban.Az ismeretek birtokában képesnek kell lenniük szakmájuk művelésére (településrendezési tervek, táji léptékű tervek, területrendezési tervek stb.), önálló kutatásra és ismeretterjesztésre.A tájrendezési és területfejlesztési szakmérnök szakirányú továbbképzési szak célja a szakterületen korábban végzettséget szerzett szakemberek ismereteinek az új helyzethez (EU) való felzárkóztatása, valamint a szakterületen tevékenykedő, de szakirányú végzettséggel nem rendelkezők képzése.Az uniós csatlakozás után számos jogszabály és a tervezési gyakorlat megváltozása (területrendezési tervek, terület- és településfejlesztési koncepciók, településrendezési tervek szakági munkarészei) új kihívások elé állítja a tájtervező szakembereket. Azon érdeklődők jelentkezését várjuk, akik meg akarják ismerni* a szakterülettel kapcsolatos EU elvárásokat, irányelveket, * az ökológiai szemlélet gyakorlati alkalmazási módját, * a térinformatika magas szintű gyakorlati alkalmazási lehetőségeit, * a környezeti hatásvizsgálat és a környezeti vizsgálat készítésének módszertanát, * az Európai Táj Egyezménnyel kapcsolatos hazai feladatokat, * az ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Architect

  A képzés célja építészmérnökök képzése elsősorban az építészeti tevékenységek - épülettervezés, építészeti környezetalakítás, településtervezés, műemlékvédelem, építés- kivitelezés és -szervezés, épületfenntartás és -felújítás, valamint építésigazgatási, hatósági feladatok - teljes területére, akik természettudományi, műszaki és művészeti, valamint gazdasági, humán és nyelvi ismereteik, továbbá az ezekhez kapcsolódó készségeik révén alkalmasak önállóan irányítani műszaki feladatokat és akik elhivatottak abban, hogy mindezeket a tevékenységeket az építészet társadalmi és környezeti hatásának tudatában, eziránti felelősséggel és elkötelezettséggel végezzék. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. A képzés során, figyelemmel az alapképzés során megszerzett ismeretekre, képességekre és készségekre is, biztosítani kell az Európai Parlament és a Tanács a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36 EK irányelve 46. cikkében felsorolt elvek érvényesülését, ismeretek, képességek és készségek megszerzését is. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az építész a) tudása - Megfelelő mértékben ismeri az építészethez kapcsolódó humán tudományokat, az építészetre ható társadalmi folyamatokat. - Ismeri az építészet történetét, korszakait és főbb alkotásait, annak kapcsolatát a társművészetekkel. - Ismeri a kortárs építészet legfontosabb elméleteit, meghatározó tervezőit és épületeit. - Érti az ember, az épített- és a természeti környezet közötti kapcsolatokat és kölcsönhatásokat, ismeri az ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. belsőépítész tervező

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: * átfogó építőművészi és kreatív belsőépítész tervezői szemlélet; * építészeti-belsőépítészeti feladatok rendszerében történő eligazodás; * tér-tárgytervezési anyagismeret; * tér-tárgytervezési formaismeret; * tér-tárgytervezés szakági tervezési ismereteinek feldolgozása és/vagy azok rendszerének létrehozása; * tér-tárgytervezési feladat dokumentálása és kommunikációja, elméleti és gyakorlati kérdések; * környezeti anyaghasználat és annak használati rendszerében történő tevékenységek irányítása; * kapcsolattartás és kommunikáció a tervezői gyakorlat területén; * design-történeti háttér ismertek – a tárgykultúra történeti fejlődése, a jelen idejű környezetalkotás kapcsolatrendszereinek elmélete. Tudáselemek: * kreatív gondolkodás és szemlélet a belsőépítészeti tervezés és formatervezés világában; * a belsőépítészet területén meghatározó tulajdonsággal bíró anyagok megismerése a tárgyalkotási folyamat részeként, figyelve különös tekintettel a tervezési folyamatok alakulására; * a képzési terület különös tekintettel foglakozik az egyedi tárgyépítéssel és a színek tudatos alkalmazásával. Ismeretek:  A végzett hallgató: * rendelkezik szakirányú belsőépítészeti tervezési ismeretekkel; * ismeri a kapcsolódó tervezési területeket és azok által megfogalmazható elvárásokat; * magas szinten ismeri az egyes számítógépes eszközök használatát; * rendelkezik a belsőépítészeti tervezési módszerek integrált használatának képességével; * tudja, hogy a tevékenység hatékonysága milyen kom ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. tartószerkezet-tervező szakmérnök

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: –        a képzés a tartószerkezeti tervezői jogosultság megszerzéséhez biztosítja a tervezői ismereteket; –        megismerik a faanyagokon kívül a beton, acél és egyéb építőanyagokat; –        alapvető tervezési módszerek elsajátításával magasépítési szerkezetek tervezését megtanítja; –        szakma specifikus tudáselemek: különféle építőanyagból tervezendő szerkezetek méretezése, építőanyagok, építési helyszínekkel kapcsolatos ismeretek, közlekedéssel kapcsolatos fogalmak szerkezetekhez kapcsolódó viszonya, illetve készségszintű ismerete és alkalmazni tudása.   Személyes adottságok és készségek: A végzetteknek –        képessé kell válniuk a szerkezetek számításával kapcsolatos elméleti, műszaki fejlesztési, valamint üzemeltetési és fenntartási feladatok, továbbá az ezekkel kapcsolatos szakértői és tervezési tevékenység ellátására; –        egyéni adottságaik, szakmai ismereteik, valamint legalább egy EU munkanyelv középfokú ismerete alapján alkalmassá kell válniuk a szerkezettervezésre.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A végzett hallgatók a képzés elsajátítása után, a megfelelő gyakorlati idő megszerzését követően alkalmassá válnak az alábbi tevékenységekre: –        tartószerkezeti tervezés; –        tartószerkezeti szakértés; felelős műszaki vezetés (magasépítés). ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. tartószerkezet-tervező faipari szakmérnök

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: –        a képzés a tartószerkezeti tervezői jogosultság megszerzéséhez biztosítja a tervezői ismereteket; –        a hallgatók megismerik a faanyagokon kívül a beton, acél, és egyéb építőanyagokat; –        a hallgatók alapvető tervezési módszerek elsajátításával magasépítési szerkezetek tervezését megismerik; –        szakma specifikus tudáselemek megismerése: különféle építőanyagból tervezendő szerkezetek méretezése, építőanyagok, építési helyszínekkel kapcsolatos ismeretek, közlekedéssel kapcsolatos fogalmak szerkezetekhez kapcsolódó viszonya, illetve készségszintű ismerete és alkalmazni tudása.   Személyes adottságok és készségek: A végzetteknek –        képessé kell válniuk a szerkezetek számításával kapcsolatos elméleti, műszaki fejlesztési, valamint üzemeltetési és fenntartási feladatok, továbbá az ezekkel kapcsolatos szakértői és tervezési tevékenység ellátására; –        egyéni adottságaik, szakmai ismereteik, valamint legalább egy EU munkanyelv középfokú ismerete alapján alkalmassá kell válniuk a szerkezettervezésre.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A képzés elsajátítása után, a megfelelő gyakorlati idő megszerzését követően a végzettek alkalmassá válnak az alábbi tevékenységekre: –        tartószerkezeti tervezés; –        tartószerkezeti szakértés; felelős műszaki vezetés (magasépítés) ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. mesterszintű járműgépész szakmérnök

  A mesterszintű járműgépész szakmérnök szakirányú továbbképzés alapvető célja a járművek (vasúti, közúti, vízi és légi) üzemeltetése, tervezése, fejlesztése és a velük kapcsolatos kutatások, gyártás és javítás területén dolgozó, mesterfokozattal, illetve azzal egyenértékű oklevéllel rendelkező mérnökök olyan továbbképzése, amely magába foglalja egyrészt a mérnöki alap- és szakismeretek szinten tartását, másrészt a legújabb tudományos eredmények megismertetését. Az egyes ágazatok és szakirányok tárgyainak kiválasztásában, illetve azok tematikájának összeállításában nagymértékben figyelembe vesszük a hallgatóságot foglalkoztató intézmények, vállalatok szakirányú igényeit. Személyes adottságok készségek:   - kreativitás,   - rugalmasság,   - problémafelismerő és problémamegoldó képesség,   - jó tanulási készség, memóriával,   - széleskörű műveltség,   - információ-feldolgozó adottság,   - nyitottság a továbbképzésre,   - alkalmasság a magas szintű intenzív önálló és team munkára. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakirányú továbbképzésben résztvevők a (választott szakirány szerinti) járművek    - kutatása, fejlesztése,    - gyártása és   - üzemeltetése (használata, kiszolgálása, karbantartása, javítása)terén szerezhetnek olyan új elméleti és gyakorlati (tacit) ismereteket, melyekkel javíthatják, növelhetik saját adottságaikat, fejleszthetik képességeiket, ezzel kiteljesítve a járműmérnöki szakterületen kialakuló kompetenciájukat. A végzettek alkalmasak a járművekkel ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Cartographer

  A képzés célja térképész szakemberek képzése, akik megfelelő kartográfiai szemlélettel, valamint magas szintű elméleti és gyakorlati szaktudással rendelkeznek, képesek kartográfiai és geoinformatikai célú kutatási feladatok ellátására és koordinálására. Rendelkeznek a térképészet hagyományos és informatikai alapú feladatainak megoldásához szükséges ismeretekkel és készségekkel. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A térképész a) tudása Komplex ismeretekkel rendelkezik a térképészet és geoinformatika szakterületének műveléséhez szükséges általános kartográfiai, geográfiai, matematikai és informatikai elvek, szabályok, összefüggések terén, különösen a következő témakörökben: felméréstan (geodézia, topográfia, távérzékelés, fotogrammetria), térképszerkesztés- és tervezés, vetülettan, tematikus kartográfia, geovizualizáció, geoinformatika, térinformatikai rendszerépítés. Átfogóan ismeri és érti a térképészet szakterületének legfontosabb általános elméleteit, összefüggéseit, tényanyagát és az ezekhez szükséges felépítő fogalomrendszert, különösen az alábbi területeken: tematikus kartográfiai ábrázolások, térképszerkesztési elvek, kartográfiai szoftverek alkalmazási lehetőségei, webes térképszolgáltatások kartográfiai elvei, vizualizációs megoldásai. Átfogóan ismeri a geoinformatika szakterületének tervezési, fejlesztési, működtetési folyamatainak feladat-megoldási elveit, módszereit és eljárásait, különösen a következő területeken: operációs r ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Landscape Architect

  A képzés célja tájépítész mérnökök képzése, akik alapul véve hazánk természeti erőforrásait, természeti és kulturális örökségeit, valamint ismerve azok táji, települési differenciáltságát képesek a fenntartható fejlődés és az élhetőség követelményeinek megfelelő fejlesztésekre és tervezésre a szabadtér építészeti objektumok, települések, térségek szintjén is. Akik felismerik a más tudományterületekkel (műszaki tudományok, természettudományok, társadalomtudományok, gazdaságtudományok és művészetek) való kapcsolódásokat, kölcsönhatásokat; szükség szerint új kapcsolódásokat alakítanak ki. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A tájépítész mérnök a) tudása Ismeri a tájépítészet hazai és nemzetközi szakterületének multidiszciplináris eszközrendszerét, tervezési és megvalósítási, végrehajtási módszereit, szabályait és a kapcsolódó sajátosságokat. Széleskörű általános műveltséggel rendelkezik, ismeri a tájváltozások társadalmi, kulturális és ökológiai összefüggéseit, ismeri a fenntarthatóság, az élhetőség időszerű követelményeit és alkotó módon alkalmazza a tervezés során. Érti a műszaki szakterület legfontosabb elméleteit, összefüggéseit és az ezeket felépítő terminológiát. A tájépítészet a vele szorosan összefüggő tervezési területek (műszaki szakterület, területi és településtervezés és -fejlesztés) részletes ismeretének birtokában felismeri a tervezési rendszer hatékonyságát, az egymásra épülését biztosító tényezőket. Ismeri és érti a táj ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Landscape Designer

  A képzés célja tájépítészek képzése, akik kreatív, formai és vizuális készségekkel és alkotó művészi képességekkel rendelkeznek, felkészültek a települések és a táj arculatának, létesítményeinek, a szabadterek (közparkok, közkertek, történeti kertek, parkok, intézményi és villakertek) funkciójukat szolgáló alakítására, művészi kvalitással bíró megformálására, táj- és kertművészeti alkotások létrehozására, illetve ilyen tervek készítésére és a megvalósulás irányítására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A tájépítész a) tudása Általános és specializált ismeretekkel rendelkezik a tájépítészet és kertművészet alapjául szolgáló folyamatokról és koncepciókról. Ismeri a tájépítészet hazai és nemzetközi szakterületének multidiszciplináris eszközrendszerét, tervezési és megvalósítási, végrehajtási módszereit, szabályait és a kapcsolódó sajátosságokat. Képes a szakterület tágabb rendszerben való elhelyezésére, a rokon szakterületekhez és művészeti ágakhoz kapcsolására, a tágabb rendszerben megvalósuló kapcsolat- és hatásrendszer felismerésére. Ismeri a tájépítészet sajátos kutatási, forrásgyűjtési módszereit, absztrakciós technikáit, az elvi kérdések gyakorlati vonatkozásainak kidolgozási módjait. Specializáltan ismeri a tájépítészet és kertművészet főbb elméleteinek, alapelveinek, stíluskorszakainak és irányzatainak, fontosabb alkotásainak részterületeit. Behatóan ismeri a tájépítészeti alkotói tevékenységek alapjául szolgáló alapadatokat, a ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Structural Engineer

  A képzés célja szerkezet-építőmérnökök képzése, akik - az építőmérnöki alapképzés céljain túlmenően - megfelelő gyakorlat után képesek az építőmérnöki létesítményekkel kapcsolatos szerkezet-építőmérnöki vonatkozású műszaki fejlesztési, kutatási, irányítási, projektmenedzseri feladatok önálló ellátására, továbbá bonyolult és speciális mérnöki létesítmények tervezésére és szakértésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A szerkezet-építőmérnök a) tudása - Ismeri az építőmérnöki szakterület műveléséhez szükséges általános matematikai és természettudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. - Rendelkezik a tervezési, építési, fenntartási, üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátásához szükséges alapvető ismeretekkel az építőmérnöki szakma teljes területén, különös tekintettel szerkezetépítési feladatokra. - Ismeri a szerkezet-építőmérnöki szakterület alapvető jelentőségű elméleteit, összefüggéseit, ezek terminológiáját. - Ismeri a szerkezetek statikai és dinamikai analízisének analitikus és numerikus eljárásait, ezek elméleti hátterét, alkalmazási korlátait. - Mélyreható ismeretekkel rendelkezik választott szűkebb szakterületén. - Ismeri a vezetéshez kapcsolódó alapvető szervezési és motivációs eszközöket és módszereket. - Ismeri a szakmagyakorláshoz szükséges jogszabályokat. - Ismeri és érti az építőmérnöki (elsősorban szerkezet-építőmérnöki) területhez kapcsolódó információs és kommunikációs technol ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages