• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 79 items
 1. Tradenomi (ylempi AMK), Tietojenkäsittely ja liiketoimintaosaaminen

  Koulutus sisältää osaamista laajentavia ja syventäviä opintoja tietojenkäsittelyn, teknologiaosaamisen ja liiketoimintaosaamisen alalta. Opinnoissa korostuvat johtamisosaaminen ja kehittämisosaaminen. Lisäksi opiskelija valitsee omaa asiantuntijuuttaan syventääkseen opintoja mm. liiketoimintaosaamisesta, markkinoinnista, laskentatoimesta ja juridiikasta. Kaikissa opintojaksoissa korostuvat strateginen ajattelu ja kehittäminen. Koulutuksen opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisesti määritellyille ja yhteisesti hyväksytyille työelämävalmiuksille eli kompetensseille. Näitä kompetensseja ovat oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen sekä kansainvälistymisosaaminen. Opetussuunnitelmassa korostuu liiketoiminnan kehittäminen ja  innovatiivinen toiminta. Opetussuunnitelmaa, opintojaksojen sisältöjä ja oppimistavoitteita ohjaavat työelämässä tapahtuvat muutokset, kehittämistarpeet ja kansainvälisyyden edellyttämät vaatimukset. ...

  Provider NameKajaani University of Applied Sciences, School of Business

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Master's Degree Programme in Computational Sciences and Engineering, Master of Science (2 yrs)

  The programme consists of courses in simulation, data analysis, signal processing, optimization and decision making but will also include some language studies as well as project studies to provide graduates with excellent international communication skills. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Information Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Tietojenkäsittelytiede, kyberturvallisuuden maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Opinnoissa voi painottaa joko organisatorista tai teknologista näkökulmaa. Organisatorisessa näkökulmassa korostuvat kyberturvallisuuden suunnittelu, johtaminen ja tietoturvallisuusriskien hallinta. Teknologisessa näkökulmassa painotus on taas ennen kaikkea tietoon, tietoverkkoihin, tietoliikenteeseen liittyvissä teknisissä riskeissä, niiden hallinnassa ja riskien hallinnan johtamisessa.. Kaikki maisteriohjelman opiskelijat saavuttavat kyberturvallisuuteen liittyvän teknisen perusosaamisen, ellei heillä ole sitä jo aiemmin ollut. Perusosaamisen tuottamat täydentävät opinnot suoritetaan maisteriopintojen osana. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Information Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Tietojärjestelmätieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v+ 2 v)

  Suoritat opintoja pääaineessa (eli tietojärjestelmätieteessä) ja sivuaineissa, minkä lisäksi suoritat viestintä- ja kieliopintoja. Tietojärjestelmätieteen opinnoissa opit suunnittelemaan ja toteuttamaan ohjelmistoja ja tietojärjestelmiä. Opinnot kehittävät lisäksi taitoja IT-projektien hallintaan ja liiketoiminnan kehittämiseen informaatioteknologian avulla. Tietojärjestelmätieteen opinnot ovat käytännönläheisiä ja kehittävät sekä tietoja että käytännön taitoja. Sivuaineena opiskelet kauppatieteellistä ainetta (esimerkiksi markkinointi, laskentatoimi, johtaminen, yrittäjyys tai taloustiede). Lisäksi opintoihisi sisältyy yleisopintoja, jotka antavat sinulle valmiuksia tiedeyhteisössä ja työelämässä toimimiseen. Halutessasi voit suorittaa myös muita sivuaineopintoja ja vapaavalintaisia opintoja. Osan opinnoista voit suorittaa ulkomailla opiskelijavaihdon aikana. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Information Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Tietojärjestelmätieteen maisteriohjelma, kauppatieteiden maisteri (2 v)

  Opi analysoimaan käytännön haasteita ja rakentamaan informaatioteknologiaan perustuvia ratkaisuja näihin haasteisiin. Opi suunnittelemaan fiksuja digitaalisia palveluja. Opi johtamaan IT-organisaatiota ja kehittämään uutta teknologiaan perustuvaa liiketoimintaa. Hanki valmiuksia toimimiseen esim. IT-konsulttina, palvelujen kehittäjänä, järjestelmäsuunnittelijana, projektipäällikkönä, startup-yrittäjänä ja IT-alan tutkijana. Tietojärjestelmätieteen lähtökohtana on informaatioteknologian hyödyntäminen. IT mahdollistaa uudet toimintatavat ja uudenlaisen liiketoiminnan. Teknologia on mukana ihmisten arjessa, töissä ja vapaa-aikana. Jotta vanhat toimintatavat voidaan haastaa ja tehdä asioita paremmin, tulee informaatioteknologiaa ymmärtää kokonaisvaltaisesti teknologian, käyttäjien, teknologian käytön vaikutusten ja liiketoiminnan näkökulmista. Tavoitteena on oppia ymmärtämään laajoja kokonaisuuksia, haastaa vanhat tavat toimia ja oppia rakentamaan uutta. Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinnot, joissa tietojärjestelmätiede on pääaineena, ovat maassamme ainutlaatuisia. Niihin sisältyy informaatioteknologian aiheiden lisäksi runsaasti taloustieteiden ja viestinnän opintoja sekä yhteistyötä yritysten kanssa. Tavoitteena on kouluttaa erittäin päteviä IT-alan ammattilaisia, joilla on kyky suunnitella ja rakentaa informaatioteknologiaan perustuvia ratkaisuja, kyky tieteelliseen ja loogiseen ajatteluun sekä viestintätaitoja ja sosiaalisia taitoja. Maisteriopinnoissa on lisäksi tavoit ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Information Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Tietotekniikan aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Opinnoissasi suoritetaan opintoja pääaineessa ja sivuaineissa, minkä lisäksi suoritat viestintä- ja kieliopintoja. Suurimman osan opinnoistasi opiskelet pääainetta, joka on nimeltään tietotekniikka. Pakollisena sivuaineenasi opiskelet opettajan pedagogiset opinnot. Lisäksi opintoihisi sisältyy yleisopintoja, jotka antavat sinulle valmiuksia tiedeyhteisössä ja työelämässä toimimiseen. Halutessasi voit suorittaa myös muita sivuaineopintoja ja vapaavalintaisia opintoja. Osan opinnoista voit suorittaa ulkomailla opiskelijavaihdon aikana. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Information Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Tietotekniikan kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Opinnoissasi suoritetaan opintoja pääaineessa ja sivuaineissa, minkä lisäksi suoritat viestintä- ja kieliopintoja. Suurimman osan opinnoistasi opiskelet pääainetta, joka on nimeltään tietotekniikka. Sivuaineina voit opiskella esimerkiksi matematiikkaa, tilastotiedettä tai kasvatustieteitä. Lisäksi opintoihisi sisältyy yleisopintoja, jotka antavat sinulle valmiuksia tiedeyhteisössä ja työelämässä toimimiseen. Halutessasi voit suorittaa vapaavalintaisia opintoja. Osan opinnoista voit suorittaa ulkomailla opiskelijavaihdon aikana. Luonnontieteiden kandidaatiksi tietotekniikasta valmistuva opiskelija hallitsee vahvat perustaidot ohjelmistokehityksessä. Hän tunnistaa alan monipuoliset soveltamismahdollisuudet, ja omaa riittävät tekniset ja matemaattiset taidot alan ongelmien ratkaisemiseksi. Opiskelija ymmärtää tietoteknisten järjestelmien teoreettisen rakenteen ja toiminnan. Hän osaa hyödyntää oppimaansa käytännössä ja kykenee työskentelemään monialaisissa työyhteisöissä. Opintojesi aihealueita ovat mm. ohjelmointi, tietoverkot, algoritmillinen ajattelu, perusteet tietoliikenteestä, käyttöjärjestelmät, tietokannat, diskreetit rakenteet jne. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Information Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Tietotekniikan maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Tietotekniikan opiskelijana paneudut informaatioteknologian keskeisiin alueisiin, kuten uudenlaisten sovellusten ja ohjelmistojen suunnitteluun, informaatioturvallisuuteen sekä tietoverkkojen ja tiedonsiirron suunnitteluun ja hallintaan.  Opintojen sisältö ja tutkintotavoitteet vaihtelevat opintosuunnittain. Opintosuunnat 31.7.2017 saakka: Koulutusteknologia (”tietotekniikan aineenopettajankoulutus”) Ohjelmistotekniikka Tietoliikenne Ohjelmointikielten periaatteet Pelit ja pelillisyys Laskennalliset tieteet Sensoriverkot (Kokkolassa) Uudet opintosuunnat tarkentuvat kevään 2017 aikana. Nykyisiin opintosuuntiin voit tutustua täällä https://www.jyu.fi/it/maisterin-tutkinnot. Koulutusteknologian (”tietotekniikan aineenopettajankoulutus”) opintosuunnan tavoitteena on kouluttaa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön ammattilaisia sekä tietotekniikan opettajia ja kouluttajia. Opinnoissa perehdytään teknologian opetuskäytön kehittämiseen sekä oppimisen että opetuksen näkökulmista. Tavoitteena on luoda, käyttää ja hallita oppimista tukevia sekä opetusta kehittäviä työkaluja, tekniikoita ja prosesseja. Opinnoissa tutustutaan erilaisiin teknologisiin välineisiin, joilla opetusta voidaan monipuolistaa sekä kehittää, sovelletaan vaihtoehtoisia teknologiaa hyödyntäviä opetuskäytänteitä, sekä tarkastella erilaisia tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäviä oppimisympäristöjä oppimisen, opiskelun, opetuksen ja koulutuksen näkökulmista. Opintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija alan tuoreimpaan tutkimukseen sekä antaa l ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Information Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Tietotekniikka, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Opinnoissasi suoritetaan opintoja pääaineessa ja sivuaineissa, minkä lisäksi suoritat viestintä- ja kieliopintoja. Suurimman osan opinnoistasi opiskelet pääainetta, joka on nimeltään tietotekniikka. Pakollisena sivuaineenasi opiskelet matematiikkaa, tilastotiedettä tai kasvatustieteitä. Vaihtoehtoisesti pakollisena sivuaineenasi voi olla ns. tietoteknikon menetelmäopinnot, jossa opiskelet sekä matematiikkaa että muita pääainettasi tukevia perusopintoja.  Lisäksi opintoihisi sisältyy yleisopintoja, jotka antavat sinulle valmiuksia tiedeyhteisössä ja työelämässä toimimiseen. Halutessasi voit suorittaa myös muita sivuaineopintoja ja vapaavalintaisia opintoja. Osan opinnoista voit suorittaa ulkomailla opiskelijavaihdon aikana. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Information Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Tekninen viestintä, kauppatieteiden maisteri (2v)

  Teknisen viestinnän maisteriohjelmassa yhdistyvät ainutlaatuisella tietojärjestelmätieteen, viestintätieteiden ja taloustieteiden opintoja. Opinnot koostuvat yhteisistä tietojärjestelmätieteiden ja viestintätieteiden pääaineopinnoista, joiden ytimenä on tekninen viestintä. Tietojärjestelmätieteen opinnoissa teknistä viestintää lähestytään tiedon tallentamisen ja käsittelyn suunnittelun, järjestämisen ja hallinnan näkökulmista. Viestintätieteiden opinnoissa teknistä viestintää lähestytään teknisen informaation tuottamisen, välittämisen ja vastaanottamisen näkökulmista. Yhteisten pääaineopintojen keskeisiä teemoja ovat käytettävyys ja käyttäjälähtöisyys. Tietojärjestelmätieteen opinnoissa pohditaan muun muassa sitä, miten erilaiset tietojärjestelmät ovat mahdollisimman käytettäviä, kun taas viestintätieteiden opinnoissa tarkastellaan muun muassa sitä, miten erilaisista tietojärjestelmistä viestitään ymmärrettävästi ja tarkoituksenmukaisesti erilaisille käyttäjäryhmille. Tarkasteltavia järjestelmiä voivat olla esimerkiksi sähköiseen kaupankäyntiin, dokumenttien hallintaan tai energiaketjuun liittyvät järjestelmät. Taloustieteiden opintojen kautta mukaan tulee liiketoiminnallinen näkökulma, esimerkiksi se, miten erilaisilla järjestelmillä voidaan tukea ja kehittää liiketoimintaa. Tutkinnossa on mahdollisuus syventyä sovellusalueista erityisesti monipuoliseen energiatoimialaan. Lisätietoja ohjelmasta ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages