• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 93 items
 1. Dediščinski in kulinarični turizem (Heritage and culinary tourism)

  Do zaključka programa bodo študenti razvili naslednje predmetno-specifične kompetence: sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic pojavov na področju turizma, managementa in marketinga; poznavanje in razumevanje utemeljitve ter zgodovine turističnih, ekonomskih, managerskih in poslovnih ved in poslovno organizacijskih ved; obvladovanje temeljnega znanja ter sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in njegove uporabe v domačem in mednarodnem poslovnem okolju; poznavanje in razumevanje turistične stroke in managementa turistične destinacije; sposobnost iskanja novih informacij in njihove interpretacije ter umeščanja v kontekst turistične stroke; reševanje konkretnih problemov upravljanja destinacije z uporabo ustreznih metod in postopkov; načrtovanje, organiziranje in nadziranje odnosov in procesov družbenega in gospodarskega okolja na lokalni ravni s poudarkom na trajnostnem razvoju; razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja na določenem strokovnem področju; uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije in sistemov v turizmu. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameERUDIO Visokošolsko središče (ERUDIO Center for Higher Education)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Kozmetika (Cosmetics)

  Triletni dodiplomski program upošteva predhodno pridobljena znanja, veščine in izkušnje, ponuja veliko izbirnost predmetov/področij (kozmetična nega, pedikura in manikura, velnes, ličenje oz. maskiranje idr.) in tudi izpopolnjevanja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameVisoka šola za storitve v Ljubljani (Higher School of Applied Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Inovativni turizem (Innovative Tourism)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Cilj programa je doktorandom podati strokovno poglobljen uvid v splošne/klasične, predvsem pa specifične/trendovske vsebine turizma ter metodološka in raziskovalna znanja s pomočjo katerih bodo usposobljeni za samostojno raziskovalno delo, za samostojno razvijanje inovativnih rešitev, kreacijo novih znanj ter njihovo aplikacijo v praksi, za vodenje najzahtevnejših gospodarskih in negospodarskih sistemov ter znanstvenoraziskovalnih projektov s širokega strokovnega oziroma znanstvenega področja in za razvijanje kritične refleksije. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije - Turistica (Faculty of Turism Studies -...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Hotelirstvo in turizem (Hospitality and tourism)

  Hotelirstvo in turizem je študijski program, ki je mednarodno primerljiv (npr. Internationale Hochschule Bad Honnef (Nemčija); Haaga, University of Applied Sciences (Finska), FH Wien Studiengänge der WKO, (Avstrija); Ecole hoteliere de Lausanne (Švica). Med drugim nudijo možnost hitrega zaključka študija predvsem za vse, ki so zaključili študij na Višjih strokovnih šolah za gostinstvo in turizem. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameVisoka šola za hotelirstvo in turizem Bled (College of hospitality and tourism management Bled)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Turizem (Tourism)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študijski program zagotavlja usposabljanje kadrov za opravljanje nalog vodenja in upravljanja s procesi načrtovanja in razvoja novih vsebin ter oblik turistične ponudbe v slovenskem turizmu. Program zagotavlja usposabljanje kadrov za vodenje in upravljanje najzahtevnejših delov turističnega sistema. S študijskim programom se bodo izobraževali strokovnjaki za potrebe turizma v skladu s smernicami in trendom raziskovalne dejavnosti na področju turizma (trajnostnega razvoja, valorizacije turističnih destinacij, aplikacije in varovanja kulturne dediščine, integracije javnih dobrin in zasebne turistične ponudbe, promocije interkulturalnosti, regionalnega razvoja in podeželja, obogatitve bivalnega turizma) s posebnim poudarkom tako na uveljavljanju alternativnih oblik turistične ponudbe kot tudi na ustvarjanju novih, s poudarkom na varovanju okolja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za turizem (Faculty of Tourism)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Kulturni turizem

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomant bo strokovnjak s teoretičnim in praktičnim znanjem za vodenje turističnih in kulturnih organizacij, vodenje zahtevnih organizacijsko-poslovnih procesov s področja kulturnega turizma, metodološko raziskovalnim znanjem, s katerim lahko samostojno izvede znanstveno raziskovalne in razvojno strokovne projekte raziskave ter je usposobljen za vodenje in izvajanje strokovnih opravil, ki spadajo v področje turistično - kulturnih storitev v Sloveniji in tujini. Ob tem pa bo znal turistične storitve uspešno in ustvarjalno povezovati z dimenzijo dediščine in sodobne ustvarjalnosti, tako na regionalni, nacionalni kot mednarodni ravni ter s tem pripomoči k varovanju, promociji in razvoju lokalnih posebnosti kot temelja sodobne turistične ponudbe. Sposoben bo prevzemati naloge pri raziskovanju, analiziranju, načrtovanju, oblikovanju, razvoju in vodenju procesov v turistični dejavnosti v povezavi s kulturo, tako na nivoju gospodarskih, kot tudi javnih in nevladnih turističnih in kulturnih organizacij. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije - Turistica (Faculty of Turism Studies -...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Dediščinski turizem (Heritage Tourism)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študijski program je nastal iz sodelovanja med Fakulteto za humanistične študije, Fakulteto za turistične študije Turistico in Znanstveno-raziskovalnim središčem Univerze na Primorskem. Študijski program nudi znanja in kompetence na področju kulturne in naravne dediščine ter turističnega podjetništva, s poudarkom na aplikaciji dediščinskih vsebin v turistično ponudbo. Tako študentom zagotavlja izobrazbo, ki omogoča ustvarjalno delo v obetavni gospodarski panogi. Cilj študijskega programa je izoblikovati profil magistranta za potrebe dela v turistični panogi, kakor tudi samostojne podjetniške dejavnosti v turizmu. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (Faculty of Humanities)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Management turističnih podjetij (Tourism Enterpirse Management)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomant bo poznal dinamiko domačega in mednarodnega turističnega trga, marketinške dejavnosti v turizmu, predvsem pa poslovanje, organizacijo in vodenje poslovnih sistemov v turizmu. Ta strokovna znanja bo združeval z jezikovnimi kompetencami v tujih jezikih. Diplomantovo poznavanje operativnih in tehnoloških procesov v turističnih podjetjih, ustrezna znanja s področja ekonomije in managementa podjetij, povezovanja v integralni turistični proizvod destinacije in poznavanje jezikov, mu bo omogočalo učinkovito delo v turističnem gospodarstvu. Tako bo nepogrešljiv tako pri oblikovanju turističnih produktov in njihovem trženju kot tudi pri vodenju poslovnih sistemov (ali njihovih delov) v turizmu. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije - Turistica (Faculty of Turism Studies -...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Turizem (Tourism)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomant bo strokovnjak s teoretičnim in praktičnim znanjem za vodenje turističnih organizacij in zahtevnejših procesov s področja turizma. Sposoben je prevzemati najzahtevnejše naloge pri analiziranju, načrtovanju oblikovanju, razvoju in vodenju procesov v turistični in s turizmom povezani dejavnosti, tako na ravni gospodarskih kot tudi javnih turističnih organizacij. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije - Turistica (Faculty of Turism Studies -...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Management turističnih destinacij (Tourism Destination Management)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomant bo strokovnjak s teoretičnim in praktičnim znanjem za vodenje turističnih organizacij, vodenje zahtevnih procesov s področja turizma, metodološko raziskovalnim znanjem, s katerim lahko samostojno izvede znanstveno raziskovalne in razvojno strokovne raziskave ter je usposobljen za vodenje in izvajanje strokovnih opravil, ki spadajo v področje turističnih storitev. Ob tem pa bo znal turistične storitve uspešno obogatiti s kulturnim izročilom naše družbe in okolja. Sposoben je prevzemati najzahtevnejše naloge pri raziskovanju, analiziranju, načrtovanju, oblikovanju, razvoju in vodenju procesov v turistični dejavnosti, tako na nivoju gospodarskih kot tudi javnih turističnih organizacij. Na področju izobraževanja se bodo diplomanti z opravljenim pedagoško-andragoškim izpitom lahko zaposlili kot osnovnošolski ali srednješolski učitelji, na področju višješolskega izobraževanja se bodo lahko zaposlili kot laboranti ali inštruktorji. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije - Turistica (Faculty of Turism Studies -...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages