• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 12 items
 1. Bionika v tehniki (Bionics in Engineering)

  Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa je izobraziti diplomante z interdisciplinarnim znanjem naravoslovja, tehnike in mehatronike ob upoštevanju ekologije in učinkovite rabe resursov. Po opravljenem študiju se bodo lahko vključili v delovni proces v gospodarske organizacije, v zasebna in javna podjetja, v upravo ali nadaljevali študij. Program je zasnovan izrazito interdisciplinarno. Študenti bodo osvojili predvsem znanja iz naravoslovja (biologija, kemija, fizika, matematika), tehnike (energetika, mehanika, senzorika, aktuatorji, avtomatizacija), ekologije in trajnostnega razvoja. V izbirnem delu se študent odloči za študij razvoja bionskih proizvodov in procesov ali za vodenje proizvodnje. Program je sestavljen iz treh sklopov. V prvem delu študent pridobi temeljna strokovno teoretična znanja naravoslovja. V drugem delu teoretična znanja nadgradi s strokovnimi znanji tehnike s poudarkom na učinkoviti rabi energije in trajnostnem razvoju. V tretjem, izbirnem delu, pa se odloči za poglobljen študij razvoja bionskih procesov ali vodenja proizvodnje s poudarkom na kakovosti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameVisoka šola na Ptuju (College of Ptuj )

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Tehnologije tekstilnega oblikovanja (Textile Design Technologies)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Na visokošolskem strokovnem študijskem programu je prvi letnik enoten, v 2. letniku pa študenti izberejo eno od dveh smeri: Oblikovanje in razvoj izdelka ali Materiali in tekstilne tehnologije. Študentje bodo pridobili naslednje kompetence: sposobnost povezovanja znanj s področja tehnike in umetnosti (znanja s predmetnih področij: teorije oblikovanja, likovnega izražanja, tekstilnih materialov, računalništva in informatike, tehnologij izdelave tekstilij in oblačil, projektiranja in konstruiranja tekstilij in oblačil, modeliranja in gradiranja oblačil, okoljevarstva, merilne tehnike ter ravnanja z odpadki); sposobnost nadziranja obstoječih tehnoloških postopkov izdelave tekstilij in oblačil in njihovega posodabljanja; sposobnost samostojnega, inovativnega in kreativnega dela pri tehnoloških projektih, vezanih na razvoj novega izdelka oz. posodabljanja tehnologij; razumevanje zgodovine industrijskega, grafičnega in unikatnega oblikovanja, ter oblikovalskih konceptov in dejavnosti oblikovanja v kontekstu razvoja družbe, kulture, estetike, umetnosti, funkcije in tehnologije; poznavanje in razumevanje načrtovanja in realizacije oblikovalskih projektov z 2D in 3D grafičnimi orodji ter poznavanje osnov prostoročnega risanja; poznavanje in razumevanje načrtovanja oblikovanja tekstilij in oblačil (koncepti, skice, idejne knjige, barvne karte, karte materialov, kolekcij, modnih zgodb, itn) ter vizualnih študij (študije prostora, forme, ploskev, oblik, tipografije, ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (Faculty of Mechanical Engineering)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Tehnologija polimerov (Polymer Technology)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Bodoči diplomanti bodo pridobili temeljna tehniška znanja, sodobna in ključna strokovna znanja s področja tehnologije polimerov, poleg tega pa bodo diplomanti pridobili tudi znanja s področja ekonomije in managementa. Program je praktično naravnan, saj laboratorijske in seminarske vaje ter praksa skupaj obsegajo kar 50 %, zagotovljeno pa je tudi tesno sodelovanje študentov in podjetij že v času študija. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameFakulteta za tehnologijo polimerov (Polymer Technology College)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Gospodarski inženiring (Engineering and Management)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj študijskega programa je usposobiti praktično usmerjene strokovnjake, ki bodo imeli kar najbolj celovit vpogled v tehnološko, ekonomsko in organizacijsko problematiko proizvodnih podjetij in bodo po končanem študiju sposobni prevzeti zahtevne in odgovorne naloge v gospodarstvu. Študij usposobi diplomanta razumeti in obvladovati tako organizacijsko-ekonomske kot tudi tehnične probleme v podjetju. Od diplomanta se pričakuje strokovno povezovanje znanj s področja tehnologije, organizacije in ekonomike ter številna praktična znanja za vodenje poslovnih in tehnoloških sistemov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Novi Gorici, Poslovno-tehniška fakulteta (School of Engineering and Management)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Lesarsko inženirstvo (Wood engineering)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študenti pridobijo znanja o lesu, ta znanja nadgradijo z aplikativno usmerjenim znanjem o tehnologijah predelave in obdelave lesa in vlaknatih kompozitov, dobijo osnove konstrukterskih znanj ter za prakso pomembna organizacijska in ekonomska znanja. Znanje diplomantov temelji na poznavanju zgradbe in lastnosti lesa kot obnovljivega inženirskega materiala, razvoju in uporabi tehnologij in tehnoloških procesov v lesarstvu, razvoju izdelkov, zakonitosti poslovanja podjetij ter trženja proizvodov. Diplomanti znajo pravilno vrednotiti les kot trajnostni vir, iskati načine za njegovo optimalno rabo, obvladajo vodenje in načrtovanje tehnologij predelave in obdelave lesa ter lesnih kompozitov, konstruiranje lesnih proizvodov, organizacijo in vodenje manjšega podjetja ter gospodarjenje z lesom in lesnimi proizvodi. Med študijem študenti pridobijo kompetence za reševanje praktičnih vprašanj ter za projektni pristop. Poseben poudarek je dan razvoju samostojnega in kritičnega razmišljanja, vezanega na temeljna poklicna znanja. Temeljni cilj je torej vzgojiti strokovnjaka s področja lesarstva z odličnim aplikativnim znanjem s področja tehnologij predelave in obdelave lesa in vlaknatih kompozitov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanj ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (Biotechnical Faculty)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Oblikovanje in tekstilni materiali (Design and Textile Materials)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Na univerzitetnem študijskem programu sta prva dva letnika enotna. V tretjem letniku pa študenti izberejo eno od dveh smeri: Inženirsko oblikovanje tekstilnih materialov ali Tekstilni materiali. Cilj študijskega programa je razvijanje študentove ustvarjalnosti in sposobnosti fleksibilnega povezovanja in uporabe znanj z različnih področij med smermi in znotraj njih. Program namreč poudarja teoretično usmerjenost kakor tudi kompleksno povezanost z razvojnimi trendi, bazami znanj in novimi raziskovalnimi koncepti, kar je pogoj za vzgojo uspešnih in učinkovitih inženirjev. Študent enostavno osvajanje strokovnih vsebin na področjih inženirskega oblikovanja tekstilnih form, načrtovanja in izdelave oblačil, novih tekstilnih materialov, ekologije, ekogenega tekstilnega inženirstva, okoljske politike, inženirskega managementa, merilne tehnike, proizvodnih procesov ter ravnanja z odpadki. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (Faculty of Mechanical Engineering)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Geotehnologija in rudarstvo (Geotechnology and mining)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. S programom študenti pridobijo kompetence za neposredno zaposlitev na najširšem podrocˇju pridobivanja mineralnih surovin, njihove primarne predelave, podzemnih in drugih geotehnicˇnih gradenj, vrtalne tehnike, del za merjenje in sledenje v naravi, del za vrednotenje in izvajanje posegov v naravi, sanacije degradiranih površin, ravnanja z okoljem in trdnimi odpadnimi snovmi itd. Visokošolski strokovni študijski program daje naravoslovno in tehniško izobrazbo, ki sledi razvoju v okviru strok geoznanosti oziroma nežive narave. Vedno bolj pa se v tem okviru izkazuje tudi potreba po drugem znanju, na primer s področij varstva okolja, ekonomike in informacijske tehnologije. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (Faculty of Natural Sciences and Engineering)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Živilstvo in prehrana (Food science and nutrition)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj je usposobiti strokovnjaka, ki je zmožen širokega razumevanja področij živilstva in prehrane s poudarkom na znanjih in veščinah povezanih z živilstvom, to je pridelave, predelave, kakovosti in trženja hrane ter prehrano kot naravnim nadaljevanjem živilstva, za pravilno, varno in zdravo prehranjevanje oziroma normalen razvoj in ohranjanje človekovega zdravja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (Biotechnical Faculty)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Lesarstvo (Wood science and technology)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študenti pridobijo znanja o lesu, tehnologijah predelave in obdelave lesa in lesnih kompozitov ter organizacijska, ekonomska, konstrukterska in oblikovalska znanja. V skladu s sodobnimi izzivi so diplomanti sposobni vrednotiti les kot trajnostni vir, iskati načine za njegovo optimalno rabo, obvladajo vodenje in načrtovanje tehnologij predelave in obdelave lesa ter lesnih kompozitov, konstruiranje lesnih proizvodov, organizacijo in vodenje podjetja in so usposobljeni za sodelovanje v interdisciplinarnih vodstvenih in raziskovalno razvojnih ekipah, za gospodarjenje z lesom in lesnimi proizvodi ter za sodelovanje pri razvoju izdelkov iz lesa in lesnih kompozitov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (Biotechnical Faculty)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Geotehnologija in okolje (Geotechnology and environmental engineering)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Univerzitetni študijski program je naravoslovnotehniški program, ki oblikuje strokovnjake na področjih podzemnih gradenj, okoljskega inženirstva in pridobivanja mineralnih surovin. Med študijem študenti opravljajo praktično delo, ki jim omogoča seznanitev z delovnimi procesi in uporabo teoretičnega znanja v praksi. Na podlagi pridobljenih praktičnih izkušenj ter po svetovanju pedagoških in strokovnih mentorjev si študenti študijski program z izbirnimi predmeti oblikujejo tako, da teoretične in strokovne vsebine približa njihovim zahtevam in potrebam. Tako študenti pridobijo kompetence za neposredno zaposlitev in/ali nadaljnje strokovno ter teoretično usposabljanje na celotnem področju pridobivanja mineralnih surovin, primarne predelave surovin, miniranja, podzemnih gradenj, vrtalne tehnike, opazovanja in sledenja v naravi, geotehniških raziskav, vrednotenja in izvajanja posegov v naravi, sanacije degradiranih površin, ravnanja z okoljem, trdnih odpadnih snovi, sanacije zemljišč zaradi naravnih nesreč (plazov, potresov) in nepravilnih posegov v okolje v preteklosti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (Faculty of Natural Sciences and Engineering)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages