• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 124 items
 1. természetiörökség-védelmi szaktanácsadó

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szakon végzettek olyan ökológiai szemléletű környezettudatos szakemberek, –        akik rendelkeznek a természetiörökség védelme általános és sajátos feladatainak megtervezéséhez, szervezéséhez, irányításához és végrehajtásához szükséges elméleti tudással és gyakorlati készséggel; –        akik érvényesíteni tudják a gazdálkodó vagy hatósági szervezetekkel (erdészet, mezőgazdálkodás, halászat, gyepgazdálkodás, vidék- és településfejlesztés) fenntartott munkakapcsolat során a természetvédelmi elveket és előírásokat, alkalmasak a természetvédelmi nevelésre.   Személyes adottságok és készségek: –        szintetizáló és ökológiai, ökonómiai szemlélet szerinti gondolkodás; –        természetvédelmi ismeretek szaktanácsadói szintű elsajátítása és alkalmazása; –        képesség a szakmai és kapcsolódó információk megszerzésére, feldolgozására és a vállalkozások működtetésében történő alkalmazására; –        együttműködő készség és partneri viszony kialakítása más szakmai területek szakértőivel, hatóságokkal, civil szervezetekkel.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: –        a természetiörökség védelmével kapcsolatos hatósági és közigazgatási feladatok ellátása; –        a természetvédelem, valamint a hazai és nemzetközi, nem kormányzati szervezetek (NGO-k) működésében való részvétel; –        saját vállalkozásban végzett természetvédelmi, valamint vadkereskedelmi és turisztikai tevékenységek; –        természet ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. önkormányzati környezetvédelmi szaktanácsadó

  Elsajátítandó kompetenciák: - A végzettek képesek lesznek munkakörükben a települési önkormányzat működési területén jelentkező környezeti problémákat felismerni és azok kezelése érdekében – a jogi és gazdasági eszközrendszer felhasználásával – megoldási javaslatokat tenni az érintett vezetők részére.  - Képesek lesznek a környezettel és a fenntarthatósággal kapcsolatos szempontokat integrálni a különböző helyi fejlesztési programokba, rendezési tervekbe. - Képesek lesznek különböző települési környezetvédelmi projektek menedzsmentjére.  Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: - általános környezettudományi ismeretek, - környezetvédelmi jogi és igazgatási ismeretek,  - Magyarország környezetvédelmi intézményrendszere,  - Magyarország környezet- és természetvédelme,  - környezetminősítés és hatásvizsgálat,  - Magyarország EU tagsággal járó környezetvédelmi feladatai, - környezetvédelmi pályázatok/pályázatírás módszertana,  - környezetvédelmi minőségbiztosítás,  - települési szilárd hulladékok kezelése,  - településökológia,  - önkormányzati környezetvédelmi feladatok,  - környezetvédelmi hatósági ügymenetismeret, - környezettudatos településgazdálkodás. Személyes adottságok: - probléma- és gyakorlatorientált látásmód a környezeti problémák megoldása terén; - megelőzésen, elővigyázatosságon, a környezeti szempontok integrációján, a tervszerű védelmen, és a hosszú távú fenntarthatóságon alapuló szemlélet a környezeti fejlesztések terén; - együttműködő-készség és partneri viszony kialakítása a környezetvédelmi felada ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. erdő- és mezőgazdasági környezetbiztonsági menedzser

  A társadalom teljes környezete az alkotó természeti, illetve társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális környezeti alrendszerek szoros kölcsönhatásán és kölcsönös meghatározottságán alapuló komplex, térben és időben dinamikusan változó rendszer. Ezen komplex dinamikai rendszer természeti értékeinek egyidejű megőrzése melletti fenntartható fejlődése megteremtésének és hosszú távú biztosításának nélkülözhetetlen előfeltétele a környezeti komplex folyamatokat lokális, regionális és globális szinten értő, dolgozó, a célirányos csoportmunkákat irányítani tudó szociális érzékenységű és átfogó szemléletű, többek között környezet, erdő- és mezőgazdasági biztonsági és védelmi menedzser szakember jelenléte, alkotó közreműködése. Eddig ez az inter- és multidiszciplináris megközelítés, valamint a hatásos együttműködés a problémamegoldásban a komplex rendszert értő, felkészült szakemberek és kutatók hiánya miatt teljes körűen nem valósulhatott meg.   A képzés célja a társadalom valós igényei alapján az egységes, korszerű, fenntarthatósági szemléleten és magas szintű társadalmi ismereteken, valamint a gyakorlaton alapuló, az egyes szakterületek speciális feladataira rávilágító és felkészítő, kreatív tervezési, szervezési, irányítási és operatív munkavégzésre való képzés.   Tekintettel arra, hogy az erdő- és mezőgazdasági feladatok és azok környezetbiztonsági összefüggései, kihívásainak menedzselése multi- és interdiszciplináris szemléletet követel, szinte egyedüli megoldásként a vonatkozó tudományos eredményeket és a tud ...

  Awarding bodyWesley János Lelkészképző Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. környezet- és katasztrófavédelmi menedzser

  A környezet a természeti, illetve társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális környezet szoros kölcsönhatásán és kölcsönös meghatározottságán alapuló komplex rendszer. Ezen komplex rendszer fenntartható fejlődésének megteremtésének és hosszútávú megőrzéséhez nélkülözhetetlen a lokális, megyei, regionális és globális szinten dolgozó, szociális érzékenységű és átfogó, többek között környezetbiztonsági felkészültségű szakember jelenléte, alkotó közreműködése. Eddig ez az interdiszciplináris megközelítés, a hatásos együttműködés a problémamegoldásban a komplex rendszert értő és felkészültségű szakemberek és kutatók hiánya miatt nem valósulhatott meg.   A képzés célja a társadalom valós igényei alapján az egységes, korszerű, fenntartható biztonsági szemléleten és magas szintű társadalmi ismereteken, valamint a gyakorlaton alapuló, az egyes szakterületek speciális feladataira rávilágító és felkészítő, kreatív tervezési, szervezési és operatív munkavégzésre való képzés.   További célkitűzés a tűz- és katasztrófavédelmi feladatokat felölelő felsőfokú iskolai és szakképzettséghez kötött beosztások betöltéséhez való felkészítés. Ennek érdekében felkészítés hazai és nemzetközi szakmai, védelmi igazgatási és technikai folyamatok és trendek elemzésére, az ezekben való aktív együttműködésre. A végzettek ismereteik alapján képesek a közigazgatási és a vállalkozói szféra bármely szintjén szervezési, irányítási, tervezési feladatok végzésére, megelőzési, mentési és kárelhárítási, valamint rehabilitációs munkálatok végzésére, ...

  Awarding bodyWesley János Lelkészképző Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. környezet- és tájvédelmi menedzser

  A társadalom teljes környezete az alkotó természeti, illetve társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális környezeti alrendszerek szoros kölcsönhatásán és kölcsönös meghatározottságán alapuló komplex, térben és időben dinamikusan változó rendszer. Ezen komplex dinamikai rendszer természeti értékeinek egyidejű megőrzése melletti fenntartható fejlődésének megteremtésének és hosszútávú biztosításának nélkülözhetetlen előfeltétele a környezeti komplex folyamatokat lokális, regionális és globális szinten értő, dolgozó, a célirányos csoportmunkákat irányítani tudó szociális érzékenységű és átfogó szemléletű, többek között környezet- és tájvédelmi menedzser szakember jelenléte, alkotó közreműködése. Eddig ez az inter- és multidiszciplináris megközelítés, valamint a hatásos együttműködés a problémamegoldásban a komplex rendszert értő és felkészültségű szakemberek és kutatók hiánya miatt teljes körűen nem valósulhatott meg.   A képzés célja a társadalom valós igényei alapján az egységes, korszerű, fenntarthatósági szemléleten és magas szintű társadalmi ismereteken, valamint a gyakorlaton alapuló, az egyes szakterületek speciális feladataira rávilágító és felkészítő, kreatív tervezési, szervezési, irányítási és operatív munkavégzésre való képzés.   Tekintettel arra, hogy a környezet- és tájvédelmi feladatok menedzselése multi- és interdiszciplináris szemléletet követel, szinte egyedüli megoldásként a vonatkozó tudományos eredményeket és a tudományos módszereket, valamint a korszerű irányítás- és vezetéselméleteket isme ...

  Awarding bodyWesley János Lelkészképző Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. ökológiai menedzser

  A képzés célja olyan környezettudatos magatartással rendelkező szakemberek képzése, akik szakmájukban képesek a tanult ismereteket alkalmazni, amely ezáltal beépül a  mindennapok gyakorlatába, hozzájárulva ezzel a fenntartható fejlődéshez. Emellett az üzleti életben is megállják a helyüket köszönhetően piaci (közgazdasági, marketing, menedzsment, minőségirányítási, jogi) ismereteiknek, és képesek bevinni a modern gazdálkodásba a környezeti feltételeket, a mindennapi életbe a környezettudatos magatartást. A képzés tehát igyekszik hozzájárulni az állampolgárok és vállalkozások környezeti tudatának, ökológiai fenntarthatóság iránti elkötelezettségének növekedéséhez. Különösen fontosnak tekinthető e cél manapság azért is, mert a fenntartható fejlődés mind az ENSZ, mind pedig az Európai Unió legfontosabb céljai közt található. a) Főbb tanulmányi területek, ismeretek: * környezet és természet,* kultúra, társadalom,* környezet, gazdaság,* környezet,* fenntartható fejlődés,* minőségirányítás,* környezetvédelmi és jogi igazgatás. b) A szakképzettség birtokában a végzettek alkalmasak: * A helyi környezetvédelmi célok megvalósításához való kapcsolódásra* A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés elveinek alkalmazására a szakterületükön* A környezettudatos magatartás érdekében a helyi közvélemény, közélet befolyásolására* A környezeti menedzsment működtetésére* A minőség és környezetvédelem összehangolására, a környezetvédelmi jog hétköznapi alkalmazására c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok é ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. terület- és környezetfejlesztési szakközgazdász

      A képzés olyan továbbképzett és speciális tudással rendelkező közgazdász szakemberek kibocsátását célozza, akik általános közgazdasági tudásuk és munkájuk során felhalmozott ismereteik mellé a szakma általános elméleti-módszertani hátterét, gyakorlatát, technikáit megismerve a terület- és környezetfejlesztés alkotó, innovatív közreműködői lehetnek, képesek lesznek az önálló tervezésre, irányításra, szervezésre és a fejlesztési programok, akciók lebonyolítására.   a) Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   Megismerik és képessé válnak:   önállóan alkalmazni a terület- és környezetfejlesztés elméleti alapjait, módszertanát, az Európai Unió keretében kialakult egységes fejlesztési politika kereteit, követelményeit és lehetőségeit, az irányítás, a tervezés, a szervezés és a gazdálkodás-finanszírozás korszerű gyakorlatát, a terület- és környezetfejlesztés gyakorlatában a problémák felismerésére, értékelésére és a megoldás útjainak meghatározására.   b) Személyes adottságok, készségek: Rendelkeznek a szakképzettségük gyakorlásához szükséges   kreativitással, elemző és szintetizáló képességgel, önálló probléma felismerő és megoldó képességgel, a konfliktuskezelés és az érdekek közösítésének képességével, önálló elemző, értékelő és tervező képességgel, a csoportmunkában való irányítási vagy konstruktív közreműködési képességgel, a nemzetközi, kormányzati, közigazgatási, fejlesztési, a magánszférába tartozó szervezetek, a non-profit intézmények és a civil szerveződé ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. terület- és környezetfejlesztési szaktanácsadó

  A képzés olyan továbbképzett és speciális tudással rendelkező szakemberek kibocsátását célozza, akik az általános felsőfokú tudásuk és a  munkájuk során felhalmozott ismereteik mellé a terület- és környezetfejlesztési szakma általános elméleti-módszertani hátterét, gyakorlatát, technikáit megismerve a terület- és környezetfejlesztés alkotó, innovatív közreműködői lehetnek, képesek lesznek az önálló tervezésre, irányításra, szervezésre és a fejlesztési programok, akciók lebonyolítására.a) Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:Megismerik és képessé válnak ­ önállóan alkalmazni a terület- és környezetfejlesztés elméleti alapjait, módszertanát, ­ az Európai Unió keretében kialakult egységes fejlesztési politika kereteit, követelményeit és lehetőségeit, ­ az irányítás, a tervezés, a szervezés és a gazdálkodás-finanszírozás korszerű gyakorlatát,­ a terület- és környezetfejlesztés gyakorlatában a problémák felismerésére, értékelésére és a megoldás útjainak meghatározására.b) Személyes adottságok, készségek:Rendelkeznek a szakképzettségük gyakorlásához szükséges- kreativitással,- elemző és szintetizáló képességgel,- önálló probléma felismerő és megoldó képességgel,- a konfliktuskezelés és az érdekek közösítésének képességével,- önálló elemző, értékelő és tervező képességgel,- a csoportmunkában való irányítási vagy konstruktív közreműködési képességgel,- a nemzetközi, kormányzati, közigazgatási, fejlesztési, a magánszférába tartozó szervezetek, a non-profit intézmények és a civil szerveződések ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Környezetvédelmi technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: mennyiségileg felmérni, és analitikai vizsgálatnak alávetni a különböző szennyezéseket (víz, levegő, talaj) és hulladékokat, közreműködni a környezetvédelmi jogszabályok, biztonságtechnikai előírások betartatásában, kapcsolatot tartani a környezetés természetvédelmi hatóságokkal, önkormányzati területen a lakossággal, szakhatósági területen kivizsgálni a bejelentéseket. alkalmazni a szakmai előírásokat, a környezeti adatokat nyilvántartani, feltárni a különböző technológiák szennyező forrásait, a szennyezőanyag-kibocsátásokat nyilvántartani, nyilvántartani a védett természeti értékeket, a szennyezett területeket, adatszolgáltatást végezni, részt venni környezetvédelmi tervek készítésében, méréseket végezni, értékelni, közreműködni a bírság kiszabásában, közreműködni levegő-, vízés talajvédelmi feladatokban, részt venni hulladékgazdálkodási, szennyvízkezelési feladatokban, részt venni a fenntartási, kezelési feladatokban, a környezetvédelmi ellenőrzésben, szabálysértési ügyek intézésében, panaszok ügyében eljárni, pályázatírási és megvalósítási munkákban részt venni, üzemi megbízotti területen közreműködni a környezetbarát eljárások kidolgozásában és bevezetésében, valamint felvilágosítani a dolgozókat a használt berendezések káros hatásairól, és a védekezés módjáról, ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus

  A képesítéssel rendelkező képes: A helyszíni (terepi) munka alkalmával: részt venni a mintavételi eljárásokban, mintavételi tervet készíteni a szervezet szakmai irányítója számára, előkészíteni és elvégezni a helyszíni vizsgálatokat, ellátni a mintavételi utasításban foglalt feladatokat (nemzeti,nemzetközi előírások és egyedi utasítások), dokumentálni a mintavétel körülményeit (pl. mintavételi helyek azonosítása, meteorológiai jellemzők, vizsgált technológia, zajforrások stb.). A laboratóriumi elemzés alkalmával: szakszerűen előkészíteni a vizsgálandó mintát a későbbi laboratóriumi elemzésre, előkészíteni a mérést, a vizsgálatot (pl. levegő, talaj, víz, hulladék, ivóvíz vizsgálatok), elvégezni a szükséges kalibrálásokat, elvégezni a kapcsolódó számításokat és értékeléseket, elvégezni a műszerek, eszközök karbantartását, alkalmazni az adott vizsgálatra előírt minőségbiztosítási követelményeket, mérési utasítás alapján dolgozni (nemzeti,nemzetközi előírások és egyedi utasítások, elvégezni a mérési eredmények, adatok számítógépes feldolgozását, értékelésre történő előkészítését. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages