• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 115 items
 1. Kerámia, porcelán készítő (Porcelánfestő szakmairány)

  A képesítéssel rendelkező képes: munkavállalóként vagy vállalkozóként figyelemmel kísérni a gazdasági és jogi feltételek változásait megrendelést felvenni kialakítani a munkafeltételeket előkészíteni a szakmai munka anyag– és technikai feltételeit elkészíteni vagy értelmezni a különböző munkafolyamatokban használatos szakrajzokat, műhelyrajzokat a díszítményeket reprodukálni önálló alkotómunkát végezni előkészíteni a porcelánfestési munkálatokat festéssel díszíteni a különféle felületű kerámia vagy porcelán tárgyat dekorégetést végezni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Műtárgyvédelmi asszisztens

  A képesítéssel rendelkező képes: felismerni a műtárgyak anyagait és azok károsodásait restaurátor és/vagy régész irányítása mellett közreműködni régészeti feltárásokon a leletmentésben és a leletek csomagolásában restaurátor útmutatása alapján szerves és szervetlen anyagú műtárgyak mechanikus tisztítására, konzerválására, ragasztására műtárgyak konzerválását dokumentálni muzeológussal, régésszel, művészettörténésszel, kiállításrendezővel, restaurátorral a szakmai munkáját érintő kérdésekben konzultálni figyelemmel kísérni, mérni és dokumentálni a műtárgyraktár és a kiállítóterem klimatikus és higiéniai körülményeit a műtárgyak állapotát figyelemmel kísérni, és a változások bekövetkezése esetén felettesénél intézkedést kezdeményezni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. doktor (DLA)- képzőművészet

  A doktori képzés a mesterfokozat megszerzését követő tudományos képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. A doktori képzés a tudományterület és az azon belüli tudományág kutatási területeihez igazodó doktori iskola keretében folyó tudományos vagy művészeti tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga. A doktori fokozatot megszerző személy: • Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek kutatási szintű ismeretével. • Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, terminológiát. • Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához szükséges kutatás-módszertani ismeretekkel. • Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális összefüggések szintetikus, új szemléletű megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre. • Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit. • Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati vonatkozásainak kreatív kidolgozására. • Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és megközelítéseket kialakítani. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. doktor (PhD)- history of art and culture

  A doktori képzés a mesterfokozat megszerzését követő tudományos képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. A doktori képzés a tudományterület és az azon belüli tudományág kutatási területeihez igazodó doktori iskola keretében folyó tudományos vagy művészeti tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga. A doktori fokozatot megszerző személy: • Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek kutatási szintű ismeretével. • Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, terminológiát. • Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához szükséges kutatás-módszertani ismeretekkel. • Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális összefüggések szintetikus, új szemléletű megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre. • Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit. • Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati vonatkozásainak kreatív kidolgozására. • Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és megközelítéseket kialakítani. ...

  Awarding bodyLiszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. tipográfus tervező

  A tipográfus tervező szakképzettséget elnyert hallgatók a tervezőgrafika speciális, a tartalmi jelentés szempontjából legfontosabb szeletének, a tipográfusi alkotókészségnek a birtokában bármely hangsúlyosan szöveges elemekre épülő információ/üzenet megtervezésére alkalmasságot szereznek. Nemcsak az elméleti, fogalmi gondolkozás, de a konkrét megvalósítás gyakorlatával rendelkeznek print és web felületek megkomponálásában. Kreatív tipográfiai alkotásokat/munkákat készítenek.    A képzés során elsajátítandó kompetenciák:   A tipográfus tervező * megismeri a szakma nyelvét és technikai alapjait;* profi felhasználóként kezeli a korszerű szöveges felületek előállításához nélkülözhetetlen számítógépes programokat;* ismeri a tervezés folyamatát az elmélettől a megvalósításig;* konkrét megbízások (briefingek) értelmezésével, vizuális megtervezésével képes szóló-, sorozat- és kampányterveket készíteni;* elsajátítja és szükség szerint alkalmazza tervezői feladataiban a szöveg- és képszerkesztés integrált tudását;* részletes szakmai elméleti felkészítése alapján képes a tipográfiai tervezés kihívásainak maradéktalanul eleget tenni;* megismeri a legújabb trendeket, a nemzetközi tipográfia plurális és a digitális tervezés webes, integratív jellegét.    A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek: Tudáselemek* érzékenység és szemiotikai készség a szövegek értelmezésére/kreatív attitűd az integrált szövegtipográfiára;* a tipográfia arányrendszerének ismerete és alkalmazása a rendelkezésre álló programok tudatos, terv ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Üvegműves

  A képesítéssel rendelkező képes: öblös- és síküvegen alapvető üvegcsiszolatokat tervezni és kivitelezni üvegtömböket síkcsiszolni, polírozni öblösés síküvegen homokfúvott kompozíciókat tervezni és kivitelezni síküveg ragasztásával és további megmunkálásával tárgyakat tervezni és létrehozni öblösés síküvegen alapvető festési technikákat alkalmazni ólmozott üveg kompozíciókat tervezni, kivitelezni az üveg melegalakításához szükséges formákat készítni az üvegfúvás technológiájának ismeretével öblösüvegeket tervezni az üveg kemencében történő különféle alakítást végezni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Szobrász

  A képesítéssel rendelkező képes: művészi és művészettörténeti ismeretei alapján bizonyos szintű tervezési és kivitelezési feladatok megoldására a sérült díszítőelemeket képes kiegészíteni, retusálni, sorozatgyártásra előkészíteni díszítő szobrászati, gipszszobrászati feladatokat megoldani vizuális, rajzi és plasztikai képzettsége alapján külés beltéri épületdíszítő elemek mintadarabjait készíteni, valamint ezek sokszorosításához szükséges különböző anyagú sokszorosító formát készíteni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Assistant in Furniture Production and Work of Art Protection

  A felsőoktatási szakképzés célja a szakirány szerinti speciális szaktudással rendelkező- könyvműves képzése, aki képes tömegtermelésre és egyedi kivitelezésre alkalmas papíralapú dokumentumok, tárgyak, dobozok, tokok, tárolóeszközök tervezésére és készítésére, különféle tradicionális, szükség szerint muzeális technikákkal, hagyományos eszközökkel, kézműves módszerekkel történő könyvek kötésére;- bútorműves képzése, aki a bútorműves és műtárgyvédő művészi, művészettörténeti, rajzi, plasztikai, színtani és manuális kultúrával rendelkezik és képes belső terek és téregyüttesek bútorzatának, berendezési és használati tárgyainak tervezésére, ábrázolására, elkészítésére, továbbá, akik specializált tudásukat használva autonóm művészeti produktumok, projektek elkészítésében asszisztensi szerepet vállalhatnak. A képzőművész asszisztensa) tudása- Rendelkezik a képzőművészethez kapcsolódó alapvető és szakspecifikus, strukturált ismeretekkel, mind a gyakorlati műtermi munka, mind az elméleti, művészettörténeti vonatkozásokkal.- Alapvető tudással rendelkezik, a képzőművészetben végzett tevékenységek alapjául szolgáló anyagokról, technikákról, (festészeti, szobrászati, grafikai eljárásokról, vizualitásban használt új technikai médiumokról), valamint a tevékenységek végzési körülményeiről: műtermekről, műhelyekről.- Alkalmazásorientált ismeretekkel és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik a képzőművészet egyes specializált részei, továbbá a képzőművészet és más művészeti ágak, más szakterületek közötti kapcsolódási pontokról.- ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Stage Directing Assistant

  A képzés célja színházi szakemberek képzése, akik a színházi munkafolyamatok pontos ismeretének elsajátításával elméleti és gyakorlati szinten egyaránt képesek lesznek önálló színházi előadásokban a próbafolyamat munkamenetét átlátni, megszervezni, támogatni, valamint egyéb szakmaspecifikus feladatokat ellátni, továbbá az előadások játszása során a rendezőt helyettesíteni, felújító és beugrópróbákat tartani, az előadás minőségére ügyelni. A képzés során elsajátított kompetenciák, tudáselemek és megszerezhető ismeretek, illetve személyes adottságok és készségek birtokában, mint a rendező melletti művészeti munkatárs, képesek megfelelni a színházi szakmai elvárásoknak. A színházi rendezőasszisztensa) tudása- Átfogóan ismeri a vizuális művészetek rendszerét, felépítését, stílusjegyeit, alkalmazásának alapszabályait.- Alapszinten ismeri a klasszikus és kortárs drámatörténetet.- Alapfokon tisztában van a dramaturgia szabályrendszerével.- Alapfokú ismeretei vannak a zenei összefüggésekről, zenetörténetről, a meghatározó zeneszerzőkről és életművükről.- Alapfokú ismeretei vannak a rendezés és a szcenika terén.- Színházi üzemtan és menedzsment ismeretekkel rendelkezik.- Elméleti tudása és gyakorlati tapasztalata biztosítja a színházi struktúra ismeretét.- A próbafolyamat és dokumentációk ismerete mellett rendelkezik egyéb színházi szakmaismerettel (súgó, ügyelő), ismeri a színház gyakorlati működését.b) képességei- Képes a színházi tevékenységben, mint csapatmunkában való kreatív részvételre.- A színházi próba során a ...

  Awarding bodySzínház- és Filmművészeti Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Typographic-assistant

  A felsőoktatási szakképzés célja a szakirány szerinti speciális szaktudással rendelkező- könyvműves képzése, aki képes tömegtermelésre és egyedi kivitelezésre alkalmas papíralapú dokumentumok, tárgyak, dobozok, tokok, tárolóeszközök tervezésére és készítésére, különféle tradicionális, szükség szerint muzeális technikákkal, hagyományos eszközökkel, kézműves módszerekkel történő könyvek kötésére;- bútorműves képzése, aki a bútorműves és műtárgyvédő művészi, művészettörténeti, rajzi, plasztikai, színtani és manuális kultúrával rendelkezik és képes belső terek és téregyüttesek bútorzatának, berendezési és használati tárgyainak tervezésére, ábrázolására, elkészítésére, továbbá, akik specializált tudásukat használva autonóm művészeti produktumok, projektek elkészítésében asszisztensi szerepet vállalhatnak. A képzőművész asszisztensa) tudása- Rendelkezik a képzőművészethez kapcsolódó alapvető és szakspecifikus, strukturált ismeretekkel, mind a gyakorlati műtermi munka, mind az elméleti, művészettörténeti vonatkozásokkal.- Alapvető tudással rendelkezik, a képzőművészetben végzett tevékenységek alapjául szolgáló anyagokról, technikákról, (festészeti, szobrászati, grafikai eljárásokról, vizualitásban használt új technikai médiumokról), valamint a tevékenységek végzési körülményeiről: műtermekről, műhelyekről.- Alkalmazásorientált ismeretekkel és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik a képzőművészet egyes specializált részei, továbbá a képzőművészet és más művészeti ágak, más szakterületek közötti kapcsolódási pontokról.- ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages