• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 139 items
 1. Financial Markets

  1. Programos tikslai Parengti plataus profilio aukštos kvalifikacijos ekonomikos - finansų specialistus, kurie gebėtų suvokti finansų institucijų bei nefinansinių korporacijų, vertybinių popierių, ir apskritai finansų rinkų konkrečias teorines ir praktines problemas finansų valdymo srityje, numatytų jų sprendimo būdus bei sugebėtų dirbti ir efektyviai naudotis tarptautinių rinkų teikiamomis galimybėmis. 2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems Priimami asmenys, turintys ekonomikos arba viešojo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba baigę vientisąsias šių krypčių universitetines studijas. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos Nėra 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos Lietuvių 5. Studijų turinys Finansų rinkų studijų programa: " Mokslinis tiriamasis darbas (10), " Finansų rinkos ir institucijos (4), " Investicijų analizė ir valdymas (4), " Pinigai ir bankai (4), " Emitento informacijos atskleidimas (3), " Fundamentinė ir techninė analizė (3), " Vertybinių popierių apskaita ir atsiskaitymai (3), " Vertybinių popierių prekyba (3), " Makroekonominė analizė (2), " Mikroekonominė analizė (2). Alternatyvūs dalykai: " Asmeninių finansų valdymas (2), " Centrinė bankininkystė (2), " Finansų analizė (2), " Pinigų ir vertybinių popierių teisė (2), " Šiuolaikinės ekonominės teorijos(2), " Šiuolaikinės valdymo teorijos (2), " Tarptautinė bankininkystė (2), " Žinių ekonomika (2). Kompensaciniai dalykai: " Finansų apskaita (2), " Makroekonomika (2), " Mikroekonomika (2), " Taikomoji ekonometrija ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. Public Policy

  Būsimieji Viešosios politikos programos specialistai studijuoja demokratiją ir šiuolaikines politines sistemas, viešojo sektoriaus ekonomiką, viešosios politikos analizę, politikos formavimą ES ir Lietuvos institucijose, lyginamąjį viešąjį administravimą, lyginamąją viešosios politikos analizę, E. valdžią, strateginį planavimą, socialinių tyrimų metodus ir statistiką, socialinius konfliktus ir jų sprendimus. Praktika nenumatyta. Viešosios politikos studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems politikos mokslų magistro kvalifikacinio laipsnio. ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. Public sector economics

  1.Programos tikslai Šios studijų programos tikslas - parengti plataus profilio aukštos kvalifikacijos viešojo sektoriaus ekonomikos specialistus, kurie gebėtų suvokti viešojo sektoriaus specifiką tiek šalies, tiek apskričių, tiek savivaldybių lygmeniu bei spręsti ūkines švietimo, sveikatos apsaugos, socialinės saugos ir panašias problemas. 2.Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems. 1) Priimami asmenys, turintys ekonomikos arba viešojo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba baigę vientisąsias universitetines studijas. 2) Profiliniai dalykai: nėra 3.Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos Nėra. 4. Studijų kalba - lietuvių. 5. Anotacija (skliausteliuose nurodyta dalyko kurso apimtis kreditais) Viešojo sektoriaus ekonomikos magistrantūros programoje studijuojami dalykai: " Mokslinis tiriamasis darbas (10), " Viešojo sektoriaus ekonomika: valstybė ir savivalda (7), " Europos ekonominė integracija ir sanglauda (6), " Lyginamoji ekonomika ir globalizacija (5), " Informacinės technologijos valdyme ir e-valdžia (3), " Lyginamoji viešoji politika (3), " Valstybės ekonominės plėtros strategija (3), " Šiuolaikinės ekonomikos teorijos (2), " Viešojo sektoriaus auditas (2), " Viešosios nuosavybės teisės įgyvendinimas (2). Alternatyviai pasirenkami dalykai: " Asmeninių finansų valdymas (2), " Etika valstybės tarnyboje (2), " Europos socialinė chartija ir jos įgyvendinimas (2), " Lyčių ekonomika (2), " Valstybės ekonominis saugumas (2), " Viešieji pirkimai (2). Kompensaciniai dalykai: " Mikroekonomika (2), " ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 4. Welfare sociology

  1. Programos tikslai Parengti plataus profilio aukštos kvalifikacijos socialinės gerovės ekspertus, kurie gebėtų, taikant sociologijos teorines koncepcijas bei šiuolaikinius sociologijos tyrimų metodus, tirti socialinį gyvenimą, surasti ir pagrįsti mokslinius aktualių socialinių problemų sprendimo būdus, kritiškai analizuoti bei įvertinti šiuolaikinę socialinę politiką, būtų pasirengę profesinei veiklai šios politikos formavimo ir įgyvendinimo srityse, sugebėtų rengti ir vykdyti socialines programas ir projektus. 2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems Priimami asmenys, turintys socialinių ir humanitarinių mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba baigę vientisąsias šių krypčių universitetines studijas. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos Nėra 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos Lietuvių 5. Studijų turinys (aprašomas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintus Nuosekliųjų studijų programų nuostatus) " Mokslinis tiriamasis darbas (12), " Socialinė nelygybė ir atskirtis (4), " Sociologinių tyrimų kiekybinė ir kokybinė metodologija (4), " Ekonominio gyvenimo sociologija (4), " Gerovės valstybių socialinės politikos modeliai (4), " Socialiniai pokyčiai (3), " Teisės sociologija (3), " Socialinė demografija (3), " Gyvenimo raidos sociologija (3), " Socialinės gerovės institucinė sistema (2), " Lyginamoji ES šalių socialinės politikos analizė (2), " Socialinių konfliktų teorija (2), " Lygių galimybių ir sanglaudos ekonomika (2), " Socialinių programų sisteminis vertinimas ( ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 5. Military diplomacy

  Future specialists in military diplomacy study diplomatic studies, international relations theory, the history of war and diplomacy, international political economics, etc. Professional training is not planned. This military diplomacy programme is intended for individuals who have acquired a bachelor’s degree and would like to become specialists in political science. ...

  Provider NameThe General Jonas Zemaitis Military Academy of Lithuania

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 6. Economics

  Objective(s) of a study programme: To acquire modern economics knowledge, are able to apply economics models and analytical methods. Graduates acquire right to enter the second university level studies and can work as analytics, researchers, and other kinds of economists in enterprises and organizations; in positions, which require organization skills and creativeness. Learning outcomes: Knowledge and its application: To demonstrate knowledge about classical and modern theories of economics and other sciences, analytical methods, possibilities of their application and links with interdisciplinary subjects. To determine main possibilities to apply mathematical, statistic and econometric methods and information technologies when collecting qualitative and quantitative data, processing and presenting the interpretation of economic problems and their reasons informatively. To define and describe the principles of economic activity and economic policy while analysing and evaluating economic processes, governmental economic policy in the national and international context. To demonstrate a critical attitude when reasoning the possibilities and limitations of applying theories and measures of economics and management to solve economic problems of business, market, trade and state. Research skills: To apply verbal, graphic, mathematical and econometric ways to explain economic ideas and in this way outline their relations; to understand adequate techniques that allow managing, explaining and interpreting statistica ...

  Provider NameKaunas University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 7. Economics and Management

  Objective(s) of a study programme: Provide comprehensive university education and prepare qualified economists with managerial competences who will understand how economy and organizations function and will be able to generate new ideas, continuously learn and apply robust economic and managerial knowledge when making decisions of how to distribute and manage resources to ensure effectiveness of organizational performance and achieve its goals, considering social responsibility of professional decisions and actions. Learning outcomes: Having completed the course, the students will: 1. Know qualitative and quantitative research methods, be able to apply them in conceptual and empirical research, and analyze the results. 2. Be able to assimilate their professional literature in a foreign language, analyze, organize, summarize and present research results publicly. 3. Be able to start their own business or work in business and/or public sector organizations, creatively generating new ideas and in collaboration with others. 4. Know how to choose the necessary (scarce) resources in the organization and be able to effectively use them in practical situations, operating with principles of sustainable development. 5. Understand and analyze microeconomic and macroeconomic processes. 6. Understand business environment, its processes and its impact on the organization. 7. Be able to assess organization's economic performance and make economically viable management decisions. 8. Perceive changes in the economic system an ...

  Provider NameHumanities in Kaunas

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 8. Contemporary Communication

  General Description: Through training in oral, written, and visual communication, media and technology systems, interpersonal communication and negotiation, persuasion, and leadership, the Contemporary Communication program develops competent and ethical communicators who lead transformation in public, private, and social enterprise, utilizing the inter-related media of today’s global environment. Objective(s) of a study programme: 1. Interpersonal Communication: Students cultivate the communication skills needed for careers in the public, private, and non-governmental sectors, including interpersonal, cross-cultural, and negotiation skills as well as leadership and team building capacities. 2. Communication for Leadership: Students gain an extensive understanding of the relevance and role of communication systems, including a framework of Christian ethics, for transformational leadership in response to societal needs. 3. Identifying the Change Opportunities: Students develop their ability to identify change opportunities and to perform analysis and data collection, including market research, and media development strategies, and requirements definition. 4. Building Communication Solutions: Students develop strong oral, written, and visual communication competencies, emphasizing branding, integrated marketing, corporate presentations, and media releases. Learning outcomes: 1.1 Students display interpersonal skills that reflect respect and empathy. They are able to assess and determine shared goals, negotiate in ...

  Provider NameLCC INTERNATIONAL UNIVERSITY

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 9. Economics

  Objective(s) of a study programme: The aim of the programme is to prepare highly qualified specialists of economics able to integrate into labour market, having knowledge in the field of classical and modern economics, understanding the patterns of economical phenomena and processes, able to apply the acquired knowledge and research methods creatively, to analyse and assess practical situations at the enterprise, in the country and in global context, to identify problems and provide alternative solutions. Learning outcomes: The graduates achieve the following learning outcomes: 1. They are able to apply the latest knowledge of economics, to identify economic problems related with the sector of industry and services, the analysis of tendencies in national and international trade, the policy of money, treasury, currency or pricing, research on employment, productivity, level of consumption and consulting in decision-making; 2. They are able to realize the potential of information technologies, to use various methods of economic analysis and mathematical statistics when collecting and interpreting data of economic information necessary for solving important problems of economic activity and for evaluating them in order to substantiate their decisions; 3. They are able to seek knowledge and work independently when preparing for lifelong learning. Activities of teaching and learning: The studies are implemented using the following forms of studies: lectures, practical training, individual and group consultations. Tr ...

  Provider NameSiauliai University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 10. Economics

  Objective(s) of a study programme: The aim of the programme is to prepare highly qualified specialists of economics able to think systemically, possessing the latest knowledge of the methodology of the science of economics and research methodology, able to apply the techniques of quantitative analysis and modelling when performing systemic research on economic problems in enterprises on national and international level. Learning outcomes: Graduate of the programme: 1. Will have a deep understanding of the theories of economics, financial analysis and related interdisciplinary theories necessary for independent research of applied nature and will be able to apply them creatively. 2. Will be able to apply contemporary research methods and modelling techniques when critically assessing and forecasting various tendencies of economic development, will be able to prepare and deliver reports on research. 3. Will be able to generate and verify scientific hypotheses, to conduct integrated research and critical evaluation of economic-social environment, enterprise activity, the processes of innovations, and various markets using contemporary information technologies, will be able to model and economically reason the alternatives of solutions for activity improvement. 4. Will be able to plan and evaluate effectively the provision of resources and possibilities of their usage on the level of enterprise as well as on regional, national and international levels; will be able to manage the processes of their own work and work ...

  Provider NameSiauliai University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages