• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 111 items
 1. Child Minder, FQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa toimia kasvatuskumppanuuden periaatteiden mukaisesti ammatillisessa vuorovaikutuksessa lasten ja heidän perheidensä kanssa- noudattaa varhaiskasvatuksen arvoja ja eettisiä periaatteita- työskentelee vastuullisesti ja toimii tasa-arvoisesti yhteistyöverkostoissa- osaa suunnitella tavoitteellista varhaiskasvatusta ja toimia ammatillisesti omassa työssään- toteuttaa monipuolista, lapsen tarpeista lähtevää varhaiskasvatusta - huolehtii lapsen perustarpeista ja osaa tukea lapsen kielellistä kehitystä ja ilmaisua- osaa huolehtia perhepäiväkodin turvallisuudesta, puhtaudesta ja tilojen asianmukaisuudesta- huolehtii lasten päivittäisestä hygieniasta ja puhtaudesta sekä valmistaa terveellistä ja turvallista ruokaa lapsille- toimii asianmukaisesti lapsen sairaus- ja tapaturmatilanteissa- osaa toimia varhaiserityiskasvatuksen tietoperustan mukaisesti- toimii yhteistyössä lapsen kasvatukseen ja kuntoutukseen osallistuvien henkilöiden kanssa sekä käyttää kuntouttavaa työotetta- arvioi jatkuvasti omaa työtään ja kehittää toimintaansa arvioinnin pohjalta- Monikulttuuristen lasten ja perheiden kanssa toimiminen -tutkinnon osan valinnut tutkinnon suorittaja osaa ottaa huomioon vähemmistökulttuurien arvoja ja toimintatapoja sekä toimia erilaisista kulttuureista tulevien perheiden ja lasten kanssa. - Yrittäjänä toimiminen -tutkinnon osan suorittaja osaa arvioida omia ominaisuuksiaan yrittäjänä ja kehittää valmiuksiaan toimia alalla sekä laatia liiketoimintasuunnitelman yritykselleen. Tutkintoon voi sis ...

  Provider NameYrkesakademin i Österbotten, Jakobstad, Sofiedahlsgatan

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Child Care, Family Welfare, VQ

  Children¿s Instructors who have completed the Vocational Qualification in Child Care and Education and Family Welfare work as educators and instructors within municipal and parish early childhood education and care services, morning and afternoon activities for schoolchildren and child welfare services in co-operation with other educators. Children¿s Instructors are able to attend to children¿s holistic education and well-being, support children¿s physical, psychological and social development and promote children¿s involvement and sense of community. They are able to make use of various means of expression and methods of instruction in their work, appreciate the role of play in child development, work in multicultural educational environments and deal with children and families in different life circumstances. Children¿s Instructors work with families in accordance with the principles of educational partnership. Their specialist competence includes dealing with issues relating to philosophical views, religious beliefs and values together with children and parents. ...

  Provider NameSeurakuntaopisto, Pieksämäen kampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Child Care, Family Welfare, VQ

  Children¿s Instructors who have completed the Vocational Qualification in Child Care and Education and Family Welfare work as educators and instructors within municipal and parish early childhood education and care services, morning and afternoon activities for schoolchildren and child welfare services in co-operation with other educators. Children¿s Instructors are able to attend to children¿s holistic education and well-being, support children¿s physical, psychological and social development and promote children¿s involvement and sense of community. They are able to make use of various means of expression and methods of instruction in their work, appreciate the role of play in child development, work in multicultural educational environments and deal with children and families in different life circumstances. Children¿s Instructors work with families in accordance with the principles of educational partnership. Their specialist competence includes dealing with issues relating to philosophical views, religious beliefs and values together with children and parents. ...

  Provider NameSeurakuntaopisto, Pieksämäen kampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Youth, Leisure Instruction, VQ

  Youth and Leisure Instructors who have completed the Vocational Qualification in Youth and Leisure Instruction work with people of different ages and from different cultural backgrounds. Youth work and youth education form the basis of the qualification, but it is also possible to focus on other age groups through vocational options. Youth and Leisure Instructors plan and organise voluntary and communal civic, cultural, physical education and other leisure activities and instruct people in these activities. They may work for organisations, local authorities, business enterprises or other corporations or as independent self-employed people. Those who have completed the qualification know how to instruct and deal with people of different ages. They are able to help those under their instruction in difficult situations in their lives. They are also able to provide support in more extensive crisis situations. They know how to apply their own instructor identity to their work and to comply with the professional principles and values of youth and leisure work. They are able to work as members of working communities within the operating environments of youth and leisure work (state/municipal, private or third sector). They know how to work using their chosen instruction methods: cultural instruction, physical education, nature and recreational activities, youth information and counselling services, media and online instruction or technical and manual skills instruction. Youth and Leisure Instructors who have completed ...

  Provider NameSeurakuntaopisto, Pieksämäen kampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Youth, Leisure Instruction, VQ

  Youth and Leisure Instructors who have completed the Vocational Qualification in Youth and Leisure Instruction work with people of different ages and from different cultural backgrounds. Youth work and youth education form the basis of the qualification, but it is also possible to focus on other age groups through vocational options. Youth and Leisure Instructors plan and organise voluntary and communal civic, cultural, physical education and other leisure activities and instruct people in these activities. They may work for organisations, local authorities, business enterprises or other corporations or as independent self-employed people. Those who have completed the qualification know how to instruct and deal with people of different ages. They are able to help those under their instruction in difficult situations in their lives. They are also able to provide support in more extensive crisis situations. They know how to apply their own instructor identity to their work and to comply with the professional principles and values of youth and leisure work. They are able to work as members of working communities within the operating environments of youth and leisure work (state/municipal, private or third sector). They know how to work using their chosen instruction methods: cultural instruction, physical education, nature and recreational activities, youth information and counselling services, media and online instruction or technical and manual skills instruction. Youth and Leisure Instructors who have completed ...

  Provider NameSeurakuntaopisto, Pieksämäen kampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Youth, Leisure Instruction, VQ

  Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen ammatillissa opinnoissa opiskelija perehtyy * ohjaajuuteen * ryhmän dynamiikkaan ja ryhmän ohjaukseen * yksilön kasvuun ja kehitykseen ja sen tukemiseen * ohjaukseen eri toimintaympäristöissä * työyhteisötaitoihin ja vuorovaikutukseen * moniammatilliseen työotteeseen ja palveluohjaukseen * ohjauksen eri menetelmäalueisiin kuten kulttuuriohjaukseen, liikunnanohjaukseen, luonto - ja elämystoimintaan, nuorten tieto- ja neuvontapalveluihin, media- ja verkko-ohjaukseen ja kädentaitoihin * nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen * erityisrhminen ohjaukseen Opetus sisältää erilaisten ohajustilanneharjoitteiden lisäksi teoriaopiskelua, erilaisten kirjallisten tuotosten laadintaa sekä esillä olemista esimerkiksi luokan edessä sekä yksin että ryhmässä. Työtehtävissä tarvittavia taitoja ovat ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot, kyky ottaa taustaltaan erilaisten ohjattavien tarpeet huomioon sekä hyvät yhteistyövalmiudet sekä kyky toimia ryhmän edessä (esiintymistaidot). Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jota päivitetään koko koulutuksen ajan. ...

  Provider NameKoulutuskeskus Salpaus, Lahti, Ståhlberginkatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Youth, Leisure Instruction, VQ

  Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen ammatillissa opinnoissa opiskelija perehtyy * ohjaajuuteen * ryhmän dynamiikkaan ja ryhmän ohjaukseen * yksilön kasvuun ja kehitykseen ja sen tukemiseen * ohjaukseen eri toimintaympäristöissä * työyhteisötaitoihin ja vuorovaikutukseen * moniammatilliseen työotteeseen ja palveluohjaukseen * ohjauksen eri menetelmäalueisiin kuten kulttuuriohjaukseen, liikunnanohjaukseen, luonto - ja elämystoimintaan, nuorten tieto- ja neuvontapalveluihin, media- ja verkko-ohjaukseen ja kädentaitoihin * nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen * erityisrhminen ohjaukseen Opetus sisältää erilaisten ohajustilanneharjoitteiden lisäksi teoriaopiskelua, erilaisten kirjallisten tuotosten laadintaa sekä esillä olemista esimerkiksi luokan edessä sekä yksin että ryhmässä. Työtehtävissä tarvittavia taitoja ovat ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot, kyky ottaa taustaltaan erilaisten ohjattavien tarpeet huomioon sekä hyvät yhteistyövalmiudet sekä kyky toimia ryhmän edessä (esiintymistaidot). Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jota päivitetään koko koulutuksen ajan. Ylioppilaalla opiskeluaika voi lyhentyä jopa kahteen vuoteen osaamisen tunnustamisen kautta.     ...

  Provider NameKoulutuskeskus Salpaus, Lahti, Ståhlberginkatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Learning Support and Morn., FQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan ympäristöissä- osaa ohjata lapsia, nuoria ja aikuisia tarpeellisiin palveluihin- noudattaa työnsä eettisiä periaatteita, sekä työtä ohjaavia säädöksiä ja asiakirjoja- osaa toimia monikulttuurisissa toimintaympäristöissä- toimii kasvattajana työyhteisössään ja edistää yhteisöllisyyttä- osaa tukea ohjattavien kasvua ja kehitystä- tukee yksilön myönteistä minäkuvaa ja itsetuntoa sekä sosiaalista kehitystä- huolehtii toimintaympäristön tarkoituksenmukaisuudesta ja turvallisuudesta- osaa edistää ohjattavien terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä- osaa ehkäistä ohjattavien syrjäytymistä ja puuttua kiusaamistilanteisiin- osaa toimia ammatillisessa vuorovaikutuksessa kaikkien asianosaisten kanssa- osaa toimia vuorovaikutus- ja ohjaustilanteissa- osaa edistää oppimista yhdessä opettajan kanssa- osaa ohjata ryhmiä ja hyödyntää erilaisia ohjauksen muotoja- osaa suunnitella ja toteuttaa aamu- ja iltapäivätoimintaa- osaa ohjata ja avustaa erityistä tukea tarvitsevia yksilöitä, kuten kehitysvammaisia, autistisia, liikunta-, näkö- ja kuulovammaisia, lapsia, nuoria ja aikuisia sekä tukea heidän toimintakykyään - osaa tehdä moniammatillisesta yhteistyötä- osaa myös arvioida ja kehittää omaa työtään- valinnaisen yrittäjyys-osan suorittaja osaa arvioida omia yrittäjävalmiuksiaan ja toimintaedellytyksiään sekä kehittää alustavan liikeidean omalle yritykselleen. Tutkinnon suorittaja voi työskennellä eri-ikäisten asiakkaiden ohjaustyössä varhaiskasva ...

  Provider NameKoulutuskeskus Salpaus, Lahti, Ståhlberginkatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Special Needs Instructor, FQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa tunnistaa ohjauksen tarpeet ja kehittämiskohteet- osaa ohjata erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria- osaa kohdata lapset ja nuoret perheineen- osaa hyödyntää ja arvioi työssään erilaisia kasvatusnäkemyksiä ja verkostoja- osaa vahvistaa lapsia ja nuoria yhteisössä ja ryhmänohjausprosessissa- käyttää työssään muun muassa voimaannuttavia menetelmiä vahvistaakseen lasten ja nuorten osallisuutta- osaa toteuttaa pienimuotoisen yhteisöllisen kehittämishankkeen- ottaa huomioon erilaiset kulttuurit ja toimia kulttuurien välisissä viestintätilanteissa - ohjaa vähemmistöön kuuluvia lapsia ja nuoria yhteiskunnan toimijoiksi ja palveluiden käyttäjiksi - joka on valinnut tutkinnon osan erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä ohjaus ja tukeminen, osaa muun muassa ottaa huomioon lapsuuden merkityksen elämänvaiheena. Hän tukee ohjauksellaan lasten ja perheiden hyvinvointia. Hän ottaa huomioon myös lapsen kasvun ja kehityksen mahdolliset häiriöt.- joka on valinnut tutkinnon osan erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja heidän perheidensä ohjaus ja tukeminen, osaa muun muassa ottaa huomioon nuoruuden merkityksen elämänvaiheena. Hän tukee ohjauksellaan nuorten ja perheiden hyvinvointia. Hän ottaa huomioon nuoren kasvun ja kehityksen haasteet.- joka on valinnut tutkinnon osan yrittäjänä toimiminen, osaa muun muassa arvioida ja kehittää yrittäjävalmiuksiaan. Hän osaa laatia liiketoimintasuunnitelmaa yritykseen sekä pohtia kannattavuutta ja verkostoitumista. Tutkinnon suorittaja voi ...

  Provider NameKainuun ammattiopisto, aikuiskoulutus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Learning Support and Morn., FQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan ympäristöissä- osaa ohjata lapsia, nuoria ja aikuisia tarpeellisiin palveluihin- noudattaa työnsä eettisiä periaatteita, sekä työtä ohjaavia säädöksiä ja asiakirjoja- osaa toimia monikulttuurisissa toimintaympäristöissä- toimii kasvattajana työyhteisössään ja edistää yhteisöllisyyttä- osaa tukea ohjattavien kasvua ja kehitystä- tukee yksilön myönteistä minäkuvaa ja itsetuntoa sekä sosiaalista kehitystä- huolehtii toimintaympäristön tarkoituksenmukaisuudesta ja turvallisuudesta- osaa edistää ohjattavien terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä- osaa ehkäistä ohjattavien syrjäytymistä ja puuttua kiusaamistilanteisiin- osaa toimia ammatillisessa vuorovaikutuksessa kaikkien asianosaisten kanssa- osaa toimia vuorovaikutus- ja ohjaustilanteissa- osaa edistää oppimista yhdessä opettajan kanssa- osaa ohjata ryhmiä ja hyödyntää erilaisia ohjauksen muotoja- osaa suunnitella ja toteuttaa aamu- ja iltapäivätoimintaa- osaa ohjata ja avustaa erityistä tukea tarvitsevia yksilöitä, kuten kehitysvammaisia, autistisia, liikunta-, näkö- ja kuulovammaisia, lapsia, nuoria ja aikuisia sekä tukea heidän toimintakykyään - osaa tehdä moniammatillisesta yhteistyötä- osaa myös arvioida ja kehittää omaa työtään- valinnaisen yrittäjyys-osan suorittaja osaa arvioida omia yrittäjävalmiuksiaan ja toimintaedellytyksiään sekä kehittää alustavan liikeidean omalle yritykselleen. Tutkinnon suorittaja voi työskennellä eri-ikäisten asiakkaiden ohjaustyössä varhaiskasva ...

  Provider NameKainuun ammattiopisto, aikuiskoulutus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages