• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 142 items
 1. Chemistry- Doctoral studies

  A Doctoral degree is grounding for any research career. If you have a strong personal interest in the subject of your research, a strong sense of achievement and self-confidence or desire to pursue your career then it is time to apply. Experience in research work has a real value in the education system and in global society itself. The programme includes Theoretical Part with the following main modules: Advanced Organic Chemistry, Advanced Physical Chemistry, Advanced Analytical Chemistry, Contemporary Sythesis Methods, Heterocyclic Chemistry, Selected Section of Instrumental Analytical Chemistry, Kinetics of Chemical Processes, Fuel Chemistry, Provision of Quality in the Analytical Chemistry. ...

  Provider NameRiga Technical University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Biznesa vadība- Doktora studijas

  Programma tiek īstenota kopā ar Banku augstskolu un sadarbībā ar SSE Riga, un Kaiserslautern University of Applied Sciences (Vācija). Doktora studiju programma paredzēta cilvēkiem ar darba pieredzi biznesa vai organizāciju vadībā. Studiju organizācija: katru otro piektdienu, sestdienu, svētdienu. ...

  Provider NameBiznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Pedagoģija- Doktora studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 14.01.2019. līdz 31.01.2019. Absolventu iespējas Studijas doktorantūrā ir nozīmīgs process kā izglītības jomas profesionāļiem pilnveidot savu kompetenci, kā, attīstot pētnieku profesionālo karjeru un vairojot pētnieku karjeras iespējas, iesaistīties nozīmīgo Latgales reģiona un Latvijas izaugsmes problēmu risināšanā. Loģiski strukturētas, teorētiski piepildītas un ar prakses labo piemēru piesātinātas studiju programmas doktorantūras līmenī palīdz veidot pozitīvu sabiedrības attieksmi pret pētnieka profesiju un stimulē lielāku profesionāļu daļu pievērsties pētniecības procesam. ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Telemātika un loģistika- Doktora studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 01.11.2018. līdz 01.02.2019. Doktora studiju programma „Telemātika un loģistika” ...

  Provider NameTransporta un sakaru institūts

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Komunikācijas vadība- Doktora studijas

  Programmas mērķis ir apgūt teorētiskas zināšanas, pētnieciskas un pedagoģiskas prasmes un iemaņas, lai veiksmīgi izstrādātu patstāvīgu zinātnisko pētījumu komunikācijas zinātnē un vadībā. KARJERA: iegūsi iespēju kļūt par starptautiski atzītu ekspertu, studējot visaugstāk novērtētajā Latvijas informācijas un komunikācijas zinātņu studiju programmā pie profesoriem Aināra Dimanta, Jako Lehtonena (Jaakko Lehtonen), docenta Gregorija Saimonsa (Gregory Simons) un citiem; pēc Tevis būs liels pieprasījums – Tevi algos un Tevī ieklausīsies zinātnes, uzņēmumu un valstu vadītāji; varēsi brīvi izvēlēties pētījuma tēmu, iekļauties starptautiskos komunikācijas pētījumu tīklos un projektos, īstenot zinātniski praktisku petījumu un to pārdot. ...

  Provider NameBiznesa augstskola Turība

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Bioloģija- Doktora studijas

  Bioloģijas DSP piedāvā studijas šādās bioloģijas apakšnozarēs: •augu fizioloģija; •biotehnoloģija; •botānika; •ekoloģija; •ģenētika; •cilvēka un dzīvnieku fizioloģija; •hidrobioloģija/hidroekoloģija; •mikrobioloģija; •molekulārā bioloģija; •zooloģija. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Izglītības vadība- Doktora studijas

  Programmas mērķis un uzdevumi Doktora studiju programma Izglītības vadība ir veidota ar mērķi, lai doktorants apgūtu zināšanas un prasmes, kuras dod iespēju izstrādāt patstāvīgu zinātnisko darbu un to pabeigt ar zinātniski oriģinālu un pārbaudītu rezultātu iegūšanu izglītības vadības jomā. Tādējādi apliecinot savu kompetenci pētniecības darba veikšanā, organizācijā un vadībā. Programmas studiju rezultāti Programmā paredzētie studiju rezultāti ietver plašas zināšanas par izglītības jomas teorijām un praksi, pētījumu metodoloģiju un prasmēm to izmantot, kompetenci kritiski analizēt izglītības vadības problēmas starptautiskā kontekstā, attīstīt un vadīt pētījumus izglītības vadības jomā, tai skaitā, arī starptautiskā mērogā. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Literatūrzinātne, folkloristika un māksla- Doktora studijas

  Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas doktora studiju programma ir vienīgā Latvijā, kas ciešā savstarpējā korelācijā piedāvā apgūt latviešu un cittautu literatūras vēsturi, literatūras teoriju, latviešu, cittautu un salīdzināmo folkloristiku, mitoloģiju, etnomuzikoloģiju, teātra pētniecību, kino teoriju un vēsturi, tādējādi paverot iespējas studējošiem aptvert plašu un savstarpēji cieši saistītu humanitāro zinātņu jautājumu loku, kas tieši saistās ar filoloģiju. Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes doktora programmas studijas notiek šādās zinātnes nozarēs un apakšnozarēs: Literatūrzinātnes nozarē ar apakšnozarēm: latviešu literatūras vēsture; literatūras teorija; salīdzināmā literatūrzinātne; cittautu literatūras vēsture; Folkloristikas nozarē ar apakšnozarēm: mitoloģija; latviešu folkloristika; cittautu folkloristika; Mākslas nozarē ar apakšnozari: teātra un kino vēsture un teorija. Studiju laikā studējošie apgūst padziļinātas teorētiskās zināšanas un jaunāko pētījumu metodes izvēlētajā zinātnes nozarē, veic pētniecības darbu un savus pētījuma rezultātus atspoguļo starptautiskās un Latvijas mēroga zinātniskās konferencēs, semināros un zinātniskās publikācijās, piedalās bakalaura, maģistra studiju programmu, kā arī pētniecisko projektu realizācijā un izstrādā promocijas darbu izvēlētajā apakšnozarē. Studiju laikā doktorantiem ir iespēja veikt lauka pētījumus un iesaistīties doktorantūras skolā „Letonika un starpkultūru pētījumi“. Programmas mērķis un uzde ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Pedagoģija- Doktora studijas

  Pedagoģijas DSP piedāvā studijas šādās pedagoģijas zinātnes apakšnozarēs: •vispārīgā pedagoģija, •sociālā pedagoģija, •pirmsskolas pedagoģija, •skolas pedagoģija, •augstskolas pedagoģija, •pieaugušo pedagoģija, •nozaru pedagoģija. PDSP mērķis un uzdevumi ir dot doktorantiem vispusīgas un patstāvīgas profesionālās izaugsmes iespējas Eiropas augstākās izglītības kontekstā, apgūstot komplicētu pētniecības metodoloģiju, veicot patstāvīgu un novatorisku pētniecisko darbu pedagoģijas teoriju izstrādei un pilnveidei, lai uzlabotu pedagoģisko praksi dažādos izglītības līmeņos (no pirmsskolas līdz pieaugušo izglītībai), projektu vadību un mācībspēku profesionālo kvalifikāciju. Programmas studiju rezultāti Zināšanas un prasme tās demonstrēt paplašinātas zināšanas par izglītības un pedagoģijas zinātnes attīstības tendencēm Latvijā, Eiropā un pasaulē; padziļnātas zināšanas un izpratību par izglītības un pedagoģijas pētnieka lomu sabiedrības attīstībā; izpratību par pedagoģijas pētnieka lomu izglītības problēmu risināšanā salīdzinošās izglītības politikas kontekstā; izpratību par starpdisciplināru pieeju pētniecībā. Analīze, salīdzināšana, sintēze sistēmiski analizēt pedagoģijas zinātnei saistošos jēdzienus, teorijas un izglītības politikas aktualitātes; noteikt potenciālās sakarības starp izglītības zinātņu teorētiskajiem aspektiem un to lietošanu izglītības politikā un dažādos vietējos un starptautiskajos kontekstos; patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt problēmas dažādos izglītības līmeņo ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Teoloģija un reliģiju zinātne- Doktora studijas

  Teoloģijas un reliģiju zinātnes doktora studiju programma nodrošina patstāvīgu pētījumu veikšanai nepieciešamās zināšanas, kā arī palīdz doktorantam spert pirmos soļus akadēmiskajā vidē (konsultējot dalību konferencēs, nodrošinot pedagoģiskā darba praksi u. tml.) LU Teoloģijas fakultātes doktorantūra sadarbojas ar citām Eiropas universitātēm Vācijā, Apvienotajā Karalistē, Igaunijā, kā arī ziemeļvalstīs, līdz ar to doktorantiem ir iespēja studiju laikā veikt pētniecību un piedalīties konferencēs un kolokvijos arī ārpus Latvijas, tādējādi patstāvīgi veidojot atgriezenisko saikni ar teoloģijas pētniecību pasaulē. Studentiem ir iespēja izvēlēties viņus interesējošo promocijas darba tēmu no plašā teoloģijas un reliģijpētniecības apakšnozaru loka. Programmas veidošanā ievērotas starpdicisplinaritātes princips, aplūkojot reliģiju plašākā kultūras un sociālā kontekstā, līdz ar to programma ir atvērta arī studentiem, kuru iepriekšējā izglītība nav teoloģijā un reliģiju zinātnē. LU Teoloģijas fakultātes doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus teoloģijas un reliģiju zinātnes jomās. Uzdevumi: •padziļināta – doktora studiju līmenim atbilstošu – zinātnes teoriju un metodoloģijas apguve teoloģijas un reliģiju zinātnes apakšnozaru virzienos; •atbilstoši apstākļi patstāvīga pētniecības darba (promocijas darba) izstrādei saskaņā ar specializāciju apakšnozarē vai kādā starpnozaru tēmā; •augstskolu pedagoģijas teorijas un prakses apguve; •doktorantu starptautiskās apmaiņas veicināšana komand ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages