• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 124052 items
 1. Športno treniranje (Sports Coaching)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Izbrani športi so namenjeni študentom glede na športno panogo, za katero so se opredelili ob vpisu na študijski program oziroma glede na njihov trenerski profil. V drugem letniku je mogoča izbira enega od izbranih športov: odbojka, košarka, nogomet, rokomet, športna gimnastika, alpsko smučanje, plavanje, atletika, fitnes, planinstvo in alpinizem, judo, karate, tenis, veslanje, jadranje, kolesarstvo, nordijsko smučanje in nordijska hoja. Izbrani šport se nadaljuje v tretjem letniku. V okviru visokošolskega strokovnega študijskega programa bodo študenti pridobili predmetno-specifične kompetence: poznavanje in razumevanje področja športa v različnih pojavnih oblikah; koherentno obvladovanje temeljnih znanj o športnem treningu, ki zagotavljajo uspešno strokovno delo ter upoštevanje spoznanj mejnih znanstvenih področij v procesu treninga; usposobljenost za uspešno in racionalno načrtovanje, pripravo, organiziranje, vodenje, evalviranje, analizo in korekcijo celotnega procesa treninga; razumevanje in uporabljanje didaktičnih načel pri treningu v vseh starostnih kategorijah; usposobljenost za spremljanje razvojnih trendov športnega treniranja, pridobivanje novih informacij, interpretacij in postopkov ter umeščanje le-teh v proces sodobnega treninga; spoštovanje načela pozitivne transformacije vseh razsežnosti psihosomatičnega statusa športnikov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvos ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Športna vzgoja (Physical education)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilji programa so izobraževanje učiteljev športne vzgoje za delo v osnovnih šolah in srednjih šolah. Diplomanti bodo pridobili splošne vodstvene sposobnosti, poznavanje raziskovalnih izhodišč v vzgoji in izobraževanju in mentorske sposobnosti (mentorstvo študentom in pripravnikom). * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za šport (Faculty of Sport)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Športna vzgoja (Physical education)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilji univerzitetnega študijskega programa so usposobiti diplomante športne vzgoje za strokovno vodenje športnih interesnih programov in obšolskih dejavnosti v osnovnih in srednjih šolah ter drugih vzgojno-izobraževalnih institucijah (javni zavodi, športna društva, zasebna ponudba športnih programov za otroke in mladino). * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za šport (Faculty of Sport)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Španščina (Spanish (Combined teacher education programme))

  Študij traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk. Diplomanti pedagoških dvopredmetnih študijskih programov si pridobijo znanja in usposobljenosti iz dveh predmetov in temeljnih pedagoških vedenj. Usposobljeni so za kompetentno delo pri pouku v osnovnih in srednjih šolah ter v drugih izobraževalnih ustanovah. Poleg tega lahko načrtujejo in izvajajo najzahtevnejša dela v različnih šolskih in obšolskih dejavnostih. Dvopredmetnost omogoča sposobnost intra- in interdisciplinarnega prenosa pri uporabi znanj, metodologije, razumevanja znanstvenih in pedagoških metod, pristopov ter procesov. Kombinacija humanističnih znanj s pedagoškimi omogoča diplomantom razvijanje socialno-etične refleksije, strokovne kritičnosti in odgovornosti pri delu z ljudmi in informacijami, pri sodelovanju v skupnosti ter zavezanost profesionalni etiki. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Španski jezik in književnost (Spanish language and literature (Combined programme))

  Dvodisciplinarni študijski program traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk. Magistri španskega jezika in književnosti osvojijo poglobljeno znanje na obeh področjih in lahko preučujejo različne zvrsti španskega jezika. Študenti pridobijo vsa znanja o španskem jeziku in književnosti, ki po mednarodnih standardih veljajo za znanja in zmožnosti, kakršna potrebujejo visoko usposobljeni strokovnjaki na tem področju. Ta znanja in zmožnosti znajo uporabljati fleksibilno in kritično v različnih okoliščinah medkulturnega posredovanja v povezavi z drugim predmetom oz. področjem svojega študija. Študent svoja znanja in zmožnosti uporablja kritično, za svoje medkulturno posredovanje in druge dejavnosti sprejema etično odgovornost. S svojim delom se trudi prispevati k čim višji ravni kakovostnega medkulturnega sodelovanja in razumevanja. S svojim raziskovalnim delom pa bogati znanja na vseh področjih svojega delovanja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Španski jezik in književnost (Spanish language and literature (combined programme))

  Študij traja 3 leta. Dvopredmetni univerzitetni študijski program obsega 90 kreditnih točk po ECTS. Izmed razpisanih dvopredmetnih študijskih programov študent izbere poljubna dva, ki skupaj tvorita celoto. Diplomanti študijskega programa pridobijo vsa znanja in medkulturne jezikovne zmožnosti, ki po mednarodnih standardih veljajo kot temeljna znanja in zmožnosti diplomanta dvodisciplinarnega programa španščine, in so usposobljeni za kritično in fleksibilno uporabo pridobljenih znanj in zmožnosti v povezavi z drugim predmetom ali področjem njihovega študija. Pri uporabi znajo upoštevati vse okoliščine konkretnega konteksta. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Šiuolaikinė filosofinė antropologija

  1. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems filosofijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir/arba mokytojo profesinė kvalifikacija 2. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos Nėra. 3. Anotacija (Skliausteliuose nurodyta dalyko kurso apimtis kreditais) 3.1. Studijų srities bendrųjų pagrindų dalykai (10 kr.) pamatiniai filosofijos principai (3), ugdymo filosofija (3), šiuolaikinė didaktika arba modernioji psichologija (2), kultūros įvadas (2) 3.2. Studijų krypties specialaus lavinimo dalykai ( 66 kr.) mokslinis tiriamasis darbas ir magistro darbas (32), pedagoginė aksiologija ir fenomenologija (8), šiuolaikinės religijos ir meno filosofinės problemos (7), filosofinės etikos problemos ir etinės koncepcijos ( 7), M. Heidegerio fundamentinė ontologija (3), hermeneutika (3), komparatyvistinė kultūrologija (2), kalbos filosofija (2) 4. Praktika (4)kr. pedagoginė praktika (4). 5. Studijų kalba lietuvių kalba 6. Studijų pabaiga (20 kr.) Studijų programa užbaigiama magistro darbu (20 kr.). ...

  Provider NameLithuanian University of Education

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 8. Őr-járőrtárs

  A képesítéssel rendelkező képes: általános szolgálati feladatokat teljesíteni szakterületéhez kapcsolódó eszközöket kezelni, használni őrzési, objektum-, létesítményvédelmi feladatokat ellátni személyes szabadságot nem-, továbbá személyes szabadságot korlátozó intézkedésekben részt venni kényszerítő eszközöket használni közrendvédelmi feladatokat ellátni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Ķīmijas tehnoloģija- Mag. studijas

  Mērķis Studējošo sagatavošana patstāvīgam vadošam darbam uzņēmumos, kas saistīti ar ķīmisko procesu organizāciju un kontroli, materiālu un produktu kvalitātes nodrošināšanu, zinātniski pētnieciskajai darbībai ķīmijas tehnoloģijas, ķīmijas un materiālzinātņu jomā, kā arī turpmākām studijām doktorantūrā. Uzdevumi Studiju programmas vispārīgie uzdevumi: - nodrošināt maģistra studiju līmenim un EFCE (European Federation of Chemical Engineering) Boloņas rekomendācijām atbilstošu konkurētspējīgu izglītību ķīmijas tehnoloģijā; - sniegt studentiem padziļinātas zināšanas ķīmijas tehnoloģijā un piedāvāt plašas specializācijas iespējas, veidot prasmes un attīstīt kompetenci atbilstoši darba tirgus formulētajām prasībām, sagatavojot studējošos praktiskam darbam atbildīgos un vadošos amatos; - nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas, atbilstoši izmaiņām ķīmijas tehnoloģijas jomā, starptautiskajā praksē, zinātnē un didaktikas praksē; - veicināt studentu interesi par turpmāku profesionālo pilnveidi, akadēmisko zināšanu papildināšanu, studijām doktorantūrā, pilnveidot pētnieciskā darba prasmes un veicināt to izmantošanu; - rosināt studentu interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu, ētisku un rīcībspējīgu personību, kura prot patstāvīgi rīkoties un pieņemt lēmumus; - nodrošināt akadēmiskā personāla un studentu pētnieciskā darba saistību ar reālu ražošanas tehnoloģiju, kvalitātes kontroles un v ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Ķīmijas tehnoloģija- Doktora studijas

  Studiju programma "Ķīmijas tehnoloģija" ir vienīgā šāda veida programma Latvijā. Programma paredzēta ķīmijas tehnoloģijas speciālistu sagatavošanai ķīmijas, biotehnoloģijas, farmācijas, kosmētikas, pārtikas, būvmateriālu, keramikas, degvielu, koksnes pārstrādes, tekstilmateriālu u.c. ražošanas uzņēmumiem, attiecīgajām pētnieciskajām laboratorijām, zinātniskajām iestādēm. Studiju laikā paredzēta jomai raksturīgo zināšanu apguve par ķīmijas tehnoloģijas procesiem un aparātiem, specializēšanās polimēru un silikātu materiālu, degvielu, bioloģiski aktīvo savienojumu, koksnes, kā arī vides ķīmijas un tehnoloģijas virzienos, u.c. Paralēli teorētisko zināšanu apgūšanai students iegūst arī praktiskās iemaņas pedagoģijā, apgūst zinātniskās pētniecības metodes un tehniku, piedalās zinātniskajos semināros. Zināšanas ķīmijas tehnoloģijā ļauj strādāt visdažādāko nozaru uzņēmumos, kur nepieciešami vadoši inženierzinātņu speciālisti, kas pārzin ķīmiskos procesus, spēj nodrošināt to kvalitāti, spēj izstrādāt jaunas metodes un iekārtas, radīt, projektēt un ieviest jaunas, inovatīvas tehnoloģijas. Šādas zināšanas nepieciešamas arī strādājot dažādu materiālu un produktu testēšanas, kvalitātes kontroles un pētnieciskajās laboratorijās. Mērķis Sniegt zinātņu doktora līmenim atbilstošu augstāko kvalifikāciju ķīmijas inženierzinātnes nozarē, kā arī sagatavot pedagoģiskā darba veikšanai. Uzdevumi Studiju programmas vispārīgie uzdevumi: - nodrošināt doktora studiju līmenim un Boloņas rekomendācijām atbilstošu konkurētspējīgu izglītību ķ ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages