• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 142 items
 1. Environmental Sciences- Doctoral studies

  A Doctoral degree is grounding for any research career. If you have a strong personal interest in the subject of your research, a strong sense of achievement and self-confidence or desire to pursue your career then it is time to apply. Experience in research work has a real value in the education system and in global society itself. The programme includes Theoretical Part with the following main modules: Modern Environmental Problems. Solutions. Modelling, Modeling of Energy Systems, Energy Efficiency, Heat and Mass Transfer Processes and Technologies, Solar Energy Systems. ...

  Provider NameRiga Technical University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika- Doktora studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019. Programmas mērķis ir ir dot iespēju ekonomikas doktorantiem apgūt augstākā līmeņa studiju metodes un pētniecības darba organizācijas, vadības principus, sagatavot kvalificētus speciālistus patstāvīgam zinātniskajam un pedagoģiskam darbam, iegūt starptautiski salīdzināmu kompetenci ekonomikas zinātnē un starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu ekonomikā. Ekonomikas doktora studiju programmas mērķis ir dot iespēju ekonomikas doktorantiem apgūt augstākā līmeņa studiju metodes un pētniecības darba organizācijas, vadības principus, sagatavot doktorantus patstāvīgam zinātniskajam un pedagoģiskam darbam, iegūt starptautiski salīdzināmu kompetenci ekonomikas zinātnē un starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu ekonomikā. Doktora studiju programmas “Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika” realizācija notiks sadarbībā ar Podlaskas Valsts universitāti – (Polija). Atbilstoši Latvijas Republikas zinātņu klasifikatoram no reģionālās ekonomikas un ekonomiskās politikas nozares BSA Ekonomikas doktora studiju programma iekļauj sekojošas apakšnozares: • reģionālā ekonomika, • tirgzinība, • finanses un kredīts, • ES tautsaimniecība. Piedāvātajā doktora studiju programmā teik izmantotas dažādas studiju metodes un formas: analīze, ekspertīze, pētniecība, lekcijas un konsultācijas, doktorantu semināri. ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Uzņēmējdarbības vadība- Doktora studijas

  Doktora studiju programma piedāvā studējošajiem iespēju apgūt padziļinātas teorētiskas zināšanas un pētniecības iemaņas ekonomikā un uzņēmējdarbības vadībā. Tādējādi programmas struktūra un saturs nodrošina tās absolventiem – uzņēmējdarbības vadītājiem/ekonomistiem visaugstāko (astoto) kompetenču līmeni. Vadībzinātnes un vadībzinātnes doktoru misiju un lomu pašreiz un pārskatāmā perspektīvā var iedalīt trīs jomās: – izglītība un zinātne; – uzņēmējdarbība; – valsts pārvalde. Visas trīs jomas ir savstarpēji saistītas: gan kā vadībzinātnes izglītības visaugstākais līmenis, gan kā zinātniskās pētniecības pēctecīgs posms un iekļaujas Eiropas modelī. Galvenie studiju priekšmeti: Vadības ekonomika, uzņēmējdarbības vadībzinības aktuālās problēmas, finanšu vadība, mārketinga vadīšanas aktualitātes, pētījumu metodes, uzņēmējdarbības mikro- un makrovides pārvaldība, svešvaloda. ...

  Provider NameInformācijas sistēmu menedžmenta augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Valodniecība (latviešu diahroniskā un sinhroniskā valodniecība, lietišķā valodniecība un salīdzināmā un sastatāmā valodniecība)- Doktora studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentu pieņemšana no 07.01.2019. līdz 08.02.2019. Starpaugstskolu doktora studiju programma. Šo studiju programmu Ventspils Augstskola realizē sadarbībā ar Liepājas Universitāti. Studiju programmas mērķis • nodrošināt zinātnisko un akadēmisko pēctecību valodniecības nozarē, paredzot programmas absolventiem iespēju iekļauties Latvijas un starptautiskajā zinātniskajā apritē, akadēmisko pienākumu veikšanā, kā arī citās darbības jomās, kur nepieciešama vai vēlama filoloģijas zinātņu doktora līmeņa zinātniskā kvalifikācija; • balstoties uz sadarbību dažādu valodniecības apakšnozaru ietvaros, attīstīt Latvijas valodniecībai, izglītības sistēmai un sabiedrībai aktuālus un perspektīvus pētniecības virzienus; • paplašināt un padziļināt Letonikas pētījumus, attīstīt tulkojumzinātnes teorētisko bāzi un jaunus lietišķās valodniecības apakšvirzienus. Studiju programmas uzdevumi • nodrošināt doktorantiem iespēju sekmīgi apgūt studiju programmu, lai iegūtu filoloģijas doktora grādu (Dr.philol.) un tam atbilstošās nozares doktora intelektuālās, profesionālās, akadēmiskās un praktiskās kompetences. ...

  Provider NameVentspils Augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Valodniecība (latviešu diahroniskā un sinhroniskā valodniecība, lietišķā valodniecība un salīdzināmā un sastatāmā valodniecība)- Doktora studijas

  Starpaugstskolu doktora studiju programma. Šo studiju programmu Liepājas Universitāte realizē kopīgi ar Ventspils Augstskolu. Studiju programmas apakšvirzieni - Latviešu diahroniskā valodniecība - Latviešu sinhroniskā valodniecība - Lietišķā valodniecība - Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība. Programmas saturs Doktorantūras studiju pamats ir pētnieciskais darbs: promocijas darba – oriģināla zinātniska pētījuma – izstrāde, kā arī pētījumu rezultātu publiskošana starptautiskās zinātniskās konferencēs un zinātniskos izdevumos Akadēmiskie kursi atbilstoši katra doktoranta specializācijai padziļina zināšanas par mūsdienu valodniecības aktuālajiem jautājumiem un izvēlētā apakšvirziena problēmām Doktorantūras studijās (svešvalodu zinātnes valodā, zinātniskajos darbsemināros, metodoloģiskajos un lingvistiskajos kolokvijos, starptautiskās jauno lingvistu konferences „Via Scientiarum” organizēšanas un rakstu krājuma sagatavošanas procesā) tiek pilnveidota zinātniskā, akadēmiskā un organizatoriskā darba kompetence. Iespējas pēc doktora grāda ieguves: - strādāt akadēmisko un zinātnisko darbu augstskolā vai citā zinātniskā iestādē - veikt amata pienākumus, kam nepieciešama augsta līmeņa lingvistiskā kompetence, valsts, pašvaldības organizācijā vai institūcijā. ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Law Science- Doctoral studies

  CAREER: you have an opportunity to work as the leading researcher in a scientific institution; if you want to work in education institution, you can be a candidate of academic position of lecturer or professor; you can become a sworn advocate without passing examination of advocate which is determined by article 14 of the Advocacy Law of the Republic of Latvia; you have an opportunity to become a scientific expert in Law Science of the Latvian Council of Science. MAIN AREAS OF STUDIES Main areas of studies in the following sub-sectors of Law Science are: Theory and History of law, Civil law, Criminal law, State law, International law. This program is implemented in cooperation with Kazimieras Simonavičius University. ...

  Provider NameTuriba University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Juridiskā zinātne- Doktora studijas

  STUDIJU PAMATVIRZIENI Studiju pamatvirzieni juridiskās zinātnes apakšnozares: Tiesību teorija un vēsture, Civiltiesības, Krimināltiesības, Valsts tiesības, Starptautiskās tiesības. KARJERA: Tev būs iespēja strādāt zinātniskā iestāde kā vadošajam pētniekam; ja vēlies strādāt izglītības iestādē, varēsi pretendēt uz docenta vai profesora akadēmisko amatu; Tu varēsi kļūt par zvērinātu advokātu, nekārtojot advokāta pārbaudes eksāmenu, kas noteikts Latvijas Republikas Zvērinātu advokātu likuma 14.pantā; Tev būs iespēja kļūt par Latvijas Zinātnes padomes zinātnes ekspertu Juridiskās zinātnēs. ...

  Provider NameBiznesa augstskola Turība

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Vadībzinātne- Doktora studijas

  Kopīgā programma tiek realizēta Biznesa augstskolā Turība un Daugavpils Universitātē. Apakšnozares: - Uzņēmējdarbības vadība - Izglītības vadība - Sabiedrības vadība. KARJERA: •doktora grāds vadībzinātnē apliecina Tavu intelektuālo gudrību, merķtiecību, radošumu un spējas analizēt, izstrādājot jaunas pieejas biznesa vadīšanā; •doktora grāds vadībzinātnē būtiski paaugstina Tava personiskā zīmola vērtību darba tirgū un ir nozīmīgs priekšnosacījums tam, ka darba dzīves laikā labi nopelnīsi; •doktora grāds vadībzinātnē atver durvis Tev un Tavam biznesam pasaulē; •doktora grāds vadībzinātnē nozīmīgi paplašina karjeras ceļa izvēli biznesa, valsts vai pašvaldības institūcijā, kā arī augstskolā. ...

  Provider NameBiznesa augstskola Turība

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Vides inženierzinātne- Doktora studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 14.01.2019. līdz 31.01.2019. Programmas saturs Teorētiskie kursi dod zinātņu doktora līmeņa zināšanas ilgstspējīgās attīstības un vides kvalitātes vadībā, vides ķīmijā un ekotoksikoloģijā, cilvēku dzīves procesu drošuma un risku analīzē, ekotehnoloģijā, kā arī pētījumu teorijā un metodoloģijā un modelēšanā. Studiju kursi: Vides inženierzinātnes integrālais speckurss. Teorētisko un inženiertehnisko vides pētījumu metodoloģija un matemātiskais aparāts Obligātās izvēles kursi dod iespēju padziļināti apgūt zināšanas izvēlētās zinātniskās pētniecības virzienā. Nozīmīgākie studiju kursi sadalīti pa tematiskajiem blokiem: Ekotehnoloģija. Dabas resursu ieguves ietekme un vidi. Vides kontroles un prognozes sistēmu attīstība. Vides aizsardzības sociāli ekonomiskie un pedagoģiskie aspekti. Brīvās izvēles kursi dod iespēju paplašināt studējošo redzesloku ārpus savas šaurās zinātniskās darbības lauka. Šī kursa klāsts var būt dažāds. Rekomendējamie kursi: Vides informācija un komunikācija. Ekoloģiskā filozofija un humānisms. Kultūras ekoloģija. Absolventu iespējas •veikt patstāvīgi vai zinātnisko institūciju vidē pētnieciskos darbus vides inženierzinātņu jomā; •ieņemt vadošus amatus vides aizsardzības iestādēs, pašvaldību struktūrvienībās; uzņēmumos; •veikt akadēmisko darbu Latvijas Republikas un ārvalstu augstskolās; •strādāt vides kvalitātes novērtēšanas un zinātniski pētnieciskās laboratorijās; dabas resursu ieguves un pārstrādes; vides aizsardzības tehnikas, tehnoloģi ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Valodniecība- Doktora studijas

  Valodniecības DSP piedāvā studijas šādās valodniecības apakšnozarēs: vispārīgā valodniecība, salīdzināmā un sastatāmā valodniecība, lietišķā valodniecība, latviešu sinhroniskā valodniecība, latviešu diahroniskā valodniecība, baltu valodniecība, ģermāņu valodniecība, romāņu valodniecība, slāvu valodniecība, somugru valodniecība, klasiskā filoloģija. Valodniecības doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniskos darbiniekus un mācībspēkus valodniecībā, iegūstot starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu šajā zinātnē (Dr. philol.). Studiju laikā doktorants apgūst valodniecības nozares teoriju, kā arī iedziļinās specializācijas apakšnozares aktuālās problēmās, apgūst izvēles kursus valodniecībā. Doktorants apgūst zinātniskā darba iemaņas, gatavojot zinātniskus referātus un publikācijas, kā arī sagatavojot promocijas darbu izvēlētajā valodniecības apakšnozarē. Promocijas darbs var tikt izstrādāts latviešu vai specializācijas apakšnozarē lietotajā valodā (angļu, franču, vācu vai krievu valodā). Vairums Valodniecības DSP studējošo ir iesaistījušies doktorantūras skolā „Letonika un starpkultūru pētījumi”, tāpat aktīvi iesaistās pētniecisko projektu realizācijā, kā arī zinātnisko konferenču un semināru organizēšanā. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages