• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 120 items
 1. Lauksaimniecības inženierzinātne- Doktora studijas

  Apakšprogrammas: Lauksaimniecības tehnika, Lauksaimniecības enerģētika, Autotransports. Studiju programmas mērķis: veicināt lauksaimniecības inženierzinātnes attīstību un veidot starptautiska līmeņa augstas kvalifikācijas jauno zinātnieku paaudzi lauksaimniecības inženierzinātnes apakšnozarē. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Vides inženierzinātne- Doktora studijas

  Studiju programmas mērķis: veicināt augstākās kvalifikācijas līmeņa zinātnieku jaunas paaudzes veidošanos vides inženierzinātnē. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Agricultural Engineering- Doctoral studies

  The study programme is aimed to educate the new generation of scientists for dealing with the scientific problems of agriculture, obtaining more profound theoretical knowledge and acquiring the research methods. Studies are organised as lectures, seminars, discussion with supervisor and individual studies. The main courses offered include scientific sub-discipline or the specialisation course of the trend of sub-discipline, research methodology in agricultural engineering, course in research trend, scientific language/terminology. Career prospects The graduates of this programme are usually employed at higher education institutions, research institutions and farms. ...

  Provider NameLatvia University of Life Sciences and Technologies

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Environmental Engineering- Doctoral studies

  The study programme is aimed to prepare qualified specialists for research work with a competence corresponding to the environmental engineering sciences. Studies are organised as lectures, discussion with supervisor and individual studies. The main courses offered include theoretical and empirical research methodology, scientific terminology of environmental engineering sciences, problems and theories in the field of environmental engineering sciences research, theoretical and practical innovations/novelties in the field. Career prospects The graduates of this programme are usually employed at higher education institutions, research institutions, authorities and private companies. ...

  Provider NameLatvia University of Life Sciences and Technologies

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Information Technologies- Doctoral studies

  The study programme is aimed to prepare qualified specialists for research work with a competence corresponding to the information technologies sciences. Studies are organised as lectures, discussion with supervisor and individual studies. The main courses offered include theoretical and empirical research methodology, scientific terminology of information technologies sciences, problems and theories in the field of information technologies sciences research, theoretical and practical innovations/novelties in the field. Career prospects The graduates of this programme are usually employed at higher education institutions, research institutions, authorities and private companies. ...

  Provider NameLatvia University of Life Sciences and Technologies

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Enerģētika un elektrotehnika- Doktora studijas

  Specializācijas: - Enerģētika; - Elektriskās mašīnas un aparāti. Doktora studiju mērķis ir sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus elektroenerģētikas un elektrotehnikas nozarē, kas spētu risināt nozares zinātniskās pētniecības un inovācijas uzdevumus Uzdevumi Doktora studijas programmas uzdevums ir: - Sniegt padziļinātas teorētiskās zināšanas studiju virziena fundamentālajos studiju kursos kā arī nodrošināt apgūt prasmi veikt zinātniskos un pētnieciskos darbus un apgūt zinātnisko diskusiju iemaņas; - Attīstīt doktorantu zināšanas par tehniskās inovācijas metodēm; - Sniegt doktorantiem zināšanas un iemaņas pedagoģiskā darba veikšanai; - Attīstīt svešvalodu zināšanas līdz starptautiskai zinātniskai apritei nepieciešamam līmenim; - Veicināt starptautiski nozīmīgu pētījumu veikšanu, to rezultātu prezentāciju un doktorantu dalību starptautiskajās un vietējās konferencēs Studiju rezultāti Spēj patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties elektroenerģētikas un elektrotehnikas nozarēm atbilstošas pētījumu metodes, ir devis jaunu izpratni esošajām zināšanām un to pielietojumiem praksē, īstenojot būtiska apjoma oriģinālu pētījumu, no kura daļa ir starptautiski citējamu publikāciju līmenī. Prot komunicēt par savu zinātniskās darbības nozari ar zinātniskajām aprindām un sabiedrību kopumā. Spēj patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju, īstenot zinātniskus projektus, vadīt pētnieciskos vai attīstības uzdevumus. Spēj, veicot patstāvīgu kritisku analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, risināt nozīmīgus pētnieciskos vai i ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Automātika un datortehnika- Doktora studijas

  Specializācijas: - datorvadības sistēmas, lēmumu atbalsta sistēmas; - attēlu apstrāde un datorgrafika, datortehnika un tīkli - matemātiskā modelēšana - matemātiskā statistika un tās lietojumi. Mērķis Sniegt zinātnisko izglītību pēc maģistra grāda iegūšanas, kas atbilstu inženierzinātņu doktora grādam informācijas tehnoloģijas nozarē un sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus patstāvīgam zinātniskajam un akadēmiskam darbam universitātēs informācijas tehnoloģijas inženierzinātņu nozarē. Programmas mērķis ir sagatavot speciālistus, kas ir spējīgi sekot informācijas tehnoloģijas resursu evolūcijai un sekmīgi vadīt informācijas tehnoloģijas resursu izstrādi un ieviešanu. Uzdevumi - sagatavot studentus patstāvīgam pētnieciskam darbam inženierzinātnēs un ražošanā; - attīstīt studentu individuālās spējas un profesionālās iemaņas; - stimulēt studentos vēlmi nepārtraukti papildināt savas profesionālās zināšanas; - attīstīt analītiskās domāšanas spējas; - attīstīt zinātniski-pētnieciskā darba iemaņas, t.sk. eksperimentālos pētījumos izvēlētajā tematikā, literatūras analīzē jaunās tehnoloģijas nozarēs; - skaidrot un popularizēt matemātiskās modelēšanas lomu inženierzinātnēs. Studiju rezultāti Programmas absolvents: - orientējas elastīgas ražošanas un SCADA sistēmu jomā; - spēj izstrādāt robotu vadības sistēmas; - Orientējas datorsistēmu jomā ar mākslīgā intelekta elementiem (zināšanu bāzēm, lemšanas teoriju, tēlu atpazīšanas teoriju, nestrikto kopu un lingvistisko mainīgo teoriju, ģenētiskiem algoritmiem, mākslīgo ne ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Elektronika- Doktora studijas

  Programmas mērķis ir sagatavot augstākās kvalifikācijas profesionāļus elektronikā, kas ir spējīgi identificēt un risināt aktuālās problēmas kādā no elektronikas jomām, tādējādi nodrošinot efektīvu jaunu tehnoloģiju izstrādi vai izmantošanu dažādu ar informācijas apstrādi saistītu elektronisku sistēmu projektēšanā, īstenošanā un ekspluatācijā. Uzdevumi Sagatavot studentus patstāvīgam pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam akadēmiskajā laukā un ražošanā. Sniegt pasaules kontekstā konkurētspējīgas zināšanas kādā no aktuālajām elektronikas jomām. Attīstīt studentu analītiskās spējas līdz līmenim, kas ļauj identificēt aktuālas problēmas kādā no elektronikas jomām un piedāvā iespējamos problēmu risināšanas veidus. Attīstīt studentu teorētiskās un praktiskās iemaņas elektronikas problēmu risināšanā. Attīstīt studentu spējas strādāt individuāli un komandā. Attīstīt un pilnveidot studentu prezentācijas prasmes un iemaņas, kā arī diskusiju kultūru. Nostiprināt studentos vēlmi pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un iemaņas. Skaidrot un popularizēt elektronikas lomu indivīda un sabiedrības dzīvē. Aizstāvēt promocijas darbu. Studiju rezultāti Studiju programmas absolvents ir ieguvis: • Spējas patstāvīgi veikt zinātniski pētniecisko un pedagoģisko darbu elektronikā. • Pasaules kontekstā konkurētspējīgas zināšanas kādā no elektronikas jomām. • Spējas identificēt, analizēt un piedāvāt risinājumu/us kādai/ām aktuālai/ām problēmai/ām kādā no elektronikas jomām. • Spējas strādāt individuāli un komandā. • Māku p ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Elektrotehnoloģiju datorvadība- Doktora studijas

  Doktora studiju mērķis ir sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus elektrotehnisko objektu (elektrisko tehnoloģiju) datorvadības nozarēs, kas spētu risināt zinātniskās inovācijas uzdevumus, kā arī sagatavot speciālistus augstskolām un zinātniskās pētniecības institūcijām. Uzdevumi 1 – dot doktorantiem zināšanas par sarežģītu datorvadītu elektrotehnisko objektu un sistēmu pētniecības uzdevumiem un metodiku; 2 – dot doktorantiem zināšanas par tehniskās inovācijas metodēm; 3 – dot doktorantiem zināšanas un iemaņas pedagoģiskā darba veikšanai; 4 – nostiprināt svešvalodu zināšanas līdz starptautiskai zinātniskai apritei nepieciešamam līmenim; 5 – sekmēt starptautiski nozīmīgu pētījumu veikšanu un darbu rezultātu dissemināciju. Studiju rezultāti Doktora studiju rezultātā tiek iegūtas zināšanas turpmākajam zinātniski pedagoģiskajam darbam, kas kompetencēs un prasmēs raksturojamas kā: - prasme pielietot teorētiskās zināšanas zinātnisko problēmu risināšanā; - prasme organizēt un veikt pedagoģisko darbu; - prasme projektēt un izveidot inovatīvas tehniskās datorvadības sistēmas visu tautsaimniecības nozaru elektrotehniskajām iekārtām; - prasme projektēt un izveidot inovatīvas elektroniskās iekārtas, pusvadītāju enerģijas pārveidotājus un piedziņas sistēmas; - prasme īstenot starptautiski nozīmīgus pētījumus, realizēt rezultātu dissemināciju starptautisku publikāciju un konferenču referātu līmenī; - prasme pielietot svešvalodu zināšanas starptautiskā zinātniskā aprites līmenī. - Inženierzinātņu doktora grā ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Telekomunikācijas- Doktora studijas

  Doktorantūras studiju programmas mērķis ir sagatavot augstākās zinātniskās kvalifikācijas speciālistus - inženierzinātņu doktorus elektronikas un telekomunikāciju nozarē zinātniskā, pētnieciskā un pedagoģiskā darba veikšanai. Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi paredz izveidot: 1. Veidot prasmi veikt stāvokļa analīzi, formulēt un modelēt problēmu, balstoties uz literatūras un datortīklos pieejamas informācijas izpēti vai izmantojot eksperimentālos datus 2. Veidot prasmi izmantot teorētiskās zināšanas teorētisku un praktisku uzdevumu formulēšanai un risināšanai telekomunikāciju apakšnozarē; 3. Veidot prasmi prezentēt zinātniskā un pētnieciskā darba rezultātus 4. Veidot prasmi veikt eksperimentālus pētījumus vai datoreksperimentus elektronikas un telekomunikāciju nozarē 5. Pilnveidot zinātniskā un pedagoģiskā darba iemaņas Studiju rezultāti Doktora studiju rezultātā tiek iegūtas zināšanas turpmākajam zinātniski pedagoģiskajam darbam, ko var šādās raksturot kompetencēs un prasmēs: - patstāvīgi veikt zinātniski pētniecisko un pedagoģisko darbu telekomunikāciju jomā; - strādāt patstāvīgi un komandā zinātnisku problēmu risināšanā. - pielietot apgūtās zināšanas zinātnisko problēmu risināšanā; - izstrādāt, prezentēt un īstenot zinātniskus projektus un publikācijas telekomunikāciju nozarē; - pastāvīgi analizēt jaunākās attīstības tendences telekomunikāciju tehnoloģiju un pilnveidot savas zināšanas; - pēc sekmīgas disertācijas aizstāvēšana iegūts inženierzinātņu doktora grāds. Nākamās nodarbinātības apraksts Studiju ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages