• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 91 items
 1. Bachelor in het sociaal werk

  Deze DLR-SW dient voor een goed begrip samen te worden gelezen met het “Vlaams Referentiekader Opleidingen SW (°2009)” 1. De PBa sociaal werk hanteert de mensenrechten en sociale rechtvaardigheid als maatstaven en perspectief voor zijn handelen. Hij kan zijn handelen verantwoorden aan de hand van een (beroeps)ethisch discours. Hij is zich daarbij steeds bewust van zijn positie. Contact leggen en oriënteren 2. De PBa sociaal werk legt en onderhoudt authentieke contacten en realiseert een professionele relatie met belanghebbenden in hun sociale context. 3. De PBa sociaal werk hanteert verbale en non-verbale communicatie- en interactievormen, aangepast aan de aard van de sociaal-agogische processen. 4. De PBa sociaal werk maakt een inschatting door in dialoog te treden met de belanghebbenden, inzicht te ontwikkelen in hun functioneren (als individu/groep, in relatie tot anderen en in de maatschappelijke context) en een breed geheel van bronnen te consulteren en te interpreteren. Stimuleren tot zelfontwikkeling 5. De PBa sociaal werk onderzoekt de mogelijkheden van de belanghebbenden (als individu/groep, in relatie tot anderen en in de maatschappelijke interculturele context), met het oog op een systematische en systemische benadering van de situatie. 6. De PBa sociaal werk stimuleert en ondersteunt de belanghebbenden bij het (h)erkennen en aanpakken van noden en verwachtingen en bij het ontwikkelen van talenten, rekening houdend met de draagkracht van alle betrokkenen. Sociaal-agogische expertise inbrengen 7. De P ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Bachelor in de orthopedagogie

  1. De PBA orthopedagogie bouwt vanuit een (ortho)(ped)agogische grondhouding op een professionele manier een begeleidingsrelatie op met de cliënt en het cliëntsysteem, en draagt zorg voor het onderhouden en het afronden ervan. 2. Binnen de context van een team en in samenspraak met de cliënt en het cliëntsysteem maakt de PBA orthopedagogie op autonome wijze een inschatting van de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. 3. Hij draagt bij tot de analyse van de ondersteuningsvraag en begeleidt op actieve wijze mee het proces van handelingsplanning. Op basis van zijn (ortho)(ped)agogische kennis selecteert de PBA orthopedagogie doelen en geschikte methodes in overleg met de belanghebbenden. 4. De PBA orthopedagogie ondersteunt, begeleidt, organiseert en coördineert wonen, werken, leren en vrije tijd in de dagdagelijkse context. Hij doet dit op een methodische en duurzame wijze, met aandacht voor creativiteit en innovatie. Hij neemt bewust initiatieven om de ontwikkelingskansen en kwaliteit van leven/bestaan te garanderen. 5. De PBA orthopedagogie creëert in samenspraak met de cliënt en het cliëntsysteem een stimulerend klimaat voor diens emotionele, sociale, cognitieve, en motorische ontwikkeling. 6. De PBA orthopedagogie ondersteunt de cliënt in het kwalitatief en duurzaam versterken van zijn netwerken, om het welzijn en de maatschappelijke participatie te vergroten. 7. De PBA orthopedagogie werkt (interdisciplinair) samen en communiceert, ook in complexe en gespecialiseerde contexten, helder en respectvol met ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Bachelor in de psychosociale gerontologie

  1. Uitdagingen met betrekking tot ouderen vanuit multidisciplinair perspectief herkennen, begrijpen en analyseren. 2. Het integreren van wetenschappelijke en/of praktijk(gebaseerde) theorieën in een beredeneerd professioneel handelen met en voor ouderen. Een attitude van permanente kennisontwikkeling verwerven. 3. Zowel in eenvoudige als complexe situaties ouderen ondersteunen en begeleiden op maat en daarbij de eigen normen en waarden en deze van de oudere en de familiale, maatschappelijke, sociale en culturele context kritisch situeren. 4. De expertise van ouderen op respectvolle wijze analyseren en inzetten met het oog op het bekomen van een meerwaarde in het leven van de oudere(n). 5. Via een respectvolle basishouding de oudere en zijn omgeving in verschillende levensdomeinen informeren, oriënteren en adviseren, op basis van een gewogen ethische oordeelsvorming, en met aandacht voor een heldere en toegankelijke vorm van communicatie. 6. De oudere en zijn omgeving in een traject begeleiden dat antwoord biedt op levens-, hulp- of zorgvragen in verschillende levensdomeinen. Verworven expertises en persoonlijke vaardigheden gepast inzetten om een brugfunctie te vervullen. 7. Op een professionele manier zowel mondeling als schriftelijk communiceren met zowel ouderen als collega’s uit eigen en andere disciplines, op respectvolle wijze en aangepast aan de gesprekspartner. 8. De participatie van ouderen in beleidsprocessen op verschillende niveaus bevorderen en hierover gefundeerd advies leveren. 9. Een kritische b ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. State-certified social care assistant

  Type of qualification This qualification is a vocational education and training at a vocational school governed by federal state law. Attendance at full-time vocational school for a period of two years imparts the necessary qualifications for the exercising of a state recognised training occupation under federal state law. This is a full-time school-based training course with a minimum duration of two years. Teaching encompasses a cross-occupational, an occupationally related and possibly also a practical area of learning. Courses are aligned towards occupational work processes and company business processes. A practical placement is integrated into training. Successful completion of training confers the right directly to exercise the occupation in question as a qualified skilled worker in a training occupation governed by federal state law. Those completing the qualification acquire the necessary employability skills for the exercising of a qualified occupational activity. These bring together professional competence, autonomy and social competence to form overall occupational competence. Methodological competence, communicative competence and learning competence are also intrinsic components of employability skills. They are in possession of competences for the autonomous planning and processing of professional tasks assigned within a comprehensive area of learning or field of occupational activity which is subject to change. Description of the qualification (learning outcomes) Apply basic socio-pedagogical, ...

  Awarding bodyPublic or state recognised vocational school

  Category: Qualifications Location: Germany
 5. State-recognised teacher for special needs / State-recognised remedial teacher

  Type of qualification This qualification is a advanced vocational training governed by federal state law at a trade and technical school. Trade and technical schools are continuing training institutions which impart recognised vocational qualifications governed by federal state law in various organisational forms (full-time or part-time basis).  They qualify workers to take on higher-level skilled work and middle-level and senior level leadership and management tasks in functional areas which are also knowledge and practice oriented.  Curricula build on the knowledge and competences imparted during initial vocational education and training and on the experiences gained from several years of professional activity and are closely aligned to company practice and current related technical disciplines. Duration of continuing training is 2 or 3 years (correspondingly longer if completed on a part-time basis). Those completing the qualification are in possession of competences for the planning, processing and evaluation of comprehensive professional tasks and problems and of competences for autonomous management of processes in sub-areas of a technical specialism or in a field of occupational activity. They are in a position to reflect upon their own actions, take on management tasks and enter professional self-employment. Description of the qualification (learning outcomes) Extensive specialist pedagogical, didactic and methodological training as a prerequisite for the supervision, support, promotion and advising of ...

  Awarding bodyPublic or state recognised vocational school

  Category: Qualifications Location: Germany
 6. Bachelor of Social Work. Department of Social Work. Faculty of Health and Caring Professions. Technological Educational Institute of Athens.

  Upon completing the courses of the curriculum, the students: - Have a wide range of scientific knowledge and approaches to understand human behaviour and social problems in the contemporary Greek and European environment. - Can apply the professional practice of general /inter-method Social Work (models and skills for resolving social functioning problems at individual, family, group, organization and community level). Particular emphasis is given to the needs of vulnerable social groups. - Know and understand the principles, values and history of the profession of the social worker. - Acquire a critical ability for the modern European framework for social policy and the role of social work. - Have knowledge and skills for researching and evaluating professional practice and develop their critical ability to use research findings. ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece
 7. Bachelor's Degree in Social Work. Department of Social Work. School of Health and Welfare Services. Technological Educational Institute of Crete

  Knowledge:- They have modern, comprehensive theoretical and practical knowledge, concerning the cognitive subject of social work. - They draw knowledge from the methodology of social work and from the relevant sciences, delving into and expanding their knowledge on preventing and treating human problems and studying and covering the needs for welfare for individuals, groups, and communities. - They are aware of the modern knowledge and applications of social work. - They have a critical understanding on the theories, the principles of ethics and the methodology related to social work. - They understand and make use of theories on human development and behaviour. - They understand the way by which oppression, discriminations and socioeconomic inequality contribute to the creation of composite problems affecting the lives of humans and acknowledge their own part in promoting social justice. - They acquire knowledge and experience about the application of the intermethod social work. -They acquire critical competence for the development of the social political - social welfare - social work and the effect thereof on the operation of social services - organisations and on the persons served. Skills- They understand - analyse the social problems in order to contribute to the prevention and treatment thereof, designing and implementing interventions at different levels (individual - group - community). - They make use of methods of social research, in order to develop and evaluate interventions and promote th ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Crete

  Category: Qualifications Location: Greece
 8. Bachelor's Degree in Social Work. Department of Social Work. Faculty of Health and Welfare Professions. Technological Educational Institute (TEI) of Western Greece.

  The graduates of the department use their knowledge in order to provide consultation to socially vulnerable populations, while being competent in using different diagnostic and consulting tools per thematic field and population. ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute (TEI) of Western Greece

  Category: Qualifications Location: Greece
 9. Social Worker in Health Care

  A képzés célja egészségügyi szociális munkások képzése, akik az egészség- és társadalomtudományok területén megszerzett elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek az egészségügyi és szociális problémák kezelésére a szakmai, a társadalmi és az ágazatközi együttműködés során. Aktív résztvevői a preventív és az akut problémák megoldására irányuló tevékenységi formáknak, illetve az utógondozásnak az egészségügyi és a szociális rendszerekben. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az érvényes jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az egészségügyi szociális munkás a) tudása - Ismeri az egészségi állapot társadalmi összetevőit és a jóléti ellátásokat. - Ismeri az egészségi állapotot meghatározó tényezőket, valamint a társadalmi státus, az egészségi állapot és az életmód összefüggéseit, epidemiológiai jellemzőit. - Ismeri az egészségpolitika irányelveit, a biztosítási és finanszírozási rendszereket. - Ismeri az egészségügyi és társadalomtudományi kutatások alapjait, szakterületének főbb kutatási irányait. - Ismeri az egészségügy és szociális ágazat jogi szabályozását, különös tekintettel a betegjogokra és az ellátotti jogokra. - Ismeri a hatékony kommunikáció elméleti alapjait és megvalósításának technikáit, alkalmazásuk feltételeit, akár idegen nyelvi környezetben is. - Ismeri az egészségügy és a szociális munka szakterületének doku ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Social Worker

  A képzés célja szociális munkás szakemberek képzése, akik képesek az emberi viselkedésre és a társadalmi rendszerekre vonatkozó elmélyült ismereteik és speciális szakmai kompetenciáik birtokában az emberi jogokon és a társadalmi igazságosság elvein alapuló, a társadalmi integráció és a demokratikus viszonyok erősítését, a humán fejlődést szolgáló szociális munka végzésére és annak megújítására. Képesek szakmai döntési alternatívákat megalapozó kutatások kidolgozására és megvalósítására, szolgáltatások tervezésére, menedzselésére, értékelésére, a szakma képviseletére. Szakképzettségével szemben támasztott követelmények megfelelnek a szociális munkára, illetve a képzésre vonatkozó hazai, nemzetközi tudományos eredményeknek és szakmai elvárásoknak. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A szociális munkás tudása Ismeri a szociális terület működését meghatározó társadalmi, strukturális, gazdasági és politikai folyamatok legfontosabb tényezőit. A szociális munka elmélete és gyakorlata területén alapos történeti, elméleti és gyakorlati ismeretekkel bír, érti és értelmezi a szakmai összefüggéseket. Magabiztos tudással rendelkezik a szociális munka korszerű elméleteiről és gyakorlatáról. Felkészült a tudományos, gyakorlati, jogi, politikai törekvések, különös tekintettel a társadalom tagjainak esélyegyenlőségét, mobilitási lehetőségét, jólétét érintő folyamatok kritikus értékelésére. Magabiztos és elmélyült tudással, valamint gyakorlattal rendelke ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages