• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 75 items
 1. Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie

  De Zorgverlener: 1. Gespecialiseerde kennis van en inzicht hebben in domeinspecifieke gezondheidsproblemen bij diverse doelgroepen. 2. Professioneel mondeling en schriftelijk communiceren met patiënten en betrokkenen binnen een multidisciplinaire context. 3. Een screening en kinesitherapeutisch onderzoek uitvoeren bij complexe en/of specifieke aandoeningen, rekening houdend met internationale kaders en evidence based practice. 4. Gezondheidsbevorderend gedrag stimuleren bij diverse doelgroepen in het kader van preventieve gezondheidszorg. 5. Op een ethisch verantwoorde wijze een kinesitherapeutische diagnose en (be-)handelingsplan opstellen, uitvoeren en evalueren, bij complexe pathologie en voor diverse doelgroepen rekening houdend met internationale kaders en evidence based practice. Zorgmanager: 6. Toepassen van juridische, deontologische en organisatorische aspecten in functie van het opstarten en beheren van een kinesitherapeutische praktijk of dienst. 7. Zich individueel en in team professioneel organiseren en reflecteren in functie van een optimale (kwaliteits)zorg in een multidisciplinaire setting. 8. Kritisch reflecteren over het beleid inzake aanbod van kinesitherapeutische zorg- en dienstverlening rekening houdend met de bredere maatschappelijke context. Beroepsontwikkelaar en wetenschappelijk vorser: 9. Wetenschappelijk onderzoek verrichten gerelateerd aan het domein van revalidatiewetenschappen en kinesitherapie 10. Onderzoeksresultaten evalueren, de beperkingen ervan aangeven en oplossingsgerichte ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Master of Science in de ergotherapeutische wetenschap

  1. vertaalt een complex ergotherapeutisch probleem naar een relevante vraagstelling, zet hiervoor een onderzoeksplan op en voert dit autonoom uit volgens de gangbare wetenschappelijke criteria. 2. verzamelt, verwerkt en interpreteert kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens in het kader van onderzoeksprojecten binnen de onderzoeksdomeinen van ergotherapie of occupational science. 3. rapporteert de onderzoeksresultaten op een ethische en wetenschappelijk verantwoorde wijze aan vakgenoten en niet-vakgenoten. 4. beoordeelt autonoom onderzoeksresultaten op hun waarde en vertaalt deze naar de praktijk. Hij draagt bij tot het ontwikkelen van ergotherapeutische of multidisciplinaire evidence based richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van specifieke problematieken, met het oog op het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling en de groei van de wetenschappelijke kennis van het beroep. 5. evalueert ergotherapeutische interventies op wetenschappelijke gronden en stuurt het therapeutisch handelen van zichzelf en van anderen bij in onvoorspelbare, complexe en gespecialiseerde contexten. (= engels 3) 6. vertoont een actieve houding voor beroepsvernieuwing en levenslang leren en manifesteert deze tijdens onderzoeksprojecten, in het beroepenveld, symposia of congressen. 7. heeft inzicht in de organisatie van de gezondheidszorg op regionaal, nationaal en internationaal niveau en kan deze inzichten kritisch toetsen in het werkveld en adviezen formuleren op beleidsniveau. Vanuit de principes van projectmanage ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Bachelor of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie

  De Zorgverlener: 1. Inzicht hebben in de natuurwetenschappen, biomedische wetenschappen en humane wetenschappen relevant voor het toepassingsdomein Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie. 2. Inzicht hebben in de bouw, ontwikkeling en het functioneren van de mens. 3. Inzicht hebben in de oorzaken, klinische verschijnselen, preventie en behandelingsprincipes van algemene en domeinspecifieke gezondheidsproblemen. 4. Op een duidelijke en gestructureerde wijze communiceren als zorgverlener binnen een opleidingscontext. 5. Een screening en kinesitherapeutisch onderzoek uitvoeren bij niet-complexe aandoeningen binnen een opleidingscontext, rekening houdend met internationale kaders en evidence based practice. 6. Inzicht hebben in gezondheidsbevorderend gedrag met de nodige aandacht voor preventie. 7. Op basis van klinisch redeneren een kinesitherapeutische diagnose stellen en een (be-)handelingsplan opstellen, uitvoeren en evalueren, binnen een opleidingscontext en rekening houdend met internationale kaders en evidence based practice. Zorgmanager: 8. Vanuit een professionele ingesteldheid nauwgezet werken, communiceren en reflecteren over het eigen functioneren binnen een opleidingscontext. 9. Kennis van de structuur van en de actoren binnen de gezondheidszorg relevant voor het toepassingsdomein van de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie. Beroepsontwikkelaar en wetenschappelijk vorser: 10. In staat zijn relevante internationale wetenschappelijke informatie te verzamelen en interpreteren. 11. Onderzoeksmetho ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Bachelor in de ergotherapie

  1. Definieert autonoom en in samenspraak met de cliënt de hulpvraag gericht op betekenisvol handelen en kwaliteitsvolle participatie van de cliënt in zijn context. 2. Formuleert autonoom een handelingsdiagnose op basis van assessment en verwijst door indien nodig. 3. Formuleert ergotherapeutische doelen gericht op betekenisvol handelen en kwaliteitsvolle participatie van de cliënt in zijn context. 4. Stelt autonoom voor de ergotherapeutische interventie een plan van aanpak op, voert dit uit, evalueert en stuurt bij, rekening houdend met de cliënt en zijn context. 5. Overlegt met, rapporteert aan en werkt professioneel samen met alle betrokkenen gericht op een bepaalde ergotherapeutische hulpvraag. 6. Neemt een verantwoordelijke rol op als ergotherapeut in een multiprofessioneel team. 7. Is verantwoordelijk voor de eigen ergotherapeutische interventies vanuit de principes van kwaliteitszorg. 8. Toont ondernemerszin en/of initiatief bij het organiseren en uitbouwen van de dienst en/of het project waarvoor hij (mede)verantwoordelijk is. 9. Volgt als ergotherapeut relevante maatschappelijke tendensen en ontwikkelingen binnen een nationaal en internationaal kader op. 10.Houdt in het professioneel handelen rekening met ethische, deontologische en diversiteitsaspecten. 11.Reflecteert op de persoonlijke ontwikkeling en de professionele deskundigheid vanuit een actieve houding voor leven lang leren 12.Redeneert en handelt evidence based in de verschillende aspecten van praktijkuitvoering en integreert de verworven kenni ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. State-certified respiration and elocution instructor

  Type of qualification This qualification is a vocational education and training at a vocational school governed by federal state law. Attendance at full-time vocational school for a period of two years imparts the necessary qualifications for the exercising of a state recognised training occupation under federal state law. This is a full-time school-based training course with a minimum duration of two years. Teaching encompasses a cross-occupational, an occupationally related and possibly also a practical area of learning. Courses are aligned towards occupational work processes and company business processes. A practical placement is integrated into training. Successful completion of training confers the right directly to exercise the occupation in question as a qualified skilled worker in a training occupation governed by federal state law. Those completing the qualification acquire the necessary employability skills for the exercising of a qualified occupational activity. These bring together professional competence, autonomy and social competence to form overall occupational competence. Methodological competence, communicative competence and learning competence are also intrinsic components of employability skills. They are in possession of competences for the autonomous planning and processing of professional tasks assigned within a comprehensive area of learning or field of occupational activity which is subject to change. ...

  Awarding bodyPublic or state recognised vocational school

  Category: Qualifications Location: Germany
 6. VOCATIONAL SCHOOL (EPAS) CERTIFICATE (PTYCHIO EPAS)- Specialty "Assistant Physiotherapist"

  The holder of an EPAS certificate of this specialty: Knowledge:1. Has core knowledge about the anatomy and physiology of the human body. 2. Describes the various techniques of physical therapy - restoration and mobilization, as well as the operating principles of the machines and of the equipment of the Physical Treatment Laboratory. 3. Helps patients to take proper, functional and comfortable positions for the application of the treatment operations. Skills:1. Helps the Physiotherapist responsible apply the therapeutic exercises and programmes of kinesitherapy and training, with the purpose of treating various conditions of the musculoskeletal and neural system. 2. Operates computer software, updating the relevant file and entering their referral forms into groups, depending on the Insurance Organisations.Competences: 1. Applies simple physical therapy techniques to patients, based on the individual restoration plan of the patient, and as such has been issued by the Physiotherapist responsible. 2. Checks for the safe movement of patients inside the Physical Therapy - Hydrotherapy practice, or anywhere else he is employed, leading them while wearing proper attire to the areas where the next physical therapy operations are going to take place. 3. Checks for the adequacy and proper use of consumables in the work area and suggests to the person responsible the replacement and procurement thereof. ...

  Awarding bodyMinistry of Education, Research and Religious Affairs

  Category: Qualifications Location: Greece
 7. Bachelor of Optics & Optometry (B.Sc.), Department of Optics and Optometry. Faculty of Health and Caring Professions. Technological Educational Institute of Athens.

  Upon completion of their studies, graduates of the Department acquire the necessary scientific and technological knowledge and skills, as Opticians and Contact Lens Fitters to be employed in all areas of the Department's field, either as self-employed, either as persons responsible or executives of related business executives and industries, organizations and services. In particular, the Optician and Contact Lenses Fitter: • Applies modern scientific and technological methods and practices to the implementation and fitting of corrective or protective lenses, to the implementation and optometric confirmation of prescription contact lenses as well as to the marketing and trading of sunglasses and other visual aids.• Applies modern laboratory techniques in the establishment and operation of an optical shop, prescription laboratory and fitting area for contact lenses.• Deals with the social and legal obligations of optical businesses towards customers, ophthalmologists and local or national health institutions.• Deals with the research, the development and innovation in every field of Optics and of the application of contact lenses and vision aids. • Has knowledge to develop relevant studies and design products for the optical industry.• Has skills for collective and team work, both within the field of Optics and its applications, and in other fields, such as the organization and management of departments and offices for importing and distributing Optical Goods. Also participates in the following:* Plan and organiz ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece
 8. Bachelor in Dental Technology. Department of Dental Technology. Faculty of Health and Caring Professions. Technological Educational Institute of Athens.

  After completing their studies, graduates of the Department acquire the necessary scientific and technological knowledge, abilities and skills to operate as a Dental Technologist responsible in areas of their competence:- They assume responsibility for the establishment and operation of a dental laboratory and are able to ensure the quality and certify the suitability of dental prostheses manufactured. - They choose the appropriate machinery and institutions to equip dental laboratories, see to their maintenance and implement the relevant hygiene and safety rules.- They stay up to date about for modern materials, choosing the appropriate ones, for the required biological behaviour and the laboratory method to be followed, based on the specific case at hand.- They man the dental laboratory with qualified staff; they supervise them and assign them with specific tasks, depending on their specialty.- They design and manufacture all types of dental prostheses, of Mobile and Fixed Prosthodontics, according to the written instructions of the dentist, with the aim of preserving or restoring the balance of the stomatognathic system.- They designs and manufacture various types of orthodontic devices, both intraoral and extraoral retainers, according to the instructions of their dental colleagues.- They possess the fundamentals of prosthetic implants and maxillofacial prosthetics to be able to attend specialized courses.- In the context of collective work, they participate in a work group with expert dentists for the des ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece
 9. Bachelor of Physiotherapy. Department of Physiotherapy, Faculty of Health and Caring Professions. Technological Educational Institute of Athens.

  The graduate of the Department of Physiotherapy, from Athens Technical Educational Institute acquires: KNOWLEDGE: The graduate acquires the knowledge necessary for the application of appropriate and research-backed scientific methods, techniques and instruments for the prevention, treatment and rehabilitation of injuries, diseases and disorders, both congenital and acquired, which cause disturbances in the functioning of skeletal, muscular, nervous, respiratory, cardiovascular system, etc.SKILLS: The graduate has skills for understanding, through physiotherapeutic evaluation, the therapeutic sequences necessary for organizing the treatment protocol used for addressing the above pathologies. Training in Physiotherapy Department leads to the creation of responsible employees, capable to implement concrete scientific directions of the curriculum in the field of Public Health.COMPETENCES: The graduate is able to apply safely, responsibly and effectively the treatments and techniques taught in both theoretical and practical levels. Emphasis is placed on working with educational and medical institutions in Greece and abroad, for the exchange of information and knowledge through the conduct of joint training and research programs. LEARNING OUTCOMES: Upon completion of the undergraduate course of study, graduates of the Department of Physiotherapy have acquired the necessary knowledge, skills and abilities to choose approaches, design, and deal safely and effectively with pathological and funct ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece
 10. Bachelor of Occupational Therapy. Department of Occupational Therapy. Faculty of Health and Caring Professions, Technological Educational Institution of Athens.

  Knowledge: Upon completing their studies, Department graduates acquire the necessary scientific knowledge and develop the skills and abilities as Occupational Therapists in order to be professionally active in all areas of the Department's cognitive subject either as freelancers or as officers, employees or members of scientific groups in hospitals, offices and agencies of Primary, Secondary and Tertiary Care.Skills: A graduate Occupational Therapist, by understanding the importance of work and activity in the daily life of people, works with people of all ages who experience difficulties and / or disabilities, limitations in the execution of work and activities in their daily life, and / or difficulty in equal social participation (people with mental, physical, neurological, sensory and cognitive disorders, and people with social constraints such as senior citizens, prisoners, the homeless, refugees, etc.). Competences: In particular, they have the abilities, skills and knowledge to be able to:- Use a variety of assessment methods (observation, interview, weighted and non-weighted tests etc.) to assess the abilities and difficulties of the individual in the performance of his/her daily work and self-care activities, productivity, entertainment, etc.) and the factors (the person's skills and environmental data) that lead to such difficulties. - Set objectives and plan intervention in collaboration with the person and his/her family, making use of the results of the evaluation.- Select, analyse, classify and adj ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece

Pages