• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 19 items
 1. Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen bos- en natuurbeheer

  Leerresultaten 3 en 5-16 zijn in een eerste fase uitgeschreven op het algemene ‘familie’ niveau van de master ‘ingenieur’. De overige leerresultaten zijn in een tweede fase uitgeschreven als een verbijzondering van de algemene leerresultaten: zij zijn enkel van toepassing op de master of science in bos- en natuurbeheer en profileren de opleiding ten aanzien van andere masters binnen de opleiding bio-ingenieur én het ingenieursdomein in het algemeen. De leerresultaten van deze master bouwen voort op deze van de bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen. 1. Gevorderde kennis, inzicht en vaardigheden hebben in algemene, kwantitatieve en technologische aspecten van het bos- en natuurbeheer en de houtkunde, zowel op het vlak van de grondslagen als van de toepassingen, met aandacht voor actuele ontwikkelingen en evoluties op (middel-)lange termijn. 2. Gevorderd, systeem- en toepassingsgericht inzicht hebben in de natuurlijke en door mensen beïnvloede processen in bos- en natuurgebieden én in socio-economische factoren en managementtechnieken. 3. Zelfstandig integreren en uitdiepen van eerder verworven kennis met het oog op vernieuwing van concepten en innovatie van de implementatiemogelijkheden en hierbij de grenzen van de eigen competenties kennen. 4. Oplossingsgericht formuleren en analyseren van beheergerichte problemen in bossen en natuurgebieden om een antwoord vinden op door de maatschappij gevraagde diensten en goederen en een bijdrage te leveren aan het bos- en natuurbeleid. 5. Zelfstandig een ingenieursproj ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen land- en bosbeheer

  Leerresultaten 3-14 zijn in een eerste fase uitgeschreven op het algemene ‘familie’ niveau van de master ‘ingenieur’. De overige leerresultaten zijn in een tweede fase uitgeschreven als een verbijzondering van de algemene leerresultaten: zij zijn enkel van toepassing op de Master of Science in Land- en bosbeheer en op de Master of Tropical Natural Resources Management en profileren deze opleidingen ten aanzien van andere masters binnen de opleiding bio-ingenieur én het ingenieursdomein in het algemeen. De leerresultaten van deze masteropleidingen bouwen voort op deze van de bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen. 1. Het beheer van natuurlijk hulpbronnen kunnen plaatsen in zowel een productiecontext als een conserveringscontext. 2. Functioneren in interdisciplinaire teams, de domein of discipline specifieke aanpak kunnen vergelijken met de aanpak binnen andere domeinen of disciplines, zich bewust zijn van de waarde, maar ook van de grenzen van de discipline in het leveren van een bijdrage aan het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen. 3. Oplossingsgericht formuleren en analyseren van complexe problemen binnen het specialisme, deze desgevallend herleiden tot beheersbare deelproblemen, oplossingen ontwerpen voor de specifieke casus met aandacht voor de toepassingsmogelijkheden en de bredere conceptuele draagwijdte. 4. Zelfstandig een ingenieursproject concipiëren, plannen en uitvoeren op het niveau van een beginnende onderzoekende professional. Een literatuuronderzoek uitvoeren en kritisch interpreteren ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Master's Degree in "Management of Water Resources in the Mediterranean". Department of Forestry and Natural Environment Management. Faculty of Agriculture, Food and Nutrition Technology. Technological Educational Institute of Eastern Macedonia and Thrace.

  The aim of this MSc (Master's Program) is the management and policies of Water Resources in the Mediterranean under conditions of water scarcity. The main aim of the Master Program is to provide education and knowledge on subjects such as: Conservation of Water Resources, Quality Control of Water, Water Policy and Legislation, Sustainable Power Features of urban and semi-urban areas in conditions of water scarcity, etc. ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Eastern Macedonia and Thrace

  Category: Qualifications Location: Greece
 4. Forestry Engineer

  A képzés célja erdőmérnökök képzése, akik a megszerzett műszaki és gazdasági ismereteik birtokában jártasak az erdészet fatermesztési, fahasználati és gazdálkodási szaktudományaiban, valamint a vadgazdálkodás szakterületén. Széles körű ökológiai képzettségük birtokában ismerik az erdei életközösség, valamint a környezet tényezői közötti kapcsolatrendszert, az ökoszisztémákban végbemenő folyamatokat és azok összefüggéseit, ismereteiket a gyakorlatban alkotó és irányító módon tudják alkalmazni. Az erdőmérnök gyakorlati tevékenysége során a környezeti és az ökológiai tényezők figyelembevételével végzi az új erdők létesítésére, az erdő faállományának nevelésére, védelmére, az erdei termékek kitermelésére és értékesítésére, az erdészeti műszaki tervező és kivitelező munkára - erdészeti utak, vízügyi műtárgyak tervezése, építése - is kiterjedő tevékenységet. Átfogó ismeretekkel rendelkeznek az erdőgazdálkodás, természetvédelem és vadgazdálkodást érintő jogszabályokkal kapcsolatban. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az erdőmérnök a) tudása Ismeri és érti az erdőgazdálkodás, valamint szereplőinek sajátosságait, szerepüket a nemzetgazdaságban és a társadalomban. Részletesen ismeri az erdőgazdálkodás természettudományos alapjait, az erdő és a környezet viszonyát. Ismeri a fenntartható erdőgazdálkodás műszaki-technológiai fejlesztési alapelveit, valamint birtokában van a legkorszerűbb erdőgazdálkodás-technológiai ismereteknek. Birtokában van az erdők és fásítások létrehozásához és n ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Wildlife Management Engineer

  A képzés célja vadgazda mérnökök képzése, akik szakterületük gyakorlati és elméleti műveléséhez és irányításához, illetve annak ellenőrzéséhez szükséges szakmai, természettudományi, valamint - szakterületük gyakorlásához megfelelő - műszaki és gazdasági ismeretekkel rendelkeznek. Ökológiai, környezettudatos élelmiszerlánc szemlélettel képesek a természeti erőforrások megújítható, tartamos hasznosítására, az ökoszisztéma szolgáltatások felismerésére és értékelésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A vadgazda mérnök a) tudása Ismeri és érti a vadgazdálkodás és vadbiológia szakterületén lejátszódó folyamatokat (a vadgazdálkodás biológiai, műszaki, jogszabályi feltételrendszerét, társadalmi beágyazottságát), és a köztük levő összefüggéseket. Biztos tudással rendelkezik a vadgazdálkodás és vadbiológia szakterületével rokon természettudományi területeken, ismeri azok fontosabb összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket. Részletesen ismeri a vadgazdálkodás működését és az azt befolyásoló tényezőket, tisztában van a vadgazdálkodás vidékmegtartó és -fejlesztő szerepével. Részletesen ismeri - hazai és nemzetközi relációban egyaránt - a vadgazdálkodás tevékenységrendszerének tervezési és megvalósítási, végrehajtási módszereit, szabályait és a kapcsolódó sajátosságokat. Az élelmiszerlánc biztonság alapvető fogalmait és folyamatát képes adaptálni a lőtt vad kezelés és forgalmazás, valamint vad élelmiszer előállítása t ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   * a szakképzettség birtokában a mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök képes önálló ökológiai és ökonómia szemléletű vad- és élőhely-gazdálkodásra, korszerű vadtartási és nevelési technológiák alkalmazására;   * a megszerzett ismeretek birtokában képes a vadászat és a vadgazdálkodás szakirányítási feladatait környezetkímélő és fenntartható – a terület, valamint a védett és vadászható állatállomány igényeit figyelembe vevő módon – a vadgazdálkodás tervezésére és a vadállomány szabályozására;   * elsajátítja a vadászatok hatékony szervezésének és biztonságos, eredményes lebonyolításának munkálatait;   * megismeri a vadászati ágazat jogi hátterét, ökonómiai jellemzőit, marketing és munkaügyi kérdéseit, kultúrtörténetét, természetvédelmi, erdészeti és mezőgazdasági ágazati kapcsolatait. Személyes adottságok és készségek:   * felelősségtudat;   * elhivatottság;   * döntésképesség;   * pontosság;   * önállóság;   * gyakorlatias feladatértelmezés;   * szervező- és rendszerező készség;   * rugalmasság;    * kreativitás;   * ötletgazdagság;   * intenzív munkavégzés;   * eredményorientáltság. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A szakon végzett korszerű tudással felvértezve alkalmas:   * a vadgazdászatra jogosult feladatainak irányítására, levezetésére és ellátására;   * a vadgazdálkodás szakigazgatási és ellenőrzési feladatainak ellátására;   * a vadgazdálkodás ágazati kapcsolatainak összehangolására. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. mesterszintű erdőfeltárási szakmérnök

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakmérnöki szakképzettség birtokában a mesterszintű erdőfeltárási szakmérnök   - képes önálló, a természetközeli többcélú többtulajdonosú erdőgazdálkodás céljainak megfelelő feltáróhálózat megtervezésére a térinformatika felhasználásával;   - képes az erdészeti út környezet-harmonikus tervezésére az informatika felhasználásával;   - megismeri a környezetkímélő építési technológiákat;   - elsajátítja az állapotértékelésen alapuló útfenntartási rendszeren keresztül a hatékony útfenntartás tervezését. Személyes adottságok és készségek:   - megbízhatóság;   - pontosság;   - önállóság;   - felelősségtudat;   - döntésképesség;   - rugalmasság;   - szervezőkészség;   - rendszerező képesség;   - gyakorlatias feladatértelmezés;   - információgyűjtés;   - logikus gondolkodás;   - kreativitás;   - ötletgazdagság;   - intenzív munkavégzés;   - jó problémamegoldás;   - eredményorientáltság;   - mérnöki etika. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A szakon végzett   - a szakmérnöki szakképzettség birtokában jogosult lesz feltáróhálózatok és erdészeti utak tervezésére;   - alkalmassá válik az informatika felhasználására az erdészeti műszaki tervezések területén;   - megismeri a korszerű geodéziai műszerek használatát;   - képessé válik úthálózatok fenntartási tervének rendszerszemléletű tervezésére;    - alkalmas lesz az erdészeti utak műszaki ellenőrzésére és az építési állapot minősítésére. ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakirányító

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   * a szakképzettség birtokában a mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakirányító képes önálló ökológiai és ökonómia szemléletű vad- és élőhely-gazdálkodásra, korszerű vadtartási és nevelési technológiák alkalmazására;   * a megszerzett ismeretek birtokában képes a vadászat és a vadgazdálkodás szakirányítási feladatait környezetkímélő és fenntartható – a terület, valamint a védett és vadászható állatállomány igényeit figyelembe vevő módon – a vadgazdálkodás tervezésére és a vadállomány szabályozására;   * elsajátítja a vadászatok hatékony szervezésének és biztonságos, eredményes lebonyolításának munkálatait;   * megismeri a vadászati ágazat jogi hátterét, ökonómiai jellemzőit, marketing és munkaügyi kérdéseit, kultúrtörténetét, természetvédelmi, erdészeti és mezőgazdasági ágazati kapcsolatait. Személyes adottságok és készségek:   * felelősségtudat;   * elhivatottság;   * döntésképesség;   * pontosság;   * önállóság;   * gyakorlatias feladatértelmezés;   * szervező- és rendszerező készség;   * rugalmasság;    * kreativitás;   * ötletgazdagság;   * intenzív munkavégzés;   * eredményorientáltság. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A szakon végzett korszerű tudással felvértezve alkalmas:   * a vadgazdászatra jogosult feladatainak irányítására, levezetésére és ellátására;   * a vadgazdálkodás szakigazgatási és ellenőrzési feladatainak ellátására;   * a vadgazdálkodás ágazati kapcsolatainak összehangolására. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. mesterszintű erdőművelési és erdőhasználati szakmérnök

  A képzés során elsajátítható kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A mesterszintű erdőművelési és erdőhasználati szakmérnök    * képes a folyamatos erdőborítás szerinti erdőgazdálkodás irányítására;   * a megszerzett ismeretek birtokában képes az átalakító és szálaló üzemmódú erdőállományok erdőtervezési, erdőművelés és erdőhasználati munkáinak tervezésére és kivitelezésére;   * megismeri az erdőgazdálkodás jogi, munkavédelmi és természetvédelmi kapcsolatait;   * megismeri az erdőállományok új kórokozóit és kártevőit, valamint az ellenük való védekezés lehetőségeit;   * elsajátítja az erdőgazdálkodásban alkalmazott térinformatikai, műszaki ismereteket;   * elsajátítja az ültetvényes faanyagtermesztés mint a megújítható energiaforrások egyik fajtájának korszerű, új ismereteit. Személyes adottságok, készségek:   * felelősségtudat, elhivatottság, döntésképesség, pontosság, önállóság;   * gyakorlatias feladatértelmezés, szervező- és rendszerezőkészség, rugalmasság;   * kreativitás, ötletgazdagság, intenzív munkavégzés, eredményorientáltság. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A végzett hallgató a mester szintű erdőművelési és erdőhasználati szakmérnöki szakképzettség birtokában   * alkalmas az erdőművelés és erdőhasználat ágazati összekapcsolására;   * alkalmas a folyamatos erdőborítás munkálatainak tervezésére, kivitelezésére és ellenőrzésére;   * képes az ültetvényes faanyagtermesztés mint alternatív energiaforrás tervezésére. ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Master of Engineering in Forest Science (LLU)

  To master the forest policy, forest ecology, forest geography, special course in wood science, value of forest, extended course of research methodology, strategy of the EU forest branch as the general study courses; - to master theory of harvesting processes, the design basis of forest machines, the impact of forest machines on forest ecosystem as the special study courses; - to complete research practical work, to pass the master studies special courses’ exams, to elaborate and defend the Master’s thesis. ...

  Awarding body- Latvia University of Life Sciences and Technologies (till October 2017 Latvia University of...

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages