• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 2677 items
 1. Librarian/information manager

  ● Werkt het bibliotheekbeleid/informatiebeleid uit (K160101 Id19480-c/23299-c) - Onderzoekt de behoeften van (potentiële) gebruikers - Organiseert de interne kwaliteitscontrole (d.m.v. onder meer interne audit, analyse, performantie, benchmarking …) - Verzamelt en maakt gebruik van gegevens (m.b.t. uitleen, collectieopbouw, gebruik informatiebronnen, onderzoek gebruikersbehoeften …) die van belang zijn voor beleidsbepaling en -uitvoering - Evalueert en trekt conclusies met betrekking tot de prestaties van de bibliotheek en koppelt terug naar het beleid - Heeft kennis van veranderstrategieën en kan veranderingen succesvol sturen en implementeren - Houdt bij het uitwerken van het bibliotheekbeleid rekening met de ruimere omgeving (organisatie waarvan men onderdeel is, de bibliotheekwereld, de overheid, de bestuurlijke en maatschappelijke context …) - Participeert actief aan het uitwerken van het ruimere beleid van de organisatie - Gaat bij het formuleren van de visie uit van de missie van de organisatie - Bepaalt de doelstellingen van de bibliotheek - Schrijft het algemeen beleid neer in een beleidsintentie waarin de visie op het bibliotheekbeleid en de organisatie duidelijk en helder geformuleerd wordt - Schrijft een collectiebeleidsnota (verwerving, selectie, bewaring, ontsluiting, evaluatie, valorisatie, afvoer of herbestemming) - Werkt jaarplannen uit om deze beleidsintentie te operationaliseren in acties, middelen en personen - Kan (strategische) plannen presenteren en daarvoor inte ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Master brewer

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Stelt de receptuur op (co 01226) - Volgt de bestaande receptuur op of stelt een nieuwe receptuur samen - Maakt het brouwschema en volgt het op - Kiest de grondstoffen uit in functie van de receptuur - Gaat na of de grondstoffen voldoen aan de vooropgestelde kwaliteitseisen - Berekent de juiste hoeveelheid van elke grondstof en respecteert de verhoudingen - Interpreteert het analyseverslag van de grondstoffen - Bepaalt het toedieningstijdstip per grondstof - Zorgt voor de juiste voorraad - Plant de nodige brouwsels in ● Behandelt de grondstoffen voor (co 01227) - Weegt de grondstoffen af - Bedient de molen - Schroot* de mout - Stort de grondstoffen - Bereidt de juiste temperatuur voor in functie van de grondstof - Bepaalt de mout-water verhoudingen - Meet de pH-waarde met de gepaste meettoestellen en past aan indien nodig * *Schroten : malen of pletten van mout ● Maïscht* het brouwsel (co 01228) - Verstijfselt* het ruwe graan - Voert het brouwschema uit - Meet de pH en past deze eventueel aan - Bouwt de temperatuurtrappen op door de juiste temperatuur in te stellen - Bewaakt het temperatuurschema - Meet de versuikering - Volgt het proces nauwgezet op - Stopt het maïschen tijdig op de aangewezen temperatuur * *MaÏsche: vrij dikke brij van gemalen mout (eventueel andere ongemoute granen en water). De grondstoffen worden samengevoegd in de beslagkuip om dan de 1ste stap in het brouwproces te ondergaan; maïschen *Verstijfselen: oplos ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Master of Arts in de beeldende kunsten

  1. Over een artistieke en autonome houding beschikken om de (eigen) kunstpraktijk blijvend te ontwikkelen. 2. Eindverantwoordelijkheid opnemen bij het ontwerpen en/of realiseren van een persoonlijk artistiek project. 3. De essentie van de persoonlijke artistieke ontwikkeling vatten en op heldere en doordachte wijze communiceren aan een kritisch publiek 4. In functie van de ontwikkeling van de artistieke praxis zelfstandig onderzoek opzetten en uitvoeren. 5. Vanuit persoonlijke en maatschappelijke betrokkenheid een eigen artistieke beeldtaal ontwikkelen. 6. Een kritische positie kunnen innemen en verdedigen ten aanzien van relevante maatschappelijke, culturele, artistieke en internationale ontwikkelingen. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Master of Arts in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen (twee jaar)

  1. Verdiepte kennis bezitten van de inhouden en methodes van de theologie en/of de religiestudie. 2. Op wetenschappelijk verantwoorde wijze bronnen van de christelijke traditie bestuderen en aanwenden in het analyseren van specifieke vraagstellingen. 3. Inzicht hebben in de relatie van de studie van theologische en religieus- maatschappelijke problemen met de actuele multiculturele en multireligieuze samenleving. 4. De kennis en methodes van de eigen specialisatie op relevante wijze toepassen binnen de theologische reflectie in de diversiteit van geloofsgemeenschappen. 5. Zich de kennis en methoden van de gekozen specialisatie eigen maken, met het oog op het ontwikkelen van een eigen bijdrage aan de actuele stand van het onderzoek. 6. Zelfstandig en in dialoog met vakgenoten en andere wetenschappers theologisch onderzoek verrichten en verworven attitudes, methodes en kennis doorgeven. 7. Op een heldere en coherente wijze verslag kunnen doen van (eigen) onderzoek aan vakgenoten en niet-vakgenoten. 8. Kritisch participeren in reflectie en beleidsvorming met betrekking tot de interactie van theologie, geloofsgemeenschap en maatschappij. 9. In ingewikkelde vragencomplexen tot een reflexief en gemotiveerd oordeel kunnen komen. 10. Op zelfstandig-wetenschappelijke wijze theologische en/of godsdienstwetenschappelijke problemen, concepten en inzichten integreren en toepassen binnen de gekozen afstudeerfinaliteit (onderzoeker, leerkracht, pastor en socio-culturele professional). ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Master of Arts in de beeldende kunsten

  1. Verdiepende kennis en inzicht demonstreren in het maatschappelijke, culturele en artistieke, met aandacht voor actuele en internationale evoluties. 2. Verdiepende kennis en inzicht ontwikkelen in de audiovisuele kunsten, met aandacht voor praktijk en theorievorming. 3. Binnen het artistiek werk onderzoeken opzetten en uitvoeren. 4. Persoonlijke audiovisuele projecten ontwerpen en realiseren en daarbij de eindverantwoordelijkheid dragen. 5. Als kunstenaar een zoekende en reflecterende attitude hebben en daarover in gesprek gaan met vakgenoten en niet-vakgenoten. 6. Een bewuste positionering binnen het audiovisuele veld kunnen innemen. 7. Een persoonlijke onderbouwde visie ontwikkelen over audiovisuele media in relatie tot de samenleving. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 6. Master of Arts in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen (een jaar)

  1. Verdiepte kennis bezitten van de inhouden en methodes van de theologie en/of de religiestudie. 2. Op wetenschappelijk verantwoorde wijze bronnen van de christelijke traditie bestuderen en aanwenden in het analyseren van specifieke vraagstellingen. 3. De studie van theologische en religieus-maatschappelijke problemen kunnen situeren binnen de actuele multiculturele, multireligieuze en globaliserende wereld. 4. De kennis, methodes en vaardigheden van de gekozen deeldiscipline op relevante wijze toepassen binnen de theologische reflectie van de eigen traditie. 5. Zich de kennis en methodes van de gekozen deeldiscipline eigen maken met het oog op het adequaat begrijpen van de actuele stand van het onderzoek. 6. Attitudes, methodes en kennis bezitten om op wetenschappelijk verantwoorde wijze een welomschreven godsdienstwetenschappelijk en/of theologisch onderzoek te kunnen verrichten, en hierover te rapporteren. 7. Onderkennen, verwoorden en opvolgen van problemen en uitdagingen met betrekking tot de interactie tussen theologie, geloofsgemeenschap en maatschappij. 8. Theologische en/of godsdienstwetenschappelijke problemen, concepten en inzichten kunnen integreren en toepassen met het oog op een te kiezen beroepsuitweg. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 7. Master of Arts in de moraalwetenschappen

  1. Heeft een diepgaande (state of the art) kennis van en inzicht in ten minste één systematisch of historisch filosofisch domein. 2. Heeft inzicht in de samenhang tussen dit domein en andere domeinen uit de filosofie en kan de verworven inzichten relateren aan de maatschappelijke, culturele en wetenschappelijke context. 3. Heeft inzicht in de eigenheid, de sterktes en de zwaktes van verschillende filosofische benaderingen en tradities. 4. Heeft inzicht in de mogelijke betekenis van inzichten uit andere wetenschappelijke disciplines voor de filosofie. 5. Kan een filosofische duiding geven van maatschappelijke en culturele fenomenen en wetenschappelijke ontwikkelingen. 6. Heeft kennis van de gespecialiseerde filosofische terminologieën en begrippen en kan deze accuraat gebruiken. 7. Heeft kennis van en inzicht in actuele filosofische (onderzoeks)debatten, en kan deze actief opvolgen en integreren in eigen reflectie en onderzoek. 8. Kan betekenisvolle filosofische vragen formuleren die cruciaal zijn voor uiteenlopende maatschappelijke en filosofische debatten, op basis daarvan een eigen standpunt innemen en onderbouwen, en hierover in discussie treden. 9. Kan zelfstandig een filosofische vraagstelling formuleren, onderzoek hierover ontwikkelen, hierbij vakliteratuur betrekken en kritisch verwerken conform de gangbare wetenschappelijke criteria binnen het vakgebied. 10.Heeft de competenties om een overdacht, waardenbewust, kritisch en genuanceerd oordeel te formuleren en de maatschappelijke betekenis er van in te s ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 8. Master of Laws in de rechten

  1. Verbredende, diepgaande of gespecialiseerde kennis hebben van en inzicht hebben in één of meer rechtsdomeinen van het Belgische, internationale of Europese recht. 2. Kennis hebben van en inzicht hebben in andere rechtsstelsels. 3. Rechtsbronnen in het Nederlands en in het Frans vinden, naar waarde schatten en gebruiken op academisch-wetenschappelijk verantwoorde wijze. 4. Zelfstandig feiten kwalificeren en de relevante rechtsregels, na de nodige interpretatie, toepassen in complexe casussen. 5. Een logische en correcte juridische argumentatie over complexe casussen opbouwen, begrijpelijk verwoorden en verdedigen. 6. Zelfstandig een onderzoeksvraag formuleren, een onderzoeksplan opzetten en uitvoeren en de onderzoeksresultaten kritisch evalueren op het niveau van een beginnend onderzoeker. 7. Een analyse en synthese van eigen onderzoeksresultaten en/of oplossingen van complexe casussen op academisch-wetenschappelijk verantwoorde wijze helder en gevat presenteren en rapporteren, zowel schriftelijk als mondeling, aangepast aan het doelpubliek. 8. Bewust zijn van het belang van permanente kennisontwikkeling door het opvolgen van wetgevingen en evoluties binnen het vakgebied van de rechten. 9. Juridische concepten en redeneringen plaatsen binnen het tijds-, waarde- en contextgebonden karakter van een samenleving. 10. Bewust zijn van de maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid van de jurist. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 9. Master of Laws in het sociaal recht

  1. Gespecialiseerde en grensoverschrijdende kennis van en inzicht hebben in één of meer rechtsdomeinen van het sociaal recht, de totstandkoming van de desbetreffende regelgeving en de betrokken actoren. 2. Gespecialiseerde kennis bezitten met betrekking tot de sociaalrechtelijke positie van arbeid verrichtende personen en de juridische organisatie van de onderliggende arbeidsverhoudingen. 3. Zelfstandig een binnen het domein van het sociaal recht relevante onderzoeksvraag formuleren, kaderen in de bestaande regelgeving, een onderzoeksplan opzetten en uitvoeren en de onderzoeksresultaten kritisch evalueren met het oog op het leveren van een eigen bijdrage aan het vakgebied of de ontwikkeling van nieuwe sociaalrechtelijke regels. 4. Complexe sociaalrechtelijke problemen situeren in een bredere maatschappelijke context en, met inachtneming van een mogelijke dimensie van onzekerheid, oplossingen- en toekomstgerichte voorstellen formuleren en de beperkingen hiervan aangeven. 5. Een analyse en synthese van eigen onderzoeksresultaten helder en gevat rapporteren en presenteren, zowel schriftelijk als mondeling, aan een publiek van vakgenoten en niet-vakgenoten. 6. Verwerven van een attitude tot permanente kennisontwikkeling door het opvolgen van nieuwe wetgeving, rechtspraak en wetenschappelijke bevindingen in het domein van het sociaal recht. 7. Sociaalrechtelijke problemen situeren in het algemene rechtsbestel en in de brede maatschappelijke discussie over sociaalrechtelijke thema’s. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 10. Master of Arts in de wijsbegeerte

  1. Heeft een diepgaande (state of the art) kennis van en inzicht in ten minste één systematisch of historisch filosofisch domein. 2. Heeft inzicht in de samenhang tussen dit domein en andere domeinen uit de filosofie en kan de verworven inzichten relateren aan de maatschappelijke, culturele en wetenschappelijke context. 3. Heeft inzicht in de eigenheid, de sterktes en de zwaktes van verschillende filosofische benaderingen en tradities. 4. Heeft inzicht in de mogelijke betekenis van inzichten uit andere wetenschappelijke disciplines voor de filosofie. 5. Kan een filosofische duiding geven van maatschappelijke en culturele fenomenen en wetenschappelijke ontwikkelingen. 6. Heeft kennis van de gespecialiseerde filosofische terminologieën en begrippen en kan deze accuraat gebruiken. 7. Heeft kennis van en inzicht in actuele filosofische (onderzoeks)debatten, en kan deze actief opvolgen en integreren in eigen reflectie en onderzoek. 8. Kan betekenisvolle filosofische vragen formuleren die cruciaal zijn voor uiteenlopende maatschappelijke en filosofische debatten, op basis daarvan een eigen standpunt innemen en onderbouwen, en hierover in discussie treden. 9. Kan zelfstandig een filosofische vraagstelling formuleren, onderzoek hierover ontwikkelen, hierbij vakliteratuur betrekken en kritisch verwerken conform de gangbare wetenschappelijke criteria binnen het vakgebied. 10.Heeft de competenties om een overdacht, waardenbewust, kritisch en genuanceerd oordeel te formuleren en de maatschappelijke betekenis er van in te s ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community

Pages