• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 19 items
 1. Matematika (Mathematics)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Cilj programa je, da študent pridobi poglobljeno znanje enega izmed treh področij matematike: splošna matematika, računalniška matematika in finančna matematika. Diplomant tega programa pridobi tudi znanja s področja računalništva, fizike in ekonomije, ki dopolnjujejo pridobljena matematična znanja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (Faculty of Natural Sciences and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Matematika (Mathematics)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Program je namenjen poglobljenemu študiju matematike. Študij je zasnovan tako, da omogoča veliko izbirnost strokovnih predmetov ter splošno izbirnost in si lahko vsak študent v veliki meri oblikuje študij po lastnih željah. Magistrandi se lahko vključijo v razvojno delo v gospodarstvu ali začnejo z raziskovalnim delom na področju matematike ali računalniške matematike. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (Faculty of Mathematics and Physics)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Matematika (Mathematics)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Splošne kompetence diplomantov so zmožnost opisati dano situacijo s pravilno uporabo matematičnih simbolov in zapisov; usposobljenost za reševanje matematičnih (in ostalih) problemov z uporabo moderne tehnologije, usposobljenost za uporabo algoritmičnega pristopa (za reševanje danega problema razviti algoritem), usposobljenost za analiziranje danega problema numerično, grafično in algebraično, usposobljenost iz danih podatkov deducirati nove logične zaključke in samozavestno se soočiti z danim matematičnim problemom ter poiskati njegovo rešitev. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije ...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Izobraževalna matematika (Educational Mathematics)

  Študij traja 3 leta in obsega kot dvopredmetni program 90 kreditnih točk po ECTS (2 x 90 ECTS = 180 ECTS). Cilj programa je, da diplomant pridobi temeljno strokovno znanje s področja matematike. Diplomant tega programa pridobi tudi znanja s področja računalništva in uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije ter temeljna strokovna znanja s področja pedagoških, psiholoških in didaktičnih ved, ki so potrebna za nadaljnji študij na 2. bolonjski stopnji ali morebitno zaposlitev po zaključeni 1. stopnji. Sistem izbirnih predmetov študentu omogoča, da pridobi tudi specifična znanja v skladu s svojimi načrti za kasnejši študij oziroma zaposlitev. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (Faculty of Natural Sciences and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Matematika v ekonomiji in financah (Mathematics in Economics and Finances)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj študijskega programa je vzgojiti strokovnjake, ki bodo sposobni reševati zahtevne matematične probleme, ki se pojavljajo v bančnem in zavarovalniškem sektorju, pri delovanju borze in borzno-posredniških hiš, in pri upravljanju pokojninskih in zdravstvenih skladov. Poleg tega bodo kandidati pridobili dovolj teoretičnih znanj za nadaljevanje študija na drugi stopnji. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije ...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Matematika (Mathematics)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Cilj programa je, da diplomant pridobi osnovno znanje matematičnih principov ter znanje o vseh pomembnih področjih matematike: algebra, analiza, numerična matematika, diskretna matematika, teorija števil, topologija, verjetnost. Diplomant tega programa pridobi tudi znanja s področja računalništva, fizike, ekonomije, ki dopolnjujejo pridobljena matematična znanja. Sistem izbirnih predmetov študentu omogoča, da pridobi tudi specifična znanja v skladu s svojimi načrti za kasnejši študij oziroma zaposlitev. Diploma študentu omogoča različne možnosti študija na 2. stopnji ali pa zaposlitev tam, kjer potrebujejo profile z zmožnostjo matematične analize in razumevanja zahtevnejših sistemov. Diplomant poglobljeno razume matematiko, pridobi pozitiven odnos do matematike ter ima zaupanje v uporabo pridobljenega strokovnega znanja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (Faculty of Natural Sciences and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Praktična matematika (Practical mathematics)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj študijskega programa je usposobiti strokovnjaka, ki bo sposoben uporabljati svoje matematično znanje v delovnem procesu v informacijsko-računalniškem, tehnološkem, logističnem sektorju gospodarstva in drugje. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (Faculty of Mathematics and Physics)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Matematika (Mathematics)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študij kandidatom omogoča pridobitev ustreznih raziskovalnih izkušenj, s katerimi bodo usposobljeni za samostojno raziskovalno delo na zahtevnih projektih na področju matematike, njenih aplikacij in matematičnega izobraževanja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (Faculty of Natural Sciences and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Matematične znanosti (Mathematical Sciences)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Cilji programa je osvojiti in utrditi poglobljena znanja iz specialnih področij matematike. Študenti, ki se nameravajo usmeriti v gospodarstvo, osvojijo poglobljena oz. specifična znanja iz uporabne matematike. Za tiste, ki se usmerjajo v finančno-zavarovalniški-bančniški sektor, so tukaj mišljene predvsem vsebine iz verjetnosti in statistike. Omogočiti poglobljeno razumevanje matematike. Razviti sposobnost matematičnega razmišljanja, dokazovanja in argumentiranja v raznovrstnih matematičnih področjih. Prepoznavati povezave med raznimi matematičnimi teorijami in ostalimi naravoslovnimi in družboslovnimi znanostmi. Razviti sposobnost analiziranja danih podatkov v smislu pridobivanja novih zaključkov. Usposobiti študente za timsko delo. Usposobiti študente za uporabo modernih tehnoloških pripomočkov pri reševanju in predstavitvi matematičnih problemov in konceptov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije ...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Finančna matematika (Financial mathematics)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj študijskega programa je vzgojiti strokovnjaka, ki bo sposoben reševati zahtevne matematične probleme, ki se pojavljajo v bančnem in zavarovalniškem sektorju, pri delovanju borze in borzno-posredniških hiš in pri upravljanju pokojninskih in zdravstvenih skladov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (Faculty of Mathematics and Physics)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages