• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 22 items
 1. Kemija (Chemistry)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilji študijskega programa je usposobiti strokovnjake, ki bodo na temeljih znanja iz dodiplomskega študija razvili razširjeno znanje in razumevanje kemije, ki jim bo omogočilo originalnost ter razvoj in uporabo idej pri raziskovalnem delu, imeli kompetence, primerne za zaposlitev na delovnih mestih profesionalnih kemikov v kemijski in sorodnih industrijah in javnih službah, pridobili dovolj visok standard znanj, kompetenc in učnih veščin, ki jih potrebujejo za samostojen nadaljnji študij. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (Faculty of Chemistry and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Medicinska fizika (Medical physics)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilj programa je izobraževanje strokovnjakov na področju medicinske fizike, ki bodo sodelovali pri tehnološko najbolj zahtevnih preiskavah in zdravljenju v medicini, opravljali kontrolo teh preiskav, imeli ključno vlogo v ekspertnem svetovanju, nadzoru, nakupih in vpeljavi vrhunske medicinske tehnologije. Program bo izobrazil strokovnjake, ki bodo skrbeli za nadaljnje vključevanje fizikalnih znanosti v biomedicinske vede, predvsem na področju splošne diagnostike in zdravljenja raka, ter vključevanje v interdisciplinarne raziskave na področjih medicinsko fizikalnih, biofizikalnih in biomedicinskih ved. Po opravljenem programu bodo strokovnjaki sposobni kritičnega ocenjevanja novih znanosti ter primerljivosti novih tehnologij za prenos v klinično prakso. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (Faculty of Mathematics and Physics)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Fizika (Physics)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Primarni skupni cilj programa je usposobiti raziskovalce in strokovnjake z naprednim poznavanjem fizikalnih zakonitosti narave in sposobnostjo analitičnega in kritičnega pristopa k reševanju vsakovrstnih strokovno-raziskovalnih problemov in nalog. Predlagane smeri predstavljajo zametek ožje specializacije, ki pa je ob relativno majhnem številu obveznih predmetov dovolj prilagodljiva na hitre spremembe in povezovanja različnih področij. Sekundarno program omogoča študentom drugih, predvsem tehniških in naravoslovnih študijskih programov, poglobiti znanja o fizikalnih principih in zakonitostih, povezanih z njihovo ožjo usmeritvijo. Program temelji tako na obvladovanju teoretičnih osnov, kot na aplikaciji le-teh (v povezavi s praktičnim usposabljanjem). * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (Faculty of Mathematics and Physics)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Kemija (Chemistry)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Predmetnospecifične kompetence, ki jih diplomant pridobi s programom, so znanje in razumevanje bistvenih dejstev, konceptov, načel in teorij glavnih kemijskih disciplin, uporaba tega znanja za reševanje kemijskih problemov s standardno metodologijo ob uporabi kvalitativnih in kvantitativnih informacij ter razumevanje in zmožnost razlage meje zanesljivosti eksperimentalnih podatkov. Diplomant razvije sposobnost prepoznavanja in uporabe dobre eksperimentalne znanosti in prakse. Zmožen je samostojnega in varnega dela v laboratoriju ter zna oceniti tveganje pri rokovanju s kemikalijami. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (Faculty of Chemistry and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Fizika (Physics)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Program sestavljajo tri smeri: smer fizika, astronomsko in izobraževalno smer. Temeljni cilj študijskega programa je usposobiti strokovnjaka, ki bo sposoben reševati z probleme, ki se pojavljajo pri raziskavah fizikalnih lastnosti materialov, razlagi lastnosti in zgradbe snovi in pojavih v naravi ter s tem povezanimi novimi tehnologijami, kot tudi delo z informacijskimi sistemi. Diplomant astronomske smeri pridobi izkušnje pri zelo raznovrstnih problemih, ki se pojavljajo pri fizikalni razlagi pojavov v vesolju. Diplomant izobraževalne smeri dobi široko izobrazbo iz temeljne fizike ter osnovne veščine komuniciranje in posredovanje znanstvenih dognanj širši javnosti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (Faculty of Mathematics and Physics)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Izobraževalna fizika (Educational Physics)

  Študij traja 3 leta in obsega kot dvopredmetni program 90 kreditnih točk po ECTS (2 x 90 ECTS = 180 ECTS). Cilj programa je, da diplomant pridobi osnovno in poglobljeno znanje iz dveh predmetnih področij, ki so pomembna za strokovno in izobraževalno sfero predmentnospecifičnih zaposlitvenih kompetenc. Temeljni cilj tega programa je, da diplomant poleg temeljnih fizikalnih znanj pridobi še osnovna znanja s področja analize in strukture dinamičnih sistemov ter razumevanja kompleksnih sistemov v življenju in tehniki. Pomemben cilj programa je tudi, pridobivanje sposobnosti logičnega razmišljanja, prepoznavanja problemov in pristopov k njihovemu reševanju ter sposoben opravljati delo ob podpori sodobnih elementov izobraževalne tehnologije, komunikacijskih, informacijskih in računalniških sistemov. Diplomanti tega programa pridobijo tudi temeljna strokovna znanja s področja pedagoških, psiholoških in didaktičnih ved, ki so pomembna za delovanje v vzgoji in izobraževanju. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (Faculty of Natural Sciences and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Izobraževalna kemija (Educational Chemistry)

  Študij traja 3 leta in obsega kot dvopredmetni program 90 kreditnih točk po ECTS (2 x 90 ECTS = 180 ECTS). Študijski program oblikuje temelje za nadaljnje kvalitetno izobraževanje učiteljev kemije in drugih strokovnjakov s kemijskimi znanji, zato je eden ključnih dejavnikov na poti profesionalnega razvoja učiteljev. Učitelji kemije lahko s svojo široko temeljno izobrazbo in s kvalitetnim poučevalnim pristopom pomembno vplivajo na odnos mladih do naravoslovja, tehnike in matematike. Z razvijanjem in povezovanjem kemijskih in drugih kompetenc v času primarnega in sekundarnega izobraževanja posredno vplivajo tudi na strokovno usposobljenost, ustvarjalnost in kritičnost kadrov tako v negospodarskih kot v gospodarskih dejavnostih. Cilj programa je diplomantu omogočiti pridobitev strokovnega znanja izobraževalne kemije. Usposobljen je za reševanje strokovnih in delovnih problemov, še posebej za iskanje novih virov znanja in razvijanje zmožnosti za sporazumevanje v stroki in med strokami. Odlikuje ga strokovna kritičnost in odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri izvajanju različnih strokovnih del in nalog s posebnim poudarkom na izobraževalni vlogi. Sistem izbirnih predmetov študentu omogoča, da pridobi tudi specifična znanja drugih naravoslovnih področij, kakor tudi pedagoških ved v skladu s svojimi načrti za kasnejši študij oziroma zaposlitev. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih pro ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (Faculty of Natural Sciences and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Kemija (Chemistry)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študijski program diplomantom omogoča zaposlitev v kemijski, farmacevtski, živilski in sorodnih industrijah, kot tudi v raziskovalnih inštitutih, različnih laboratorijih in zavodih ipd. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (Faculty of Chemistry and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Fizikalna merilna tehnika (Tecniques of measurements in physics)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj študijskega programa je usposobiti strokovnjake, ki bodo sposobni uporabljati pridobljeno fizikalno-tehnično znanje v delovnem procesu v tehnološkem, merilnem, diagnostičnem, računalniško-modelnem sektorju gospodarstva in drugje. Študij je praktično usmerjen in namenjen usposabljanju strokovnjakov v raziskovalnih in industrijskih laboratorijih in drugih ustanovah, ki pri delu uporabljajo visokotehnološko opremo. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (Faculty of Mathematics and Physics)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Geologija (Geology)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomant prvostopenjskega univerzitetnega študija pridobi pregledno temeljno znanje z vseh področij geologije. Pridobi tudi solidno podlago s področja temeljnih naravoslovnih ved in matematike. Spozna osnovno znanje s področij, povezanih z geologijo, ki je potrebno pri praktičnem delu geologa in sodelovanju z drugimi sorodnimi strokami. V okviru izbirnih vsebin študent v skladu s svojimi individualnimi interesi dodatno poglobi specifično znanje z izbranih ožjih področij geološke stroke. V okviru študija bo študent spoznal tradicionalna načela, nadgrajena s sodobnimi dognanji, posredovana na sodoben način in z moderno tehnologijo. Poseben poudarek je na praktičnem usposabljanju, zlasti na terenskem delu. Z delom v skupinah, projektnim delom in problemskimi nalogami se bo študent privajal na delo v skupini, javno nastopanje ter poslovanje s strankami. Pridobljeno teoretično znanje bo preizkušal pri vajah in na praktičnih primerih, kar mu bo omogočalo lažjo vključitev v prakso po končanem študiju. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (Faculty of Natural Sciences and Engineering)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages