• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 249 items
 1. Óvodai dajka

  A képesítéssel rendelkező képes: az óvodapedagógussal való együttműködésre a személyi gondozási, higiénés szokások kialakításában az öntevékeny cselekvésre az étel előkészítésére, az étkezés higiénéjének megteremtésére a gyermek tevékenységének aktív segítésére munkavédelmi előírások betartására a beteg gyermek ápolására ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. életút-támogató tanácsadó

  Elsajátítandó szakmai kompetenciák: Az életút-tanácsadás követelményrendszerében jártas és biztos gyakorlati tudással rendelkező elhivatott szakemberek képzése. A hallgatók legyenek képesek a megszerzett ismereteiket komplex és innovatív módon alkalmazni az életpálya tanácsadás területén. A képzéssel megszerzett tudás birtokában váljanak alkalmassá életút vezetési tanácsadással segíteni a különféle társadalmi csoportokat életkorra, nemre vagy éppen etnikai hovatartozásra való tekintet nélkül.    Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * személyiségfejlesztés és önismeret; * egészséges életmódra nevelés; * jogi és gazdaságjogi alapismertek; * életmód-szociológiai ismertek; * munkaerőpiaci ismeretek; * iskolai és iskolán kívüli nevelés; * élethosszig tartó tanulás; * életút támogató tanácsadás; * gerontagógiai alapok; * tanácsadás elmélete és gyakorlata; * kommunikáció, viselkedéskultúra; * közösségi programok tervezése, szervezése, folyamatai; * szabad-időszervezés; * pályatervezés – karriermenedzsment.   Személyes adottságok: * felelősségtudat, elhivatottság, elkötelezettség; * nyitottság, tolerancia, empátia, etikus viselkedés; * jó kommunikációs készség; * konfliktusmegoldó képesség; * motiváló készség; * önismeret; * szervezőkészség; * döntésképesség; * kitartás, terhelhetőség; * stressztűrő képesség, önfegyelem; * kritikai szemlélet; * rugalmasság, fejlődőképesség, önfejlesztés; * sikerorientáltság; * önállóság, önálló karrierépítési készség.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységren ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. általános és családügyi mediátor

  A képzés célja, hogy a pedagógiai, szociális és egyéb segítő szakmában dolgozó szakemberek képessé váljanak a kialakult konfliktusok kezelésére tanulmányaik során elsajátított készségek, képességek segítségével. A közvetítői eljárás során a konfliktusban álló felek számára nyertes-nyertes pozíciót előidéző megállapodás létrehozására kell törekedni. A mediátor erősíti az együttműködést, segítségével a felek megtalálják a számukra legelőnyösebb megoldást, amely lehetővé teszi kapcsolatuk rendezését és annak hosszú távú fennmaradását.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * rendszerszemléletű gondolkodás és munkavégzés; * a felmerülő problémák adekvát azonosítása; * megfelelően analizálás és szintetizálás; * értő figyelem alkalmazása; * az adott probléma megoldásához az adekvát eszközök megkeresése és használata; * a bővíthető javak felismerése; * saját kompetencia határainak pontos felismerése, és ennek alapján, szükség esetén más szakemberekkel, illetve intézményekkel való együttműködés.    Személyes adottságok: * kapcsolatteremtő készség fejlesztése; * a problémafelismerő, illetve a problémamegoldó készség fejlődésének elősegítése; * a konfliktuskezelési készség professzionális fejlesztése annak céljából, hogy a mediátor a különböző érzelmeket felismerje és kezelje, visszajelzéssel; * az empátiás készség fejlődése kontrollált körülmények között; * az aktív odafigyelés, a nyitott kérdések, a visszaidézés, az átfogalmazás, az átkeretezés, az empátia, a témák azonosítása, az elfogadás, a visszajelzés készségeine ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Általános ápolási és egészségügyi asszisztens

  A képesítéssel rendelkező képes: sürgősségi eseteket felismerni, megkezdeni az ellátást, riasztani, segítséget hívni betegelőjegyzést, betegirányítást végezni mentőhívást, betegszállítást intézni, a kapcsolatos dokumentációt vezetni a szakrendelőben használatos eszközöket, műszereket megfelelő állapotban tartani veszélyes hulladékot kezelni, elszállításra előkészíteni, dokumentálni munkatárssal, a beteggel és a hozzátartozójával szakmai kommunikációt folytatni a beteget és a hozzátartozóját a rendelésekkel kapcsolatban tájékoztatni a beteget felkészteni a vizsgálatokra, segíteni a vizsgálat előtt, alatt és után beavatkozásokhoz, vizsgálatokhoz előkészíteni a beavatkozások, vizsgálatok során közreműködni betegmegfigyelést végezni, kardinális tüneteket észlelni, dokumentálni a beteg állapotváltozására utaló j eleket felismerni az alapápolási, gondozási és prevenciós folyamatokban részt venni a végzett orvosi,asszisztensi tevékenységet az egészségügyi dokumentációban rögzíteni, archiválni orvosi elrendelésre gyógyszerelésnél segédkezni az elrendelt diagnosztikai vizsgálatokat dokumentálni, vizsgálatkérő, kezelőlapokat kitölteni, diagnosztikai teszteket használni, értelmezni a járóbeteg ellátás, gondozás jelentéseit elkészíteni az egyszer használatos és fogyóanyag igényt jelezni, pótlásról gondoskodni az ápolásban használt és a szakrendelőkben lévő műszereket, eszközöket tisztán, sterilen tartani, sterilizálásra előkészíteni, a nosocomialis survaillance tevékenységben részt venni biztonságos és higiénikus betegkörn ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Youth worker (no legal status)

  Candidates will be able to: plan, implement and evaluate youth programmes in cooperation with young people, establish and maintain cooperative and confidential relations with a young person, work with young people in groups and teams, enable young people to acquire competences, carry out activities to disseminate the results of the work of young people, ensure the quality of their own work and their own personal and professional development, observe the principles of sustainable development and the protection of health when working with young people. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 6. Youth Work

  Youth Work ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 7. Youth Assistant Technician

  Intervene in the design, organization, development, and assessment of projects, programs and activities with and for young people, through non-formal education methodologies, facilitating and promoting citizenship, participation, autonomy, inclusion, and personal, social, and cultural development. ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 8. Work instructor (no legal status)

  The candidate: plans, prepares, carries out and controls his/her own work and the work of others, communicates with the user, with his lawful representative, with professional staff and co-workers and business partners, uses modern information and communication technologies, cooperates in a professional team, conducts administrative processes related to organising operations and documentation, maintains work means and equipment, develops entrepreneurial characteristics, skills and behaviour, ensures the quality of services and work performed and takes responsibility for them, supervises his/her own work, the work of groups and working processes, makes rational use of energy, material and time, protects health and the environment, and is responsible for own security and the security of others, participates in planning and organising the process of training and work of the user in accordance with the rehabilitation plan or individual programme of handling in cooperation with the professional team, provides the training and working process for the user, monitors and supervises the effectiveness and quality of the work performed by the user, offers support to the user in connecting with the appropriate professional services, participates in organising and providing creative activities for the user. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 9. VOCATIONAL TRAINING DIPLOMA (DIPLOMA EPAGGELMATIKIS EIDIKOTITAS I.E.K.)- SPECIALTY: PRESCHOOL EDUCATION- DAILY CARE OF DISABLED CHILDREN

  Knowledge • Know the special principles and concepts, the content and scientific vocabulary of their specialty. • Analyze information that enables them to understand their work field.• Possess at an adequate level the methods and procedures of the new technologies. • Know the safety and hygiene requirements and the relevant actions for their specialty.Skills • Hold a wide range of cognitive and practical skills of their specialty. • Apply with fluency a range of specialized techniques in their field of expertise. • Solve in a creative manner specific problems that arise in their working environment. • Have communication skills at the level of theoretical and technical information in subjects of their expertise. • Handle with expertise the required technological equipment of their specialty.Competences • Operate with autonomy in their field of work and have the ability to supervise others, depending on their specialty and in the context of their duties.• Engage effectively in group work.• Act within the scope of their specialty according to the principles of the professional ethics. • Develop initiatives in specific fields of their specialty. ...

  Awarding bodyE.O.P.P.E.P. (National Organisation for the Certification of Qualifications & Vocational Guidance)

  Category: Qualifications Location: Greece
 10. vidékfejlesztő szociális munkás

  A képzés célja olyan vidékfejlesztő szociális munkások képzése, akik a kisebb lélekszámú települések közösségi motorjaivá válva képesek megszervezni, illetve újjászervezni azt a közösségi hálót, amely az ott élő emberek szükségleteit, képességeit és érdekeit szem előtt tartva elindíthatják életminőségük fejlesztésének folyamatát. A természetes és mesterséges támogató háló együttműködését létrehozva megteremtik az alapját olyan önszerveződési folyamatoknak, melyek révén a közösségek idővel magukra hagyhatók és önfenntartóvá, önfejlesztővé válnak. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: ⦁ társadalomismeret, ⦁ gazdaságföldrajzi ismeretek, ⦁ Európai Unió társadalompolitikájával kapcsolatos ismeretek, ⦁ foglalkoztatáspolitikai ismeretek, ⦁ humánerőforrás menedzsment ismeretek, ⦁ forrásteremtés ismeretek, ⦁ szabadidőszervezési ismeretek, ⦁ csoportszervezési és vezetési ismeretek, ⦁ konfliktuskezelési ismeretek, ⦁ adományszervezési ismeretek. Személyes adottságok és készségek: ⦁ kommunikációs, ⦁ empatikus, ⦁ konfliktuskezelési, ⦁ tervezési, szervezési, értékelési, ⦁ pályázatírói, -megvalósítói, ⦁ feladat koordinálási, ⦁ kapcsolatépítési, ⦁ véleménynyilvánítási, ⦁ képessé tevés (empowerment). A vidékfejlesztő szociális munkás a megszerzett készségek birtokában hozzáértővé válik az alábbi területeken: ⦁ motiválás, ⦁ konfliktuskezelés, ⦁ tervezés, ⦁ szervezés (program és csapat), ⦁ értékelés, ⦁ kapcsolattartás, ⦁ delegálás, ⦁ asszertivitás. A szakképzettség alkalmazása ...

  Awarding bodyEszterházy Károly Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages