• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 43 items
 1. Agricultural Biotechnologist

  A képzés célja mezőgazdasági biotechnológusok képzése, akik felkészültek a biotechnológiai kutatások elvégzésére, ismereteik továbbfejlesztésére, a legújabb biotechnológiai módszerek növénytermesztési, kertészeti és állattenyésztési alkalmazására és a gyakorlati bevezetés irányítására. Elméleti tudásuk alapján, vezetési-szervezési és kommunikációs ismereteik birtokában képesek tervező-fejlesztő, kutatói, illetve vezetői munkakörök betöltésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A mezőgazdasági biotechnológus a) tudása Biztos tudással rendelkezik a mezőgazdasági biotechnológia és a rokon természet-, és élettudományi területeken, ismeri azok fontosabb összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket. Ismeri és érti a szakterületén lejátszódó folyamatokat, a köztük lévő összefüggéseket, és azokat alkalmazni tudja. Ismeri a vezetési funkciók különböző szintjeit, módszereit, valamint a konfliktuskezelési technikákat. Ismeri a team- és projektmunka sajátosságait, rendelkezik vezetői ismeretekkel. Részletesen ismeri és alkalmazza a mezőgazdasági biotechnológia gyakorlatában használt eszközöket és módszereket, tisztában van ezek jogi szabályozásával. Ismeri a szakszerű és hatékony szóbeli, írásbeli és hálózati kommunikáció módszereit és eszközeit. Ismeri, érti a mezőgazdasági biotechnológia speciális szókincsét, magyar és angol nyelven egyaránt. Szakterülete és a vele szorosan összefüggő területek részletes ismeretének ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Agricultural Engineer

  A képzés célja agrármérnökök képzése, akik a szakmai, társadalmi, közösségi elvárásoknak sokoldalúan képesek megfelelni, a gyakorlati és elméleti tudás interdiszciplináris módon megvalósul személyükben. Az agrártudományok területén szükséges természettudományi, műszaki, társadalomtudományi és gazdasági alap- és alapozó ismereteket, valamint az ezekre épülő mezőgazdasági szakmai ismereteket képesek szintetizálni és az agrárszakmában jelentkező feladatok megoldása során alkalmazni. A tervezési és szervezési feladatokat magas szinten tudják ellátni. Alkalmasak a tudományos munka végzésére, szakirányú továbbképzésbe történő bekapcsolódásra. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az agrármérnök a) tudása Biztos tudással rendelkezik az agrártudomány és az agrártudománnyal rokon természettudományi területeken is, ismeri azok fontosabb összefüggéseit, elméleteit, az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, a minőségbiztonsági követelményeket. Ismeri és érti a szakterületén lejátszódó folyamatokat (az agrárgazdálkodás természettudományi és műszaki feltételrendszerét), a köztük lévő összefüggéseket. Tudja és érti az élelmiszerlánc-biztonság alapvető fogalmait, összefüggéseit és folyamatait. Ismeri a fenntartható mezőgazdasági tevékenység, az élelmiszer-termelés valamint az élelmiszerlánc-biztonság alapelveit. Ismeri az ökoszisztémák működését, a mezőgazdasági termelés hatásait a természetes ökoszisztémákra. Ismeri a mezőgazdasági tevékenység víz-, környezet-, és energetikai-gazdálkodási ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Agricultural Environmental Management Engineer

  A képzés célja környezetgazdálkodási agrármérnökök képzése, akik megszerzett természettudományi és környezettudományi ismereteik birtokában alkalmasak a szakterületüknek megfelelő termelési folyamatok, illetőleg minőségbiztosítási szolgáltatások irányítási és tervezési feladatainak ellátására és azok felügyeletére, a mezőgazdaság, a gazdasági termelési folyamatok és a környezet széles értelmű fenntartható kapcsolatrendszerének figyelembevételével. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A környezetgazdálkodási agrármérnök a) tudása Ismeri és érti az agrárgazdaság és a vele kapcsolatos ipari termelés, a környezetvédelem szereplőinek sajátosságait, szerepüket a nemzetgazdaságban és a társadalomban. Birtokában van a szakterületéhez kapcsolódó mezőgazdasági, élelmiszerlánc-biztonsági, természettudományi, környezetvédelmi, természetvédelmi, műszaki, gazdasági tanulmányi területek általános és specifikus ismeretanyagának. Érti a szakterületnek a rokon szakterületekhez való kapcsolódásának okait, megérti és rendszerbe foglalja az összefüggéseket. Részletekbe menően ismeri a környezetgazdálkodási terület ismeret és tevékenység-rendszerének aktuális követelményeit, élenjáró elméleteit, az ok-okozati összefüggéseket, alkalmazásuk korlátait, az ezeket felépítő terminológiát. Részletesen ismeri a szakterület tevékenységrendszere tervezési és megvalósítási, végrehajtási módszereit, szabályait és a kapcsolódó sajátosságokat. Ismeri és érti az adott sza ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Agricultural Water Management Engineer

  A képzés célja mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnökök képzése, akik a mesterképzésben megszerzett ismeretek birtokában képesek a mezőgazdasági vízgazdálkodás szakterületén belül a fenntartható integrált vízgazdálkodás eszközrendszerének kreatív mérnöki alkalmazására. A képzettségük birtokában magas szinten képesek együttműködni szakterületéhez kapcsolódó hazai és nemzetközi feladatok megoldásában. Alkalmasak a tervező-fejlesztő mérnöki, kutatói, illetve vezetői munkakörök betöltésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnök a) tudása Rendelkezik a mezőgazdasági vízgazdálkodási szakterület műveléséhez szükséges magas szintű természettudományi, műszaki és a releváns egészséggel kapcsolatos ismeretekkel. Ismeri a legújabb mezőgazdasági vízgazdálkodási technológiák és eljárások alkalmazhatóságát és ezek jogi szabályozását. Részletesen ismeri a mezőgazdasági vízgazdálkodás sajátosságait és a lejátszódó folyamatokat, ismeri és felismeri a köztük meglevő kapcsolatokat. Ismeri a legújabb mezőgazdasági vízgazdálkodási technológiák és a fenntartható vízkészlet-gazdálkodás informatikai megoldásait. Részletesen ismeri - hazai és nemzetközi relációban egyaránt - a mezőgazdasági vízgazdálkodás tevékenységrendszerének tervezési és megvalósítási, végrehajtási módszereit, szabályait és a kapcsolódó sajátosságokat. Ismeri a team- és projektmunka sajátosságait, rendelkezik vezetői ismeretekkel. Ismeri a vezetési funkc ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. agrárinformatikus és ökológiai modellező szakmérnök

  A képzés célja: olyan az alkalmazott ökológiai modellezésben és a mezőgazdasági tevékenységek informatikai támogatásában jártas agrárszakemberek képzése, akik szakterületükön önálló problémamegoldásra képesek és multidiszciplináris fejlesztő teamek hatékony tagjai lehetnek. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szakon végzettek megismerik és a gyakorlatban képesek lesznek alkalmazni azokat a legfontosabb agrárinformatikai és alkalmazott ökológiai modellezési módszereket, továbbá alapvető projekttervezési és értékelési eljárásokat, amelyek a mezőgazdaság fejlesztésének és működtetésének nélkülözhetetlen eszközei. Ezek a módszerek elsősorban a szakigazgatásban, valamint az új technológiák bevezetésekor (pl. precíziós mezőgazdaság, ökológiai és fenntartható gazdálkodás) továbbá a mezőgazdasági kutatás és fejlesztés területén játszanak meghatározó szerepet. Személyes adottságok, készségek: A szakon végzettek képesek lesznek saját mezőgazdasági ökológiai modellek fejlesztésére, mezőgazdasági adatok elemzésére, értékelésére, valamint a modern informatikai lehetőségek kreatív alkalmazására. Javulni fog problémafelismerő és -kezelő képességük, szakmai-tudományos módszertani műveltségük, valamint csapatmunkában való együttműködési készségeik. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A megszerzett szakképzettség tág teret nyit a végzettek számára a mezőgazdasági információs rendszerek fejlesztésében érdekelt vállalkozásokban, az ilyeneket alkalmazó komplex g ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Animal Husbandry Engineer

  A képzés célja állattenyésztő mérnökök képzése, akik természettudományos, agrárműszaki, élelmiszergazdasági, élelmiszerlánc-biztonsági, termékfeldolgozási és állattudományi ismereteik birtokában képesek az állatitermék-termelés, -feldolgozás, -értékesítés szakmai feladatai megoldására. Alkalmasak a szakterület termelési és termékfeldolgozási területein vezetői feladatok ellátására, az állattenyésztés területén szakhatósági ellenőrző, szakmai irányító, tervező, szintetizáló kutatási és innovációs tevékenység végzésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az állattenyésztő mérnök a) tudása Ismeri az állattenyésztés természettudományi, biológiai alapjait. Ismeri a tenyésztés, az állatitermék-termelés, -feldolgozás, -értékesítés elméletét, annak gyakorlati megvalósítási lehetőségeivel együtt. Ismeri az állatitermék-előállítás minőségi, élelmiszer-biztonsági, környezetvédelmi előírásait, az emberi egészséggel kapcsolatos releváns ismereteket. Tudja és érti az élelmiszerlánc-biztonság alapvető fogalmait, összefüggéseit és folyamatait. Ismeri a tenyésztés, az állatitermék-előállítás jogi és közgazdasági szabályozó rendszerét. Ismeri az állattenyésztési, tenyésztésszervezési, állatvédelmi és állatjóléti előírások, az állategészségügyi igazgatás alapvető szabályait. Ismeri a korszerű tenyésztési, állattartási, szaporítási és takarmányozási technológiákat. b) képességei Képes a tenyésztés, az állati termékek termelési, feldolgozási és értékes ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Animal Nutrition and Feed Safety Engineer

  A képzés célja szakmájuk iránt elkötelezett takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnökök képzése, akik rendelkeznek a takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakágazatokkal kapcsolatos korszerű, alapelveiben az Európai Unió szabályrendszerében foglaltakkal azonos szemléletű, komplex ismerettel és felkészültek a takarmányipar, a gazdasági haszonállatok, valamint a társ- és hobbiállatok okszerű táplálóanyag ellátására, továbbá a takarmánygazdálkodás teljes vertikumának termékfejlesztési, termék-előállítási, ökonómiai, környezet- és egészségvédelmi, valamint minőségbiztosítási szakterületein mérnöki szintű tervezői és irányítói feladatok ellátására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök a) tudása Ismeri a takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakágazatokkal kapcsolatos korszerű alapelveket, az Európai Unió szabályrendszerében foglaltakkal azonos szemléletű, komplex ismeretanyagot. Ismeri a mezőgazdasági, ezen belül különösen a takarmányozástan tudományterületének szakmai szókincsét anyanyelvén, valamint legalább egy idegen nyelven. Ismeri a takarmányipar, valamint a takarmánygazdálkodás teljes vertikumának termékfejlesztési, termék-előállítási, környezet- és egészségvédelmi, valamint minőségbiztosítási aspektusait, annak elméleti és gyakorlati szempontjait, élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos összefüggéseit. Ismeri a mezőgazdasági szektor, ezen belül különösen a takarmányozási és takar ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. baromfi-egészségügyi szakállatorvos

  A A képzés során a hallgatók (1) anatómiai, élettani, állattenyésztési és genetikai, takarmányozási, szaporodásbiológiai, immunológiai és mikrobiológiai, gyógyszertani, valamint (2) a baromfi ágazatra vonatkozó közgazdasági és könyvtári informatikai jellegű tudáselemek, illetve marketing alapismeretek mellett (3) valamennyi baromfi fajra vonatkozóan specialista-szintű ismeretekhez jutnak a vírusok, baktériumok, paraziták okozta, a tartási-takarmányozási eredetű, továbbá a polifaktoriális oktanú megbetegedések kórtana, kórhatározása, megelőzése-gyógykezelése és élelmezés-egészségügyi kérdéseinek a területén. Emellett (4) a baromfiipar valamennyi szakágára vonatkozóan részletes technológiai, élelmiszer-higiéniai, -minőségbiztosítási és -biztonsági, továbbá állatvédelmi és -jóléti ismeretek birtokába jutnak. A szakirányú továbbképzési szak elvégzése nyomán a hallgató képessé válik Ø a háziasított baromfifajok (házityúk, pulyka, gyöngytyúk, kacsa, lúd, galamb, stb.), továbbá a hazánkban tenyésztett vadmadár-fajok megbetegedéseinek a kórhatározására, megelőzésére és gyógykezelésére, Ø e megbetegedések élelmiszer-biztonsági - fogyasztóvédelmi, járványvédelmi, állategészségügyi igazgatási és igazságügyi állatorvostani vonatkozásainak a szakszerű ellátására; Ø baromfitelepek üzemeltetésére, azok állategészségügyi, tenyésztési és takarmányozási, valamint élelmiszer-biztonsági és állatvédelmi-állatjóléti vonatkozású működési feltételeinek a biztosítására; Ø a baromfi ágazatban állategészségügyi, valamint élelmisze ...

  Awarding bodyÁllatorvostudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Crop Production Engineer

  A képzés célja növénytermesztő mérnökök képzése, akik megszerzett természettudományi, agrártudományi és környezettudományi ismereteik birtokában alkalmasak a növénytermesztéssel kapcsolatos tevékenységek, folyamatok, minőségbiztosítási szolgáltatások irányítási feladatainak legmagasabb szintű ellátására és azok felügyeletére, a mezőgazdaság, a növénytermesztés és a környezet bonyolult kapcsolatrendszerének figyelembevételével. Alkalmasak vezetői, illetve kutatói munkakörök betöltésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A növénytermesztő mérnök a) tudása Ismeri és érti az agrárgazdaságnak, valamint szereplőinek sajátosságait, a növénytermesztés szerepét és jelentőségét a nemzetgazdaságban az élelmiszer-termelés és nyersanyag-előállítás tekintetében. Birtokában van a növénytermesztéshez kapcsolódó mezőgazdasági, természettudományi, műszaki, gazdasági területek általános és specifikus ismeretanyagának. Érti a növénytermesztésnek a rokon szakterületekhez való kapcsolódási okait, megérti és rendszerbe foglalja az összefüggéseket. Tudja és érti az élelmiszerlánc-biztonság alapvető fogalmait, összefüggéseit és folyamatait. Részletekbe menően ismeri a növénytermesztés ismeret- és tevékenységrendszerének aktuális követelményeit, élenjáró elméleteit, az ok-okozati összefüggéseket, alkalmazásuk korlátait, az ezeket leíró terminológiát. Részletesen ismeri a növénytermesztéssel kapcsolatos kérdések működésének jellemzőit, végrehajtási módszerei ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. egzotikus állatok szakállatorvosa

  A képzés során a hallgató képessé válik– a kedvtelésből tartott egzotikus állatok szakirányú egészségügyi ellátására,– elméleti ismereteit a gyakorlatban hatásosan és hatékonyan alkalmazni,– új ismeretek befogadására és alkalmazására,– újabb és újabb kihívások megválaszolására,– az egzotikus állatok tartására, betegségeik megelőzésére, illetve betegségeik felismerésére és kezelésére.– felkészült, korszerű szakismeretekkel rendelkezik az egzotikus állatok jólétének, megfelelő tartásának, takarmányozásának, szállításának biztosítására.    ...

  Awarding bodyÁllatorvostudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages