• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 26 items
 1. CRIMINAL LAW

  CRIMINAL LAW (KRIVIČNO PRAVO) is PhD programme of academic studies offered by the Faculty of Law in Novi Sad. ...

  Provider NameBusiness Academy University, Faculty of Law

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 2. Doctor of Laws, postgraduate degree, 240 credits

  Doctoral education at the University of Lapland is implemented in four doctoral programmes. Three of these programmes are thematic, multidisciplinary doctoral programmes: Communities and changing work, Culture-based service design, and Northern cultures and natural resource politics. The thematic programmes are coordinated by the Graduate School at the University of Lapland. In addition to the thematic programmes, the University of Lapland has the general doctoral programme in which doctoral candidates follow discipline-specific doctoral paths. The content of your studies in the general doctoral programme is based on the faculty’s requirements for doctoral studies. Doctoral candidates of the general programme can, however, take courses offered by the thematic programmes. The doctoral candidate chooses in the application the most suitable doctoral programme: the general or one of the thematic programmes. The faculty grants the study right and degrees. More information about thematic doctoral programmes can be found at the ULapland Graduate School’s website. In addition to the university-specific doctoral programmes, the University of Lapland is included in various national networks of doctoral education. ...

  Provider NameUniversity of Lapland, Faculty of Law

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Doctor of Philosophy, postgraduate degree 240 credits (Law)

  Doctoral education at the University of Lapland is implemented in four doctoral programmes. Three of these programmes are thematic, multidisciplinary doctoral programmes: Communities and changing work, Culture-based service design, and Northern cultures and natural resource politics. The thematic programmes are coordinated by the Graduate School at the University of Lapland. In addition to the thematic programmes, the University of Lapland has the general doctoral programme in which doctoral candidates follow discipline-specific doctoral paths. The content of your studies in the general doctoral programme is based on the faculty’s requirements for doctoral studies. Doctoral candidates of the general programme can, however, take courses offered by the thematic programmes. The doctoral candidate chooses in the application the most suitable doctoral programme: the general or one of the thematic programmes. The faculty grants the study right and degrees. More information about thematic doctoral programmes can be found at the ULapland Graduate School’s website. In addition to the university-specific doctoral programmes, the University of Lapland is included in various national networks of doctoral education. ...

  Provider NameUniversity of Lapland, Faculty of Law

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Doctoral Programme in Law, Doctor of Laws (4 years)

  According to the Government Decree on University Degrees (794/2004), in order to be awarded a doctorate, the student must complete the required postgraduate studies, demonstrate independent and critical thinking in the field of research, and write a doctoral dissertation and defend it in public. The Doctor of Laws degree is meant for individuals who are either interested in pursuing a career in research or planning to pursue specialist careers. The standard time reserved for the completion of the degree is four years of fulltime studying. The doctoral programme provided by the Faculty of Law is called the Doctoral Programme in Law. All the postgraduate students admitted to pursue a Doctor of Laws degree at the Faculty of Law participate in this programme. The Faculty of Law may also be part of national doctoral programmes and collaborate with other doctoral programmes. http://www.utu.fi/en/units/law/research/postgraduate-studies/Pages/home.aspx ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Law

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Doctoral School of Law

  The themes of the Doctoral School address all levels of analysis, including Luxembourg, European, comparative and international law. The School encourages students to evaluate legal epistemology, the theory of law and philosophy of law and is committed to supporting an interdisciplinary and multidisciplinary perspective. It develops leading research in economic and financial law, based on a comprehensive transnational approach. The doctoral school offers both theoretical and practical training, providing a useful background for writing a thesis and adopting a broad scientific culture. The training programme is comprised of 5 modules, during each of which PhD students must complete a certain number of courses and achieve the specified ECTS.   Programme :https://wwwen.uni.lu/studies/fdef/doctoral_school_of_law/programme ...

  Provider NameUniversité du Luxembourg

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg
 6. Juridiskā zinātne- Doktora studijas

  Doktora studiju programma „Juridiskā zinātne” vērsta uz augsti kvalificētu zinātnieku un akadēmiskā personāla sagatavošanu dažādās juridiskās zinātnes apakšnozarēs, iegūstot starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu tiesību zinātnēs. LU Juridiskās fakultātes Doktora studiju programma būtiski atšķiras no citu augstākās izglītības iestāžu piedāvātajām programmām ar to, ka studijas doktorantūrā noris visās septiņās juridiskās zinātnes apakšnozarēs – Tiesību teorija un vēsture, Valsts tiesības, Starptautiskās un Eiropas tiesības, Civiltiesības, Krimināltiesības, Policijas tiesības, Kriminālistika un operatīvās darbības teorija, kas ļauj potenciālajiem doktorantiem izvēlēties viņus interesējošo zinātņu apakšnozari, un ir garants sekmīgām studijām un rezultātam. Studiju programmas mērķi ir: •realizēt valsts zinātnes, ekonomikas, kultūras un sociālajām vajadzībām atbilstošas augstākā līmeņa doktora studijas juridiskajā zinātnē; •nodrošināt doktorantūrā studējošajiem iespēju padziļināt teorētiskās zināšanas un pētniecības kompetences juridiskajā zinātnē kopumā un izvēlētajā apakšnozarē, tādējādi nodrošinot iespēju kvalitatīvi izstrādāt un sekmīgi aizstāvēt promocijas darbu; •sagatavot kvalificētus tiesību zinātniekus, speciālistus studiju un pētnieciskajam darbam ar starptautiskajiem standartiem atbilstošu zinātņu doktora grādu un kompetenci, kas apguvuši juridiskās zinātnes, prakses un augstskolas pedagoģijas jaunākos sasniegumus. Studiju programmas uzdevumi ir nodrošināt doktorantiem iespēju: •viskvalificētāk ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Juridiskā zinātne- Doktora studijas

  Apvienotā doktora studiju programma kopā ar Kazimieras Simonavičiaus Universitāti (Lietuva). KARJERA: Zinātniskajā institūcijā kā vadošais pētnieks; Iespēja pretendēt uz docenta, asociētā profesora vai profesora akadēmisko amatu; Iespēja kļūt par zvērinātu advokātu, nekārtojot advokāta pārbaudes eksāmenu, kas noteikts Latvijas Republikas Zvērinātu advokātu likuma 14. pantā; Latvijas Zinātnes padomes zinātnes eksperts Juridiskajās zinātnēs. STUDIJU PAMATVIRZIENI Tiesību teorija un vēsture, Civiltiesības, Krimināltiesības, Valsts tiesības, Starptautiskās tiesības. ...

  Provider NameBiznesa augstskola Turība

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Juridiskā zinātne- Doktora studijas

  Studiju programmas mērķis: sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus Juridiskajā zinātnē, kuri spēj izvirzīt un patstāvīgi risināt mūsdienu tiesību svarīgākās problēmas. Studiju programmas uzdevumi: •sniegt programmā studējošajiem mūsdienu juridiskās zinātnes līmenim atbilstošas zināšanas Krimināltiesību, Policijas tiesību, Kriminālistikas un Operatīvās darbības teorijas apakšnozarēs; •apgūt mūsdienu juridiskās pētniecības metodes; •praktizēties zinātniskā un studiju darba vadīšanai augstskolā; •radīt doktorantiem optimālus apstākļus zinātnisko pētījumu veikšanai - iespējas strādāt bibliotēkā, izmantot mūsdienu informāciju un komunikāciju tehnoloģijas, regulāri piedalīties zinātniskajās konferencēs Latvijā un ārzemēs, stažēties citās universitātēs un pētniecības centros; •nodrošināt apstākļus promocijas darba sagatavošanai un aizstāvēšanai Iegūstamie studiju rezultāti: Zināšanas par: •Tiesību piemērošanas loģiski tiesiskiem pamatiem; •Valsts dienestu darbības organizācijas teorētiskiem pamatiem; •Jaunākajiem informācijas tehnoloģiju, datu apstrādes un prezentēšanas paņēmieniem. Prasmes: •Veikt ar pētījuma tēmu saistītos kvalitatīvos un kvantitatīvos pētījumus; •Kritiski analizēt iegūtos rezultātus un sagatavot prezentēšanai starptautiskās konferencēs. Kompetenci: •Risināt nozīmīgus pētnieciskus un inovatīvus uzdevumus; •Ģenerēt jaunas idejas un juridiskās konstrukcijas, kā arī izstrādāt to realizācijas mehānismus, veidojot jaunu zināšanu bāzi. Doktorantiem ir iespēja: •studēt profesionālu un pieredzējuš ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Juridiskā zinātne- Doktora studijas

  STUDIJU PAMATVIRZIENI Studiju pamatvirzieni juridiskās zinātnes apakšnozares: Tiesību teorija un vēsture, Civiltiesības, Krimināltiesības, Valsts tiesības, Starptautiskās tiesības. KARJERA: Tev būs iespēja strādāt zinātniskā iestāde kā vadošajam pētniekam; ja vēlies strādāt izglītības iestādē, varēsi pretendēt uz docenta vai profesora akadēmisko amatu; Tu varēsi kļūt par zvērinātu advokātu, nekārtojot advokāta pārbaudes eksāmenu, kas noteikts Latvijas Republikas Zvērinātu advokātu likuma 14.pantā; Tev būs iespēja kļūt par Latvijas Zinātnes padomes zinātnes ekspertu Juridiskās zinātnēs. ...

  Provider NameBiznesa augstskola Turība

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Juridiskā zinātne- Doktora studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019. Programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus speciālistus studiju un pētnieciskajam, kā arī darbam valsts iestādēs un citās struktūrās, kurās nepieciešamas augsta līmeņa juridiskās zināšanas, starptautiskiem standartiem atbilstoša kompetence juridiskajā zinātnē un zinātņu doktora grāds. Studiju programmas satura specifika Doktora studiju programma ir veidota tā, lai obligātajā daļā tiktu apgūtas teorētiskās zināšanas un iegūtas pētnieciskās un pedagoģiskās prasmes, kuras veido pilnīgu pamatu patstāvīga zinātniskā pētījuma izstrādāšanai juridiskajā zinātnē. Programmas izvēles daļa paver iespēju plašākām un padziļinātām studijām doktorantu pētniecisko interešu jomās. Studiju programmas ietvaros doktorantam jāveic dokumentēta: 1.Obligāto studiju priekšmetu apguve (A), iegūstot 12 kredītpunktus, 2.Ierobežotās izvēles studiju priekšmetu apguve (B), iegūstot 8 kredītpunktus, 3.Brīvās izvēles studiju priekšmetu apguve (C), iegūstot 6 kredītpunktus, 4.Pedagoģiskās prakses apguve(A), iegūstot 4 kredītpunktus, 5.Pētnieciskā darba izstrāde (A), iegūstot 90 kredītpunktus. BSA doktorantūras studijās var specializēties krimināltiesībās, civiltiesībās, kriminālistikā vai arī starptautiskajās tiesībās, attiecīgi izvēloties piedāvātos ierobežotās izvēles un brīvās izvēles studiju priekšmetus. ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages