• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 14 items
 1. esélyegyenlőségi és kisebbségvédelmi igazgatási menedzser

  A képzés résztvevői ismereteket szereznek a hátrányos megkülönböztetés tilalma és az esélyegyenlőségi politika, valamint a kisebbségi szabályozás alapelveiről, a jogintézmények fejlődéséről és a bírói gyakorlatról, valamint azokról a társadalmi problémákról, amelyeknek a megoldására ezek a jogintézmények létrejöttek. A megszerzett képzettségük birtokában és szakmai tevékenységük során szerzett tapasztalataikra támaszkodva, alkalmassá válnak a tárgykörrel kapcsolatos közigazgatási, magánigazgatási szervezetben szakfeladatok ellátására. A képzés főbb tanulmányi területei: - esélyegyenlőség és a nemzeti kisebbségek védelme (kb. 40%), - igazgatási és civil jogvédő szakismeretek (hazai és nemzetközi szabályozás, az egyes országok szabályozási modelljei) (kb. 60 %). A képzés során elsajátítandó ismeretkörök, tudáselemek:  - a kisebbségi léthelyzetek megismerése, - alapozó ismeretek szerzése a kisebbségszociológia, a nemzeti kisebbségek és az esélyegyenlőség témakörében, - a kisebbségeket segítő politikai, és jogi eszközrendszer ismerete és alkalmazási készsége, - a politikai döntések hatásainak vizsgálata, - a jogvédelem magyarországi eszközrendszere, - a kisebbségeket érintő jogalkalmazás, a különös eljárási szabályok elsajátítása. A képzés során megszerezhető szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben és tevékenységrendszerben:  Esélyegyenlőségi és kisebbségvédelmi szakigazgatási feladatok ellátása a különböző közigazgatási és magánigazgatási szervezetekben, az ilyen irányú tevékenység szervezése, fejlesztése. ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. esélyegyenlőségi és kisebbségvédelmi szakember

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: - a hátrányos megkülönböztetés tilalma és az esélyegyenlőségi politika alapelveinek ismerete; - a kisebbségi szabályozás alapelveinek ismerete; - a jogintézmények fejlődésének alapjai és a bírói gyakorlat rendszere; - társadalmi problémák és ezek megoldására létrejött jogintézmények kapcsolata.   Személyes adottságok, készségek: - helyi társadalom konfliktusrendszerének empatikus kezelése; - a hátrányos megkülönböztetés felismerése; - ad hoc konfliktusmegoldási képesség; - a problémák megoldására szolgáló jogi eszközrendszer készségszintű alkalmazása.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: Az e területen végzett hallgatók szakigazgatási szervezői, romaügyi referensi, esélyegyenlőségi tréner pozíció betöltésére alkalmasak, akik a felsőfokú képzettségük birtokában szakmai tevékenységük során szerzett tapasztalataikra támaszkodva képesek a tárgykörrel kapcsolatos közigazgatási, magánigazgatási szervezetben szakfeladatok ellátására, valamint az oktatás során a képzésben szerzett tevékenységük hasznosítására.   ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Forwarding agent of logistics

  A person who obtains the qualification of forwarder must: - have the ability to evaluate the business environment, prepare and implement forwarding projects, store goods, use various types of loading equipment, use cartographic techniques (maps), look for customers, acquire various goods and conclude agreements, and prepare documents for forwarding - know the basics of management and business administration, the basics of communication, and health and work safety requirements - speak at least one foreign language and be capable of working responsibly, thoroughly and independently and organising his/her work. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 4. gazdasági és munkaügyi mediátor (közvetítő)

  A szakirányú továbbképzési szak célja olyan közvetítők (mediátorok) képzése, akik a gazdasági élet szereplői közötti párbeszéd folytatásában, valamint az érdekegyeztetési folyamatok irányításában kellő jártassággal és képességekkel rendelkeznek. Ismerik a gazdasági élet és az érdekegyeztetés rendszereit, intézményeit, aktuális kérdéseit, a munkaerő-piaci és foglalkoztatási tendenciákat, és ezek hatásait a kollektív szerződésekre, az érdekegyeztetést érintő jogharmonizációs feladatokat, a humánerőforrás menedzsment célját, funkcióit, a jogszabályokat, az érdekvitákban követendő eljárásokat és magatartásmintákat. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:Alapkészségek: megfelelő írási, olvasási készség, számolási, beszédkészség. Szakmai ismeretek: a képzési struktúra alapozó és szakmai törzsismereteket nyújtó, elméleti jellegű, gazdasági, munkaügyi, jogi, igazgatási, társadalomtudományi és módszertani képzési területei. Szociális készségek: az élethez, növekedéshez való képesség, saját viszony másokhoz, mások viszonya az egyénhez, képesség a tanulásra, a munkára, az otthonteremtésre, a szabadidő eltöltésére, a közösségben való részvételre, valamint azok a képességek, amelyek segítik az embereket az együttélésben és az egyes államok gazdasági, politikai és szociális életében való részvételben: szociális aktivitás, másokkal való munka, közösségi szellem, kommunikáció, a társadalomban betöltött szerepek, kapcsolatok, kötelességek, jogok, felelősség, társadalmi minták, emberi jo ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. közszolgálati mediátor (közvetítő)

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: - konfliktuselemezés, konfliktusazonosítás és jelzés kliens szerepben,  - AVR folyamatok szereplőinek felkészítése, folyamatelőkészítés,  - konfliktuskezelési folyamatok tervezése, irányítása és levezetése közvetítői szerepben,  - közigazgatási szervezetek képessé tétele az AVR módszerek működés- és eljárásmódba illesztésére,  - közvetítői tevékenységhez szükséges jogi, pszichológiai és szakmai ismeretek,  - a konfliktuskezelési módszerek, modellek és szabályok, - konfliktuskezelési rendszerek, - AVR módszerek és szolgáltatások szervezeti működésbe való illesztése és szabályozása.      Személyes adottságok, készségek:  - önismeret és önreflexiós készség,  - magabiztos szakmai tudás,  - empátia,  konfliktus- és problémamegoldó készség,  - nyitottság és befogadás,  - interperszonális és csoportos kommunikáció,  - kérdezés- és tárgyalástechnika,  - konfliktuskezelés és folyamatvezetés.     A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:    A szakon végzett a szakképzettség birtokában a saját intézményében, munkakörében jelzőfunkciót tud betölteni, kliensként tudja képviselni az intézményét, és ezáltal a konfliktusból nyerhető legjobb eredményt elérni az intézmény számára. Képes az intézményen vagy szervezeten belül kialakítani az AVR folyamatok működtetési feltételeit, és meghatározni alkalmazásuk szabályait. AVR folyamatokat vezethet és polgári peres eljárásokban közvetítői tevékenységet láthat el a Közvetítői törvény sze ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. közszolgálati személyügyi menedzser

  A személyzeti vagy humánpolitikai tevékenység napjainkra stratégiai jelentőségre tett szert. Az egyre fokozódó adaptációs és innovációs kényszernek a modern szervezet csak az emberi erőforrások, a humán tőke mind hatékonyabb működtetésével tud megfelelni. A képzés általános célja tehát olyan szakemberek formálása, akik a személyzeti politikára vonatkozó különböző tudományok (jogtudomány, politológia, szociológia, igazgatástudomány) által kidolgozott tanítások, a fejlett országok gyakorlata mellett ismerik a hazai fejlődés irányait, a jogi szabályozás tételeit, a közszféra szerkezetét, a személyzeti politika alakításának módját és gyakorlatát. Az általános célhoz igazodóan az elsajátítandó ismeretek konkrét köre: - a magyar államrendszer, - a közigazgatás szervezete és funkciói, - közszolgálat és társadalom, - személyzeti politika a közszolgálatban, - munkapszichológia és szociológia, - gazdálkodás az emberi erőforrásokkal, - munkajog, közszolgálati jog, - létszámnyilvántartás a közszférában, - társadalombiztosítás, - munkaügyi statisztikai módszertan, - az Európai Unió közszolgálata, - humánpolitika a gyakorlatban, - munkaügyi viták, munkaügyi bíráskodás. A szakirányú oklevelet szerzett hallgatónak képesnek kell lennie a közszféra különböző szervezeteiben folyó személyzeti tevékenység önálló végzésére, irányítására, fejlesztési koncepciók kidolgozására és végrehajtására. A megszerzett ismeretek felhasználásával a munkajogi feladatok  (nyilvántartások, munkajogi viták) színvonalas ellátása is elvárható.   ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Labour Relations Technical Technician

  Carry out - under the managing board -, activities in the field of ¿¿HR management, and mediate the relationships employer / employee in matters of individual and collective labour relations. ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 8. local government consultant

  A képzés célja: A szakirányú továbbképzési szak fő célja az önkormányzati emberierőforrás fejlesztését realizálni képes, magas színvonalon képzett, és – az egész életen át tartó tanulás jegyében – folyamatosan fejlődő köztisztviselői réteg kialakulásának támogatása. Célja továbbá, hogy elősegítse a magyar önkormányzati igazgatás fejlesztésében kiemelt fontosságú közmenedzsment létrejöttét, növelje humánerőforrás-hatékonyságát, biztosítsa az önkormányzati személyi állomány folyamatos szakmai képzése révén az önkormányzati alrendszer fejlesztéspolitikáját.  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szakon végzettek alkalmassá válnak a helyi önkormányzatok szervezetével, kötelező és fakultatív feladataival és működésével kapcsolatos döntések meghozatalának szakmai előkészítésére; a helyi közszolgáltatások megszervezésének optimális formáit kialakítani; az önkormányzati gazdálkodás fejlesztésével összefüggő kérdésekben tanácsot adni; a helyi közpolitika kérdéseiben állást foglalni; településfejlesztési, -tervezési, pályázati és a fenntartható fejlődés területein tanácsot adni; a közszolgálati jogviszony munkaköreinek ellátásához szükséges kompetenciák magas szintű alkalmazására; az e-önkormányzat fejlesztési pályájának tervezésére és megvalósítására különös tekintettel a „smart/okos” települések jövőbeni elterjedésére; a helyi biztonságpolitika fejlesztésével összefüggő kérdésekben segítséget nyújtani; a lakosság és a településvezetés közötti kapcsolatrendszer fejlesztésére. ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. munkahelyi egészségfejlesztő

  Cél olyan szakemberek képzése, akik jártasak a munkakörnyezetből származó egészségkárosító veszélyek és kockázatok, valamint a munkakörnyezeti kóroki tényezők felismerésében; jártasak a munkavégzésből származó terhelések csökkentésének befolyásolásában; jártasak a szervezeti kultúra kialakításában, a munkaegészségügyi és munkabiztonsági kérdéskörben; rendelkeznek pszichiátriai, addiktológiai, pszichológiai és mentálhigiénés ismeretekkel, és ezeket munkájuk során alkalmazni tudják; rendelkeznek szociológiai és szociálpolitikai ismeretekkel a társadalmi viszonyok és az egészség összefüggésének vonatkozásában; ismerik az egészségügyi és szociális ellátórendszer intézményeit, szervezeteit és programjait, munkájukat képesek azokkal összhangban végezni. A végzett szakemberek képesek:   * az egészségbarát munkahely kritériumrendszereinek kidolgozásában való közreműködésre;   * a munkahelyi menedzsment és a döntést hozók motiválására, illetve a munkahelyi egészségfejlesztési intézkedések és programok létrehozásában való közreműködésre;   * a munkahelyi egészségterv kidolgozásában és irányításában való közreműködésre;   * az egészségfejlesztés gyakorlati megvalósítására;   * motiválni a munkahelyi szervezetek tagjait egészségük megőrzésére és fejlesztésére munkaidőn belül és azon kívül.       A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A felnőtt korú lakosság idejének jelentős részét a munkahelyén tölti, így nem közömbös az, hogy milyen a munkavállalók egészségi állapota. Erre az Európai U ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. munkahelyi mentálhigiénés szakember

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek munkahelyi környezetben a dolgozók pszichés, mentális egészségének megőrzését és fejlesztését szolgálni, ezzel a munkavégzés hatékonyságát növelni. A képzés során olyan technikákat és ismereteket sajátítanak el, melyek széleskörűen alkalmazhatók a vezetésben, a munkafolyamatok szervezésében, a munkavállalók irányításában és az oktatásban – képzésben.  A képzés során sok gyakorlattal (tréningekkel, önismerettel, esetmegbeszéléssel és szupervízióval) és a szükséges elmélettel a hallgatók az alábbi ismereteket és készségeket sajátíthatják el, melyekkel mind a saját életükben, mind a munkahelyi környezetükben hatékonyan hozzájárulhatnak a lelki egészség kialakításához és fenntartásához, a pszichés problémák megelőzéséhez.   Megszerezhető ismeretek, kompetenciák:   * Általános pszichológiai alapismeretek * Szociálpszichológiai ismeretek * Személyiség- és fejlődéspszichológiai ismeretek * A munka- és szervezetpszichológia alapjai * Mentálhigiénés ismeretek * A krízis lélektana, intervenciós lehetőségek * Az egészséges, jól működő, pozitív személyiség jellemzői * A pszichopatológia alapjai * A fizikai és a gazdasági környezet lelki egészségre gyakorolt hatásai * Rendszerszemléletű megközelítések * Tanácsadói alapismeretek       Személyes adottságok, készségek:   * Önismereti igény, az önreflexió képessége * A verbális és nonverbális kommunikációs elemek tudatos és készségszintű használata * A kommunikációs gátak felismerésének és oldásának képessége * Konfliktuske ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages