• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 56 items
 1. Lawyer Specialised in European Business Law

  A képzés célja az állam- és jogtudományi alapképzés (mesterképzés) során, elsősorban az európai közjog és politika, az Európai Közösségek kereskedelmi joga és a nemzetközi magánjog című tantárgyak keretében megszerzett ismeretekre alapozva, olyan speciális szakképzettségű szakjogászok képzése, akik felkészültek és képesek arra, hogy az Európai Közösség gazdaságot szabályozó normáinak elmélyült ismeretében,  a jogalkalmazás során felmerült problémák felismerésével, megoldásával, illetve megoldásának előmozdításával szakszerű jogi segítséget adjanak a gazdaság szereplőinek. a) A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: * a szakképzettség megszerzéséhez meghatározott ismeretkörök elméleti és gyakorlati (jogalkalmazási) ismereteit, * a szakképzettség gyakorlásához szükséges tételes jogi normákat, * az elsajátított ismeretkörökhöz kapcsolódó hazai, európai és nemzetközi jogi ismereteket, és az ezek hozzáférését megkönnyítő jogi adatbázisokat. b) A szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak: * a megszerzett ismeretek rendszerezésére, alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, * a változó tételes jogi normák önálló megismerésére, értelmezésére, * hazai és külföldi fórumok előtt jogi képviseletei tevékenység ellátására, * a jogalkalmazás során keletkezett konfliktusok több szempontú értelmezésére, ennek során szakmai együttműködésre a gazdasági élet más szereplőivel. c) A szakirányú továbbképzési szakon végzettekkel szemben elvárt szakmai attitűdök: * a gazdasági és jogi problémák felismerési és me ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. senior humánerőforrás tanácsadó

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakirányú továbbképzésben résztvevők    - képet kapnak az időskor általános jellemzőiről, annak szociológiai, szociográfiai, pszichológiai, egészségügyi vetületeiről, valamint az élethosszig tartó tanulás korosztályt érintő hazai és nemzetközi sajátosságairól;    - átfogó ismereteket szereznek minden olyan kérdést illetően, mely az időskorhoz köthető történések (munkában tartás, nyugdíjazás, újra munkába állás, betegellátás, társadalombiztosítás, stb.) a munkajog, a szociális- és egészségügyi jog, a gazdasági jog területén azok jogszabályi hátterét adja, kihangsúlyozva mindazokat az előnyöket, melyek a munkavállaláshoz kapcsolódnak;    - betekintést nyernek az egészséges életmód szemlélet és gyakorlat időskori kialakításának, az időskorúak életminőségének, a társadalmi, kulturális életben való aktivitásuk javításának technikáiba;    - részletesen megismerik a hazai és nemzetközi emberi erőforrások piacának működését, szabályait és összefüggéseit;   - megismerik és elsajátítják a hatékony álláskeresés (pl.: állásinterjú) módszereit és technikáit, az önéletrajz, a bemutatkozó kártya, a motivációs levél összeállításának főbb kritériumait;    - képességet szereznek a tanácsadói munka során felmerülő problémák felismerésére és kezelésére;   - karrier- és ösztönzés-menedzsment, valamint projektmenedzsment-technikai ismereteket szereznek;   - elsajátítják a protokoll és viselkedéskultúra alapszabályait;   - az elmélet mellett gyakorlati ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Judicial Administration Manager

  A képzés célja igazságügyi szervezők képzése, akik jogi, különösen eljárásjogi alapismereteik, a jogi informatika gyakorlati és az igazságügy szervezetére és ügyvitelére vonatkozó ismereteik birtokában alkalmasak arra, hogy közreműködjenek igazságügyi döntések előkészítésében és végrehajtásában. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. Az igazságügyi szervező a) tudása - Ismeri a szakmájához szükséges társadalomtudományi alapismereteket. - Ismeri a társadalomtudományok főbb elméleteit és irányzatait, különösen azokat, melyek kapcsolódnak az igazságügyi igazgatáshoz. - Ismeri a szakma folytatásához nélkülözhetetlen jogi alapismereteket, az alapvető jogintézmények működését. - Ismeri a jogszociológia főbb elméleteit és megállapításait az igazságügyi igazgatás vonatkozásában. - Ismeri az igazgatástörténet főbb korszakait és azok sajátosságait, intézményeit, különös tekintettel a magyar közigazgatás és igazságszolgáltatás történetére és intézményeire. - Ismeri a közigazgatás és az igazságszolgáltatás statisztikai és informatikai vonatkozásait. - Ismeri a magyar bíróság szervezet- és igazgatási rendszerét. - Ismeri a szakmájához kapcsolódó terület alapvető pénzügyi és közgazdasági helyzetét és szabályozását. - Ismeri a közszolgálati és munkajog alapjait. - Ismeri a polgári peres és nemperes eljárás, a büntetőeljárás és a bírósági ügyiratkezelés alapjait. - Ismeri a közigazgatási eljárást. - Ismeri a főbb jogágak alapvető szabályait és működését. - Rendelkezik iratkezelési, szerk ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. expert ind higher education administration

  A képzés célja felsőoktatási intézmények tanulmányi és oktatásszervezési adminisztrációjában dolgozó, illetve ott dolgozni kívánó szakemberek képzése. A felsőoktatás összetett adminisztrációs munkafolyamatainak, a felsőoktatást érintő különböző jogszabályoknak és a felsőoktatásban alkalmazott informatikai rendszerek használatának megismertetése. A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: -       a felsőoktatással kapcsolatos jogszabályokat; -       a felsőoktatási felvételi rendszert és a Gólya program használatát; -       a jogszabálytárak használatát; -       a hazai képzési rendszer felépítését, a képzések létesítésének, indításának, felépítésének alapvető szabályait; -       a hazai felsőoktatási intézmények és a Felsőoktatási Információs Rendszer közötti együttműködést; -       a tanulmányi adminisztráció folyamatait és annak a tanulmányi rendszerben való kezelését (a jogviszony létesítéstől a tanulmányok befejezéséig); -       az oktatásszervezési folyamatokat (mintatantervek, tárgyak, kurzusok kezelése, órarendszerkesztés); -       az általánosan és a felsőoktatásban használt informatikai programokat; -       a felsőoktatás komplex folyamatait, a jogszabályok gyakorlati megvalósítását az intézményi szabályozásban; -       az alapvető adatkezelési, adatvédelmi szabályokat.   A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: -       pontos, precíz adminisztratív munkavégzésre való alkalmasság; -       megfelelő kommunikációs és kapcsolatteremtő készség, konfliktustű ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. public procurement advisor

  A képzés célja az állami szférában, közbeszerzési területen működő vezetők és egyéb szakemberek már meglévő közbeszerzési ismereteit (elméleti és gyakorlati módszerek segítségével) továbbfejleszteni, illetve a közbeszerzések területét alaposabban megismertetni. A képzés célja ezáltal olyan közbeszerzési szakemberi kör kialakítása, amely alkalmas az összetett közbeszerzési normarendszer és a pénzügyi, valamint a műszaki előírások megfelelő szintű feldolgozására. A képzés célja továbbá, hogy az állami szférában a közbeszerzési területen tevékenykedők ne csak általános, hanem átfogóbb, rendszerszemléletű ismereteket szerezhessenek a közbeszerzések valamennyi területéről. A képzés során kiemelt szerepet kap a megjelölt területekre vonatkozó naprakész ismeretek átadása, valamint a megvalósítás és ellenőrzés tapasztalatainak gyakorlati foglalkozásokon történő elemzése. Tudása: ismeri a közbeszerzések legfontosabb dimenzióit mind a döntéshozatal, mind a gazdálkodás, mind a szakpolitikai irányítás, mind pedig a végrehajtás nézőpontjából; ismeri a közbeszerzési eljárások körében alkalmazandó szabályokat; ismeri a közbeszerzési ellenőrzési intézményrendszer szabályait és sajátosságait; ismeri a közbeszerzési tervezés és megvalósítás hatékonyságának elméleti feltételeit, modelljeit, jogszabályi hátterét és a gyakorlatban is alkalmazni tudja azokat; tisztában van a transzparencia szerepével és előnyeivel a közbeszerzések tekintetében; birtokában van a közbeszerzési rezsimek és eljárástípusok ismeretének; ismeri a korsze ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. jogi szakokleveles gazdasági és pénzügyi szakember

  A képzés célja az, hogy a már diplomával rendelkező gazdasági szakemberek olyan,  az alapképzettségükhöz igazodó jogi ismeretekkel gazdagodjanak, amelyek birtokában hatékonyabb és optimálisabb vezetői, illetve gazdasági döntéseket tudnak majd  a munkafeladataik ellátása során hozni. A három féléves képzési idő során a gazdasági szakemberek olyan jogi tárgyakkal ismerkedhetnek meg, amelyek a gazdasági élet szerződési jogát, a kereskedelmi szerződések rendszerét, a társasági jogot részleteiben mutatják be, illetve a szak résztvevői megismerkedhetnek a bankjogi, adójogi, pénzügyi jogi alapokkal, továbbá a környezetvédelmi, illetve a munkajogi és társadalombiztosítási alapintézményekkel. Az ily módon elsajátított komplex elméleti-gyakorlati jogi ismeretek hozzájárulnak majd ahhoz, hogy a gazdasági élet szereplői az egyes, szakterületükhöz tartozó jogi problémákat alapszinten fel tudják ismerni és kezelni tudják azokat   Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:    A jogi szakokleveles gazdasági és pénzügyi szakember - képes felismerni és alkalmazni a gazdasági és pénzügyi területet érintő összetett jogi szabályozás elemeit; - rendelkezik hazai és nemzetközi gazdasági jogi ismeretekkel; - tisztában van az ágazatot átszövő magán- és közjogi szabályozással, annak elvi, elméleti hátterével, nemzetközi jogi alapjaival és az Európai Unió gazdasági  (belső piaci) szabályozásával; - komplex ismeretekkel rendelkezik a pénzügyi piacok és a pénzügyi szolgáltatások jogi szabályozása terén; - speciális j ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. jogi szakokleveles nemzetközi és európai adózási szakember

  Általános kompetencia: A képzés célja, olyan szakemberek képzése, akik az elméleti és gyakorlati tudásukra épülően ismerik a nemzetközi és európai adózási joganyagot, az európai integráción kívüli gazdasági folyamatokhoz kötődő adózás komplex jogi szabályozását, munkanyelvként alkalmazható angol nyelvű szaknyelvi ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek.   Szakmai kompetencia:  A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:  - komplex, nemzetközi adójogi problémák felismerésére, elemzésére; - a határon átnyúló gazdasági ügyletek adójogi vonatkozásainak azonosítására, lebonyolítására; - egy adott adójogi probléma kapcsán az uniós, nemzetközi vonatkozású jogforrás azonosítására, értelmezésére; - egy nemzetközi vonatkozású adójogi kérdés jogérvényesítési mechanizmusainak igénybevételére; - a problémakezelés során összehasonlító szemlélet alkalmazására; - az eltérő szabályozási módok és tartalom megértéséből és elsajátításából fakadó toleráns és rugalmas, megoldásközpontú problémakezelésre, a nemzetközi viszonylatok tanulmányozásából fakadó együttműködési készségre és nyitottságra; - nemzetközi viszonylatban is jól hasznosítható fogalmi rendszer és kommunikációs készség alkalmazására; - nemzetközi viszonylatokban is jól hasznosítható érveléstechnikák alkalmazására; - szakmai szintű angol nyelvtudás alkalmazására.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szakon végzettek ismerik: - a jogviszonyok tekintetében alkalmazandó nemzetközi és európai jogforrásokat; - az Európai Unió belső piacának működési mechanizmusát, a ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. jogi szakokleveles nukleáris szakember

  A képzés célja olyan jogi szakokleveles diplomával rendelkező szakemberek képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek a nukleáris energia hasznosításával összefüggő jogi kérdésekről, és ennek következtében képesek a szakmai feladatok minél magasabb szintű ellátására. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: -       a hallgatók a nukleáris jogalkotásra vonatkozó technikákat, a kodifikáció alapjait képező ismeretanyagot, egyben a főként uniós jogharmonizációs kötelezettségek főbb ismereteit sajátítják el, amelyek segítségével az elméleti tudásanyag birtokában  -       a gyakorlatban is képesek felismerni és megvalósítani azon jogalkotási feladatokat, amely a nukleáris létesítmények építése, üzembe helyezése és működtetése céljából alapvető fontossággal bírnak; -       a specifikus jogi ismeretek keretében a nukleáris jog nemzetközileg is szabályozott és minden nukleáris létesítmény működése szempontjából releváns kötelezettségeket átfedő területekről kapnak teljes képet (ilyenek pl. kárfelelősség, leszerelés, biztonság, hulladékkezelés stb.). Személyes adottságok, készségek: -       a műszaki és egyéb, nem eredendően jogi területek jogi problémái iránti érzékenység és fogékonyság;  -       a nukleáris energetika hatósági környezetének alapvető ismerete; -       a nukleáris energetika nemzetközi biztonsági standardjainak alapvető ismerete; -       a nukleáris létesítményirányítás alapvető modelljei.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetbe ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. jogi szakokleveles kultúraszervező menedzser

  A képzés célja, hogy a kultúra és művészet közvetítésével foglalkozó intézmények, nonprofit szervezetek, vállalkozások, civil szervezetek vezetői számára biztosítsa a vezetői, valamint más szervező-menedzseri feladataihoz kapcsolódó alapvető jogi és gazdasági, szervezési ismeretek megszerzését. Ennek birtokában a végzett szakemberek hatékonyabban képesek vezetői vagy más szervező-koordinátori munkakörben, továbbá vállalkozói vagy más gazdasági tevékenységük során bizonyos jogi problémákat felismerni és jogi szaktudást is igénylő feladatokat ellátni. A képzés újdonsága, hogy átfogó elméleti és gyakorlati tudást kínál a nonprofit intézmények szervezet és működése, valamint a kulturális intézmények által kötött szerződések, továbbá azok személyügyi politikája, finanszírozása és marketinge terén. A jogi kompetenciák megszerzése mellett hangsúlyt kap a közgazdasági és szervezési ismeretek átadása. A résztvevők olyan kultúra-gazdaságtani, vállalkozási, marketing-, vezetési és szervezési ismereteket szerezhetnek, amelyek kiválóan hasznosíthatók a kultúra értékeinek közvetítése, a kulturális alkotások, programok és intézmények menedzselése terén, a kulturális vezetés gazdaságilag és jogilag megalapozott döntéseinek előkészítése és megvalósítása során. Személyes adottságok, kompetenciák:a) általános vezetői és vezetést támogató kompetenciák:– a stratégiai tervezéshez és menedzsment feladatok ellátásához kapcsolódó problémafelismerő és problémamegoldó képesség;– eljárási kérdések és problémák ismerete;b) szakmai kompeten ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Expert in International and European Trade and Investment Law

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi és európai kereskedelmi, befektetési és beruházási jogban szerzett jártasságuknak köszönhetően multikulturális és többnyelvű közegben is képesek hatékony jogi támogatást nyújtani a befektetési jogi környezet feltérképezésében, a jogi szempontból optimális beruházási stratégia megtervezésében, beruházási partnerségek létrehozásában, a beruházások kívánt gazdasági tartalmának megfelelő jogi keretek kialakításában, illetve az esetlegesen felmerülő beruházási jogviták feloldásában. A szakmai ismeretek elsajátítása során a hallgatók felkészülnek az ismeretek önálló bővítésére, aktualizálására, kutató tevékenységre és a tudományos munkára, mesterképzésben szerzett oklevéllel rendelkeznek továbbá tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására, hasznosítására. A képzés keretében a hallgatók releváns angol szaknyelvi tudása dinamikusan fejlődik, ami a nemzetközi munkaerőpiacon is előnyt jelent. Megszerezhető ismeretek, kompetenciák:A szakon végzettek ismerik:* a tantárgyakban érintett jogviszonyokra alkalmazandó európai és nemzetközi jogforrásokat;* az Európai Unió intézményrendszerét és működését;* az európai integráció jogi és gazdasági aspektusait;* a nemzetközi magánjog és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogának alapvető intézményrendszerét és gyakorlatát;* beruházási partnerségek létrehozásának társasági jogi és szerződéses aspektusait;* a pénzügyi menedzsment és a vállalati pénzügyek alapjait;* az értékpapírokra és forgalmazásukra vonatkozó ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages