• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 159 items
 1. Taloustiede, kauppatieteiden maisteri (2v)

  Taloustiede auttaa muodostamaan kokonaiskuvan taloudesta ja ympäristöstä, jossa yritykset toimivat. Taloustieteen maisteriohjelman ytimen muodostavat kansantalouden makrotaloudellinen tuntemus, yritysten mikroteoria sekä rahoitusmarkkinoiden ja pankkitoiminnan tuntemus. Kauppatieteelliseen alaan soveltuvia taloustieteen opetuksen osa-alueita ovat myös kansainvälinen talous, julkinen talous sekä energiatalous. Taloustiede luo osaamista seuraavilla alueilla: Ekonomistin monialainen tieto ja taito Kokonaistaloudellisten mittarien tuntemus ja kyky kokonaistaloudelliseen analyysiin Yritysmaailman, erityisesti rahoitussektorin tuntemus Kansainvälisen talouden ja integraation lainalaisuuksien tuntemus Julkisen sektorin rooli ja yksityistämisen vaikutukset Energiatalous maailmantalouden kasvun veturina ja kasvun rajat Aineeton pääoma ja siihen liittyvä henkilöstön palkkaus, työn organisointi ja yritysten tutkimus kehitystoiminta Tulonjako ja hyvinvoinnin mittaaminen Taloustieteen opiskelu edellyttää kiinnostusta kokonaistaloudelliseen ajattelutapaan ja sen edellyttämien analyysivälineiden omaksumista. Sivuaineiksi soveltuvat hyvin liiketaloustieteet, erityisesti laskentatoimi ja rahoitus, sekä menetelmätieteet. ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Business Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Julkisoikeus, hallintotieteiden maisteri (2v)

  Moderni julkinen hallinto on oikeudellisesti säänneltyä toimintaa, mikä edellyttää hallintoon liittyvän juridiikan osaamista. Julkinen hallinto on oikeudellinen käsite ja osa laajempia julkisen hallinnan kysymyksiä. Julkisoikeudessa käsitellään monipuolisesti julkisen hallinnon, erityisesti valtion ja kuntien päätöksentekoon ja menettelytapoihin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Tarkastelun kohteena ovat julkisen vallan käyttö ja sen uudet muodot sekä yksilön oikeudet ja velvollisuudet. Päähuomio on hallinto-oikeudessa ja perus- ja ihmisoikeuksissa, mutta myös hallinnon erityisaloilla, kuten sosiaalioikeudessa ja kunnallisoikeudessa. ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Philosophy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Sosiaali- ja terveyshallintotiede, hallintotieteiden maisteri (2v)

  Sosiaali- ja terveyshallintotieteen opetus ja tutkimus analysoi hyvinvointiyhteiskuntaa sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmiä organisaatio- ja johtamisoppien näkökulmasta. Opinnot auttavat ymmärtämään ja käsittelemään sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisen ja talouden kysymyksiä järjestelmän, organisaation ja henkilöstön tasoilla. Lisäksi opinnoissa perehdytään palvelujen kehittämiseen asiakkaiden tarpeiden ja palveluiden vaikuttavuuden näkökulmasta. ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Philosophy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelma, Helsinki, hallintotieteiden maisteri (2 v)

  Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelman pääaineopinnot koostuvat viidestä pääteemasta, joita ovat johtaminen, hyvinvointiyhteiskunnan kompleksisuus, talous, henkilöstö ja osallisuus.Ohjelman tavoitteena on antaa opiskelijoille erinomaiset valmiudet johtaa, suunnitella, koordinoida ja kehittää sosiaali- ja terveysorganisaatioita ja niiden palvelutuotantoa. Opinnot tuottavat kyvyn tunnistaa ja reagoida sosiaali- ja terveysjärjestelmien kasvaviin haasteisiin. Oppiaineessa on jatkuvasti panostettu uusien ja monipuolisten opetusmenetelmien soveltamiseen, joissa korostuu vuorovaikutus ja opiskelijoiden omatoimisuus. Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriopiskelijat toimivat aidosti osana tutkimusyhteisöä. Oppiaineen laajat työelämäyhteydet näkyvät niin tutkimuksessa kuin opetuksessa. ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Philosophy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Aluetiede, hallintotieteiden maisteri (2v)

  Aluetiede on soveltavaa maantiedettä, jossa yhteiskuntaa tarkastellaan alueellisen näkökulman kautta. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi yksittäisen kunnan tai vaikkapa kokonaisen valtion toimintojen tarkastelua. Tulevien aluetieteilijöiden asiantuntemusta käytetään ihmisten arkiympäristöjen kehittämisessä. Tällöin katse suunnataan usein elinkeinoihin, yrityksiin ja verkostojen rooliin, missä julkis-, yksityis- sekä vapaaehtoistoimijoiden välinen yhteistyö korostuu. Aluetieteen opinnot antavat monipuolisen kuvan yritysten ja julkisten organisaatioiden toiminnan alueellisista piirteistä, rakenteista ja kehityksestä. Opintojen aikana tutustutaan muun muassa paikkojen merkitykseen, ympäristökysymyksiin sekä liikennejärjestelmiin. Aluetieteen opinnot perehdyttävät opiskelijan myös alueellisen ja paikallisen kehittämisen ajankohtaisiin teorioihin, aluekehittämisen monitasoiseen järjestelmään ja käytännön aluekehitystyöhön. Aluetieteen opetuksen ja tutkimuksen painopisteet ovat aluetalous, aluekehittäminen sekä ympäristö ja paikallisuus ihmisten arkielämässä. ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Philosophy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Hallintotieteiden kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)

  Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot sisältävät kaikille yhteisiä opintoja, pääaineopintoja, viestintä- ja kieliopintoja sekä yhden tai useamman oppiaineen muodostamia opintokokonaisuuksia. Kandidaatin tutkintoon kuuluvat myös liiketoimintaosaamis- ja kansainvälistymisopinnot. Ensimmäisen vuoden aikana tulevat tutuiksi hallintotieteiden oppiaineet. Tarjolla on mm. seuraavia opintojaksoja: Aluekehittämisen monitasoinen järjestelmä, Esimiestyö ja johtajuus, Oikeus yhteiskunnassa, Hyvinvointipalvelujen hallinto sekä Etiikka ja yhteiskuntafilosofia. Opintojaksoilla hyödynnetään sosiaalista mediaa ja verkko-opetusta. Ryhmätyöt, monimuotoiset luennot ja ongelmalähtöiset keskustelutehtävät kannustavat opiskelijoita vuorovaikutukseen opettajien, virastojen, yritysten ja toisten opiskelijoiden kanssa. Tämä kehittää työelämässä tärkeitä yhteistyö-, argumentointi- ja esiintymistaitoja. Monilla kursseilla harjoitellaan myös konkreettisia työelämän päätöksentekotilanteita. Opiskelijat hankkivat tietoa opintojen kuluessa eri tiedonhankintatavoilla virastoista, yhdistyksistä ja yrityksistä. Näistä yhteyksistä on merkittävää hyötyä opiskelijoille työpaikkaa hakiessa. Hallintotieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluu harjoittelujakso, joka on avannut useille opiskelijoille työmahdollisuuksia samassa organisaatiossa. Opintoja kehitetään työelämän muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Voit tutustua tarkemmin opintoihin hallintotieteiden opinto-oppaan. ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Philosophy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Julkisjohtaminen, hallintotieteiden maisteri (2v)

  Julkisjohtaminen syventyy oppiaineena organisaatioiden, johtamisen ja esimiestyön kysymyksiin. Opintojen ydinsisällöt muodostavat esimiehenä toimimiseen, päätöksentekoon, kansalaisten palvelemiseen, eettiseen johtamiseen, talous­osaamiseen ja tutkimusvalmiuksien kartuttamiseen tähtäävistä opinnoista. Opiskelijat saavat kattavat valmiudet ymmärtää, tehdä itse ja hyödyntää tieteellistä tutkimusta ja sen tuloksia valitsemallaan uralla. Opetuksessa lomittuvat suomen ja englannin kieli, mikä osaltaan tukee opiskelijan kansainvälistymisvalmiuksia. ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Philosophy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelma, Helsinki, hallintotieteiden maisteri (2 v)

  Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelman pääaineopinnot koostuvat viidestä pääteemasta, joita ovat johtaminen, hyvinvointiyhteiskunnan kompleksisuus, talous, henkilöstö ja osallisuus.Ohjelman tavoitteena on antaa opiskelijoille erinomaiset valmiudet johtaa, suunnitella, koordinoida ja kehittää sosiaali- ja terveysorganisaatioita ja niiden palvelutuotantoa. Opinnot tuottavat kyvyn tunnistaa ja reagoida sosiaali- ja terveysjärjestelmien kasvaviin haasteisiin. Oppiaineessa on jatkuvasti panostettu uusien ja monipuolisten opetusmenetelmien soveltamiseen, joissa korostuu vuorovaikutus ja opiskelijoiden omatoimisuus. Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriopiskelijat toimivat aidosti osana tutkimusyhteisöä. Oppiaineen laajat työelämäyhteydet näkyvät niin tutkimuksessa kuin opetuksessa. ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Philosophy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Psykologian kandiohjelma, psykologian kandidaatti ja psykologian/filosofian maisteri (3 v + 2,5/2 v)

  Psykologian kandidaattitutkinnon aikana perehdyt psykologian keskeisimpiin osa-alueisiin: neuropsykologiaan, kognitiiviseen ja havaintopsykologiaan, kehityspsykologiaan, persoonallisuus- ja terveyspsykologiaan sekä kliiniseen psykologiaan. Kaikille yhteiset pakolliset perusopinnot suoritettuasi voit keskittyä sinua kiinnostavaan tutkimus- tai sovellusalueeseen valitsemalla sitä aihetta koskevia valinnaisia aineopintoja. Psykologian opiskelijana opit sekä tuottamaan itse tieteellistä tietoa että arvioimaan olemassa olevaa tietoa kriittisesti. Siksi psykologian kandidaatin tutkinnossa perehdytään psykologisiin tutkimusmenetelmiin jo ensimmäisestä vuodesta alkaen. Tiedon soveltaminen on tärkeää. Psykologin kliinisten taitojen opiskelu aloitetaan kandiohjelman aikana. Tieteenalakohtaisten opintojen lisäksi suoritat myös valitsemiasi muiden aineiden opintoja sekä äidinkielen, toisen kotimaisen ja yhden vieraan kielen opintoja, joissa hankitaan hyvä suullisen ja kirjallisen ilmaisun taito. Opetus- ja opiskelumenetelmät ovat monipuolisia ja hyödyntävät erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä. Luento-opetuksen lisäksi tutkintoon kuuluu myös harjoitustehtäviä joita tehdään sekä itsenäisesti että pienryhmissä kokeellisten ja muiden tutkimusmenetelmien opiskelua käytännössä kliinisten perustaitojen, kuten vuorovaikutustaitojen harjoittelua tieteellistä viestintää Suoritusmuotoja ovat esimerkiksi: tentit verkkokurssityöt harjoituskurssien tehtävät ja lopputyöt kirjallisuuskatsaukset oppimispäiväkirjat ja suulliset esityk ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Medicine

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Psykologian maisteriohjelma, psykologian/filosofian maisteri (2,5/2 v)

  Psykologian maisterin tutkinnossa syvennät kandidaatin tutkinnossa saavuttamaasi tietämystä ja muokkaat oman opintopolkusi itseäsi kiinnostavien sovellusalueiden suuntaan. Sovellat tutkimusmentelmäopintoja omaan pro gradu -työhösi ja oppimaasi teoreettista tietoa käytännön psykologin työhön.  Maisteriopinnoissa painottuvat psykologin kliinisten taitojen opettelu, johon sisältyy viiden kuukauden mittainen työelämäharjoittelu.    Opetus- ja opiskelumenetelmät ovat monipuolisia ja hyödyntävät erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä. Kliinisissä opinnoissa painottuvat tapausjäsennykset, ongelmaperustainen opetus ja yhteistyö yliopistosairaalan kanssa. Suoritusmuotoja ovat esimerkiksi: tapausselostukset harjoituskurssien ja kliinisten työpajojen tehtävät ja lopputyöt kirjallisuuskatsaukset oppimispäiväkirjat ja suulliset esitykset ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Medicine

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages