• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 42 items
 1. Product Development, SQ

  Tutkinnon suorittanut- tuntee yleisimmät tuotekehitysprosessiin liittyvät käsitteet- pystyy arvioimaan lähtötilanteen ja asettamaan tavoitteet tuotekehitystyölle- tietää, miten selvityksiä tehdään ja mitä ne käsittelevät sekä tunnistaa toimialaansa liittyvät selvitykset- osaa arvioida selvitystarpeet ja toteuttaa selvitykset- tuntee tuotekehityksen tärkeimmät systemaattiset menetelmät omalla ammattialallaan- osaa hyödyntää tiedonhakumenetelmiä- tuntee erilaisia ideointimenetelmiä, osaa ideoida ja arvioida ideoita- hallitsee tuotekehitystyötä ohjaavat suunnitelmat- tuntee hyödynnettävät analyysityökalut ja immateriaalijärjestelmän- osaa tehdä toteutuskelpoisen projektisuunnitelman omaan toimintaympäristöönsä sopivalla tavalla- huomioi asiakkaat ja ymmärtää asiantuntijoiden merkityksen tuotekehitystyössä ja pyrkii parhaaseen mahdolliseen tulokseen heidän avullaan huomioiden tuotesuojauksen- osaa tuotesuojaukseen liittyvät toimenpiteet- osaa valvoa ja puolustaa tuotesuojaa- osaa ottaa huomioon palvelun tai tuotteen valmistuksen eri vaiheet tuotekehityksessä- ymmärtää tuotteen tai palvelun kaupallistamisen osana tuotekehitystä- hallitsee taloudellisen toiminnan ja ymmärtää tulosten hyödynnettävyyden tärkeyden- ymmärtää keskeytyksen olevan osa tuotekehitysprosessia- osaa edesauttaa tuotekehitystyön jatkumista, vaikka itse joutuisi luopumaan kehittämisestä- ymmärtää raportoinnin merkityksen tuotekehitystyössä- osaa raportoida ja levittää tuotekehitysprojektin tulokset Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä tuotek ...

  Provider NameRastor Oy, Helsingin yksikkö

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Product Development, SQ

  Tutkinnon suorittanut- tuntee yleisimmät tuotekehitysprosessiin liittyvät käsitteet- pystyy arvioimaan lähtötilanteen ja asettamaan tavoitteet tuotekehitystyölle- tietää, miten selvityksiä tehdään ja mitä ne käsittelevät sekä tunnistaa toimialaansa liittyvät selvitykset- osaa arvioida selvitystarpeet ja toteuttaa selvitykset- tuntee tuotekehityksen tärkeimmät systemaattiset menetelmät omalla ammattialallaan- osaa hyödyntää tiedonhakumenetelmiä- tuntee erilaisia ideointimenetelmiä, osaa ideoida ja arvioida ideoita- hallitsee tuotekehitystyötä ohjaavat suunnitelmat- tuntee hyödynnettävät analyysityökalut ja immateriaalijärjestelmän- osaa tehdä toteutuskelpoisen projektisuunnitelman omaan toimintaympäristöönsä sopivalla tavalla- huomioi asiakkaat ja ymmärtää asiantuntijoiden merkityksen tuotekehitystyössä ja pyrkii parhaaseen mahdolliseen tulokseen heidän avullaan huomioiden tuotesuojauksen- osaa tuotesuojaukseen liittyvät toimenpiteet- osaa valvoa ja puolustaa tuotesuojaa- osaa ottaa huomioon palvelun tai tuotteen valmistuksen eri vaiheet tuotekehityksessä- ymmärtää tuotteen tai palvelun kaupallistamisen osana tuotekehitystä- hallitsee taloudellisen toiminnan ja ymmärtää tulosten hyödynnettävyyden tärkeyden- ymmärtää keskeytyksen olevan osa tuotekehitysprosessia- osaa edesauttaa tuotekehitystyön jatkumista, vaikka itse joutuisi luopumaan kehittämisestä- ymmärtää raportoinnin merkityksen tuotekehitystyössä- osaa raportoida ja levittää tuotekehitysprojektin tulokset Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä tuotek ...

  Provider NameRastor Oy, Helsingin yksikkö

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Product Development, SQ

  Tutkinnon suorittanut- tuntee yleisimmät tuotekehitysprosessiin liittyvät käsitteet- pystyy arvioimaan lähtötilanteen ja asettamaan tavoitteet tuotekehitystyölle- tietää, miten selvityksiä tehdään ja mitä ne käsittelevät sekä tunnistaa toimialaansa liittyvät selvitykset- osaa arvioida selvitystarpeet ja toteuttaa selvitykset- tuntee tuotekehityksen tärkeimmät systemaattiset menetelmät omalla ammattialallaan- osaa hyödyntää tiedonhakumenetelmiä- tuntee erilaisia ideointimenetelmiä, osaa ideoida ja arvioida ideoita- hallitsee tuotekehitystyötä ohjaavat suunnitelmat- tuntee hyödynnettävät analyysityökalut ja immateriaalijärjestelmän- osaa tehdä toteutuskelpoisen projektisuunnitelman omaan toimintaympäristöönsä sopivalla tavalla- huomioi asiakkaat ja ymmärtää asiantuntijoiden merkityksen tuotekehitystyössä ja pyrkii parhaaseen mahdolliseen tulokseen heidän avullaan huomioiden tuotesuojauksen- osaa tuotesuojaukseen liittyvät toimenpiteet- osaa valvoa ja puolustaa tuotesuojaa- osaa ottaa huomioon palvelun tai tuotteen valmistuksen eri vaiheet tuotekehityksessä- ymmärtää tuotteen tai palvelun kaupallistamisen osana tuotekehitystä- hallitsee taloudellisen toiminnan ja ymmärtää tulosten hyödynnettävyyden tärkeyden- ymmärtää keskeytyksen olevan osa tuotekehitysprosessia- osaa edesauttaa tuotekehitystyön jatkumista, vaikka itse joutuisi luopumaan kehittämisestä- ymmärtää raportoinnin merkityksen tuotekehitystyössä- osaa raportoida ja levittää tuotekehitysprojektin tulokset Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä tuotek ...

  Provider NameRastor Oy, Turun yksikkö

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Automation Assembler, SQ

  Tutkinnon suorittajalla on hyvät työyhteisö- ja työympäristövalmiudet sekä valmius taloudelliseen työskentelyyn. Hän tuntee laatuvaatimukset ja ymmärtää työn laadun merkityksen. Hän hallitsee asiakaspalvelun sekä ammattityön vaatiman tietotekniikan. Hän osaa arvioida eri työvaiheiden vaatiman ammattitaidon. Hän osaa perehdyttää ja opastaa työhön. Tutkinnon suorittaja osaa tehdä sähkötyöt määräysten mukaisesti sekä huolehtia työskentelyn ja loppukäyttäjän turvallisuudesta. Osan suorittajalla on sähköturvallisuustutkinto (ST1 tai ST2), tulityökortti, työturvallisuuskortti, sähkötyöturvallisuuskoulutusta SFS 6002 ja ensiapu- sekä jännitetyökoulutusta. Tutkinnon suorittaja hallitsee automaatiojärjestelmän rakenteet, logiikkaohjelmoinnin, väylätekniikan, käyttöliittymät sekä sähkömoottorit ja moottorikäytöt. Hän hallitsee sähkön jakelujärjestelmät, sähkötekniikan ja mekaniikka-asennukset. Tutkinnon suorittaja osaa tehdä huollot, automaatiojärjestelmän käyttöönoton, käyttöönoton ja huoltotöiden mittaukset, elektroniikkatyöt sekä dokumentoida tehdyt työt.Tutkinnon suorittaja osaa aikataulutuksen ja henkilöresurssoinnin sekä hallitsee riskit ja kustannukset. Hän tietää, mitä on tulosvastuu ja laadunvarmistus sekä hallitsee sopimusten teon. Hänellä on ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja, johtamis- ja organisointikykyä sekä osaamista tuotannonohjaukseen.Kappaletavara-automaation valinnut tuntee kappaleenkäsittely- ja konenäkölaitteet, servojärjestelmät, ohjelmoinnin, proportionaali- ja servotekniikan vaatimukset ja turva ...

  Provider NameSavon ammatti- ja aikuisopisto, Kuopio, Presidentinkatu 1 ja 3

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Electrical Network Eng., SQ

  Tutkinnon suorittanut- tuntee sähköturvallisuuden vastuunjaot- osaa käyttää suojavälineitä ja huolehtii työkohteen teline- ja tikastöiden sekä nosto- ja siirtotöiden työturvallisuudesta- osaa tehdä sähköasennusten sähkötyöt turvallisuusmääräysten mukaisesti ja loppukäyttäjän kannalta turvallisesti- hallitsee työskentelyn säädökset ja alan standardit- osaa käyttää työssään tarvittavaa tietotekniikkaa ja ohjelmistoja- osaa tarjouslaskennan vaiheet- osaa aloittaa ja toteuttaa työmaan suunnitelmien mukaisesti- osaa luovuttaa työmaan loppuselvityksineen- hallitsee projektin aikatalujen laatimisen, seuraamisen ja arvioinnin- osaa tehdä henkilöresurssoinnin- tunnistaa riskit ja toimii niiden minimoimiseksi tai korjaamiseksi- hallitsee kustannuslaskennan ja -seurannan- osaa optimoida kustannukset ja tuntee työlle asetetut laatuvaatimukset sekä toimii niiden mukaisesti- hallitsee sopimuskäytännöt- osaa toimia työympäristönsä henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden kanssa- osaa johtaa ja organisoida työt sekä tehdä havaintoja ja johtopäätöksiä kehittämis- ja kehittymistarpeista- osaa antaa palautetta ja neuvotella ristiriitatilanteissa- osaa lisäksi valitsemiensa tutkinnon osien vaatimat tiedot ja taidot: hän osaa muun muassa tehdä työ- ja tarvikesuunnitelmat eri kohteiden asennuksia varten ottaen huomioon määräykset ja ohjeet Tutkinnon suorittanella on voimassaolevan sähköturvallisuustutkinto (ST1), tulityökortti, sähköturvallisuuskoulutus SFS 6002, ensiapu 1 -kortti, työturvallisuuskortti ja tieturva 1 -kortti. Tutkinnon ...

  Provider NameSavon ammatti- ja aikuisopisto, Kuopio, Presidentinkatu 1 ja 3

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Instrument Maker, SQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa työskennellä taloudellisesti, turvallisesti ja laadukkaasti sekä ottaa huomioon ympäristön- hallitsee nosto- ja siirtotyöt sekä tiedonkäsittelyn- tuntee työalansa säädöksiä ja sopimuksia- osaa opastaa muita tehtäväalueellaan ja toimia esimiehenä- tuntee muottien, puristustyökalujen sekä kappaleiden kiinnittämiseen ja tuotannon automatisointiin liittyvien työvälineiden rakenteet- osaa valita työvälineiden valmistuksen menetelmät ja valmistaa erikoistumisalueeseensa kuuluvia työvälinekokonaisuuksia - osaa valmistaa manuaalisilla työstökoneilla piirustusten mukaisia, laatuvaatimukset täyttäviä yksittäisiä kappaleita, joille asetetaan erityisiä mittatarkkuus- ja pintavaatimuksia- osaa käyttää 3D CAD-järjestelmiä ja tiedonsiirtomenetelmiä- osaa lukea työpiirustuksia sekä suunnitella työvaiheet ja työkokonaisuudet- pystyy laskemaan valmistusmitat ja dokumentoimaan työt- osaa tulkita standardeja, työpiirustuksia, kokoonpanokuvia, CAD-malleja ja osaluetteloita- tuntee työvälinealalle tyypilliset työvälineiden rakenteisiin ja valmistusmenetelmiin liittyvät viitetiedot- hallitsee syvällisesti materiaalitekniikkaa ja tuntee suuntautumisalueensa teollisessa tuotannossa käytettävät materiaalit Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä vaativissa ammatti- ja työnjohtotehtävissä työvälinealan yrityksissä tai itsenäisinä yrittäjinä. ...

  Provider NamePohjois-Karjalan Aikuisopisto, Joensuu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Laivasähkömestarin erikoisammattitutkinto

  Tutkinnon suorittanut- osaa valvoa ja käyttää laivan koneistoon liittyviä järjestelmiä, siten että niiden varma ja turvallinen toiminta on varmistettu- osaa huolehtia laivan sähköntuotantojärjestelmästä, suurjännitelaitteistosta, sähköverkosta, ATK-verkosta ja laivan sisäisestä viestintäjärjestelmästä- suorituu työtehtävistään englannin kielellä- osaa huolehtia ympäristönsuojelusta, palontorjunnasta ja pelastautumistoimenpiteistä lisäksi hän osaa antaa ensiapua- osaa johtaa henkilöstöä aluksella- osaa tehdä, valvoa ja johtaa laivasähköasennuksia- osaa työskennellä sähkö- ja työturvallisuuden edellyttämällä tavalla- osaa suunnitella aluksen sähkö- ja -automaatiolaitteiden sekä sähkö- ja automaatiojärjestelmien ennakkohuollot ja korjaukset - sähkölaitteistojen käyttöönottotyöt -tutkinnon osan valinnut osaa suunnitella ja tehdä aluksen telakointiin liittyviä käyttöönottotöitä sekä osaa arvioida järjestelmien toimintaa tehdastesteissä- kylmäaineiden käsittely -tutkinnon osan valinnut osaa käsitellä kylmäaineita ja kylmäkoneöljyjä- projektityöskentely ja projektin johtaminen -tutkinnon osan valinnut osaa suunnitella ja johtaa projektitoimintaa sekä vastata alansa tarvike- ja varaosahankinnoista Tutkinnon suorittanut voi työskennellä laivasähkömestarina aluksilla tai meriteollisuuden yrityksissä laivasähköalan tehtävissä. ...

  Provider NameWinNova, Rauma

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Specialist Qualification in Product Development

  Tutkinnon suorittanut- tuntee yleisimmät tuotekehitysprosessiin liittyvät käsitteet- pystyy arvioimaan lähtötilanteen ja asettamaan tavoitteet tuotekehitystyölle- tietää, miten selvityksiä tehdään ja mitä ne käsittelevät sekä tunnistaa toimialaansa liittyvät selvitykset- osaa arvioida selvitystarpeet ja toteuttaa selvitykset- tuntee tuotekehityksen tärkeimmät systemaattiset menetelmät omalla ammattialallaan- osaa hyödyntää tiedonhakumenetelmiä- tuntee erilaisia ideointimenetelmiä, osaa ideoida ja arvioida ideoita- hallitsee tuotekehitystyötä ohjaavat suunnitelmat- tuntee hyödynnettävät analyysityökalut ja immateriaalijärjestelmän- osaa tehdä toteutuskelpoisen projektisuunnitelman omaan toimintaympäristöönsä sopivalla tavalla- huomioi asiakkaat ja ymmärtää asiantuntijoiden merkityksen tuotekehitystyössä ja pyrkii parhaaseen mahdolliseen tulokseen heidän avullaan huomioiden tuotesuojauksen- osaa tuotesuojaukseen liittyvät toimenpiteet- osaa valvoa ja puolustaa tuotesuojaa- osaa ottaa huomioon palvelun tai tuotteen valmistuksen eri vaiheet tuotekehityksessä- ymmärtää tuotteen tai palvelun kaupallistamisen osana tuotekehitystä- hallitsee taloudellisen toiminnan ja ymmärtää tulosten hyödynnettävyyden tärkeyden- ymmärtää keskeytyksen olevan osa tuotekehitysprosessia- osaa edesauttaa tuotekehitystyön jatkumista, vaikka itse joutuisi luopumaan kehittämisestä- ymmärtää raportoinnin merkityksen tuotekehitystyössä- osaa raportoida ja levittää tuotekehitysprojektin tulokset Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä tuotek ...

  Provider NamePerho Liiketalousopisto, Perho PRO

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Product Development, SQ

  Tutkinnon suorittanut- tuntee yleisimmät tuotekehitysprosessiin liittyvät käsitteet- pystyy arvioimaan lähtötilanteen ja asettamaan tavoitteet tuotekehitystyölle- tietää, miten selvityksiä tehdään ja mitä ne käsittelevät sekä tunnistaa toimialaansa liittyvät selvitykset- osaa arvioida selvitystarpeet ja toteuttaa selvitykset- tuntee tuotekehityksen tärkeimmät systemaattiset menetelmät omalla ammattialallaan- osaa hyödyntää tiedonhakumenetelmiä- tuntee erilaisia ideointimenetelmiä, osaa ideoida ja arvioida ideoita- hallitsee tuotekehitystyötä ohjaavat suunnitelmat- tuntee hyödynnettävät analyysityökalut ja immateriaalijärjestelmän- osaa tehdä toteutuskelpoisen projektisuunnitelman omaan toimintaympäristöönsä sopivalla tavalla- huomioi asiakkaat ja ymmärtää asiantuntijoiden merkityksen tuotekehitystyössä ja pyrkii parhaaseen mahdolliseen tulokseen heidän avullaan huomioiden tuotesuojauksen- osaa tuotesuojaukseen liittyvät toimenpiteet- osaa valvoa ja puolustaa tuotesuojaa- osaa ottaa huomioon palvelun tai tuotteen valmistuksen eri vaiheet tuotekehityksessä- ymmärtää tuotteen tai palvelun kaupallistamisen osana tuotekehitystä- hallitsee taloudellisen toiminnan ja ymmärtää tulosten hyödynnettävyyden tärkeyden- ymmärtää keskeytyksen olevan osa tuotekehitysprosessia- osaa edesauttaa tuotekehitystyön jatkumista, vaikka itse joutuisi luopumaan kehittämisestä- ymmärtää raportoinnin merkityksen tuotekehitystyössä- osaa raportoida ja levittää tuotekehitysprojektin tulokset Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä tuotek ...

  Provider NameRastor Oy, Oulun yksikkö

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Instrument Maker, SQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa työskennellä taloudellisesti, turvallisesti ja laadukkaasti sekä ottaa huomioon ympäristön- hallitsee nosto- ja siirtotyöt sekä tiedonkäsittelyn- tuntee työalansa säädöksiä ja sopimuksia- osaa opastaa muita tehtäväalueellaan ja toimia esimiehenä- tuntee muottien, puristustyökalujen sekä kappaleiden kiinnittämiseen ja tuotannon automatisointiin liittyvien työvälineiden rakenteet- osaa valita työvälineiden valmistuksen menetelmät ja valmistaa erikoistumisalueeseensa kuuluvia työvälinekokonaisuuksia - osaa valmistaa manuaalisilla työstökoneilla piirustusten mukaisia, laatuvaatimukset täyttäviä yksittäisiä kappaleita, joille asetetaan erityisiä mittatarkkuus- ja pintavaatimuksia- osaa käyttää 3D CAD-järjestelmiä ja tiedonsiirtomenetelmiä- osaa lukea työpiirustuksia sekä suunnitella työvaiheet ja työkokonaisuudet- pystyy laskemaan valmistusmitat ja dokumentoimaan työt- osaa tulkita standardeja, työpiirustuksia, kokoonpanokuvia, CAD-malleja ja osaluetteloita- tuntee työvälinealalle tyypilliset työvälineiden rakenteisiin ja valmistusmenetelmiin liittyvät viitetiedot- hallitsee syvällisesti materiaalitekniikkaa ja tuntee suuntautumisalueensa teollisessa tuotannossa käytettävät materiaalit Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä vaativissa ammatti- ja työnjohtotehtävissä työvälinealan yrityksissä tai itsenäisinä yrittäjinä. ...

  Provider NameKoulutuskeskus Salpaus, Lahti, Katsastajankatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages