• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 14 items
 1. Economics- Doctoral studies

  The aim of the study programme is to give the Doctoral students an opportunity to acquire basic principles of organization and management of studies and research work; to gain internationally approved competence in economics and to get internationally recognized scientific Doctor’s degree. The Doctoral study programme is arranged in a way to ensure independent research followed by new and proved results in the relevant branch of science (“Regional Economics” and “Finances and Crediting”). ...

  Provider NameDaugavpils University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika- Doktora studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019. Programmas mērķis ir ir dot iespēju ekonomikas doktorantiem apgūt augstākā līmeņa studiju metodes un pētniecības darba organizācijas, vadības principus, sagatavot kvalificētus speciālistus patstāvīgam zinātniskajam un pedagoģiskam darbam, iegūt starptautiski salīdzināmu kompetenci ekonomikas zinātnē un starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu ekonomikā. Ekonomikas doktora studiju programmas mērķis ir dot iespēju ekonomikas doktorantiem apgūt augstākā līmeņa studiju metodes un pētniecības darba organizācijas, vadības principus, sagatavot doktorantus patstāvīgam zinātniskajam un pedagoģiskam darbam, iegūt starptautiski salīdzināmu kompetenci ekonomikas zinātnē un starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu ekonomikā. Doktora studiju programmas “Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika” realizācija notiks sadarbībā ar Podlaskas Valsts universitāti – (Polija). Atbilstoši Latvijas Republikas zinātņu klasifikatoram no reģionālās ekonomikas un ekonomiskās politikas nozares BSA Ekonomikas doktora studiju programma iekļauj sekojošas apakšnozares: • reģionālā ekonomika, • tirgzinība, • finanses un kredīts, • ES tautsaimniecība. Piedāvātajā doktora studiju programmā teik izmantotas dažādas studiju metodes un formas: analīze, ekspertīze, pētniecība, lekcijas un konsultācijas, doktorantu semināri. ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Psiholoģija- Doktora studijas

  Studiju programmas mērķis: sagatavot augstākā līmeņa speciālistus psiholoģijas zinātnes nozarēs atbilstoši Eiropas Savienības prasībām. Studiju programmas uzdevumi: augsti kvalificētu speciālistu sagatavošana psiholoģijas zinātnes nozarē; doktorantu teorētiskās sagatavotības līmeņa nodrošināšana atbilstoši pasaules un Latvijas psiholoģijas zinātnes satura prasībām; zinātniskā pētījuma organizācijas, rezultātu analīzes prasmju un iemaņu sistēmas pilnveidošana; zinātnisko datu iegūšanas prasmju pilnveidošana un rezultātu ieviešanas iemaņas veidošana ikdienas dzīvē, lasot lekcijas, vadot seminārus utt., apstākļu nodrošināšana promocijas darba sagatavošanai un aizstāvēšanai visaugstākajā līmenī. Programma tiek īstenota Sociālo zinātņu fakultātē Sociālās psiholoģijas katedrā un Humanitāro un sociālo zinātņu institūtā Doktorantiem ir iespēja: studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā; publicēt savus rakstus un pētījumu rezultātus vietējos periodiskajos izdevumos un ikgadējos zinātnisko rakstu krājumos; piedalīties ikgadējās zinātniskajās konferencēs Daugavpils Universitātē un citās augstskolās, kā arī Eiropas un pasaules mēroga konferencēs; iesaistīties studentu starptautiskajās apmaiņas programmās un studēt ārvalstu augstskolās; piedalīties ar pētījuma tēmu saistītu projektu izpildē; studējot par budžeta līdzekļiem, saņemt stipendiju. Iegūstamie studiju rezultāti: zināšanas saistītas ar pētnieka identitāti, kas tādējādi ir personiskas, jēgpilnas un kritiski ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Demogrāfija- Doktora studijas

  2016. gadā uzņemšana nav plānota. Studiju programmas mērķis ir dot doktorantiem padziļinātas zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas patstāvīga pētniecības darba veikšanai, sagatavot augsti kvalificētus speciālistus demogrāfijas jomā, kas būtu gatavi turpināt pētījumus, akadēmiskās un profesionālās darbības sabiedriskajā un privātajā sektorā. Iegūstamais grāds ir pilnībā starptautiski salīdzināms, kas ļauj absolventiem pilnvērtīgi piedalīties un dot savu ieguldījumu starptautiskajās debatēs un iekļauties akadēmiskajās aprindās. Demogrāfijas doktora programmā studējošo uzdevumi: •pētīt demogrāfijas un tās disciplīnu teorētiskos pamatus un metodoloģiju; •attīstīt spējas kritiski domāt, analizēt un argumentēt; •iegūt pedagoģiskās prasmes un pārbaudīt tās praksē (lasot lekcijas, vadot seminārus, veicot apmācību un konsultēšanu); •prezentēt pētījumu rezultātus starptautiskās konferencēs, semināros, doktorantūras skolās; •publicēt pētījumu rezultātus recenzējamos zinātniskos izdevumos; •pierādīt kompetenci, rakstot un aizstāvot promocijas darbu, lai saņemtu starptautiski salīdzināmu doktora grādu demogrāfijā; •piedalīties Latvijas un Eiropas Savienības sociāli demogrāfiskās un ekonomiskās attīstības problēmu risināšanā. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Ekonomika- Doktora studijas

  Ekonomikas DSP piedāvā studijas šādās ekonomikas zinātnes apakšnozarēs: Latvijas tautsaimniecība; finanses un kredīts; grāmatvedība un uzskaites teorija; ekonometrija; statistika; tirgzinība. Ekonomikas doktora studiju programmas mērķis ir dot iespēju doktorantiem apgūt augstākā līmeņa studiju metodes un pētniecības darba organizācijas, vadības principus, sagatavot doktorantus patstāvīgam zinātniskajam un pedagoģiskam darbam, iegūt starptautiski salīdzināmu kompetenci ekonomikas zinātnē un starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu. Lai sasniegtu šo mērķi programmā izvirzīti šādi galvenie uzdevumi, kas doktorantiem jāveic studiju procesā: •jaunāko pētījumu metožu apgūšana ekonomikā un to pielietošana praksē; •jaunāko informāciju tehnoloģiju, datu apstrādes un prezentēšanas paņēmienu apguve; •padziļināta ekonomikas teorētisko disciplīnu apguve; •attīstīt kritiskās domāšanas, analīzes un argumentācijas spējas, lai bagātinātu studentu un sabiedrības intelektuālo potenciālu; •veicināt ekonomiskās zinātnes tālāko attīstību piedaloties svarīgu nacionālo un globālo problēmu risināšanā; •promocijas eksāmenu nokārtošana; •lektora, projektu vadītāja un izstrādātāja darba pieredzes pamatu apgūšana; •patstāvīga pētnieciskā darba izstrāde un pabeigšana ar zinātniski oriģinālu un pārbaudītu rezultātu iegūšanu; •zinātnisko rezultātu publicēšana vispāratzītos recenzējamos zinātniskajos žurnālos (izdevumos); •piedalīšanās ar referātiem vietējās un starptautiskajās konferencēs, semināros, skolās; •pierādīt kompetenci uzra ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Politikas zinātne- Doktora studijas

  Politikas zinātnes doktora studiju programmas mērķis ir dot iespēju apgūt studiju un pētniecības darba organizācijas un vadības principus un iegūt starptautiski salīdzināmu kompetenci politikas zinātnē un starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu politikas zinātnē. Doktora studiju programmas absolventiem ir jābūt sagatavotiem darbam akadēmiskajās un pētnieciskajās institūcijās un vienlīdz kvalificēti veikt pētniecisko darbību un piedalīties sociāli politiskajos procesos starptautiskajā, reģionālajā un vietējā līmenī, spēt realizēt savu profesionālo un cilvēcisko potenciālu un būt konkurētspējīgiem darba tirgū. Lai sasniegtu mērķi, programmā izvirzīti šādi galvenie uzdevumi, kas doktorantam jāveic studiju procesā: •jaunāko pētījumu metožu apgūšana un to pielietošana praksē; •jaunāko informācijas tehnoloģiju, datu apstrādes un prezentācijas paņēmienu apguve; •padziļināta politikas zinātnes teorētisko disciplīnu apguve; •promocijas eksāmenu nokārtošana; •lektora, projektu vadītāja un izstrādātāja pieredzes pamatu apgūšana; •patstāvīga pētnieciskā darba izstrāde un pabeigšana ar zinātniski oriģinālu un pārbaudītu rezultātu iegūšanu; •zinātnisku rezultātu publicēšana vispāratzītos recenzējamos zinātniskajos žurnālos (izdevumos); •piedalīšanās ar referātiem starptautiskās konferencēs, semināros un skolās. Programmas studiju rezultāti Programmas īstenošanas gaitā absolventi iegūst: Zināšanas: augsta līmeņa zināšanas par politikas zinātni, sociālām zinātnēm kopumā, akadēmisko darbu, profesionālām aktivitātēm ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Psiholoģija- Doktora studijas

  Psiholoģijas DSP piedāvā studijas šādās psiholoģijas apakšnozarēs: vispārīgā psiholoģija; attīstības psiholoģija; sociālā psiholoģija/organizāciju psiholoģija; personības psiholoģija; klīniskā psiholoģija; klīniskā psiholoģija ar novirzienu – kognitīvi biheiviorālā psihoterapija. Doktorantam ir iespēja pieteikties ne tikai realizēt pētījumu noteiktā psiholoģijas apakšnozarē, bet arī starpnozaru – Psiholoģijas un Izglītības vadības nozaru – doktorantu skolā „Indivīdu, grupu un organizāciju attīstība psiholoģisko, izglītības un sociālo faktoru mijiedarbības ietekmē”. Programmas mērķis − sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus un mācībspēkus dažādās psiholoģijas nozarēs (vispārīgā/kognitīvā, klīniskā, attīstības, personības, sociālā/ organizāciju psiholoģijā), veicinot viņu pētniecības darba organizācijas, vadības un realizācijas iemaņas, pamatojoties uz dziļāku psiholoģijas teorijas un metodoloģijas izpratni vismaz divās psiholoģijas apakšnozarēs, prasmi sadarboties ar savas jomas speciālistiem Latvijas un starptautiskā mērogā, un izstrādājot oriģinālu zinātnisku pētījumu − promocijas darbu, kuru aizstāvot tiek iegūts starptautiski pielīdzināms zinātņu doktora grāds psiholoģijā. Klīniskās psiholoģijas virziena doktorantiem programma piedāvā papildus specializāciju kognitīvi biheiviorālā terapijā (KBT), veicinot viņu profesionālās iemaņas psihoterapijā (šāda specializācija ir tikai Latvijas Universitātes doktorantūrā Baltijas valstu vidū. Specializācija tiek īstenota sadarbībā ar Latvijas Kognitīvi biheiviorālā ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Socioloģija- Doktora studijas

  Latvijas Universitātes socioloģijas doktora studiju programma sagatavo augsti kvalificētus zinātniskos darbiniekus un mācībspēkus socioloģijā. Studijas notiek Latvijas Zinātņu nozaru sarakstā apstiprinātajās socioloģijas apakšnozarēs: - socioloģijas teorija un vēsture, - lietišķā socioloģija, - sociālā antropoloģija, - sociālā politika un sociālā darba organizācija, - kultūras un masu komunikācijas socioloģija, - lauku socioloģija, - organizāciju un sabiedriskās pārvaldes socioloģija, - politikas socioloģija. Programma atbalsta jaunus pētījumu virzienus par aktuāliem sabiedrības attīstības jautājumiem un veicina doktorantu specializāciju atbilstoši viņu zinātniskajām interesēm. Programmas realizācijā iesaistīti vadošie Latvijas sociologi. Profesori iesaista doktorantus starptautiskos un vietējos pētnieciskos projektos. Tas paplašina jauno zinātnieku specializācijas iespējas un konkurētspēju starptautiskā mērogā. Studijas tiek realizētas atbilstoši programmai un doktorantu individuālajiem plāniem. Galvenās studiju sastāvdaļas ir promocijas darba izstrāde (100 kp), promocijas eksāmeni (10 kp), teorētiskie kursi, zinātnisku publikāciju sagatavošana, piedalīšanās bakalaura studiju programmas realizācijā un individuālās studijas un pētniecība. Studiju apjoms ir 144 kredītpunkti, ilgums – 3 gadi (6 semestri) pilna laika klātienē vai 4 gadi (8 semestri) nepilna laika klātienē. Programmā ir 10 budžeta vietu. Latvijas Universitātē darbojas promocijas padome socioloģijā, politikas zinātnē un komun ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Agrārā un reģionālā ekonomika- Doktora studijas

  Studiju programmas mērķis: radīt intelektuālos, metodoloģiskos, zinātniskos, institucionālos un tehniskos apstākļus, kas veicina ekonomikas zinātņu starptautiskiem standartiem atbilstoša kvalifikācijas līmeņa jaunas zinātnieku paaudzes veidošanos un rada iespējas doktorantiem apgūt augstākā līmeņa teorētisko studiju metodes, pētniecības darba metodes un tā organizācijas principus, izstrādāt promocijas darbu un iegūt starptautiski pielīdzināmu ekonomikas zinātņu doktora grādu. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Ekonomika- Doktora studijas

  Studiju programmas mērķis: sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus patstāvīgam akadēmiskajam, pētnieciskajam un praktiskajam darbam ekonomikas zinātnē, tās apakšnozarēs “Reģionālā ekonomika” un “Finanses un kredīts” atbilstoši Latvijas un Eiropas Savienības prasībām, kā arī nodrošināt studējošajiem iespēju izstrādāt zinātniski oriģinālu pētniecisko darbu. Iegūstamie studiju rezultāti: padziļināta ekonomikas teorētisko disciplīnu apguve, tajā skaitā: reģionālās attīstības perspektīvas; finanšu tirgus darbība; jaunāko informācijas tehnoloģiju, datu apstrādes un pētījumu metožu apgūšana; lektora, projekta dalībnieka un studiju darba vadītāja pieredzes apgūšana, piedaloties bakalaura, maģistra studiju programmu un pētniecisko projektu realizācijā; piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, semināros; pētniecisko rezultātu noformēšana un iesniegšana publicēšanai zinātniskajos izdevumos; promocijas eksāmenu nokārtošana izvēlētajā zinātņu apakšnozarē un svešvalodā; stažēšanās citās augstskolās un zinātniski pētnieciskajās institūcijās. Programma tiek īstenota Sociālo zinātņu fakultātes Ekonomikas katedrā un Humanitāro un sociālo zinātņu institūtā ar mērķi paaugstināt ekonomiskās analīzes potenciālu Latvijā, palielināt kvalificētu ekspertu skaitu, kuri spētu analizēt būtiskas ekonomiskās un sociālās problēmas, kā arī ieteikt perspektīvus un modernus risinājumus, kas uzlabotu Latvijas valsts pārvaldes darbu un sadarbību ar Eiropas Savienības institūcijām ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages