• EQF Home Page Icon

Qualification: Electrotechnician

No translation available for Bulgarian. Showing the original language.

Electrotechnician

Qualification Information

● Werkt in teamverband (I130601 Id13315-c)
- Wisselt informatie uit met collega’s
- Volgt instructies op
- Rapporteert mondeling aan klanten of verantwoordelijke
- Licht de klant of verantwoordelijke in bij onvoorziene omstandigheden
- Registreert verbruikte materialen en tijdsbesteding
- Werkt in teamverband

● Werkt met oog voor veiligheid, milieu, energie, kwaliteit en welzijn (co 01115)
- Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid en milieu
- Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling
- Sorteert afval
- Neemt gepaste maatregelen om hinder (stof, lawaai…) en afval te beperken
- Werkt ergonomisch
- Werkt met oog voor de energieprestatie van gebouwen
- Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften
- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften
- Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies
- Slaat de eigen gereedschappen, machines en materialen op

● Werkt op hoogte volgens de veiligheidsregels (co 01116)
- Plaatst en gebruikt stellingen en hoogtewerkers
- Plaatst en gebruikt ladders
- Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) aangepast aan de werkomstandigheden

● Gebruikt gepaste machines en gereedschappen (co 01117)
- Gebruikt gepaste machines en gereedschappen
- Controleert de staat van machines en gereedschappen voor gebruik
- Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier
- Reinigt en controleert de machines en gereedschappen na gebruik
- Voert onderhoud uit aan de eigen machines of gereedschappen en herstelt indien nodig

● Realiseert een eenvoudig, klassiek residentieel, tertiair en industrieel elektrisch schema (co 01118)
- Houdt rekening met de behoeften van de klant, de opdrachtgever of leidinggevende
- Formuleert voorstellen aan de klant, opdrachtgever of leidinggevende
- Realiseert een eenvoudig eendraadschema
- Realiseert eenvoudige basisschakelingen in een tertiaire en industriële context

● Maakt een planning en verdeelt de taken van de monteur en/of installateur (co 01119)
- Treft voorbereidingen om de eigen opdracht optimaal uit te voeren
- Maakt afspraken met de klant of opdrachtgever over de planning
- Geeft opdrachten en richtlijnen aan de monteur en/of installateur
- Leest en begrijpt elektrische schema’s en werkinstructies
- Leest en begrijpt het installatieschema, het technisch dossier of de werkfiche
- Beslist met welke materialen, machines en gereedschappen hij werkt
- Doet de nodige bestellingen

● Voert voorbereidende werkzaamheden uit (co 01120)
- Leeft het werkplaatsreglement na
- Identificeert niet-standaardsituaties, meldt ze aan de klant of de verantwoordelijke (opdrachtgever of leidinggevende)
- Kiest de benodigde gereedschappen, machines en materialen voor de uit te voeren werkzaamheden
- Bakent de werkplek af en voorziet een doorgang voor bevoegden

● Zet leidingtracés uit volgens de instructie (F160201 Id16828-c)
- Leest en begrijpt elektrische schema’s en werkinstructies
- Tekent de componenten af in functie van het installatiedossier
- Tekent de leidingen en kanalisaties af zodat het formaat ervan overeenkomt met het type kanalisatie en het installatiedossier
- Gebruikt gepast gereedschap (waterpas, laser, pasdarm, smetkoord,…)

● Realiseert sleuven en holtes voor het leggen van leidingen (F160201 Id16828-c)
- Leest en begrijpt werkinstructies, technische tekeningen en elektrische schema’s
- Raadpleegt technische bronnen (handleidingen)
- Maakt sleuven, nissen en doorboringen in vloeren en muren door te slijpen, te kappen en te boren
- Zet leidingtracés en de plaats van toestellen uit op basis van technische plannen

● Legt buizen met draden en/of kabels voor de verschillende stroomkringen (F160201 Id16840-c)
- Bepaalt de gewenste buislengte en diameter
- Brengt buizen op maat en ontbraamt ze
- Plooit leidingen zodat de buigradius gerespecteerd wordt
- Verbindt buizen met behulp van een mof
- Zet de leidingen vast op geregelde afstand
- Bevestigt buizen bij opbouw en inbouw
- Legt ringbuis of flexbuis met draden of kabel volgens de stroomkringen
- Ontmantelt de kabels met gepast gereedschap
- Plaatst kabelwartels
- Voert de kabels in de toestellen in
- Voorziet voldoende draadreserve
- Bundelt de draden volgens de stroomkringen en labelt volgens het eendraadschema
- Houdt een logica aan in het kleurgebruik van verschillende elektrische draden, conform het AREI

● Plaatst en bevestigt dozen met aangepast materiaal, gereedschap en machines (F160201 Id16840-c)
- Plaatst inbouwdozen, horizontaal of verticaal, enkelvoudig of meervoudig
- Bevestigt inbouwdozen met metselspecie of plaaster
- Plaatst opbouwdozen
- Plaatst holle wanddozen

● Monteert en plaatst leidingen, buizen, kanalisaties, vloerdoezen en verschillende soorten aansluitdozen (F160201 Id16840-c)
- Leest en begrijpt montagevoorschriften en technische tekeningen voor leidingen, buizen, kanalisaties
- Maakt of past bevestigingssteunen en hulpstukken aan (bochten, koppelplaten en verloopstukken)
- Bewerkt goot-en draagsystemen (kabelgoten, kabelladders, railkokersystemen)
- Monteert bevestigingsbeugels, goot, draagsystemen en hulpstukken
- Legt buizen in opbouw parallel naast elkaar met de geëigende hulpstukken
- Plaatst inbouwdozen, aftakdozen, vloerdozen
- Fixeert leidingen met metselspecie of plaaster

● Trekt draden en/of kabels voor de verschillende stroomkringen in elektrische installaties voor het aansluiten van diverse toestellen (F160201 Id16840-c)
- Bevestigt de kabels met gepaste hulpmiddelen
- Ontmantelt de kabels met gepast gereedschap
- Plaatst kabelwartels aangepast aan de sectie van de kabel
- Voert de draden en de kabels in de toestellen in
- Voorziet voldoende draadreserve
- Nummert de kabels volgens de instructie
- Hanteert manueel kabels
- Legt en moduleert, bevestigt en verbindt vermogen- en stuurkabels in goten en buizen

● Plaatst het aardingssysteem en sluit aan (co 01121)
- Plaatst de aarding (aardingslus en aardelektrode)
- Meet de aarding uit
- Sluit de aarding aan
- Plaatst en sluit een aarding aan in het bord
- Plaatst de aardingsonderbreker
- Realiseert de equipotentiaalverbinding

● Legt gepantserde kabels en sluit ze aan (co 01122)
- Maakt een sleuf
- Legt unipolaire kabels
- Plaatst EXVB en XVB kabels
- Sluit EXVB en XVB kabels
- Dicht de sleuf

● Bevestigt en sluit materiaal voor laagspanning aan (schakelaars, stopcontacten,…) (F160201 Id11568-c)
- Ontmantelt elektrische kabels
- Sluit schakelaars en stopcontacten aan door de geleiders aan de toestelklemmen te verbinden
- Plaatst schakelaars en stopcontacten in de muren
- Plaatst opbouwschakelaars en -stopcontacten
- Plaatst en sluit de verlichting aan

● Monteert en sluit installaties op zeer lage spanning aan (telefonie, informatica, brandalarmen,…) (F160201 Id21930-c)
- Monteert kabels en outlets voor telefonie, TV- en datadistributie
- Plaatst en sluit telefoons, TV en aanverwante toestellen (modem, parlofoon, videofoon, telefooncentrale,…) aan
- Plaatst en sluit de componenten van domoticasystemen in woningen en kantoorgebouwen (garagepoortopeners, rolluikbediening,…) aan
- Plaatst en sluit de componenten van beveiligingssystemen (brandbeveiliging, inbraakbeveiliging, toegangscontrole,…) aan
- Sluit de vermogenskabels, stuurkabels en verdeelkabel aan op de elektrische installatie
- Controleert de goede werking van de geïnstalleerde laagspanningsinstallatie door testen en metingen
- Herstelt of vervangt onderdelen van laagspanningsinstallaties (transformatoren, schakelaars, sturingen, detectoren, bekabeling, batterijen,…)

● Plaatst, monteert en bedraadt verdeelborden, vermogensborden en/of stuurborden (F160201 Id16505-c)
- Raadpleegt technische bronnen (eendraadschema, situatieschema, technisch dossier,…)
- Plaatst een bord volgens de instructies van de ontwerper
- Monteert de samenstellende delen van een bord volgens zijn eigen of het verkregen ontwerp
- Bedraadt een bord
- Voert de voedingskabel in en verbindt deze met de aansluitscheider
- Plaatst een meterkast
- Voert de installatie uit conform de richtlijnen van de distributienetbeheerder

● Installeert en sluit verlichtingsinstallaties aan (F160201 Id27596-c)
- Zet leidingtracés uit voor kabelgoten en kabels volgens de instructie
- Maakt verdelingen van het stroomnetwerk naar de verschillende lichtpunten
- Plaatst verlichtingsarmaturen
- Verbindt de verlichtingsarmaturen
- Plaatst railsystemen voor het bevestigen van verlichtingsarmaturen in plafonds, valse plafonds en muren
- Plaatst indien nodig transformatoren bij de lampen en sluit ze aan
- Plaatst een starter en voorschakelapparatuur bij fluorescentielampen en sluit ze aan
- Plaatst het juiste type lampen in de armaturen

● Stelt een residentiële en klassieke (niet-complexe) tertiaire en klassieke (niet-complexe) industriële elektrische installatie in werking en voert controles uit (F160201 Id15669-c)
- Gebruikt PBM’s en CBM’s bij werkzaamheden onder spanning
- Controleert de continuïteit van het aardingssysteem
- Brengt de kringen systematisch onder spanning
- Voert visuele controles uit op de werking van de elektrische installatie
- Controleert de goede werking van de elektrische installatie door testen en metingen
- Herstelt of vervangt onderdelen van de elektrische installaties (kleine transformatoren, schakelaars, detectoren, bekabeling, batterijen,…)
- Geeft de installatie indien mogelijk vrij voor gebruik na aansluiting en controle

● Assisteert bij niet klassieke (complexe) tertiaire en industriële elektrische installaties, stelt ze in werking en voert controles uit (F160201 Id15669-c)
- Gebruikt PBM’s en CBM’s bij werkzaamheden onder spanning
- Controleert de co

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
4