Vertegenwoordiging in Nederland

Brexit: veelgestelde vragen

Brits referendum over het lidmaatschap van de EU – Vragen en antwoorden

Wat gaat er gebeuren, nu het Verenigd Koninkrijk heeft gestemd om uit de EU te stappen?
De Europese Commissie neemt kennis van de uitkomst van het Britse referendum. De procedure volgens artikel 50 van het Verdrag over de Europese Unie moet in gang worden gezet.

De tijdens de Europese Raad van 18-19 februari 2016 vastgestelde voorwaarden van de regeling voor het Verenigd Koninkrijk zijn vervallen.

Gedurende de onderhandelingen volgens artikel 50 blijven de Verdragen en het recht van de Europese Unie op het VK van toepassing. Mocht binnen twee jaar na de inwerkingstelling van artikel 50 geen akkoord zijn bereikt, verlaat het VK de EU zonder een nieuw akkoord.

Welke rol speelt de Commissie in de artikel-50-procedure?
De Europese Commissie speelt de rol die in het Verdrag is vastgelegd.

Na de kennisgeving door het VK van zijn terugtrekkingsbesluit moet de Europese Raad, zonder het VK, met eenparigheid van stemmen overeenstemming bereiken over de onderhandelingsrichtsnoeren. Over het akkoord wordt onderhandeld overeenkomstig de regels voor internationale akkoorden zoals bepaald in artikel 218, lid 3, van het Verdrag.

Dit houdt in dat de Commissie aanbevelingen doet aan de Raad, minus het VK, die een besluit vaststelt tot machtiging van de Commissie om de onderhandelingen te openen en tot aanduiding van de onderhandelaar namens de Unie of het hoofd van het onderhandelingsteam van de Unie.

Het onderhandelde akkoord moet worden vastgesteld met gekwalificeerde meerderheid van stemmen van 72% van de overige 27 EU-landen die samen 65% van de EU-bevolking vertegenwoordigen. Het definitieve akkoord moet ook door het Europees Parlement met een gewone meerderheid worden goedgekeurd.

Hoe nu verder?
Op de EU-top van 28 en 29 juni zijn de resultaten van het referendum besproken en zijn deze afspraken gemaakt over de toekomst.  

Update:

  • 19 september: Julian King benoemd tot nieuwe commissaris voor Veiligheidsunie.
     
  • 14 september: EU zet taskforce op om onderhandelingen rondom de Brexit voor te bereiden. Lees verder.
     
  • 2 augustus: Nieuwe kandidaat Britse EU-Commissaris voorgesteld (n.a.v aftreden vorige Britse EU-Commissaris Jonathan Hill op 15 juli).
     
  • 27 juli: Oud-Eurocommissaris Barnier is benoemd als hoofdonderhandelaar Brexit. Lees verder.

 BIJLAGE

 

 

Artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie

1.   Een EU-land kan overeenkomstig zijn grondwettelijke bepalingen besluiten zich uit de Unie terug te trekken.

2.   De lidstaat die besluit zich terug te trekken, geeft kennis van zijn voornemen aan de Europese Raad. In het licht van de richtsnoeren van de Europese Raad sluit de Unie na onderhandelingen met deze staat een akkoord over de voorwaarden voor zijn terugtrekking, waarbij rekening wordt gehouden met het kader van de toekomstige betrekkingen van die staat met de Unie.

Over dat akkoord wordt onderhandeld overeenkomstig artikel 218, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Het akkoord wordt namens de Unie gesloten door de Raad, die met gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluit, na goedkeuring door het Europees Parlement.

3.   De Verdragen zijn niet meer van toepassing op de betrokken staat met ingang van de datum van inwerkingtreding van het terugtrekkingsakkoord of, bij gebreke daarvan, na verloop van twee jaar na de in lid 2 bedoelde kennisgeving, tenzij de Europese Raad met instemming van de betrokken lidstaat met eenparigheid van stemmen tot verlenging van deze termijn besluit.

4.   Voor de toepassing van de leden 2 en 3 nemen het lid van de Europese Raad en het lid van de Raad die de zich terugtrekkende lidstaat vertegenwoordigen, niet deel aan de beraadslagingen of aan de besluiten van de Europese Raad en van de Raad die hem betreffen.

De gekwalificeerde meerderheid wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 238, lid 3, onder b), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

5.   Indien een lidstaat die zich uit de Unie heeft teruggetrokken, opnieuw om het lidmaatschap verzoekt, is op zijn verzoek de procedure van artikel 49 van toepassing.