Vertegenwoordiging in Nederland

Terroristische content binnen één uur offline halen in hele EU

De Europese Commissie is vandaag met een nieuw voorstel gekomen waarin staat dat terroristische content binnen één uur van internet moet worden verwijderd.  – één uur is namelijk de kritieke termijn, waarbinnen de grootste schade kan worden aangericht.

12/09/2018

/netherlands/file/cybersecurityv2png_nlcybersecurity_v2.png

terrorisme bestrijden op het web
copyright EC

Dit zei EC-voorzitter Juncker tijdens zijn toespraak over de Staat van de Unie.

Terroristische online-inhoud wordt nog steeds in omloop gebracht, wat een reëel risico voor de Europese burgers inhoudt.  Alleen al  in  januari  2018  werden  bijvoorbeeld  bijna  700  nieuwe  officiële  IS-propagandaberichten  
verspreid.

Snelle verspreiding vereist snelle reactie
Het feit dat dit soort propaganda snel via allerlei platforms kan worden verspreid, vereist een even snelle reactie. Alle propaganda waarmee terroristische daden worden voorbereid, aangemoedigd of verheerlijkt, is illegaal en moet worden verwijderd geïntensiveerd.

Dit zijn de belangrijkste kenmerken van het voorstel:

  • De één-uurregel: een juridisch bindende termijn van één uur voor waarbinnen de inhoud moet worden verwijderd na een verwijderingsbevel van nationale bevoegde autoriteiten;
  • Een duidelijke definitie van terroristische inhoud als materiaal dat aanzet of oproept tot het plegen van terroristische misdrijven, de activiteiten van een terroristische groepering bevordert of waarmee technieken worden aangeleerd om terroristische misdrijven te plegen;
  • Een zorgplicht voor alle platforms om ervoor te zorgen dat deze niet worden misbruikt om terroristische online-inhoud te verspreiden. Naargelang van het risico op verspreiding van terroristische inhoud via hun platforms, zullen dienstverleners ook proactieve maatregelen moeten nemen – zoals het gebruik van nieuwe tools – om hun platforms en gebruikers beter te beschermen tegen misbruik door terroristen;
  • Intensievere samenwerking:  nauwere samenwerking tussen aanbieders van hostingdiensten, de EU-landen en Europol. Dienstverleners en de EU-landen zullen contactpunten moeten aanwijzen die dag en nacht beschikbaar zijn om de follow-up van de verwijderingsbevelen en meldingen te vergemakkelijken;
  • Solide waarborgen: Aanbieders van inhoud zullen gebruik kunnen maken van doeltreffende klachtenmechanismen die alle dienstverleners moeten invoeren. Wanneer inhoud ten onrechte is verwijderd, zal de dienstverlener deze zo snel mogelijk weer online moeten zetten. De nationale autoriteiten zullen ook voorzien in doeltreffende voorzieningen in rechte en de aanbieders van platforms en inhoud zullen het recht hebben om een verwijderingsbevel te betwisten. De platforms die gebruikmaken van tools voor automatische opsporing moeten voorzien in menselijke supervisie en controle om te vermijden dat inhoud bij vergissing wordt verwijderd;
  • Meer transparantie en verantwoordingsplicht:  I.v.m. transparantie en supervisie moeten de dienstverleners en de EU-landen jaarlijkse transparantieverslagen indienen over de manier waarop zij terroristische inhoud aanpakken. Ook moeten zij regelmatig verslag uitbrengen over de genomen proactieve maatregelen;
  • Hoge en afschrikkende geldboetes: De EU-landen zullen doeltreffende, evenredige en afschrikkende boetes moeten opleggen voor de niet-naleving van bevelen om terroristische online-inhoud te verwijderen. Wanneer dergelijke inhoud stelselmatig niet wordt verwijderd na een verwijderingsbevel, kan aan de dienstverlener een geldboete worden opgelegd van maximaal 4 % van zijn wereldwijde omzet van het laatste boekjaar.

Welke online platformen?
Na goedkeuring door het Europees Parlement en de Raad zullen de nieuwe regels gelden voor alle internetbedrijven die in de EU hun diensten aanbieden, ongeacht de plaats van vestiging van het hoofdkantoor en hun omvang.

Meer weten? Lees de factsheet en de veelgestelde vragen.