Vertegenwoordiging in Nederland

Nieuw EU-actieplan tegen racisme om het tij in Europa te keren

/netherlands/file/anti-racisme2avdienstfotograafclaudiocentonzewebnljpg_nlanti-racisme_2_avdienst_fotograaf_._claudio_centonze_web_nl.jpg

Claudio Centonze
Copyright EC

De Europese Commissie is vandaag met een actieplan gekomen om racisme de komende vijf jaar in de hele EU beter te bestrijden.  EC-voorzitter Ursula von der Leyen had dit actieplan al aangekondigd in de jaarlijkse beleidstoespraak de Staat van de Unie.

18/09/2020

De vooruitgang tegen racisme wordt moeizaam verworven en snel teniet gedaan. De Commissie ziet dit moment als het moment voor verandering. Voor de bouw van een werkelijk antiracistische Unie, die racisme veroordeelt en zich ertegen teweer stelt.

Er is geen plaats voor rassendiscriminatie en racisme van welke aard ook in democratische samenlevingen. We moeten er allemaal naar streven dat in onze samenleving racisme niet meer wordt getolereerd. Met dit actieplan erkennen we dat racisme niet alleen door individuen wordt gepleegd, maar ook structureel is. We moeten dit probleem dus op alle bestuursniveaus aanpakken om het tij te keren. Daarom pakken we onder meer de rechtshandhaving, sociale attitudes, stereotypen en economische problemen aan; en sporen we de lidstaten aan hun respectieve antiracismeactieplannen aan te nemen,” aldus Helena Dalli, commissaris voor Gelijkheid.

De Commissie roept in het vandaag gepresenteerde actieplan op tot:

  • versterkte maatregelen op nationaal niveau — de EU-landen  worden aangemoedigd om tegen eind 2022 nationale actieplannen tegen racisme en rassendiscriminatie aan te nemen. Tegen eind 2021 zal de Commissie, in samenwerking met nationale deskundigen, de belangrijkste beginselen voor het opstellen van doeltreffende nationale actieplannen opstellen. Uiterlijk eind 2023 wordt een eerste voortgangsverslag uitgebracht.
  • nauwere coördinatie - De Commissie benoemt een coördinator voor racismebestrijding en start een regelmatige dialoog met belanghebbenden, die ten minste tweemaal per jaar wordt georganiseerd. De coördinator zal contacten onderhouden met mensen die behoren tot een raciale of etnische minderheid en interactie aangaan met EU-landen, het Europees Parlement, het maatschappelijk middenveld, de academische wereld en de Commissie om de beleidsreacties op het gebied van antiracisme te versterken.
  • betere handhaving van het EU-recht - De EU beschikt over een sterk rechtskader voor de bestrijding van discriminatie, racisme en vreemdelingenhaat, maar zal dit kader onder de loep nemen en eventuele tekortkomingen die moeten worden aangepakt, in kaart te brengen.

In 2021 zal de Commissie verslag uitbrengen over de toepassing van de richtlijn rassengelijkheid en tegen 2022 een vervolg geven met eventuele wetgeving. De Commissie zal ook zorgen voor een volledige en correcte omzetting en uitvoering van het kaderbesluit betreffende de bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat, onder meer door inbreukprocedures.

  • integere uitvoering van politietaken en bescherming - De EU-landen worden
    aangespoord hun inspanningen op te voeren om discriminerende handelswijzen van rechtshandhavingsinstanties te voorkomen en de geloofwaardigheid van de rechtshandhaving tegen haatmisdrijven te vergroten.
  • meer diversiteit bij het EU - De Commissie zal inspanningen leveren om de representativiteit van haar personeelsbestand aanzienlijk te verbeteren door maatregelen in verband met aanwerving en selectie. Andere EU-instellingen worden verzocht vergelijkbare stappen te zetten.

Andere maatregelen die in het actieplan worden genoemd, zijn: bewustmaking en bestrijding van raciale en etnische stereotypen via media, onderwijs, cultuur en sport; en verbeterde verzameling van gegevens die zijn uitgesplitst naar ras of etnische afstamming.

De Commissie zal ook een initiatief opzetten voor een jaarlijkse aanwijzing van Europese hoofdstad/steden voor inclusie en diversiteit en zal in het voorjaar 2021 een top tegen racisme organiseren. De Commissie verzoekt het Europees Parlement en de EU-landen om het actieplan aan te nemen.

Meer weten? Lees het volledige persbericht voor uitgebreide informatie.

Factsheet