Vertegenwoordiging in Nederland

Europa intensiveert strijd tegen illegale content

Online platforms  en EU-landen moeten European beter beschermen tegen illegale content. Het moet sneller en efficiënter offline worden gehaald. De verspreiding van illegale content ondermijnt het vertrouwen van de burgers in het internet en brengt veiligheidsrisico's met zich mee.

01/03/2018

Dat staat in de aanbevelingen van de Europese Commissie.  Bij illegale content gaat het om: terroristische inhoud, het aanzetten tot haat en geweld, materiaal dat seksueel misbruik van kinderen bevat, namaakproducten en inbreuken op het auteursrecht. Hoewel de Europeanen al beter worden beschermd op het internet, moeten de platforms dubbel zoveel inspanningen gaan leveren.

Dit zijn de aanbevelingen:

 • Duidelijkere meldings- en actieprocedures: bedrijven moeten eenvoudige en transparante regels invoeren voor de melding van illegale inhoud, inclusief versnelde procedures voor ‘betrouwbare melders.’ Om te vermijden dat legale inhoud onbedoeld wordt verwijderd, moeten de aanbieders van de inhoud op de hoogte worden gesteld van dergelijke besluiten en de mogelijkheid hebben om bezwaar aan te tekenen.
   
 • Efficiëntere tools en proactieve technologieën: Bedrijven moeten duidelijke meldingssystemen voor gebruikers invoeren. Zij moeten over proactieve tools beschikken om illegale inhoud op te sporen en te verwijderen, vooral voor terroristische inhoud en inhoud die ook zonder context als illegaal kan worden beschouwd, zoals namaakgoederen of materiaal dat seksueel misbruik van kinderen bevat.
   
 • Sterkere waarborgen voor de grondrechten: Om ervoor te zorgen dat accuraat en gegrond wordt beslist om inhoud te verwijderen, vooral als er geautomatiseerde tools worden gebruikt, moet er garantie zijn op menselijke supervisie en controle.  Met in acht neming van de grondrechten, de vrijheid van meningsuiting en de voorschriften voor gegevensbescherming.
   
 • Bijzondere aandacht voor kleine ondernemingen: De bedrijven moeten op basis van vrijwillige regelingen samenwerken en ervaringen, beste praktijken en technologische oplossingen (zoals instrumenten voor automatische opsporing) uitwisselen.
   
 • Nauwere samenwerking met de autoriteiten: Indien er bewijs is van een ernstig strafbaar feit of een vermoeden dat illegale inhoud mensenlevens in gevaar brengt of veiligheidsrisico's in zich bergt, moeten bedrijven de rechtshandhavingsinstanties onmiddellijk op de hoogte brengen. De EU-landen worden aangemoedigd passende wettelijke verplichtingen vast te stellen.
   
 • Deze maatregelen kunnen verschillen naargelang van de aard van de illegale inhoud en in de aanbeveling worden ondernemingen aangemoedigd het evenredigheidsbeginsel toe te passen wanneer ze illegale inhoud verwijderen.

 
Betere bescherming tegen terroristische online-inhoud

Dit zijn de aanbevelingen om terroristische content verder te beteugelen:

 • Eén-uurregel: Aangezien terroristische inhoud het schadelijkst is in de eerste uren nadat deze is verschenen, zouden alle bedrijven dergelijke inhoud als een algemene regel moeten verwijderen binnen één uur na de melding ervan.
   
 • Snellere opsporing en effectieve verwijdering: Internetbedrijven moeten niet alleen op meldingen reageren, maar ook proactieve maatregelen treffen, waaronder geautomatiseerde opsporing, om effectief en snel terroristische inhoud te verwijderen of te blokkeren en ervoor te zorgen dat deze niet opnieuw opduikt. Om kleinere platforms te helpen, moeten ondernemingen passende technologische instrumenten delen en optimaliseren en regelingen treffen voor betere samenwerking met de betrokken instanties, zoals Europol.
   
 • Verbeterd meldingssysteem: Er zijn versnelde procedures nodig om meldingen zo snel mogelijk te verwerken en de lidstaten moeten ervoor zorgen dat ze over de nodige vermogens en middelen beschikken om terroristische inhoud op te sporen, te identificeren en te melden.
   
 •  Periodieke rapportage: De EU-landen moeten op gezette tijden, bij voorkeur om de drie maanden, verslag uitbrengen aan de Commissie over de meldingen en de follow-up ervan, maar ook over de algemene samenwerking met bedrijven om terroristische online-inhoud in te dammen.


Volgende stappen
De Commissie zal toezien op de maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van deze aanbeveling en zal nagaan of aanvullende maatregelen, en eventueel wetgeving, nodig zijn.
Ze zal ook haar analytische werkzaamheden voortzetten in nauwe samenwerking met de belanghebbenden.  Verder wordt er binnenkort een  Europese openbare raadpleging gelanceerd.
De EU-landen en de bedrijven zullen relevante informatie over terroristische inhoud binnen drie maanden, en andere illegale inhoud binnen zes maanden, moeten indienen zodat de impact van de aanbeveling kan worden gemonitord.

Meer weten? bekijk de veelgestelde vragen.