Vertegenwoordiging in Nederland

Oproep tot het indienen van voorstellen voor nieuwe EUROPE DIRECT-centra

Wil je mensen in contact brengen met Europa en hen betrekken bij discussies over het EU-beleid, de prioriteiten en de toekomst van de EU? De Europese Commissie publiceert vandaag een oproep voor de selectie van de nieuwe generatie EUROPE DIRECT-centra voor de periode 1 mei 2021 - 31 december 2025.  

30/06/2020

De nieuwe EUROPE DIRECT-centra gaan burgers informeren over de EU, activiteiten zoals burgerdialogen organiseren, contacten onderhouden met partners en media ter plaatse. Ze zullen ook de EU-instellingen erbij helpen om onderwerpen en zorgen die in bepaalde gebieden leven, beter te begrijpen en aansluiting te vinden bij de plaatselijke publieke opinie.

De aanvragers kunnen deze webpagina bezoeken en moeten de procedure volgen om een voorstel in te dienen.

Belangrijk:

12/10/2020
U dient er rekening mee te houden dat de Europe Direct-manager op geen enkel moment een politieke functie op lokaal, regionaal, landelijk of Europees niveau mag bekleden of zich hiervoor kandidaat mag stellen tijdens de uitoefening van de functie van ED-manager. Wanneer de Europe Direct-manager zich op enig moment tijdens de uitvoering in een situatie bevindt zoals hierboven beschreven, moet de Europe Direct-begunstigde de aanbestedende dienst hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen, de ED-manager schorsen en een voorstel doen voor geschikte vervanging in overeenstemming met de criteria vermeld in de oproep tot het indienen van voorstellen. In de fase van de toekenning zullen de begunstigden van Europe Direct worden gevraagd om elke Europe Direct-manager te vervangen die een politieke functie bekleedt of zich kandidaat heeft gesteld voor een publieke functie op lokaal, regionaal, nationaal of Europees niveau vóór de ondertekening van de specifieke subsidieovereenkomst.

Op 17/09/2020 werden de volgende wijzigingen in de oproeptekst aangebracht:

Corrigendum 3:
Op pagina 19 van de oproeptekst wordt  ‘Andere financiële voorwaarden’ vervangen door  ‘11.5 Andere financiële voorwaarden’

Corrigendum 4:
Op pagina 14 van de oproeptekst onder punt 8.2 ‘operationele capaciteit’ – ‘vereisten’ wordt  ‘eerdere ervaring als projectleider (X jaar) het volgende: ’eerdere ervaring als projectleider (2 jaar)’.

Op 06/08/2020 werden volgende wijzigingen in de oproeptekst aangebracht:

In de oproeptekst werd zowel in 'Belangrijkste feiten' (op pagina 1) als in '9.1 Gunningscriteria voor de kaderpartnerschapsovereenkomst en de specifieke subsidieovereenkomst voor het jaarlijkse communicatieplan voor 2021' (op pagina 16) NUTS 1 vervangen door ‘Het Koninkrijk der Nederlanden: Nederland (NUTS 1, Bonaire, Sint Eustasius, Saba), Aruba, Curaçao en Sint Maarten.’

De nieuwe tekst is:
"Het doel van de oproep is om een EUROPA DIRECT op te richten in elk van de volgende regio's / gebieden (op voorwaarde dat er toepassingen zijn in elke regio / gebied die voldoen aan de minimumkwaliteitsniveaus die zijn vastgelegd in punt 9):
Het Koninkrijk der Nederlanden: Nederland (NUTS 1, Bonaire, Sint Eustasius, Saba), Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

De uiterste datum voor indiening van vragen wordt 15/10/2020
De uiterste datum voor indiening van aanvragen wordt 22.10.2020 - 17:00 LOKALE TIJD BRUSSEL 

Nadere informatie over hoe een aanvraag kan worden ingediend is beschikbaar in de Gids voor aanvragers.

Met vragen betreffende de E-GRANT PROCEDURE en IT-VRAGEN kan u terecht bij de diensten vermeld in de eerder genoemde Gids voor aanvragers.

Voor alle verdere INHOUDELIJKE vragen kunt u een e-mail sturen  naar COMM-NL-ADMINISTRATIE@ec.europa.eu. Verwijs hierbij steeds naar de oproep ED-NL-2020.

Vragen en antwoorden: PDF icon vragen_en_antwoorden_ed_nl_2020_versie_6_170920.pdf