Vertegenwoordiging in Nederland

Brexit: veelgestelde vragen

 


Brexit Infographic

Infographic Brexit

Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk (VK) de EU-landen formeel laten weten dat ze uit de EU willen stappen. Hoe werkt dit en wat is de laatste stand van zaken over de Brexit? Bekijk  voor de laatste ontwikkelingen de tijdlijn op de website van de Raad.


Wat is er aan de EU-zijde gebeurd sinds de VK het proces formeel heeft gestart om de EU te verlaten?

Op de speciale Brexitwebsite kunt je lezen wat de laatste stand van zaken is rondom de lopende Brexit onderhandelingen.


Hieronder volgen verschillende veelgestelde vragen over een toekomstig partnerschap tussen EU en VK:
 

Wanneer beginnen de onderhandelingen weer?
De formele onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk beginnen in de week van 2 maart 2020.

Is het mogelijk om de onderhandelingen volledig af te ronden tegen het einde van het jaar?
Het voornemen van de Commissie is om zo veel mogelijk tijdens de overgangsperiode te bereiken. Wij zijn bereid om daartoe de klok rond te werken. De overgangsperiode kan met 1 tot 2 jaar worden verlengd. Die beslissing moet uiterlijk 1 juli door de EU en het VK gezamenlijk worden genomen.

Verlenging van de overgangsperiode: als er tegen juli geen besluit is genomen, is er dan geen alternatief mechanisme voor noodgevallen?

Nee. Als het Gemengd Comité voor juli 2020 geen besluit heeft genomen, is er geen andere rechtsgrondslag om de overgangsperiode na 2020 te verlengen.

Is het risico van een 'no deal'-scenario aan het eind van het jaar nog aanwezig?
Zoals bij alle onderhandelingen, bestaat het risico dat er geen akkoord wordt bereikt. Ongeacht of het toekomstige partnerschap dan rond is of niet, moeten alle bedrijven zich nu reeds voorbereiden op het einde van de overgangsperiode. Het VK zal immers niet langer deel uitmaken van de interne markt of de douane-unie.


Wordt over alle in de onderhandelingsrichtsnoeren behandelde kwesties gelijktijdig onderhandeld?
Alle onderwerpen worden gelijktijdig behandeld. Er zal in het bijzonder naar worden gestreefd vooruitgang te boeken op gebieden waar het risico op ontregeling aan het einde van de overgangsperiode zeer groot is, mocht er geen akkoord zijn.

Overigens zijn de goedgekeurde onderhandelingsrichtsnoeren  gebaseerd op de ontwerpaanbeveling die de Commissie op 3 februari 2020 heeft gedaan. De onderhandelingsrichtsnoeren zijn geheel in overeenstemming met de bestaande richtsnoeren en conclusies van de Europese Raad, en met de politieke verklaring die de EU en het Verenigd Koninkrijk in oktober 2019 zijn overeengekomen.

Zijn er met het Verenigd Koninkrijk al praktische afspraken gemaakt over de onderhandelingen, bijvoorbeeld taalafspraken? 
Over praktische kwesties, zoals de taalregeling en de opzet van de onderhandelingen, zullen de onderhandelaars van de EU en het Verenigd Koninkrijk een gezamenlijk besluit nemen.

Waarom is voor de onderhandelingen gekozen voor deze rechtsgrondslag? Betekent dit dat een akkoord niet door de nationale parlementen hoeft te worden goedgekeurd?
Vanwege de reikwijdte van het beoogde partnerschap is de keuze van artikel 217 VWEU als grondslag momenteel de meest vanzelfsprekende, omdat het de ruimst mogelijke rechtsgrondslag biedt. Er kan ook mee worden voorzien in een overkoepelend governancekader, wat een van de doelstellingen van de EU is. Vanzelfsprekend kan de rechtsgrondslag pas definitief worden vastgesteld wanneer bekend is wat er in het uiteindelijke akkoord staat. Het belangrijkste is dat het toekomstige akkoord op 1 januari 2021 in werking kan treden.

Vervangt het toekomstige akkoord het protocol inzake Ierland/Noord-Ierland?
In tegenstelling tot eerdere versies is het van het terugtrekkingsakkoord deel uitmakende protocol inzake Ierland/Noord-Ierland van oktober 2019 geen “backstop”. Het is bedoeld als een stabiele en duurzame oplossing. Het protocol zal parallel aan ongeacht welk akkoord over de toekomstige relatie van toepassing zijn. Het staat evenwel vast dat de voorwaarden van de toekomstige handelsbetrekkingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk – wat betreft het gemeenschappelijk streven van nultarieven en -quota – gevolgen zullen hebben voor de concrete toepassing van het protocol.

Welke rol is er weggelegd voor het Europees Hof van Justitie?
Het Europees Hof van Justitie heeft het laatste woord waar het gaat om de uitlegging en toepassing van het EU-recht. Het toekomstige akkoord mag hieraan geen afbreuk doen. Geen ander door de partijen ingesteld rechtscollege of arbitragepanel mag de rol van het Hof van Justitie aantasten. Welke rol het Europees Hof van Justitie precies vervult in het kader van het toekomstige akkoord, zal afhangen van de inhoud van de toekomstige relatie met het Verenigd Koninkrijk.

Zullen er sancties volgen als het VK zich niet aan de regels houdt?
Wij bekijken de best mogelijke garanties om de belangen van de EU onverwijld te beschermen. De details en de reikwijdte van het algemene governancekader zullen afhangen van de inhoud van de toekomstige relatie.

Hoe ziet de Europese Commissie het toekomstige economische partnerschap?
Het beoogde partnerschap moet alomvattend zijn en naast een vrijhandelsakkoord ook ruimere
sectorale samenwerking omvatten. Het moet berusten op concrete toezeggingen ter waarborging van
een gelijk speelveld voor open en eerlijke concurrentie, en op doelmatige regelingen met betrekking
tot de organisatie, controle, geschillenbeslechting en handhaving, met passende verhaalmogelijkheden.

Hoe zal de samenwerking op douanegebied eruitzien?
Het beoogde partnerschap moet er in het kader van het EU-douanewetboek op gericht zijn
douaneprocedures, -toezicht en -controles te optimaliseren en de legitieme handel te vergemakkelijken
door de beschikbare faciliterende regelingen en technologieën, er tegelijkertijd voor
zorgend dat de douaneautoriteiten aan de grens doeltreffende maatregelen kunnen nemen. 

De douaneautoriteiten moeten aan de grens doeltreffende maatregelen kunnen nemen om legitiem
overheidsbeleid te handhaven (bescherming van de gezondheid en veiligheid van de consument,
bescherming van bedrijven, bijvoorbeeld wat intellectuele-eigendomsrechten betreft), en om financiële
belangen te beschermen. De beoogde samenwerking op douanegebied is naar analogie van onze
bestaande vrijhandelsovereenkomsten bijgevolg gericht op beperkte facilitering en kan in geen geval
als streven naar handel zonder frictie worden gekwalificeerd. Alleen het lidmaatschap van de
eengemaakte markt en de douane-unie kan voor dergelijke handel zorgen.

Zullen onder een vrijhandelsakkoord goederen tussen het VK en de EU kunnen circuleren
zoals thans het geval is?

Het handelsverkeer onder een vrijhandelsakkoord, zelfs onder een zogeheten “best-in-class”-akkoord,
zal van een fundamenteel andere aard zijn dan het vrije verkeer van goederen dat de douane-unie en
de eengemaakte markt van de EU mogelijk maken. Onder een vrijhandelsakkoord gelden
oorsprongsregels en douaneformaliteiten; alle invoer moet voldoen aan de regels van de invoerende
partij en zal onderworpen zijn aan wettelijke controles inzake veiligheid en gezondheid en voor andere
doelstellingen van overheidsbeleid.

Hoe zit het met roaming?
De roam-like-at-home-regeling zal niet langer gelden voor het VK. De situatie voor wie in het VK reist, zal identiek zijn aan die in Zwitserland, wat betekent dat er roamingkosten in rekening kunnen worden gebracht. Telecomexploitanten moeten transparant zijn over hun tarieven.

Wat zijn de verwachtingen inzake onlinehandel?
Het is de bedoeling onlinehandel, zoals elektronisch winkelen, te vergemakkelijken, zonder afbreuk te doen aan de rechten van consumenten en de rechten inzake de bescherming van persoonsgegevens. De EU doet dit sinds geruime tijd in het kader van haar vrijhandelsakkoorden.

Het VK heeft besloten het vrij verkeer van personen te beëindigen en is niet erg geneigd specifieke regelingen met de EU te treffen inzake de mobiliteit van personen.

Mobiliteit: zullen burgers van de EU en het VK nog vrij kunnen in- en uitreizen?
Dit betekent niet het einde van de mobiliteit. Mensen verplaatsen zich vandaag van het ene land naar het andere om er te wonen, werken, studeren, onderzoek te doen. Verplaatsingen naar en van het VK zullen na afloop van de overgangsperiode evenwel aan andere regels onderworpen zijn dan daarvoor, toen er sprake was van vrij verkeer. Wat die regels precies inhouden, zal van de uitkomst van de onderhandelingen afhangen. Onze doelstelling is te zorgen voor wederkerigheid en voor non-discriminatie tussen EU-burgers.

Hoe zit het met korte reizen van EU-burgers naar het VK en van Britse onderdanen naar de EU?
Na afloop van de overgangsperiode zullen Britse onderdanen geen visum nodig hebben voor korte verblijven in de EU (minder dan 90 dagen in een periode van 180 dagen), ongeacht het doel van de reis (behalve voor betaald werk). Dit geldt bijvoorbeeld voor toeristen, studenten, stagiaires enz.

Voorwaarde is dat het VK eenzelfde visumregeling toepast voor voor alle EU-burgers die naar het VK reizen, ongeacht hun lidstaat.

Zullen Britse onderdanen die de EU binnenkomen aan andere inreiscontroles worden onderworpen?

Ja. Britse onderdanen zullen niet langer kunnen gebruikmaken van de gereserveerde rijen (EU, EEA, CH) bij grensovergangen; hun paspoorten zullen worden afgestempeld bij het binnenkomen en verlaten van het Schengengebied; bij in- en uitreis zullen zij worden onderworpen aan controles, onder andere aan de hand van databanken; zij zullen aan het EU-inreis-uitreissysteem (EES) en het Europees reisinformatie en -autorisatiesysteem (Etias) worden onderworpen wanneer deze eenmaal operationeel zijn.

De inreiscontroles voor Britse onderdanen zullen gaan over  het bezit van een geldig reisdocument voor het overschrijden van de grens, de verblijfsduur, het doel van de reis (bv. toerisme of werk) en de verblijfsomstandigheden (bv. accommodatie, reizen binnen de Schengenruimte) en het feit of de betrokkene beschikt over voldoende bestaansmiddelen (d.w.z. voldoende middelen voor het geplande verblijf en de terugreis).

Wat gaat er gebeuren met Erasmus?
De activiteiten van het lopende Erasmus+-programma (2014-2020) vallen onder het terugtrekkingsakkoord en worden ononderbroken voortgezet tot de afsluiting. Wat het toekomstige Erasmusprogramma onder het volgende MFK (2021-2027) betreft, zal het afhangen van de eventuele deelname van het VK aan programma's van de Unie. 

Zullen vlotte transportverbindingen nog gewaarborgd zijn?
Voor de EU moet de toekomstige relatie gericht zijn op vlotte goederen- en personenbewegingen tussen het VK en de EU, met dien verstande dat het VK als derde land niet dezelfde rechten als een lidstaat heeft.

Afhankelijk van de vervoerswijze is de situatie heel verschillend. Om de connectiviteit voor het luchtverkeer en het goederenvervoer over de weg te waarborgen, is een akkoord nodig, bijvoorbeeld over de toegang tot de markt. Er is geen terugvaloptie waarbij het verkeer zonder meer kan verdergaan als er geen akkoord is.

Hoe zal een akkoord over het luchtverkeer eruitzien?
Op het gebied van het luchtverkeer beschikken Britse maatschappijen momenteel over volledige markttoegang in de EU: Britse luchtvaartmaatschappijen kunnen onbeperkt diensten aanbieden binnen de EU. Zonder een partnerschap tussen het VK en het VK in de luchtvaart, en zonder eenzijdige noodmaatregelen, zal geen enkele vlucht tussen het VK en de EU kunnen plaatsvinden omdat er niet op de WTO kan worden teruggevallen voor luchtvaartdiensten.

Wij streven naar een luchtvaartrelatie die voor ononderbroken connectiviteit zorgt en garanties biedt voor een hoog niveau van veiligheid en veiligheidsnormen, luchtverkeersbeheer en sectorspecifieke bepalingen voor een gelijk speelveld die open en eerlijke concurrentie waarborgen, waaronder passende vereisten inzake consumentenbescherming en sociale normen.

Wat zijn de ambities rondom het wegvervoer?
Op het gebied van het wegvervoer streven we naar een systeem van open markttoegang dat verkeer tussen het VK en de EU mogelijk maakt zonder afbreuk te doen aan de integriteit van de interne markt voor wegvervoersdiensten. Daarnaast zijn er sectorspecifieke bepalingen voor een gelijk speelveld nodig, in het bijzonder wat betreft de regels die gevolgen hebben voor onze bedrijven, chauffeurs en voertuigen.

Meer weten? Surf naar de speciale Brexit website voor uitgebreide informatie.