Vertegenwoordiging in Nederland

Brexit: veelgestelde vragen

Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk (VK) de EU-landen formeel laten weten dat ze uit de EU willen stappen. Hoe werkt dit en wat is de laatste stand van zaken over de Brexit? Bekijk de veelgestelde vragen.

/netherlands/file/tijdlijnbrexitjpg-0_nltijdlijn_brexit.jpg

Tijdlijn #Brexit

Update: 12 april 2019:
Op 11 april 2019 heeft de Europese Raad (artikel 50) besloten om, in overeenstemming met het Verenigd Koninkrijk, de periode van twee jaar waarin artikel 50, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie voorziet, tot 31 oktober 2019 verder te verlengen. Naar aanleiding van deze beslissing en tot nader order, elke verwijzing in de documenten die op deze pagina zijn gepubliceerd tot 30 maart 2019 om 00.00  of 13 april 2019 om 00.00 (Midden-Europese tijd) als de datum van terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, moet gelezen worden als verwijzend naar 1 november 2019 om 00.00 uur.

i) ingeval het Verenigd Koninkrijk geen verkiezingen voor het Europees Parlement heeft gehouden overeenkomstig het toepasselijke recht van de Unie en de terugtrekkingsovereenkomst niet vóór 22 mei 2019 heeft geratificeerd, is bovenbedoelde beschikking op 31 mei 2019 niet langer van toepassing; en de intrekking zal daarom plaatsvinden op 1 juni 2019; en
 
(ii) indien het Verenigd Koninkrijk de terugtrekkingsovereenkomst vóór 31 oktober 2019 zou ratificeren, dan zal de intrekking plaatsvinden op de eerste dag van de maand die volgt op de voltooiing van de ratificatieprocedures. "

Wat is er aan de EU-zijde gebeurd sinds de VK het proces formeel heeft gestart om de EU te verlaten?

Op de speciale website kunt je lezen wat de laatste stand van zaken is rondom de lopende Brexit onderhandelingen.

Wanneer is het Verenigd Koninkrijk niet langer lid van de Europese Unie?

Het lidmaatschap van de EU van het VK eindigt om middernacht op 29 maart 2019, tenzij de EU-landen met eenparigheid van stemmen tot verlenging van de tweejarige onderhandelingstermijn besluit. Vanaf de datum van terugtrekking wordt het Verenigd Koninkrijk een derde land.

Hoe wordt het terugtrekkingsakkoord gesloten?

De onderhandelingen over de ordelijke terugtrekking moeten binnen twee jaar nadat de procedure van artikel 50 in gang is gezet, worden voltooid. Als er binnen die termijn geen akkoord wordt bereikt, zijn de Verdragen niet meer van toepassing op de lidstaat die zich terugtrekt.

Na afloop van de onderhandelingsperiode zal de EU-onderhandelaar de Raad en het Europees Parlement een voorstel voor een akkoord voorleggen waarbij rekening wordt gehouden met het kader van de toekomstige betrekkingen van het Verenigd Koninkrijk met de Unie.

Het Europees Parlement moet zijn goedkeuring verlenen. Het stemt daarbij met gewone meerderheid en de leden van het Europees Parlement uit het Verenigd Koninkrijk stemmen mee.

De Raad zal het akkoord sluiten met een verzwaarde gekwalificeerde meerderheid van stemmen.

Het Verenigd Koninkrijk zal het akkoord ook moeten ratificeren, volgens zijn eigen constitutionele regelingen.

Hoeveel tijd blijft er dan over voor de feitelijke onderhandelingen?

De onderhandelingen zelf zullen ongeveer 18 maanden duren (begin juni 2017 — oktober/november 2018).

Wie onderhandelt er namens de Europese Unie?

De staatshoofden en regeringsleiders van de EU27 hadden de Raad verzocht om de Europese Commissie aan te wijzen als de EU-onderhandelaar. Met instemming is  Michel Barnier de hoofdonderhandelaar geworden namens de Commissie.

De Europese Commissie (onderhandelaar namens de Unie) en Michel Barnier (hoofdonderhandelaar van de Commissie) zullen met vaste regelmaat verslag uitbrengen aan de Europese Raad en zijn voorbereidende instanties.

Gedurende de onderhandelingen zal Michel Barnier het Europees Parlement nauwgezet en met regelmaat via een specifieke Brexit-stuurgroep op de hoogte houden.

De 27 EU-landen zullen nauw bij de voorbereiding van de onderhandelingen betrokken zijn, waarbij zij de onderhandelaar van de Unie richtsnoeren zullen aanreiken en de voortgang in een specifieke binnen de Raad opgezette groep, met een permanente voorzitter, zullen evalueren om ervoor te zorgen dat de onderhandelingen overeenkomstig de richtsnoeren van de Europese Raad en de onderhandelingsrichtsnoeren van de Raad worden gevoerd.

De Europese Raad in de samenstelling van EU27 zal zich permanent met de kwestie bezighouden en zijn richtsnoeren tijdens de onderhandelingen zo nodig bijstellen.

Hoe zit het met de praktische kant van de onderhandelingen? In welke taal zullen zij worden gevoerd? Hoe vaak zullen beide partijen bijeenkomen?

Praktische kwesties, zoals de taalregeling en de opzet van de onderhandelingen, zijn beschreven in het op 19 juni 2017 tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk overeengekomen mandaat. Engels en Frans zijn de twee officiële talen van de onderhandelingen.

Waar zullen de onderhandelingen plaatsvinden?

Zij zullen plaatsvinden in Brussel.

Wat gebeurt er als er geen akkoord wordt bereikt?

Dan zijn de EU-Verdragen na verloop van twee jaar na de kennisgeving simpelweg niet meer van toepassing op het Verenigd Koninkrijk.

Kan een lidstaat na terugtrekking opnieuw om het lidmaatschap verzoeken?

Elk land dat zich uit de EU heeft teruggetrokken kan opnieuw om het lidmaatschap verzoeken. Daarvoor moet dat land wel de toetredingsprocedure doorlopen.

Kan de procedure van artikel 50 nog worden afgebroken wanneer zij eenmaal in gang is gezet?

Het Verenigd Koninkrijk heeft besloten om de procedure van artikel 50 in gang te zetten. Eenmaal in gang gezet, kan deze procedure echter niet eenzijdig worden afgebroken.

Artikel 50 voorziet niet in een eenzijdige intrekking van een kennisgeving.

Zijn jullie transparant tijdens de onderhandelingen?

De artikel 50-onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk zijn uniek en wijken af van alle onderhandelingen die de Europese Unie tot dusver heeft gevoerd. Gezien de unieke aard ervan heeft de Europese Commissie besloten om voor transparantie een op maat gesneden benadering te kiezen. De Commissie als onderhandelaar van de Europese Unie zal zorgen voor een zo hoog mogelijk niveau van transparantie gedurende het gehele onderhandelingsproces. Zie ons transparantiebeleid.

Wat zijn jullie kernbeginselen voor deze onderhandelingen?

Het terugtrekkingsakkoord moet gebaseerd zijn op een evenwicht tussen rechten en plichten, en een gelijk speelveld garanderen. De krenten uit de pap van de eengemaakte markt halen en deelname per sector aan de eengemaakte markt zijn uitgesloten krachtens de richtsnoeren van de Europese Raad. De Unie heeft voorts benadrukt dat haar vier vrijheden (mensen, goederen, diensten en kapitaal) ondeelbaar zijn. Als uitgangspunt voor de onderhandelingen geldt dat er geen akkoord bestaat voordat er over alles een akkoord bestaat. De Europese Unie blijft tijdens de onderhandelingen eensgezind en de Europese Raad heeft uitgesloten dat er afzonderlijke onderhandelingen plaatsvinden tussen afzonderlijke lidstaten en het Verenigd Koninkrijk over aangelegenheden die betrekking hebben op de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie. Het terugtrekkingsakkoord dient de autonomie met betrekking tot de besluitvormingsprocedures van de Unie en de rol van het Hof van Justitie van de Europese Unie te eerbiedigen.

Wanneer zullen de onderhandelingen zich verplaatsen naar de toekomstige betrekkingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk?

De besprekingen over het kader van de toekomstige betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk zullen pas van start gaan als er voldoende vooruitgang is geboekt op alle terreinen van de eerste fase van de onderhandelingen. Het is aan de Europese Raad om te besluiten of er voldoende vooruitgang is geboekt. Michel Barnier heeft publiekelijk uitgesproken dat hij hoopt dat de Europese Commissie in staat is om te verklaren dat er voldoende vooruitgang is voor de Europese Raad in oktober.

Waar kan ik meer informatie vinden over de Brexit-onderhandelingen?

Alle informatie met betrekking tot de Brexit-onderhandelingen is beschikbaar op de speciale website, met alle onderhandelingsstukken, persmateriaal en speeches van Michel Barnier.

Waar kan ik meer informatie vinden over de hervestiging van de EU-agenschappen, die verhuizen van Londen naar Amsterdam en Parijs?

Surf voor uitgebreide informatie naar de website van de Raad.