Navigation path

Country Sheet

Country

Slovakia

Ministry with Overall Responsibility

The Ministry of the Interior of the Slovak Republic (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) [L Slovak] implements its agenda in the field of migration and asylum mainly through two bodies – the Migration Office (Migračný úrad) [L Slovak] and the Bureau of the Border and Alien Police [L Slovak]. The Migration Office is responsible for the integration of persons granted asylum and persons granted subsidiary protection.

The Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic [L Slovak]/ [L English] establishes legal norms and determines legal regulations for employing foreigners in the Slovak Republic, and sets up criteria for the entry of different categories of foreign nationals into the Slovak labour market, including conditions for granting work permits. The Ministry also establishes legal norms regarding social care for foreigners, asylum seekers, repatriated persons, Slovaks living abroad, etc. Social care is provided by the Offices of Labour, Social Affairs and Family.

Departments of the Ministry of Labour with specific integration-related responsibilities include Migration and Integration of Foreigners Section at the Department of International and European Affairs, Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic [L Multilingual]. The Section:

 • serves as the coordinating body for the issue of labour migration and integration of foreigners,
 • coordinates the application of proposed integration measures arising from the Integration Policy of the Slovak Republic, which was adopted by the government in 2014
 • governs the Inter-ministerial expert committee for the area of labour migration and integration of foreigners.
 • coordinates employment, social security and health care policies. 

Other Ministries involved

 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí / Ministry of Foreign and European Affairs [L Multilingual]
 • Štatistický úrad / Statistical Office [L Multilingual]
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu / Ministry of Education [L Multilingual]
 • Ministerstvo kultúry / Ministry of Culture [L Multilingual]
 • Ministerstvo spravodlivosti / Ministry of Justice [L Slovak]
 • Ministerstvo zdravotníctva / Ministry of Health [L Multilingual]
 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho ozvoja / Ministry of Transport, Construction and Regional Development [L Multilingual]
 • Ministerstvo hospodárstva / Ministry of Economy [L Multilingual]
 • Ministerstvo financií / Ministry of Finance [L Multilingual]

Policy Papers or Programmes

 • Integračná politika Slovenskej republiky (2014) / Integration policy of the Slovak Republic (2014) [D Multilingual]
 • Akčný plán Integračnej politiky v podmienkach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na roky 2014 – 2016 / Action plan for the implementation of the integration policy by the Ministry of Labour, Social Affairs and Family for the period 2014 – 2016 [D Slovak]
 • Migračná politika Slovenskej republiky výhľadom do roku 2020 (2011) / Migration Policy of the Slovak Republic: Perspective until 2020 (2011) [D Slovak]
 • Akčný plán migračnej politiky v podmienkach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na roky 2014 – 2015 / Action plan for the implementation of the migration policy by the Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak republic 2014 – 2015 [D Slovak]

Programmes supporting integration

 • Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí (2014-2020) - Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť / National Programmes of the Internal Affairs Funds (2014-2020) - Asylum, Migration and Integration and Internal Security [L Slovak]
 • Horizontálne priority - Rovnosť príležitostí / Horizontal Priority - Equal Opportunities [L Slovak] / [L English]

Key Legislation

 • Zákon o azyle č. 480/2002 v znení neskorších predpisov / Asylum Law 480/2002, including amendments [L Slovak]
 • Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov / Act No 404/2011 on Residence of Aliens, including amendments and supplementation [L Slovak]
 • Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov / Act No. 5/2004 on Employment Services, including amendments [L Slovak]
 • Zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní /Act. No. 82/2005 Coll. on Illegal Work and Illegal Employment [L Slovak]
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. / Act. No. 311/2001 Coll. Labour Code [L Slovak]
 • Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov / Act No. 365/2004 on Equal Treatment and Protection Against Discrimination [L Slovak]
 • Zákon 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky / Act no. 40/1993 Coll. on Citizenship [L Slovak]
 • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov / Act No 461/2003 on Social Insurance, inclusing amendments [L Slovak]
 • Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / Act No. 43/2004 Coll. on the Pension System, including amendments [L Slovak]
 • Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / Act No. 599/2003 on the Assistance Provided to Those in Need [L Slovak]
 • Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov / Act No. 305/2005 on the Social and Legal Protection of the Child and on Social custody, including amendments [L Slovak]
 • Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých predpisov / Act No. 36/2005 on Family, including amendments [L Slovak]
 • Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov / Act No. 195/1998 on Social Assistance, including amendments [L Slovak]

Funding Opportunities

 • Európsky sociálny fond / European Social Fund [L Slovak]
 • Fond pre azyl, migráciu a integráciu (2014 – 2020) / Asylum, Migration and Integration Fund (2014-2020) [L Slovak]
 • Výzva k ľudskosti (2015) / Call for humanity (2015) [L Multilingual]
 • Operačný program ľudské zdroje (2014-2020) / Operational programme human resources (2014-2020) [L Slovak]
 • Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky [L Slovak]/[L English]
 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky / Ministry of Foreign and European Affairs [L Multilingual]

Impact Assessments, Reports and Evaluations

 • Medzinárodná organizácia pre migráciu: Prevencia obchodovania s ľuďmi. Tréningový materiál (2016) / International Organization for Migration: Prevention of human trafficking. Training manual (2016) [D Slovak]
 • Slovenská debatná asociácia: Rozumne o migrácii: manuál pre organizátorov verejných podujatí / Slovak Debate Association: Reasonably migration: manual for event organisers (2016) [D Slovak]
 • Budúci učitelia budúcej multikultúrnej školy / Future teachers of future multicultural school (2015) [D Slovak]
 • Prijímanie dočasných vyrovnávacích opatrení na základe etnicity, národnosti, pohlavia alebo rodu na Slovensku / Adopting temporary compensatory measures based on ethnicity, nationality, sex or gender in Slovakia (2015) [D Slovak]
 • Trvalé riešenia pre odlúčené deti v Európe. Národná správa: Slovensko / Durable solutions for separated children in Europe. National report: Slovakia (2015) [D Slovak]
 • Medzinárodná organizácia pre migráciu Výročná správa o politikách v oblasti migrácie a azylu 2014 (2015) / International Organization for Migration: Annual Report on Migration and Asylum Policies 2014 (2015) [Multilingual]
 • Integrácia ľudí s medzinárodnou ochranou: Hľadanie východísk (2015) / Integration of Beneficiaries of International Protection: Searching for Solutions (2015) [L Slovak]
 • Komunikačná stratégia o prínosoch a pozitívach migrácie a integrácie cudzincov na Slovensku / Communication strategy on benefits and positive aspects of migration and integration of foreigners in Slovakia (2014) [D Slovak]
 • Migračné Informačné Centrum: Vitajte na Slovensku / Migration Information Centre: Welcome to Slovakia (2014) [D Multilingual]
 • Migračné Informačné Centrum: Uzatváranie manželstva na Slovensku / Migration Information Centre: Marriage in Slovakia [D Multilingual]
 • International Organization for Migration: Organization of asylum and migration policies in the Slovak Republic (2014) [D English]
 • Migranti v meste: prítomní a (ne)viditeľní / Migrants in the city: present and (in)visible (2014) [D Slovak]
 • Právne aspekty práce s odlúčenými deťmi / Legal aspects of working with separated children (2015) [L Slovak]
 • Príručka koučingu - inovatívny prístup pre lepšiu integráciu utečencov / Manual – an innovative approach for better integration of refugees (2014) [D Slovak]
 • Miznúce deti - Pozičný dokument a Východisková analýza / Disappearing Children – Position document and baseline analysis (2014) [D Slovak]
 • Môj život na Slovensku / My life in Slovakia (2014) [D Slovak]
 • Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín na / Integration of third country nationals on the local level [D Slovak
 • Mediácia a riešenie komunitných konfliktov (2014) / Mediation and solving community conflicts (2014) [D Slovak]
 • Špačeková, Zuzana: Dobré príklady zo zahraničnej praxe / Good examples of foreign practice (2014) [D Slovak]
 • Migračné Informačné Centrum: Pobyt cudzincov na Slovensku (2014) / Migration Information Centre: Residence of Foreign Nationals in Slovakia (2014)
 • Migračné Informačné Centrum: Zamestnavanie cudzincov na Slovensku (2014) / Migration Information Centre: Employment of Foreign Nationals in Slovakia (2014)
 • Nové trendy a prognóza pracovnej migrácie v Slovenskej republike do roku 2020 s výhľadom do roku 2050 / New trends and a prognosis of labour migration in the Slovak Republic until 2020 with the prospects of 2050 (2011)

Research and Statistical Agencies

 • Štatistický úrad Slovenskej republiky / Statistical Office of the Slovak Republic [L Multilingual]
 •  Inštitút pre výskum práce a rodiny / Institute for Labour and Family Research [L Multilingual]
 • Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku / Slovak Foreign Policy Association [L Multilingual]
 •  Slovenská akadémia vied / Slovak Academy of Science  [L Multilingual]
 • Centrum pre výskum etnicity a kultúry / Centre for the Research of Ethnicity and Culture [L Multilingual]
 •  Inštitút pre verejné otázky / The Institute for Public Affairs [L Multilingual]
 • SGI - Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť / Slovak Governance Institute [L Multilingual]
 • Výskumné demografické centrum Infostat / Demographic Research Centre Infostat [L Multilingual

Agencies Implementing Integration Programmes

 • EURES Slovakia [L Multilingual]
 • Migration Information Centre (MIC) Bratislava, IOM – International Organization for Migration [L Multilingual]
 • Sociálna poisťovňa / Social Security Agency [L Multilingual

Key Stakeholders

 • Medzinárodná organizácia pre migráciu na Slovensku / International Organization for Migration in Slovakia [L Multilingual]
 • Európska migračná sieť / European Migration Network in Slovakia [L Multilingual]
 • Liga za ľudské práva / Human Rights League [L Multilingual]
 • Nadácia otvorenej spoločnosti / Open Society Foundation [L Multilingual]
 •  Nadácia Milana Šimečku / Milan Simecka Foundation [L Slovak]
 • Slovenská katolícka charita / Slovak Catholic Charity  [L Multilingual]
 • Centrum pre výskum etnicity a kultúry / Centre for the Research of Ethnicity and Culture [L Multilingual]
 • Inštitút pre verejné otázky / Institute for Public Affairs [L Multilingual]
 • Človek v ohrozeni / People in Peril [L Multilingual]
 • Marginal [L Slovak]
 • Pokoj a dobro – pomoc utečencom [L Slovak]
 • SGI - Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť / Slovak Governance Institute [Multilingual]
 • Ekumenická rada cirkví v SR / Ecumenical Council of Churches in Slovakia [L Multilingual]
 • Spoločnosť ľudí dobrej vôle / Goodwill Society (unofficial EN translation) [L Multilingual]
 •  Slovenská humanitná rada / Slovak Humanitarian Council (unofficial EN translation) [L Slovak]
 • Inštitút pre rozvoj spoločnosti / Society Development Institute [L Slovak]