Den integrerade havspolitiken

Den integrerade havspolitiken

Den integrerade havspolitiken

Den integrerade havspolitiken

Vad är det och vad ingår?

Finland © Lionel Flageul

Med integrerad havspolitik menas en politik som tar ett helhetsgrepp på havsfrågorna för att bättre samordna de olika politikområdena, framför allt när det gäller

  • frågor som inte täcks av ett enskilt sektorbaserat politikområde, som ”blå tillväxt”, dvs. ekonomisk tillväxt i olika marina näringar
  • frågor som kräver samordning av olika sektorer och aktörer, t.ex. havskunskap.

Följande övergripande områden berörs i första hand:

Den integrerade havspolitiken ska samordna, inte ersätta de specifika havspolitikområdena.

Varför behövs den integrerade havspolitiken?

  • För att man ska kunna ta hänsyn till kopplingarna mellan olika verksamheter med anknytning till havet. Beslut på ett område påverkar ofta också andra områden, vare sig det gäller sjöfart, hamnar, vindkraft, havsforskning, fiske eller turism. En vindkraftpark till havs kan exempelvis störa sjöfarten och det i sin tur påverkar hamnarna.
  • För att spara tid och pengar. Myndigheterna uppmuntras att utbyta information från olika politikområden och att samarbeta i stället för att ensamma försöka lösa olika aspekter av samma problem.
  • För att sörja för ett nära samarbete mellan de olika sektorernas och förvaltningsnivåernas beslutsfattare – nationella havsmyndigheter, regionala och lokala organ och internationella myndigheter, både i och utanför Europa. Många länder håller på att strukturera och systematisera sitt samarbete bättre.

En agenda för havssektorn – Limassolförklaringen

En agenda för tillväxt och jobb inom havssektorn antogs den 8 oktober 2012 av de europeiska ministrarna och EU-kommissionen vid en konferens i Limassol under det cypriotiska ordförandeskapet. Kommissionen företräddes av ordförande José Manuel Barroso (tal) och EU-kommissionär Maria Damanaki (tal). Fem år efter att EU:s integrerade havspolitik lanserades slog EU-länderna och kommissionen åter fast att en dynamisk och samordnad havspolitik främjar utvecklingen av EU:s blå ekonomi och bidrar till friska hav.

Bidrag och upphandling

EU anslår medel för att stödja den integrerade havspolitiken enligt målen i EU:s förordning 508/2014 och genom följande program:

Havspolitiken genomförs också genom

Officiella dokument

Allmänt om den integrerade havspolitiken

Den integrerade havspolitiken på nationell och internationell nivå

Mer information

Havsforumet

Havsfrågor