Integrirana pomorska politika

Integrirana pomorska politika

Integrirana pomorska politika

Integrirana pomorska politika

Opredelitev in področje uporabe

Finska © Lionel Flageul

Integrirana pomorska politika si prizadeva za skladnejšo obravnavo pomorskih zadev in večje usklajevanje različnih področij. Osredotoča se na:

  • vprašanja, ki ne zadevajo samo enega sektorja, denimo „modra rast“ (gospodarska rast različnih pomorskih sektorjev);
  • vprašanja, ki zahtevajo usklajevanje med različnimi sektorji in deležniki, denimo znanje o morju.

Zajema zlasti naslednja področja:

Evropska unija z integrirano pomorsko politiko ne želi nadomestiti politik posameznih pomorskih sektorjev, ampak jih uskladiti.

Zakaj jo potrebujemo?

  • Da bi upoštevali povezanost industrijskih panog in človekovih dejavnosti, osredotočenih na morje. Ukrepanje na enem področju lahko vpliva na vsa druga, najsi gre za pomorski promet in pristanišča, vetrno energijo, raziskovanje morja, ribištvo ali turizem. Postavitev vetrnih elektrarn na morju lahko denimo ovira pomorski promet, kar vpliva na delovanje pristanišč.
  • Da bi prihranili čas in denar ter organe držav članic spodbudili k izmenjavi podatkov na različnih področjih politike in k sodelovanju pri obravnavi različnih vidikov iste problematike.
  • Da bi vzpostavili tesno sodelovanje med nosilci odločanja v različnih sektorjih na vseh državnih ravneh – nacionalnimi pomorskimi organi, regionalnimi in lokalnimi organi ter mednarodnimi organi – v Evropi in zunaj nje. Številne države so se že zavzele za bolj strukturirano in sistematično sodelovanje.

Morska in pomorska agenda – Izjava iz Limassola

Evropski ministri, pristojni za pomorsko politiko, in Evropska komisija, ki sta jo zastopala predsednik José Manuel Barroso (govor) in komisarka za pomorske zadeve in ribištvo Maria Damanaki (govor), so 8. oktobra 2012 na konferenci v mestu Limassol, ki jo je organiziralo ciprsko predsedstvo, sprejeli pomorsko agendo za rast in delovna mesta. Pet let po začetku izvajanja integrirane pomorske politike EU so države članice in Komisija potrdile, da dinamičen in usklajen pristop k pomorskim zadevam krepi razvoj „modrega gospodarstva“ EU ter hkrati zagotavlja dobro stanje morij in oceanov.

Možnosti financiranja

EU financira politične prednostne naloge na področju integrirane pomorske politike, ki so jih Komisija, Svet in Evropski parlament opredelili v Uredbi 508/2014. Financiranje se izvaja prek:

Pomorska politika se izvaja tudi s sredstvi

Uradni dokumenti

Na splošno o integrirani pomorski politiki

Integrirana pomorska politika v državah članicah in na mednarodni ravni

Več informacij

Forum o pomorstvu

Pomorske zadeve