Integrovaná námorná politika

Integrovaná námorná politika

Integrovaná námorná politika

Integrovaná námorná politika

Definícia a rozsah

Fínsko © Lionel Flageul

Cieľom integrovanej námornej politiky je zabezpečiť komplexný prístup k námorným záležitostiam a väčšiu koordináciu medzi jednotlivými oblasťami politiky. Zameriava sa na:

  • otázky, ktoré nespadajú pod politiku súvisiacu len s jedným odvetvím napr. tzv. modrý rast (hospodársky rast založený na rôznych námorných odvetviach),
  • otázky, ktoré si vyžadujú koordináciu rôznych odvetví a aktérov, napr. poznatky o mori.

Integrovaná námorná politika pokrýva tieto prierezové politiky:

Cieľom integrovanej politiky je koordinovať (nie nahrádzať) politiky špecifických námorných odvetviach.

Aký je účel integrovanej námornej politiky?

  • Zohľadňuje vzájomné prepojenie odvetví a ľudských činností zameraných na more. Či už ide o lodnú dopravu a prístavy, veternú energiu, výskum mora, rybolov alebo cestovný ruch, rozhodnutie v jednej oblasti môže mať vplyv na všetky ostatné oblasti. Napríklad veterná farma na otvorenom mori môže nepriaznivo ovplyvniť námornú dopravu, čo môže mať zas nepriaznivý vplyv na prístavy.
  • Šetrí čas a finančné náklady tým, že sa podporuje výmena údajov o rôznych oblastiach politiky medzi jednotlivými orgánmi a uprednostňuje sa vzájomná spolupráca na jednotlivých aspektoch toho istého problému pred individuálnym konaním.
  • Prispieva k úzkej spolupráci medzi subjektmi s rozhodovacími právomocami v jednotlivých odvetviach na všetkých stupňoch verejnej správy – vnútroštátnymi námornými orgánmi, regionálnymi a miestnymi orgánmi a medzinárodnými orgánmi v Európe aj mimo nej. Mnohé krajiny uznávajú túto potrebu a smerujú k viac štruktúrovanej a systematickej spolupráci.

Morská a námorná agenda – vyhlásenie z Limassolu

Morskú a námornú agendu pre rast a zamestnanosť prijali 8. októbra 2012 ministri krajín EÚ zodpovední za námornú politiku a Európska komisia, ktorú zastupoval jej predseda José Manuel Barroso (prejav) a komisárka Maria Damanakiová (prejav), na konferencii organizovanej v Limassole cyperským predsedníctvom. Päť rokov po predstavení integrovanej námornej politiky EÚ členské štáty a Komisia opätovne potvrdili, že dynamický a koordinovaný prístup k námorným záležitostiam podporuje rozvoj modrého hospodárstva Únie a súčasne zabezpečuje ochranu morí a oceánov.

Možnosti financovania

EÚ poskytuje finančné prostriedky na politické priority integrovanej námornej politiky ustanovené Komisiou, Radou a Európskym parlamentom v nariadení č. 508/2014. Financovanie sa uskutočňuje prostredníctvom:

Okrem toho sa námorná politika realizuje prostredníctvom

Oficiálne dokumenty

Integrovaná námorná politika – všeobecné informácie

Integrovaná námorná politika na národnej a medzinárodnej úrovni

Viac informácií

Námorné fórum

Námorné záležitosti