Gospodarka morska

Zintegrowana polityka morska

Zintegrowana polityka morska

Zintegrowana polityka morska

Definicja i zakres

Finlandia © Lionel Flageul

Zintegrowana polityka morska dąży do zapewnienia bardziej spójnego podejścia do kwestii morskich oraz większej koordynacji między różnymi obszarami polityki. Koncentruje się ona na kwestiach, które:

  • nie mieszczą się w ramach jednego obszaru polityki, np. „niebieski wzrost” (wzrost gospodarczy oparty na różnych sektorach gospodarki morskiej)
  • wymagają koordynacji między różnymi sektorami i podmiotami (np. wiedza o morzu).

Zintegrowana polityka morska w szczególności obejmuje następujące przekrojowe obszary polityki:

Celem zintegrowanej polityki morskiej nie jest zastąpienie działań w określonych sektorach gospodarki morskiej, lecz ich koordynacja.

Dlaczego jest potrzebna?

  • Zintegrowana polityka morska jest potrzebna, aby uwzględnić powiązanie przemysłu i działalności człowieka na morzu. Decyzja podjęta w jednej dziedzinie (niezależnie od tego, czy chodzi o transport morski, porty, energię wiatru, badania morskie, rybołówstwo czy turystykę) może mieć wpływ na wszystkie pozostałe. Na przykład budowa morskiej farmy wiatrowej może zakłócić transport, co z kolei może wpłynąć na funkcjonowanie portów.
  • Pomaga zaoszczędzić czas i pieniądze poprzez zachęcanie władz do współdzielenia danych w różnych dziedzinach polityki oraz wspólnej pracy nad różnymi aspektami tego samego problemu.
  • Pomaga zacieśnić współpracę między osobami odpowiedzialnymi za podejmowanie decyzji w różnych sektorach na wszystkich szczeblach rządowych – krajowych władz morskich, władz regionalnych i lokalnych oraz organów międzynarodowych, zarówno w Europie, jak i poza jej granicami. Wiele krajów dostrzega tę potrzebę i dąży do bardziej uporządkowanej i systematycznej współpracy

Agenda morska – deklaracja z Limassol

Agenda morska na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia została przyjęta 8 października 2012 r. przez europejskich ministrów ds. polityki morskiej i Komisję Europejską, reprezentowaną przez przewodniczącego José Manuela Barroso (przemówienie) oraz komisarz Marię Damanaki (przemówienie), na konferencji w Limassol zorganizowanej przez prezydencję cypryjską. Pięć lat po zainicjowaniu zintegrowanej polityki morskiej UE państwa członkowskie i Komisja potwierdziły, że dynamiczne i skoordynowane podejście do gospodarki morskiej wspiera rozwój „niebieskiej gospodarki” UE, zapewniając jednocześnie dobrą kondycję mórz i oceanów.

Wsparcie finansowe

UE zapewnia fundusze na realizację najważniejszych celów zintegrowanej polityki morskiej określonych przez Komisję, Radę i Parlament Europejski w rozporządzeniu nr 508/2014. Finansowanie jest wdrażane w ramach:

Polityka morska realizowana jest także przy pomocy:

Dokumenty urzędowe

Zintegrowana polityka morska

Zintegrowana polityka morska na szczeblu krajowym i międzynarodowym

Informacje dodatkowe

Forum morskie

Gospodarka morska