θαλάσσια πολιτική

Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική

Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική

Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική

Ορισμός και πεδίο εφαρμογής

Finland © Lionel Flageul

Στόχος της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής είναι να παρέχει μια συνεκτικότερη προσέγγιση των ζητημάτων που αφορούν τη θάλασσα, μέσω του αυξημένου συντονισμού μεταξύ διαφόρων τομέων πολιτικής. Η πολιτική αυτή επικεντρώνεται στα εξής:

  • ζητήματα που δεν εμπίπτουν στην πολιτική ενός μόνο τομέα, όπως π.χ. η «γαλάζια ανάπτυξη» (οικονομική ανάπτυξη που βασίζεται σε διάφορους θαλάσσιους τομείς).
  • ζητήματα που απαιτούν τον συντονισμό διαφόρων τομέων και φορέων, π.χ. γνώσεις για τη θάλασσα.

Ειδικότερα, περιλαμβάνει τις εξής διατομεακές πολιτικές:

Στόχος της πολιτικής αυτής είναι να συντονίζει και όχι να υποκαθιστά πολιτικές για συγκεκριμένους θαλάσσιους τομείς.

Γιατί χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική

  • Για να λαμβάνονται υπόψη οι αλληλεξαρτήσεις των κλάδων και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που έχουν ως επίκεντρο τη θάλασσα. Ανεξάρτητα αν το θέμα αφορά τη ναυσιπλοΐα και τα λιμάνια, την αιολική ενέργεια, τη θαλάσσια έρευνα, την αλιεία ή τον τουρισμό, μια απόφαση σε έναν τομέα μπορεί να επηρεάσει όλους τους άλλους. Για παράδειγμα, η λειτουργία ενός υπεράκτιου αιολικού πάρκου μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στη ναυσιπλοΐα, που με τη σειρά τους θα έχουν επιπτώσεις στα λιμάνια.
  • Για να εξοικονομούμε χρόνο και χρήματα ενθαρρύνοντας τις αρχές να ανταλλάσσουν στοιχεία διαφόρων τομέων πολιτικής, και να συνεργάζονται αντί να εργάζονται χωριστά για διάφορες πτυχές του ίδιου προβλήματος.
  • Για να αναπτυχθεί στενή συνεργασία ανάμεσα στους ιθύνοντες σε διάφορους τομείς και σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης – εθνικές θαλάσσιες αρχές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, καθώς και διεθνείς αρχές, εντός και εκτός Ευρώπης. Πολλές χώρες αναγνωρίζουν αυτή την ανάγκη και στρέφονται προς μια πιο διαρθρωμένη και συστηματική συνεργασία.

Ατζέντα Ανάπτυξης και Απασχόλησης στους Τομείς της Θάλασσας και της Ναυτιλίας - Η Δήλωση της Λεμεσού

Στις 8 Οκτωβρίου 2012 εγκρίθηκε η Ατζέντα Ανάπτυξης και Απασχόλησης στους Τομείς της Θάλασσας και της Ναυτιλίας από τους Ευρωπαίους υπουργούς θαλάσσιας πολιτικής και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την οποία εκπροσώπησαν ο πρόεδρος Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο (ομιλία) και η επίτροπος Μαρία Δαμανάκη (ομιλία), σε διάσκεψη που διοργανώθηκε από την Κυπριακή Προεδρία στη Λεμεσό. Πέντε χρόνια μετά τη δρομολόγηση της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή επιβεβαίωσαν ότι μια δυναμική και συντονισμένη προσέγγιση των ζητημάτων που αφορούν τη θάλασσα ενισχύει την ανάπτυξη της «γαλάζιας οικονομίας» της ΕΕ, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την υγεία των θαλασσών και των ωκεανών.

Δυνατότητες χρηματοδότησης

Η ΕΕ χρηματοδοτεί τις πολιτικές προτεραιότητες της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής, όπως έχουν διατυπωθεί από την Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον κανονισμό 508/2014. Η χρηματοδότηση υλοποιείται μέσω:

Επιπλέον, η θαλάσσια πολιτική υλοποιείται μέσω:

Επίσημα έγγραφα

Γενικά για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική

Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

Περισσότερες πληροφορίες

Θαλάσσιο Φόρουμ

Θαλάσσια πολιτική