морско дело

Интегрирана морска политика

Интегрирана морска политика

Интегрирана морска политика

Определение и обхват

Финландия © Lionel Flageul

Целта на интегрираната морска политика е да гарантира по-последователен подход към морските въпроси, като се подобри координацията между различни области на политиката. Тя е насочена към:

  • въпроси, които не попадат в рамките на политика само за един сектор, например „син растеж“ (икономически растеж, основан на различни сектори на морското дело),
  • въпроси, изискващи координиране на различни сектори и действащи лица, например в областта на познанията за морската среда.

По-конкретно тя обхваща следните междусекторни политики:

Тя има за цел координация, а не замяна на политиките за конкретни морски сектори.

Защо е необходима интегрираната морска политика?

  • За да се вземе предвид взаимосвързаността на промишлеността и човешките дейности, свързани с морето. Независимо дали става дума за морски транспорт и пристанища, вятърна енергия, морски изследвания, рибарство или туризъм, решение в една от тези области може да засегне останалите. Така например ветроенергиен парк в морето може да предизвика нарушения в морския транспорт, което на свой ред ще засегне пристанищата.
  • За да се спестят пари и време, като се насърчават властите да обменят данни за различни области на политиката и да си сътрудничат, вместо да работят отделно по различни аспекти на един и същ проблем.
  • За да се изгради тясно сътрудничество между вземащите решения в различните сектори на всички управленски равнища – национални морски органи, регионални, местни и международни органи както във, така и извън Европа. Много страни признават тази необходимост и се стремят към по-структурирано и систематично сътрудничество.

Програма за морския сектор и морското корабоплаване – Декларация от Лимасол

Програмата за растеж и работни места за морския сектор и морското корабоплаване бе приета на 8 октомври 2012 г. от министрите от ЕС, отговарящи за морската политика, и Европейската комисия, представлявана от своя председател Жозе Мануел Барозу (реч) и комисар Мария Даманаки (реч) на организирана от кипърското председателство конференция в Лимасол. Пет години след като бе положено началото на интегрираната морска политика на ЕС, държавите членки и Комисията отново потвърдиха, че динамичният и координиран подход към морското дело се отразява положително върху развитието на „синята икономика“ на ЕС, като същевременно се гарантира доброто състояние на моретата и океаните.

Възможности за финансиране

ЕС предоставя финансиране за изпълнение на политическите приоритети на интегрираната морска политика, определени от Комисията, Съвета и Европейския парламент в Регламент № 508/2014. Финансирането се извършва чрез:

Освен това морската политика се изпълнява чрез:

Официални документи

Интегрираната морска политика

Интегрирана морска политика на национално и международно равнище

Допълнителна информация

Морски форум

Морско дело