Εκμετάλλευση κοιτασμάτων του θαλάσσιου βυθού

Εκμετάλλευση κοιτασμάτων του θαλάσσιου βυθού

Εκμετάλλευση κοιτασμάτων του θαλάσσιου βυθού

Εκμετάλλευση κοιτασμάτων του θαλάσσιου βυθού

Τι σημαίνει;

Υδροθερμική πηγή σε δραστηριότητα. Τη φωτογραφία παραχώρησε το Submarine Ring of Fire 2006 Exploration, NOAA Vents Program. (NOAA Photo Library: expl1373)

Εκτιμάται ότι ο βυθός της θάλασσας περιέχει μεγάλες ποσότητες ορυκτών. Με την εξόρυξη αυτών των κοιτασμάτων από τον θαλάσσιο βυθό μπορεί:

  • να εξασφαλιστεί ο ενεργειακός εφοδιασμός και
  • να καλυφθεί ένα κενό στην αγορά στις περιπτώσεις που είτε δεν είναι δυνατή ή δεν επαρκεί η ανακύκλωση, είτε η πίεση που ασκείται στα χερσαία ορυχεία είναι πολύ μεγάλη.

Γιατί χρειάζονται κανόνες σε επίπεδο ΕΕ;

Πολυάριθμοι οργανισμοί στην ΕΕ δραστηριοποιούνται σήμερα στην εκμετάλλευση κοιτασμάτων του θαλάσσιου βυθού, είτε παρέχοντας τεχνολογία είτε αναλαμβάνοντας εργασίες εξόρυξης. Ο τομέας αυτός, αν και μικρός, θεωρείται ότι μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης και απασχόλησης για τις μελλοντικές γενιές.

Ωστόσο, λόγω της έλλειψης γνώσεων σχετικά με το περιβάλλον του θαλάσσιου βυθού απαιτείται προσεκτική προσέγγιση. Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει διάφορες μελέτες και έργα με σκοπό να διερευνηθούν τα οφέλη, τα μειονεκτήματα και τα κενά γνώσεων που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο τομέα.

Επίσημα έγγραφα

Περισσότερα

Έρευνα

Θαλάσσια πολιτική