морско дело

Разработване на морското дъно

Разработване на морското дъно

Разработване на морското дъно

Какво представлява разработването на морското дъно?

Активна хидротермална цепнатина, изпускаща хидротермални течности. Снимките са собственост на Submarine Ring of Fire 2006 Exploration, NOAA Vents Program. (NOAA Photo Library: expl1373)

В морското дъно се намират голямо количество минерали. То се разработва, за да бъдат извлечени тези минерали с цел да:

  • се гарантира сигурността на доставките, както и
  • да се запълни празнината на пазара, когато рециклирането не е възможно или не е подходящо, или когато бремето върху мините на земната повърхност е твърде голямо.

Защо са необходими действия на равнище ЕС?

В момента множество организации в ЕС са заети с дейности по разработване на морското дъно - като доставчици на технологии и като минни оператори. Въпреки че този сектор е малък, той има потенциал да генерира устойчив растеж и заетост за бъдещите поколения.

Нашата липса на знания за дълбоководната среда налага предпазлив подход. Затова Европейската комисия се е ангажирала с редица проучвания и проекти, които трябва да хвърлят светлина върху ползите, затрудненията и пропуските в познанията, свързани с този вид минно дело.

Официални документи

Допълнителна информация

Научни изследвания

Морско дело