Maritieme zaken

Bazen Sredozemskega morja

Bazen Sredozemskega morja

Bazen Sredozemskega morja

Sredozemsko morje

Čeprav na Sredozemsko morje meji več kot dvajset držav, je večji del morja zunaj njihove jurisdikcije. Bistveno je torej sodelovanje, ki omogoča

 • upravljanje pomorskih dejavnosti,
 • varstvo morskega okolja in pomorske dediščine,
 • preprečevanje onesnaževanja,
 • izboljšanje varnosti in zaščite na morju,
 • spodbujanje modre rasti in ustvarjanje delovnih mest.

Integrirana pomorska politika je namenjena izboljšanju sodelovanja in upravljanja v Sredozemlju, hkrati pa tudi spodbuja trajnostno gospodarsko rast. Zajema naslednje:

 • Delovne skupine za integrirano pomorsko politiko v Sredozemlju se srečujejo vsako leto, v njih sodelujejo predstavniki držav, ki mejijo na Sredozemlje in regionalnih organizacij.
 • Tristransko sodelovanje med Generalnim direktoratom za pomorske zadeve in ribištvo Evropske komisije, Evropsko investicijsko banko in Mednarodno pomorsko organizacijo – za razvoj pomorskega sektorja v Sredozemlju, zlasti v južnih partnerskih državah EU. V okviru tega sodelovanja in na podlagi 12. konference FEMIP vsi trije partnerji sodelujejo s sekretariatom Unije za Sredozemlje in zadevnimi državami na ključnih področjih:
  • razvoj pomorskih grozdov,
  • spodbujanje mreže ustanov in akademij za pomorsko usposabljanje,
  • razvoj virtualnega centra znanja na področju morskih in pomorskih zadev v Sredozemlju.
 • Projekt integrirane pomorske politike za Sredozemlje – projekt v okviru evropske sosedske politike, ki ga financirajo južnosredozemske države in je namenjen državam južnega sosedstva kot pomoč pri razvoju integriranega pristopa do morskih in pomorskih zadev.
 • Priprava podregionalnih strategij za izkoriščanje prednosti in odpravo pomanjkljivosti določenih pomorskih regij, npr.: nova strategija EU za jadransko-jonsko regijo in njen akcijski načrt.
 • Vsako leto se na forumu sredozemskih služb obalne straže – prostovoljnem, neodvisnem in nepolitičnem organu – zberejo predstavniki uprav, institucij in agencij iz vseh sredozemskih držav, ki se ukvarjajo z vprašanji obalne straže. Forum financira Generalni direktorat Evropske komisije za pomorske zadeve in ribištvo.
 • Sedanja prizadevanja za razvoj virtualnega centra znanja na področju morskih in pomorskih zadev v Sredozemlju za utrditev in izmenjavo splošnih, tehničnih in sektorskih informacij. Center bo izboljšal sinergije med pobudami in projekti, olajšal usklajevanje in sodelovanje, spodbujal naložbe in inovacije, in podpiral pomorsko gospodarstvo.
 • Na forumu o pomorstvu sta bili leta 2014 objavljeni dve študiji:

  (a) podporne dejavnosti za razvoj pomorskih grozdov v Sredozemskem in Črnem morju – za oblikovanje obstoječih grozdov, opredelitev prednosti in slabosti različnih vrst grozdov in ugotovitev, kako izvedljiva je priprava nacionalnih grozdov in spodbujanje sodelovanja med grozdi na podregionalni ravni (videoposnetki);

  (b) Sredozemsko morje – opredelitev dejavnikov in geografskega obsega pomorskega sodelovanja, del obsežnejše študije o potencialu rasti v Sredozemlju, Jadransko-jonski regiji in Črnem morju. Cilj je oceniti obstoječe pomorsko sodelovanje, poudariti dodano vrednost sodelovanja v okviru morskih in podmorskih bazenov ter opredeliti in predlagati najprimernejše vsebine, geografski obseg in postopek za nadaljnji razvoj sodelovanja v okviru morskih in podmorskih bazenov.

  Leta 2015 je Generalni direktorat za pomorske zadeve in ribištvo začel:

  (a) študijo o mreženju med ustanovami in akademijami za pomorsko usposabljanje v Sredozemlju, s katero želi oceniti, ali in kako bi bilo mogoče vzpostaviti tako mrežo in ali bi mreža imela dodano vrednost ter dejavnosti, povezane z obalno stražo;

  (b) raziskovalno delo kot pomoč pri razvijanju in modernizaciji pomorskega gospodarstva prek virtualnega centra znanja za morske in pomorske zadeve v Sredozemlju.

Regionalno sodelovanje s sredozemskimi partnerji

Odnosi EU z državami južnega Sredozemlja in Bližnjega vzhoda potekajo v okviru evro-sredozemskega partnerstva, vzpostavljenega z Barcelonsko deklaracijo leta 1995. Nedavno so v okviru evropske sosedske politike oblikovali stališča Evropske unije do teh regij.

Evro-sredozemsko partnerstvo, znano tudi kot barcelonski proces, je regionalni forum za politično, gospodarsko in socialno sodelovanje, ki dopolnjuje dvostranske pridružitvene sporazume in akcijske načrte evropske sosedske politike. Sodelovanje se je začelo, ko je bila leta 2008 ustanovljena Unija za Sredozemlje.

Morski in pomorski projekti, ki jih financira EU, zajemajo različna področja politike. Primeri:

Pomembni dokumenti

Več informacij

Forum o pomorstvu

 • Sredozemlje (projekti, osnovne informacije, delovni dokumenti, dogodki)

Evropski atlas morij

Evropska mreža za pomorsko opazovanje in podatke (EMODnet)

EUROSTAT

Pomorske zadeve