θαλάσσια πολιτική

Стратегия за морските басейни: Черно море

Стратегия за морските басейни: Черно море

  1. Ελληνικά
  2. Български
  3. Deutsch
  4. English
  5. Français
  6. Română

Стратегия за морските басейни: Черно море

Черно море

Шест държави имат излаз на Черно море, включително България и Румъния, които са членове на ЕС. За да се постигнат съгласуваност и по-добра координация между основните сектори на техните сини икономики, Европейската комисия се стреми към диалог със заинтересованите лица (публични и частни), помага за повишаване на техния капацитет и подкрепя дейности за сътрудничество по въпроси, свързани с морското дело и корабоплаването.

Основавайки се на успеха на първия диалог за интегрираната морска политика, проведен с български и румънски заинтересовани лица през 2011 г., и на конференцията на високо равнище на заинтересованите страни във връзка с Черно море, състояла се в Букурещ (Румъния) през 2014 ., Европейската комисия обедини усилията си с работещи в сектора на морското дело и предприемачи от Черноморския регион, за да обсъдят как те да реализират напълно потенциала си и да генерират устойчиви икономически и социални ползи в крайбрежните области. За целта през март 2015 г. в София се състоя Втората конференция на заинтересованите страни във връзка с Черно море.

Междувременно се провежда проучвателна мисия (проучване за осъществимост), за да се оцени състоянието на усилията в областта на морското дело в крайбрежните държави и да се предложи механизъм за изпълнение на проект за сътрудничество в морския басейн, за да се повиши осведомеността за интегрираната морска политика и да се увеличи капацитетът на участниците от публичния сектор. Проектен документ е вече подготвен и в момента се обсъжда с представители на крайбрежните страни и организации в региона.

Европейската комисия също така подкрепя усилията на повече от 10 изследователски института и заинтересовани лица от публичния сектор от всички черноморски държави да обединят събраните от тях през последните години данни и да създадат единна цифрова карта на дъното на Черно море, включваща геологията, местообитанията и живота в морето. Първата версия на картата се очаква през 2016 г.

Бяха поръчани проучвания, за да се определят области за засилено сътрудничество на равнище морски басейн и да се изследва потенциалът на морските клъстери. Резултатите са публикувани и могат да бъдат намерени на уебстраницата на Морския форум (вж. по-долу). Последващи действия (т.е. две покани за представяне на предложения) са вече пубкликувани.

Регионално сътрудничество

Започнатото от ЕС Черноморско взаимодействие е инициатива за регионално сътрудничество със и между страните, имащи излаз на Черно море. То е замислено като гъвкава рамка за осигуряване на по-голяма последователност и политически насоки, като същевременно държавите се приканват към по-интегриран подход.  През 2015 г. Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност публикуваха съвместен работен документ  относно изпълнението на Черноморското взаимодействие в периода от 2009 г. до 2014 г. Документът дава представа за напредъка в основни области на сътрудничеството в Черноморския регион, включително интегрираната морска политика.
 
ЕС също така има статут на наблюдател в две регионални организации:

Финансиране на проекти, свързани с Черно море

Свързани с морското дело и корабоплаването финансирани от ЕС проекти има в различни области на политиката. Те се финансират със средства от различни фондове на ЕС. Финансова помощ за действия в този регион се предоставя най-вече чрез Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) и Европейския инструмент за съседство (ENI).

Със средства по линия на Европейския инструмент за съседство се финансира Съвместната оперативна програма за Черноморския басейн за 2007 — 2013 г., чиято цел е да допринесе за по-силно и устойчиво икономическо и социално развитие на региона.

Трите конкретни цели на програмата са:

  • насърчаване на икономическото и социалното развитие в крайбрежните райони;
  • съвместна работа в отговор на общи предизвикателства;
  • насърчаване на сътрудничеството между хората по места.

В рамките на програма „Хоризонт 2020“ през 2014 г. бе отправена целева покана за Черноморския регион с бюджет от 1,5 млн. евро. Измежду предложените проекти бе избран един, чиято цел е създаване на самоподдържаща се мрежа от изследователски институти, научни институции, мозъчни тръстове и агенции за изпълнение в региона. Черноморски хоризонт ще обедини ресурсите на крайбрежните държави (а също и на други страни) за проекти от общ интерес в областта на науката, технологията и иновациите. Той ще бъде изпълняван през следващите 36 месеца.

Инфографика за синия растеж

Допълнителна информация

Съобщения на Комисията

Парламентарни резолюции

Морски форум

Европейски морски атлас

Морско дело