Strategija za morski bazen: Jadransko in Jonsko morje

Strategija za morski bazen: Jadransko in Jonsko morje

Strategija za morski bazen: Jadransko in Jonsko morje

Strategija za morski bazen: Jadransko in Jonsko morje

Od pomorske strategije do makroregionalne strategije za jadransko-jonsko regijo

Evropska komisija je 17. junija 2014 sprejela novo strategijo EU za jadransko-jonsko regijo.

Strategija se osredotoča na možnosti za razvoj pomorskega gospodarstva t. i.„modro rast“: prometne povezave med kopnim in morjem, energetska povezljivost, varstvo okolja in trajnostni turizem so sektorji, ki bodo imeli odločilno vlogo pri ustvarjanju delovnih mest in spodbujanju gospodarske rasti v regiji. Zamisel za ta projekt je bila prvič predstavljena v Pomorski strategiji za Jadransko in Jonsko morje, ki jo je Komisija sprejela 30. novembra 2012 in je zdaj vključena v novo makroregionalno strategijo.

V tej „makroregionalni strategiji“ tokrat prvič sodeluje tako veliko število držav zunaj EU (Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora in Srbija) s članicami Unije (Hrvaška, Grčija, Italija in Slovenija). Razvoj posameznega vidika akcijskega načrta sta usklajevali po dve državi, od katerih je ena članica EU:

1. Grčija in Črna gora vidik modre rasti: ta steber je namenjen inovativni rasti pomorskega in morskega gospodarstva v regiji, spodbuja trajnostni gospodarski razvoj in delovna mesta ter poslovne priložnosti modrega gospodarstva.

2. Italija in Srbija vidik povezovanja regije (prometna in energetska omrežja): izboljšali naj bi prometno in energetsko povezavo regije s preostalo Evropo.

3. Slovenija ter Bosna in Hercegovina vidik kakovosti okolja: boljše sodelovanje na ravni regije na področju kakovosti okolja.

4. Hrvaška in Albanija vidik trajnostnega turizma: razvijanje celotnega potenciala regije glede inovativnega, trajnostnega, odgovornega in kakovostnega turizma.

Strategija vključuje tudi medsektorske vidike, kot so gradnja zmogljivosti, raziskave, inovacije ter mala in srednja podjetja. Blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter obvladovanje tveganja naravnih nesreč sta horizontalni načeli, ki sta vpeti v vse štiri stebre.

Osnovne informacije

Pomorska strategija za Jadransko in Jonsko morje (2012) presoja potrebe in potencial za dejavnosti, povezane z morjem, ter določa okvir za usklajena prizadevanja vseh deležnikov v pomorstvu, katerih cilj je:

  • uspešno pomorsko gospodarstvo, ki zagotavlja gospodarsko rast in delovna mesta,
  • bolj zdravo morsko okolje,
  • varnejši in zanesljivejši pomorski prostor,
  • trajnostne in bolj odgovorne ribolovne dejavnosti.

Ti cilji predstavljajo štiri prednostna področja strategije, določeni so na podlagi obsežnega posvetovanja z deležniki leta 2012 (na delavnicah v (1: Atenah 2: Trstu in 3: Portorožu). O teh ciljih in predlaganih ukrepih so razpravljali na konferenci Določitev načrta za pametno, trajnostno in vključujočo gospodarsko rast na območju Jadranskega in Jonskega morja (Zagreb, Hrvaška, 6. december 2012).

Sklepi konference so potrdili obsežno podporo usmeritvam iz pomorske strategije leta 2012 in postavili temelje za pripravo akcijskega načrta. Poudarili so tudi potrebo po oblikovanju širše makroregionalne strategije.

Vsebina pomorske strategije je zdaj v celoti vključena v strategijo za Jadransko in Jonsko morje (videoposnetek).

Evropski svet je na zasedanju 13. in 14. decembra 2012 pozval Komisijo, naj do konca leta 2014 pripravi strategijo EU za jadransko-jonsko regijo, ki bo temeljila na izkušnjah s strategijama za Podonavje in za regijo Baltskega morja. Nova strategija upošteva rezultate spletnega posvetovanja z deležniki med septembrom 2013 in januarjem 2014 ter rezultate razprav na seminarju o spodbujanju modre rasti v jadransko-jonski regiji in pripravi akcijskega načrta za strategijo jadransko-jonske regije (EUSAIR) (Bruselj) in konference deležnikov v Atenah 6. in 7. februarja 2014. Strategija je bila 18. junija 2014 predložena Svetu in voditelji EU naj bi jo predvidoma potrdili na zasedanju Evropskega sveta pozneje letos, tj. med italijanskim predsedovanjem.

Študiji sta ocenili potencial modre rasti na območju Jadranskega in Jonskega morja ter analizirali sedanje stanje in možnosti razvoja pomorskih grozdov v morskih bazenih. Rezultati študij so objavljeni na straneh foruma o pomorstvu.

Več informacij