Στρατηγική για τις θαλάσσιες λεκάνες: Αδριατική θάλασσα και Ιόνιο πέλαγος

Στρατηγική για τις θαλάσσιες λεκάνες: Αδριατική θάλασσα και Ιόνιο πέλαγος

Στρατηγική για τις θαλάσσιες λεκάνες: Αδριατική θάλασσα και Ιόνιο πέλαγος

Στρατηγική για τις θαλάσσιες λεκάνες: Αδριατική θάλασσα και Ιόνιο πέλαγος

Από μια θαλάσσια στρατηγική σε μια μακροπεριφερειακή στρατηγική για την περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια νέα στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου στις 17 Ιουνίου 2014.

Η στρατηγική αυτή περιστρέφεται κυρίως γύρω από τις δυνατότητες της θαλάσσιας οικονομίας - «γαλάζια ανάπτυξη», μεταφορές ξηράς-θάλασσας, ενεργειακή συνδεσιμότητα, προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και προώθηση του βιώσιμου τουρισμού - τομείς που μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στη δημιουργία απασχόλησης και στην τόνωση της ανάπτυξης στην περιοχή. Ως βάση λήφθηκε η Θαλάσσια στρατηγική για την Αδριατική θάλασσα και το Ιόνιο πέλαγος, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 30 Νοεμβρίου 2012 και έχει πλέον ενσωματωθεί στη νέα στρατηγική.

Πρόκειται για την πρώτη «μακροπεριφερειακή στρατηγική» της ΕΕ στην οποία τόσο πολλές αναλογικά τρίτες χώρες (Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο και Σερβία) συνεργάζονται με κράτη μέλη της ΕΕ (Ελλάδα, Ιταλία, Κροατία και Σλοβενία). Ένα ζεύγος κρατών - ένα από την ΕΕ και ένα εκτός της ΕΕ - συντόνισαν την εκπόνηση κάθε στοιχείου του σχεδίου δράσης:

1. Η Ελλάδα και το Μαυροβούνιο ασχολήθηκαν με τη «Γαλάζια ανάπτυξη»: ο πυλώνας αυτός στοχεύει στην καινοτόμο ναυτιλιακή και θαλάσσια ανάπτυξη στην περιφέρεια, και προωθεί τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση, καθώς και τις επιχειρηματικές δυνατότητες που προσφέρει η Γαλάζια ανάπτυξη.

2. Η Ιταλία και η Σερβία, με τη «Σύνδεση της περιφέρειας» (μεταφορικά και ενεργειακά δίκτυα): ο πυλώνας αυτός στοχεύει στη βελτίωση της μεταφορικής και ενεργειακής συνδεσιμότητας στην περιφέρεια, αλλά και μεταξύ της περιφέρειας και της υπόλοιπης Ευρώπης.

3. Η Σλοβενία και η Βοσνία και Ερζεγοβίνη, με την «Ποιότητα του περιβάλλοντος»: ο πυλώνας αυτός ασχολείται με την ποιότητα του περιβάλλοντος μέσω της αυξημένης συνεργασίας σε επίπεδο περιφέρειας.

4. Η Κροατία και η Αλβανία, με τον «Βιώσιμο τουρισμό»: ο πυλώνας αυτός στοχεύει στην ανάπτυξη όλων των δυνατοτήτων που παρουσιάζει η περιφέρεια όσον αφορά τον καινοτόμο, βιώσιμο, υπεύθυνο και ποιοτικό τουρισμό.

Επιπλέον, η δημιουργία ικανοτήτων καθώς και η έρευνα, η καινοτομία και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι σημαντικές διατομεακές παράμετροι. Ο περιορισμός της κλιματικής αλλαγής και η προσαρμογή σ΄αυτήν, καθώς και η διαχείριση του κινδύνου καταστροφών, είναι οριζόντιες αρχές που διέπουν όλους τους παραπάνω τέσσερις πυλώνες.

Ιστορικό

Η θαλάσσια στρατηγική για την Αδριατική θάλασσα και το Ιόνιο πέλαγος (2012) αξιολογεί τις ανάγκες και τις δυνατότητες των δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη θάλασσα και θέτει το πλαίσιο για την ανάληψη συντονισμένης δράσης από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, με στόχο:

  • ευημερούσα θαλάσσια οικονομία που προσφέρει ανάπτυξη και ευκαιρίες απασχόλησης
  • ένα πιο υγιές θαλάσσιο περιβάλλον
  • έναν πιο ασφαλή και προστατευμένο θαλάσσιο χώρο
  • βιώσιμες και πιο υπεύθυνες αλιευτικές δραστηριότητες.

Οι στόχοι αυτοί αποτελούν τις τέσσερις προτεραιότητες της στρατηγικής, και έχουν προκύψει μετά από εκτεταμένες διαβουλεύσεις μεταξύ ενδιαφερομένων που πραγματοποιήθηκαν το 2012 (συναντήσεις εργασίας(1: στην Αθήνα 2: στην Τεργέστη και 3: στο Πορτορόζ). Οι στόχοι καθώς και οι προτεινόμενες δράσεις συζητήθηκαν στη διάσκεψη «Setting an Agenda for Smart, Sustainable and Inclusive Growth from the Adriatic and Ionian Seas» (Ζάγκρεμπ, Κροατία, 6 Δεκεμβρίου 2012).

Τα συμπεράσματα της διάσκεψης δικαίωσαν σε μεγάλο βαθμό την κατεύθυνση που ακολουθήθηκε με τη θαλάσσια στρατηγική 2012 και έθεσαν τις βάσεις για την εκπόνηση ενός σχεδίου δράσης. Παράλληλα όμως, κατέδειξαν την ανάγκη για μια ευρύτερη μακροπεριφερειακή στρατηγική.

Η θαλάσσια στρατηγική έχει πλέον πλήρως ενσωματωθεί στη στρατηγική της ΕΕ για την Αδριατική θάλασσα και το Ιόνιο πέλαγος (βίντεο).

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 13-14 Δεκεμβρίου 2012 ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαμορφώσει μια στρατηγική της ΕΕ για την Αδριατική Θάλασσα και το Ιόνιο Πέλαγος πριν από το τέλος του 2014, με βάση την εμπειρία από τις περιφέρειες του Δούναβη και της Βαλτικής Θάλασσας. Η νέα στρατηγική λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών δημόσιων διαβουλεύσεων που πραγματοποιήθηκαν το διάστημα Σεπτεμβρίου 2013 και Ιανουαρίου 2014, καθώς και τα πορίσματα του συνεδρίου «Boosting Blue Growth in the Adriatic and Ionian Region: towards an Action Plan, for the EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR)», στις Βρυξέλλες, και του συνεδρίου που διοργανώθηκε στην Αθήνα στις 6-7 Φεβρουαρίου 2014. Διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο στις 18 Ιουνίου 2014 και αναμένεται ότι, υπό την Ιταλική προεδρία, οι ηγέτες της ΕΕ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εγκρίνουν τη στρατηγική αργότερα φέτος.

Δύο μελέτες αξιολόγησαν τις δυνατότητες για γαλάζια ανάπτυξη στην Αδριατική θάλασσα και το Ιόνιο πέλαγος, και ανέλυσαν τη σημερινή κατάσταση και τη δυνατότητα ανάπτυξης θαλάσσιων συνεργατικών σχηματισμών στις θαλάσσιες λεκάνες. Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα Θαλάσσιο Φόρουμ.

Περισσότερα