Havsfrågor

Internationell världshavsförvaltning – en agenda för havens framtid

Internationell världshavsförvaltning – en agenda för havens framtid

Internationell världshavsförvaltning – en agenda för havens framtid

Den 10 november 2016 presenterade kommissionen och EU:s utrikesrepresentant en gemensam agenda för havens framtid, där man föreslår 50 åtgärder för säkra, trygga, rena och hållbart förvaltade hav i Europa och hela världen.

En ny agenda för haven

Det gemensamma meddelandet om internationell världshavsförvaltning bygger på den allmänna uppfattningen att havsförvaltningen måste stärkas, belastningen på haven minska och haven nyttjas på ett hållbart sätt. För att nå målen behöver vi dessutom ökad kunskap om haven.

Det gemensamma meddelandet innehåller förslag på hur EU kan spela en viktigare roll på det globala och regionala planet för att påverka hur haven förvaltas och andvänds. Det innehåller detaljerade åtgärder för att forma en internationell förvaltning på tre prioriterade områden:

  1. Förbättra den internationella ramen för havsförvaltning.
  2. Minska människans belastning på haven och skapa förutsättningar för en hållbar blå ekonomi.
  3. Stärka internationell havsforskning och tillhörande data.

Det gemensamma meddelandet är en del av EU:s svar på FN:s 2030-agenda för hållbar utveckling, särskilt dess mål 14 att bevara och på ett hållbart sätt nyttja hav och marina resurser. Det grundar sig på det politiska uppdrag som kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker gav kommissionären Karmenu Vella, nämligen ”att arbeta med utformningen av den internationella havsförvaltningen i FN, i andra multilaterala forum och bilateralt med viktiga samarbetspartner”.

Vad är internationell havsförvaltning?

Internationell havsförvaltning handlar om att förvalta och nyttja världshaven och de marina resurserna så att de förblir sunda, produktiva, säkra, trygga och motståndskraftiga.

I dag ligger 60 procent av haven utanför nationell jurisdiktion och omfattas därför av ett delat internationellt ansvar. I enlighet med FN:s övergripande havsrättskonvention har det införts en mängd rättigheter, institutioner och specifika ramar för att styra hur vi nyttjar haven.
 
EU:s insatser inom den internationella förvaltningen av världshaven bygger på dessa och andra ramar för att förbättra hälsotillståndet i haven, som är en resurs som är öppen för alla länder.

Varför behövs åtgärder?

Människan behöver friska hav: De reglerar klimatet, tryggar livsmedelsförsörjningen, bidrar till människors hälsa och ger ekonomisk tillväxt. Enligt OECD:s uppskattningar bidrar havsbaserade branscher med runt 1,3 biljoner euro till det globala bruttoförädlingsvärdet. Haven är också livsmiljö för en rik, ömtålig och till stor del outforskad biologisk mångfald som tillhandahåller en mängd viktiga ekosystemtjänster. Haven producerar t.ex. hälften av allt syre i jordens atmosfär och absorberar 25 procent av koldioxidutsläppen.

Men belastningen på haven väntas öka i och med att världens befolkning når 9–10 miljarder år 2050. Den globala konkurrensen om råvaror, livsmedel och vatten kommer att intensifieras, samtidigt som illegalt fiske, sjöröveri, klimatförändring och havsföroreningar redan nu hotar havens hälsotillstånd. Dessutom är den blå ekonomin i hög grad beroende av den globala ekonomin och internationella regler.

Efter samråd med olika länder och marina aktörer har kommission kommit fram till att den nuvarande internationella havsförvaltningen inte klarar av de gemensamma utmaningarna. Meddelandet från november 2016 ska råda bot på detta. Som en stark global aktör vill EU bidra till en bättre havsförvaltning och kräver därför en övergripande, regelbaserad internationell strategi.

Vad har man gjort hittills?

EU låg i spetsen för beslutsamma åtgärder för världshaven redan innan det gemensamma meddelandet antogs. De senaste tio åren har EU

– tagit ett helhetsgrepp på alla havs- och sjöfartsfrågor med hjälp av EU:s integrerade havspolitik

– infört strikta obligatoriska miljöbestämmelser för att se till att alla aktörer i EU:s sjöfart nyttjar de marina resurserna på ett hållbart sätt

– tagit fram en EU-strategi för att främja hållbar blå tillväxt för alla och låta tankarna om en blå ekonomi genomsyra EU:s yttre politik när det gäller naturresurser, energi, handel, bistånd och säkerhet

– infört regionala strategier för att hantera gemensamma problem och möjligheter i nära samarbete med länder utanför EU och aktörer från det civila samhället och den privata sektorn

– öronmärkt runt 350 miljoner euro om året för havsforskning för att förbättra samarbetet och informationsutbytet och göra data om havsfrågor tillgängliga för allmänheten

– deltagit i internationella och sektorsövergripande forum för att gemensamt arbeta för säkra, rena och produktiva världshav 

– antagit EU:s strategi för sjöfartsskydd som är ett omfattande gemensamt verktyg för att kartlägga, förebygga och hantera säkerhetsproblem.

Officiella dokument

  • Gemensamt meddelande: Internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid (JOIN(2016) 49)
  • Sammanfattning av resultaten från samrådet om internationell världshavsförvaltning (SWD(2016) 352)
  • Utveckling av den internationella dimensionen av EU:s integrerade havspolitik (KOM(2009) 536)
  • Utvärdering av hur ramdirektivet om en marin strategi (2008/56/EG) har bidragit till att genomföra medlemsländernas och EU:s skyldigheter, åtaganden och initiativ på europeisk och internationell nivå vad gäller miljöskydd i marina vatten (COM(2012) 662)

Läs mer

Havsfrågor