Medzinárodná správa oceánov: program pre budúcnosť našich oceánov

Medzinárodná správa oceánov: program pre budúcnosť našich oceánov

Medzinárodná správa oceánov: program pre budúcnosť našich oceánov

Medzinárodná správa oceánov: program pre budúcnosť našich oceánov

Európska komisia a vysoká predstaviteľka EÚ vytýčili 10. novembra 2016 spoločný program pre budúcnosť našich oceánov, pričom navrhli 50 opatrení pre bezpečné, chránené, čisté a udržateľne obhospodarované oceány v Európe i na celom svete.

Nový program pre oceány

Spoločné oznámenie o medzinárodnej správe oceánov vychádza zo všeobecne prijímaného názoru, že rámec pre medzinárodnú správu oceánov je potrebné posilniť, že tlak na oceány je potrebné znížiť a že svetové oceány sa musia využívať udržateľným spôsobom. Zároveň sa v ňom zdôrazňuje, že na dosiahnutie týchto cieľov sú potrebné lepšie poznatky o oceánoch.

V spoločnom oznámení sa navrhujú spôsoby, ako môže EÚ zohrať významnejšiu úlohu na globálnej a regionálnej úrovni pri rozhodovaní o tom, ako sa budú oceány spravovať a využívať. Stanovujú sa v ňom podrobné opatrenia na tvorbu medzinárodnej správy v troch prioritných oblastiach:

  1. zlepšenie rámca pre medzinárodnú správu oceánov,
  2. zmiernenie vplyvu ľudskej činnosti na oceány a vytvorenie podmienok pre udržateľnú modrú ekonomiku,
  3. posilnenie medzinárodného výskumu oceánov a zhromažďovanie údajov.

Spoločné oznámenie je neoddeliteľnou súčasťou reakcie EÚ na program trvalo udržateľného rozvoja OSN do roku 2030, a to najmä pokiaľ ide o cieľ trvalo udržateľného rozvoja č. 14 – „zachovanie a udržateľné využívanie oceánov, morí a morských zdrojov“. Vychádza z politického mandátu, ktorý komisárovi Vellovi udelil predseda Juncker s cieľom „zapojiť sa do formovania medzinárodnej správy oceánov, a to v rámci OSN, na ďalších mnohostranných fórach, ako aj dvojstranne s kľúčovými globálnymi partnermi.“

Čo je medzinárodná správa oceánov?

Medzinárodná správa oceánov spočíva v riadení a využívaní svetových oceánov a ich zdrojov tak, aby boli naše oceány zdravé, produktívne, bezpečné, chránené a odolné.

V súčasnosti sa 60 % oceánov nachádza za hranicami jurisdikcií štátov. Z toho vyplýva spoločná medzinárodná zodpovednosť. Na základe všeobecného Dohovoru OSN o morskom práve bol vytvorený celý rad jurisdikčných práv, inštitúcií a osobitných rámcov s cieľom usporiadať spôsob, akým človek tieto vody využíva.
 
Opatrenia EÚ v oblasti medzinárodnej správy oceánov vychádzajú z tohto rámca, ako aj zo spolupráce s ostatnými stranami s cieľom zlepšiť stav tohto prírodného zdroja, ktorý je otvorený všetkým štátom.

Prečo je potrebné prijať tieto opatrenia?

Zdravé oceány sú pre ľudstvo zásadne dôležité: ako regulátory klímy, ako zdroje na zaistenie celosvetovej potravinovej bezpečnosti a zabezpečenie ľudského zdravia a rovnako tak ako hnací motor hospodárskeho rastu. OECD odhaduje, že priemyselné odvetvia súvisiace s oceánmi prispievajú ku globálnej hrubej pridanej hodnote približne 1,3 biliónom EUR. Oceány sú tiež domovom bohatej, krehkej a z veľkej miery neprebádanej biodiverzity, ktorá poskytuje rôzne dôležité ekosystémové služby. Oceány napríklad produkujú polovicu kyslíka v zemskej atmosfére a absorbujú 25 percent emisií CO2.

Celosvetová populácia však do roku 2050 dosiahne 9 až 10 miliárd obyvateľov, čím sa tlaky na oceány pravdepodobne ešte viac zintenzívnia. Celosvetová súťaž o suroviny, potraviny a vodu sa zintenzívni. Už teraz je zdravie našich oceánov ohrozované nelegálnym rybolovom, pirátstvom, zmenou klímy a znečisťovaním morí. Okrem toho modré hospodárstvo vo veľkej miere závisí od globálneho hospodárstva a globálnych pravidiel.

Po konzultácii s vládami štátov a rôznymi inými zainteresovanými stranami dospela Európska komisia k záveru, že súčasný rámec medzinárodnej správy oceánov nie je dostatočne účinný na riešenie týchto spoločných problémov. Spoločné oznámenie prijaté v novembri 2016 sa usiluje o nápravu tejto situácie. Európska únia ako silný globálny aktér vytyčuje svoje opatrenia v oblasti lepšej správy oceánov a vyzýva na medziodvetvový medzinárodný prístup založený na pravidlách.

Čo sa doteraz podarilo dosiahnuť?

Európska únia presadzovala rozhodné opatrenia v záujme našich oceánov už pred prijatím spoločného oznámenia. Len za posledných 10 rokov sa EÚ zasadila za:

– prijatie celostného prístupu pre všetky morské a námorné záležitosti: integrovanej námornej politiky EÚ,

– zavedenie súboru povinných environmentálnych pravidiel s cieľom zabezpečiť, aby námorné subjekty EÚ využívali morské zdroje udržateľným spôsobom, a to bez ohľadu na to, kde pôsobia,

– vypracovanie celoeurópskej stratégie, ktorou sa podporí udržateľný a inkluzívny modrý rast tým, že sa aspekty modrého hospodárstva zohľadnia vo vonkajšej politike v oblasti prírodných zdrojov, energetiky, obchodu, rozvoja a bezpečnosti,

– zavedenie regionálnych stratégií na riešenie spoločných výziev a príležitostí v úzkej spolupráci s tretími krajinami a zainteresovanými stranami z občianskej spoločnosti a súkromného sektora,

– vyčlenenie približne 350 miliónov EUR ročne na morský výskum, čím sa zlepšila spolupráca a výmena informácií a sprístupňovanie námorných údajov verejnosti,

– účasť na medzinárodných a medziodvetvových fórach na riešenie spoločného problému zaistenia chránených, bezpečných, čistých a produktívnych morí a oceánov na celom svete, 

– prijatie stratégie námornej bezpečnosti EÚ, komplexného spoločného nástroja na identifikáciu, prevenciu a reakciu na výzvy v oblasti bezpečnosti.

Oficiálne dokumenty

  • Spoločné oznámenie: Program medzinárodnej správy oceánov pre budúcnosť našich oceánov [JOIN(2016) 49]
  • Súhrn výsledkov konzultácií o medzinárodnej správe oceánov [SWD(2016) 352]
  • Rozvoj medzinárodného rozmeru integrovanej námornej politiky Európskej únie [KOM(2009) 536]
  • Prínos rámcovej smernice o morskej stratégii (2008/56/ES) k vykonávaniu existujúcich povinností, záväzkov a iniciatív členských štátov alebo EÚ na úrovni EÚ alebo na medzinárodnej úrovni v oblasti ochrany životného prostredia v morských vodách (COM/2012/662)

Ďalšie informácie

Námorné záležitosti