Námořní záležitosti

Mezinárodní správa oceánů: příspěvek EU k odpovědné správě oceánů

Mezinárodní správa oceánů: příspěvek EU k odpovědné správě oceánů

Mezinárodní správa oceánů: příspěvek EU k odpovědné správě oceánů

Dne 10. listopadu 2016 Evropská komise a vysoká představitelka EU vytyčily společnou agendu pro budoucnost našich oceánů. Navrhly 50 opatření k zajištění bezpečných, chráněných, čistých a udržitelně spravovaných oceánů v Evropě i na celém světě.

Nová agenda pro oceány

Společné sdělení týkající se mezinárodní správy oceánů vychází ze široce přijímaného názoru, že rámec správy oceánů je třeba posílit, že tlaky na oceány je nutné snížit a že světové oceány musí být využívány udržitelným způsobem. Rovněž zdůrazňuje, že k dosažení těchto cílů je nezbytné mít hlubší a širší základnu znalostí o oceánech.

Společné sdělení navrhuje, jak může EU hrát významnější úlohu na celosvětové a regionální úrovni při rozhodování o tom, jak jsou oceány spravovány a využívány. Plán stanoví podrobná opatření týkající se tvorby pravidel mezinárodní správy, a to ve třech prioritních oblastech:

  1. zlepšení rámce pro mezinárodní správu oceánů
  2. snížení vlivu lidského působení na oceány a vytvoření podmínek pro udržitelnou modrou ekonomiku
  3. posílení mezinárodního výzkumu týkajícího se oceánů a souvisejících údajů

Dnešní iniciativa je nedílnou součástí reakce EU na Agendu OSN pro udržitelný rozvoj 2030, zejména pokud jde o cíl 14 „Zachovat a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje“. Vychází z politického mandátu, který komisaři Vellovi udělil předseda Juncker s cílem „zapojit Unii do utváření mezinárodní správy oceánů v rámci OSN, do činnosti dalších multilaterálních fór a bilaterální spolupráce s klíčovými obchodními partnery“.

Co se rozumí pod pojmem „mezinárodní správa oceánů“

Mezinárodní správa oceánů spočívá ve správě a využívání světových oceánů a jejich zdrojů tak, aby naše oceány byly zdravé, produktivní, bezpečné a odolné.

V dnešní době se 60 % moří a oceánů nachází mimo hranice vnitrostátních jurisdikcí. Z toho vyplývá společná odpovědnost mezinárodního společenství. Na základě všeobecné „Úmluvy OSN o mořském právu“ byla zavedena celá řada svrchovaných práv, institucí a zvláštních rámců s cílem uspořádat to, jakým způsobem člověk tyto vody využívá.
 
Opatření EU týkající se mezinárodní správy oceánů vycházejí z tohoto rámce a ve spolupráci s ostatními stranami usilují o zlepšení stavu tohoto zdroje, který je otevřený všem státům.

Proč je potřeba přijmout opatření?

Moře a oceány jsou pro lidstvo zásadní: jako regulátory klimatu, jakožto zdroje pro zajištění potravin a lidské zdraví v celosvětovém měřítku a jako hnací síla hospodářského růstu. OECD odhaduje, že průmyslová odvětví využívající oceány přispívají k celkové hrubé přidané hodnotě přibližně 1,3 bilionu eur. Oceány jsou navíc domovem bohaté, křehké a z velké míry neprozkoumané biologické rozmanitosti, který poskytuje široké spektrum důležitých ekosystémových služeb. Moře a oceány například vytvářejí polovinu kyslíku v zemské atmosféře a absorbují 25 procent emisí CO2.

Světová populace se však do roku 2050 zvýší na 9–10 výše miliard lidí, takže tlak na oceány se podle všeho dále zintenzivní. Celosvětová konkurence v získávání surovin, potravin a vody se zostří. Již nyní přitom stav našich moří a oceánů ohrožuje nelegálního rybolov, pirátství, změna klimatu a znečištění moře. Kromě toho je modrá ekonomika velmi závislá na globální ekonomice a globálních pravidlech.

Po konzultaci s vládami států a dalšími různými zainteresovanými stranami došla Evropská komise k závěru, že stávající rámec mezinárodní správy oceánů není dostatečně účinný pro to, aby uvedené společné výzvy řešil. Společné sdělení přijaté v listopadu 2016 usiluje o nápravu této situace. Jako silný globální aktér Evropská unie zavádí svá opatření v zájmu lepší správy oceánů a vyzývá k mezinárodnímu a meziodvětvovému přístupu.

Čeho se doposud podařilo dosáhnout?

Evropská unie prosazovala rozhodná opatření v zájmu našich oceánů již před přijetím společného sdělení. Jen v posledních 10 letech EU

– zaujala ucelený přístup ke všem mořských a námořním záležitostem (integrovaná námořní politika EU)

– zavedla soubor přísných závazných předpisů v oblasti životního prostředí, aby námořní subjekty EU využívaly mořské zdroje udržitelným způsobem, ať už působí kdekoli

– zformulovala celounijní strategii, jejímž cílem je podporovat udržitelný a inkluzivní modrý růst tím, že se aspekty modré ekonomiky zohledňují ve vnější politice, pokud jde o přírodní zdroje, energetiku, obchod, rozvoj, bezpečnost apod.

– zavedla regionální strategie, které se zabývají společnými výzvami a příležitostmi, a to v úzké spolupráci se třetími zeměmi a zainteresovanými subjekty z řad občanské společnosti a soukromého sektoru

– vyčlenila přibližně 350 milionů eur ročně na mořský výzkum, lepší spolupráci a sdílení informací a na veřejnou přístupnost údajů o mořích a oceánech

– angažovala se na mezinárodních a meziodvětvových fórech v zájmu řešení společného problému, kterým je zajištění bezpečných, čistých a produktivních moří a oceánů na celém světě 

– přijala strategii EU pro námořní bezpečnost, společný nástroj pro odhalování, prevenci a řešení bezpečnostních problémů

Oficiální dokumenty

  • Společné sdělení: Mezinárodní správa oceánů: agenda pro budoucnost našich oceánů (JOIN(2016) 49).
  • Souhrn výsledků konzultace k mezinárodní správě oceánů (SWD(2016) 352)
  • Rozvoj mezinárodní dimenze integrované námořní politiky Evropské unie (COM(2009)536)
  • Příspěvek rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí (2008/56/ES) k provádění stávajících povinností, závazků a iniciativ členských států nebo EU na úrovni EU nebo na mezinárodní úrovni v oblasti environmentální ochrany mořských vod (COM/2012/0662)

Další informace

Námořní záležitosti