морско дело

Международно управление на океаните: програма за бъдещето на нашите океани.

Международно управление на океаните: програма за бъдещето на нашите океани.

Международно управление на океаните: програма за бъдещето на нашите океани.

На 10 ноември 2016 г. Европейската комисия и върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност представиха програма за бъдещето на нашите океани, като предложиха 50 действия за безопасни, сигурни, чисти и управлявани по устойчив начин океани в Европа и по света.

Нова програма за океаните

Съвместното съобщение относно международното управление на океаните се основава на широко разпространеното разбиране, че рамката за управление на океаните трябва да бъде подсилена, че натискът върху океаните трябва да бъде намален и че световните океани трябва да бъдат използвани по устойчив начин. В него също така се подчертава, че за постигането на тези цели е нужно по-добро разбирателство относно океаните.

В съвместното съобщение се предлагат начини ЕС да увеличи приноса си и да играе по-активна роля на глобално и регионално равнище при определянето на начините, по които океаните се управляват и използват. В него са изложени подробно действия за формиране на международното управление в три приоритетни области:

  1. подобряване на международната рамка за управление на океаните;
  2. намаляване на човешкия натиск върху океаните и създаване на условия за устойчива синя икономика;
  3. подобряване на международните изследвания и данни в областта на океаните.

Съвместното съобщение е неразделна част от действията на ЕС във връзка с Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие, по-специално 14-та цел за устойчиво развитие — опазване и устойчиво използване на океаните, моретата и морските ресурси. То се основава на политическия мандат, даден на комисар Вела от председателя Юнкер „за участие във формирането на международното управление на океаните в ООН, в други многостранни форуми и двустранно с ключови глобални партньори“.

Какво представлява международното управление на океаните?

Под международно управление на океаните се разбира управление и използване на световните океани и техните ресурси по начини, които запазват океаните чисти, продуктивни, безопасни, сигурни и устойчиви.

В момента 60 % от океаните се намират извън границите на националните юрисдикции. Това предполага споделена международна отговорност. В рамките на широкообхватната Конвенция на ООН по морско право бяха създадени множество права, свързани с юрисдикцията, институции и конкретни рамки, за да се организира използването на тези води от хората.
 
Целта на действието на ЕС относно международното управление на океаните е изграждане на тази рамка и съвместна работа с други заинтересовани страни за подобряване на състоянието на тези ресурси, които са достъпни за всички държави.

Защо трябва да действаме?

Доброто състояние на океаните е много важно за човечеството: те регулират климата, източник са на глобална продоволствена сигурност, човешко здраве и двигател на икономически растеж. Според оценка на ОИСР на промишлените сектори, които използват океански ресурси, се падат приблизително 1,3 трилиона евро от брутната добавена стойност в световен мащаб. Океаните също така са дом на богато, крехко и до голяма степен неизследвано биоразнообразие, което предоставя най-различни важни екосистемни услуги. Така например, океаните произвеждат половината от кислорода в земната атмосфера и абсорбират 25 % от емисиите на CO2.

Но тъй като се прогнозира, че към 2050 г. населението на света ще достигне 9 — 10 млрд. души, очаква се натискът върху океаните да се засили. Конкуренцията в световен мащаб за суровини, храна и вода ще се засили, като незаконният риболов, пиратството, изменението на климата и морското замърсяване вече заплашват доброто състояние на океаните. Освен това „синята“ икономика до голяма степен зависи от световната икономика и световните правила.

След консултации с правителства и различни други заинтересовани от океаните страни, Европейската комисия заключи, че съществуващата рамка за международно управление на океаните не е била достатъчно ефективна в борбата с тези общи предизвикателства. Целта на приетото през ноември 2016 г. съобщение е да се намери решение на този проблем. В качеството си на силен глобален фактор Европейският съюз представя своите виждания за по-добро управление на океаните, като призовава за хоризонтален и основан на правила международен подход.

Какво е направено досега?

Европейският съюз се застъпваше за решителни действия за нашите океани още преди приемането на съвместното съобщение. Само през последните 10 години ЕС:

- възприе цялостен подход към всички мореплавателни и морски въпроси: интегрираната морска политика на ЕС;

- въведе стабилен набор от задължителни правила в областта на околната среда, за да гарантира, че участниците в морски дейности в ЕС използват морските ресурси по устойчив начин, независимо от това къде работят;

- разработи стратегия на равнище ЕС за засилване на устойчивия и приобщаващ син растеж, като включи съображения, свързани със „синята икономика“, във външните политики във връзка с природните ресурси, енергетиката, търговията, развитието и сигурността и др.;

- въведе регионални стратегии в отговор на общите предизвикателства и възможности, като си сътрудничи тясно с държави извън ЕС и заинтересовани страни от гражданското общество и частния сектор;

- отделяше по около 350 млн. евро годишно за морски изследвания, подобряване на сътрудничеството и обмен на информация, както и за предоставяне на достъп на обществеността до морски данни;

- участва в международни и междусекторни форуми в търсене на отговор на общото предизвикателство да се гарантира, че моретата и океаните по света са безопасни, сигурни, чисти и продуктивни. 

- прие Европейска стратегия за морска сигурност — широкообхватен общ инструмент за откриване, предотвратяване и реагиране на предизвикателства в областта на сигурността

Официални документи

  • Съвместно съобщение: „Международно управление на океаните: програма за бъдещето на нашите океани“ (JOIN(2016) 49).
  • Резюме на резултатите от консултацията относно международното управление на океаните (SWD(2016) 352)
  • Развиване на международното измерение на интегрираната морска политика на Европейския съюз (COM(2009)536)
  • Принос на Рамковата директива за морска стратегия (2008/56/ЕО) за изпълнението на съществуващите задължения, ангажименти и инициативи на държавите членки или на ЕС като цяло на равнище ЕС или на международно равнище в областта на защитата на околната среда в морските води (COM/2012/0662)

Повече информация

Морско дело